Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Den första samarbets- och övervakningscykeln för att nå EU:s mål för det digitala decenniet för 2030 startar

Det politiska programmet för det digitala decenniet 2030, en övervaknings- och samarbetsmekanism för att uppnå gemensamma mål för Europas digitala omställning senast 2030, har trätt i kraft.

iStock photo Getty images plus

För första gången har Europaparlamentet, medlemsstaterna och kommissionen gemensamt fastställt konkreta mål på de fyra nyckelområdena digital kompetens, infrastruktur, inbegripet konnektivitet, digitalisering av företag och offentliga tjänster online, i enlighet med förklaringen om europeiska digitala rättigheter och principer. Målen åtföljs av en cyklisk samarbetsprocess som inleds i dag för att utvärdera framstegen och fastställa delmål så att de kan uppnås senast 2030. Programmet skapar också en ny ram för projekt som omfattar flera länder som kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta om digitala initiativ.

Fullständigt pressmeddelande