Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, genomföra AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att förhindra fragmentering inom Europa.

  En robot skakar en mänsklig hand

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, genomföra AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att förhindra fragmentering inom Europa.

Den samordnade planen för artificiell intelligens( AI) offentliggjordes 2018. Det är ett gemensamt åtagande mellan kommissionen, EU:s medlemsstater, Norge och Schweiz att maximera Europas potential att konkurrera globalt. Iden ursprungliga planen fastställdes åtgärder och finansieringsinstrument för användning och utveckling av AI mellan olika sektorer. Samtidigt uppmuntrades medlemsstaterna att utveckla sina egna nationella strategier.

Planenssenaste uppdatering offentliggjordes 2021. Det visar Europas engagemang för att skapa globalt ledarskap inom tillförlitlig AI. 2021 års plan är också nära anpassad till kommissionens digitala och gröna prioriteringar och EU:s insatser mot covid-19-pandemin.

Den samordnade planen från 2021 syftar till att omsätta strategin i handling genom att leda till följande:

 • påskynda investeringar i AI-teknik för att driva på motståndskraftig ekonomisk och social återhämtning, med hjälp av nya digitala lösningar
 • fullt ut och snabbt genomföraAI -strategier och AI-program för att se till att EU maximerar fördelarna med att vara en tidig adoptör.
 • anpassa AI-politiken för att avlägsna fragmentering och ta itu med globala utmaningar.

För att uppnå detta fastställs i den uppdaterade planen fyra centrala uppsättningar politiska mål, med stöd av konkreta åtgärder. Den anger också en möjlig finansieringsmekanism och fastställer en tidsplan för följande:

Blå cirkel med text som avskyr samordningsplanen för AI

 

Meddelandet från2024 om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig AI bygger på både 2018 och 2021 samordnade handlingsplaner för AI. Detta visar på en politisk övergång till Generativ AI som svar på den senaste tekniska utvecklingen. På samma sätt innehåller den antagna versionen av AI-akten också bestämmelser om Generativ AI. Dessa regler bygger vidare på kommissionens ursprungliga förslag från 2021, som syftade till att bygga upp ett tillförlitligt AI-ekosystem för nutid och framtid.

I meddelandet från 2024 föreslås följande:

 • en strategisk investeringsram för att utnyttja EU:s tillgångar – såsom superdatorinfrastruktur – för att främja ett innovativt europeiskt AI-ekosystem.
 • samarbete mellan nystartade företag, innovatörer och industriella användare i syfte att locka investeringar till EU och ge tillgång till viktiga AI-komponenter som data, datorkraft, algoritmer och talanger.
 • åtgärder och investeringar för att stödja nystartade företag och industrier i Europa för att bli globala ledare inom pålitliga avancerade AI-modeller, system och applikationer.
 • ett åtgärdspaket (Under GenAI4EU) för att stödja europeiska nystartade företag och små och medelstora företag i utvecklingen av tillförlitlig AI som följer EU:s värden och förordningar, inbegripet respekt för integritets- och dataskyddsreglerna.

Investeringar

Kommissionen föreslog en årlig investering på minst 1 miljard euro i AI från Horisont Europa och programmen för ett digitalt Europa som uppnåddes för åren 2021 och 2022 EU-finansiering av AI syftar till att dra och konsolidera investeringar och främja samarbete mellan medlemsstaterna maximerar dess genomslag.

Facilitetenför återhämtning och resiliens ger en aldrig tidigare skådad möjlighet att modernisera och investera i AI. Genom detta kan EU bli världsledande när det gäller utveckling och användning av människocentrerad, tillförlitlig, säker och hållbar AI-teknik. I september 2023 hade man redan investerat 4,4 miljarder euro i AI. Mer information finns i rapporten Kartläggning av finansieringsinstrument på EU-nivå till målen för det digitala decenniet.

De åtgärder som beskrivs i planerna har genomförts aktivt av både kommissionen och medlemsstaterna och framsteg har gjorts i alla kapitel. EU främjar framför allt kritisk datorkapacitet genom flera framgångsrika åtgärder:

 1. Chips Act skapar en rättslig grund för att förbättra halvledarindustrins motståndskraft.
 2. Det gemensamma företaget för halvledare påskyndar halvledartekniken i Europa.
 3. Det gemensamma företaget EuroHPC utvecklar avancerad datorkapacitet som är tillgänglig för europeiska små och medelstora företag.
 4. Test- och experimentanläggningarna (TEF) stöder AI-teknikutveckling för Edge AI-komponenter och -system.
 5. Viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) främjar samarbete mellan medlemsstaterna i banbrytande mikroelektronik- och kommunikationsprojekt.

Tillsammans skapar dessa initiativ ett synergistiskt ekosystem för att främja mikroelektronik och datorkapacitet i Europa. Kommissionen övervakar också och bedömer framstegen med dessa åtgärder och kommer – i samarbete med medlemsstaterna – att rapportera om övervakningen under 2024.

Bakgrund

Medlemsstaterna och kommissionen har samarbetat nära och träffats regelbundet för att arbeta med åtgärderna inom ramen för de olika planerna. De gjorde framsteg på alla områden av planen, bland annat genom att föreslåen datastrategi, stödja små och medelstora företag och skapa förutsättningar för spetskompetens inom forskning och utveckling och användning av AI i Europa.

Sammantaget bekräftade de två första genomförandeåren att gemensamma åtgärder och strukturerat samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen är avgörande för EU:s globala konkurrenskraft och ledarskap när det gäller utveckling och användning av AI. De flesta medlemsstater har antagit nationella AI-strategier och börjat genomföra dem. Investeringarna i AI har ökat och EU har kunnat mobilisera kritiska resurser för att stödja dessa processer.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens är inriktad på spetskompetens och förtroende, som syftar till att främja forskning och industriell kapacitet och samtidigt garantera säkerhet och grundläggande rättigheter.

Fördjupning

AI Excellence blomstrar från labbet till marknaden

Meddelandet om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig AI innehåller konkreta gemensamma åtgärder för kommissionen och medlemsstaterna för att skapa globalt ledarskap när det gäller tillförlitlig AI.

Se också

AI-akten

AI-akten är den första rättsliga ramen för AI någonsin, som tar itu med riskerna med AI och ger Europa en ledande roll globalt.

Den europeiska AI-alliansen

Den europeiska AI-alliansen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att upprätta en öppen politisk dialog om artificiell intelligens. Sedan AI-alliansen lanserades 2018 har cirka 6000 intressenter engagerats genom regelbundna evenemang, offentliga samråd och utbyten av...