Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

  Klávesnica s tlačidlom „dostupnosť“ v mieste tlačidla Enter. Je zelený a má na ňom ikonu zdravotného postihnutia.

Digitálna prístupnosť sa stala ešte dôležitejšou počas pandémie COVID-19 a je naďalej nevyhnutná na to, aby bola Európa pripravená na digitálny vek. S rýchlym rastom informačných a interaktívnych služieb poskytovaných prostredníctvom webových a mobilných zariadení hrozí, že časť obyvateľstva bude vylúčená zo základných služieb zo súkromného aj verejného sektora, ako je získavanie informácií z verejných služieb, nakupovanie potravín, lekárske konzultácie, online bankovníctvo, služby zasielania správ a videohovory, aby sme vymenovali len niektoré.

Jednoduché zmeny, ktoré robia webové stránky a aplikácie prístupnejšími, môžu pomôcť každému, nielen používateľom so zdravotným postihnutím. Napríklad schopnosť počúvať text, keď nie je dostatok svetla na čítanie alebo pri multitaskingu, alebo čítanie titulkov na video v hlučnom prostredí. Podniky s dostupnými službami môžu dosiahnuť väčšiu, väčšinou nevyužitú zákaznícku základňu a zažiť hospodársky zisk z toho. Odhaduje sa, že 100 miliónov ľudí v EÚ má určitú formu zdravotného postihnutia, a preto predstavuje dôležitý trh.

Digitálna dostupnosť nie je len otázkou technických noriem, architektúry a dizajnu webu. Osobám so zdravotným postihnutím je tiež právo na prístup k informáciám a komunikačným technológiám na rovnakom základe ako všetci ostatní na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote (Charta základných práv EÚ, článok 26: Integrácia osôb so zdravotným postihnutím: „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“. A je zakotvená v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). V článku 9 dohovoru, ktorého zmluvnou stranou sú EÚ a jej členské štáty, sa vyžaduje prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k informačným a komunikačným technológiám vrátane internetu na rovnakom základe s ostatnými. EÚ preto prijala právne predpisy na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím.

Smernica o prístupnosti webových stránok

Smernica o prístupnosti webových stránok(smernica (EÚ)2016/2102) je v platnosti od 22. decembra 2016 a poskytuje osobám so zdravotným postihnutím lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám verejných služieb.

K dispozícii je zhrnutie smernice o prístupnosti webových stránok.

Pravidlá stanovené v smernici odrážajú prebiehajúcu prácu Komisie na budovaní sociálnej a inkluzívnej Európskej „Únie rovnosti“, v ktorej môžu všetci Európania zohrávať plnú a aktívnu úlohu v digitálnom hospodárstve a spoločnosti.

Smernica ukladá webovým sídlam a aplikáciám subjektov verejného sektora povinnosť, aby boli „dostupnejšie“. Existuje obmedzený počet výnimiek, ktoré zahŕňajú vysielateľov a živé vysielanie. Technická norma podporuje smernicu a objasňuje, čo sa očakáva od pojmu „prístupný“.

V smernici sa vyžaduje:

 • vyhlásenie o prístupnosti pre každú webovú stránku a mobilnú aplikáciu, v ktorom sa uvádza neprístupný obsah a alternatívy, ako aj kontakty;
 • mechanizmus spätnej väzby, aby používatelia mohli nahlásiť problémy s prístupnosťou alebo požiadať o informácie uverejnené v neprístupnom obsahu;
 • pravidelné monitorovanie webových sídel a aplikácií verejného sektora členskými štátmi a podávanie správ o výsledkoch Komisii každé tri roky.

Smernica dopĺňa Európsky akt o prístupnosti, ktorý sa vzťahuje na širokú škálu produktov a služieb aj v súkromnom sektore. Ďalšie európske právne predpisy podporujú ľudí so zdravotným postihnutím v iných oblastiach vrátane elektronických komunikácií, audiovizuálnych mediálnych služieb, elektronických kníh, elektronického obchodu a vybavenia IKT. Informácie o tom, ako tieto politiky EÚ ovplyvňujú digitálnu prístupnosť, sú uvedené v infografike o právnych predpisoch o digitálnej ekonomike a spoločnosti

Revízia smernice o prístupnosti webových stránok

Európska komisia v roku 2022 preskúmala smernicu o prístupnosti webových stránok. Pri preskúmaní sa zohľadnili výsledky verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila v roku 2021 a v ktorej sa zhromaždili názory na uplatňovanie smernice v praxi, prvé správy členských štátov o monitorovaní prístupnosti a podporná štúdia.

Správa Komisie sa uverejňuje na portáli EUR-Lex:

Tieto dokumenty a výsledky konzultácií sa uverejňujú aj na portáli Vyjadritesvoj názor.

Štúdia na podporu preskúmania smernice o prístupnosti webových stránok

Táto štúdia podporila preskúmanie smernice o prístupnosti webových stránok a jej vykonávacích aktov.

Štúdia a ľahko čitateľné verzie sú uverejnené na portáli pre publikácie EÚ:

Vykonávanie smernice o prístupnosti webových stránok

V roku 2018 Európska komisia prijala dve vykonávacie rozhodnutia, ktorými sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania smernice:

 1. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1523, ktorým sa stanovuje vzor vyhlásenia o prístupnosti
 2. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1524, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a spôsoby podávania správ členskými štátmi

Tretie vykonávacie rozhodnutie o harmonizovanej norme pre webové sídla a mobilné aplikácie, v ktorom sa stanovuje predpoklad zhody so smernicou, bolo aktualizované od prvého prijatia v roku 2018. Súčasná harmonizovaná norma je EN 301 549 V2.1.2 (2018 – 08) PDF, ktorá je v súlade s najnovšími usmerneniami o prístupnosti webového obsahu: WCAG 2.1. Viac informácií je k dispozícii tu.

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových stránok (WADEX) združuje zástupcov členských štátov s cieľom podporiť vykonávanie smernice, uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami a vymieňať si najlepšie postupy.

Transpozícia smernice o prístupnosti webových stránok

Všetky členské štáty transponovali smernicu do vnútroštátneho práva (termín bol 23. septembra 2018).

Zoznam vnútroštátnych transpozičných opatrení

Monitorovanie smernice o prístupnosti webových stránok

V smernici o prístupnosti webových stránok sa od členských štátov vyžaduje, aby pravidelne monitorovali súlad webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora s požiadavkami na prístupnosť.  

Od roku 2021 a potom každé tri roky členské štáty uverejňujú a predkladajú Komisii správu o výsledkoch monitorovania a využívania presadzovania práva. 

Prvé monitorovacie správy členských štátov z roku 2021 sú sprístupnené na webovom sídle Komisie. 

Ďalšia séria správ sa má predložiť v decembri 2024. 

Podpora prostredníctvom financovania výskumu a pilotných projektov

Komisia poskytuje finančnú podporu výskumu a zavádzaniu prístupnosti webových stránok a dostupných technologických riešení.

Medzi najnovšie príklady projektov patria:

 • Wai-Tools, ktorá spája kľúčových partnerov z priemyslu, vlády a výskumnej obce s cieľom zaviesť jednotné pravidlá testovania prístupnosti;
 • WADcher, ktorý vytvára platformu na hodnotenie, monitorovanie a podávanie správ o prístupnosti;
 • Wai-Guide, ktorá navrhuje vzdelávacie programy pre prístupnosť webových stránok, vytvára usmernenia pre nástroje tvorby a zaoberá sa aspektmi prístupnosti vznikajúcich technológií, ako sú pohlcujúce prostredia a sieť vecí;
 • We4Authors, čo uľahčuje začlenenie funkcií prístupnosti ako predvolenej možnosti v autorských nástrojoch.

 

Najnovšie

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Digitálna integrácia

Digitálna integrácia je celoúnijne úsilie o zabezpečenie toho, aby každý mohol prispieť k digitálnemu svetu a mať z neho prospech.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Ženy v digitálnej oblasti

EÚ chce zabezpečiť, aby mal každý bez ohľadu na pohlavie spravodlivú šancu využívať digitálny vek a prispievať k nemu.