Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, agera på AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att undvika fragmentering i Europa.

    En robot skakar en mänsklig hand

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Den samordnade planen för artificiell intelligens (AI) återspeglar EU:s åtagande att skapa globalt ledarskap inom tillförlitlig AI. Planens senaste uppdatering offentliggjordes 2021 och är nära anpassad till kommissionens digitala och gröna prioriteringar samt EU:s insatser mot covid-19-pandemin.

Den samordnade planen offentliggjordes ursprungligen 2018 som ett gemensamt åtagande mellan kommissionen, EU:s medlemsstater, Norge och Schweiz för att maximera Europas potential att konkurrera globalt. Som ett första steg mot ett sådant åtagande fastställdes i den ursprungliga planen åtgärder och finansieringsinstrument för spridning och utveckling av AI inom olika sektorer. Samtidigt uppmuntrades medlemsstaterna att utveckla sina egna nationella strategier.

Den samordnade planen från 2021 syftar till att omsätta strategin i handling genom att uppmana till

  • påskynda investeringar i AI-teknik för att driva på motståndskraftig ekonomisk och social återhämtning med hjälp av nya digitala lösningar
  • ageraom AI-strategier och AI-program genom att fullständigt och i rätt tid genomföra dem för att se till att EU fullt ut drar nytta av fördelarna med den som adopterar första generationen.
  • anpassa AI-politiken för att undanröja fragmentering och ta itu med globala utmaningar

För att uppnå detta fastställs i den uppdaterade planen fyra centrala uppsättningar politiska mål, som stöds av konkreta åtgärder och anger en eventuell finansieringsmekanism och tidsplanen för att

  1. skapa förutsättningar för utveckling och spridning av AI i EU
  2. gör EU till den plats där excellensen blomstrar från lab till marknad
  3. se till att AI-tekniken fungerar för människor
  4. bygga strategiskt ledarskap inom sektorer med hög genomslagskraft

Blå cirkel med text som föraktar samordningsplanen för AI

 

Investeringar

Kommissionen föreslog att EU investerar i AI med minst 1 miljard euro per år från programmen Horisont Europa och ett digitalt Europa. EU-finansiering av AI bör locka till sig och slå samman investeringar för att främja samarbete mellan medlemsstaterna och maximera effekten genom att gå samman.

Faciliteten för återhämtning och resiliens ger en aldrig tidigare skådad möjlighet att modernisera och investera i AI. Genom detta kan EU bli en global ledare när det gäller utveckling och användning av människocentrerad, tillförlitlig, säker och hållbar AI-teknik.

Bakgrund

Medlemsstaterna och kommissionen har haft ett nära samarbete och sammanträtt regelbundet för att arbeta med de viktigaste åtgärder som föreslås i 2018 års samordnade plan. De gjorde framsteg på alla områden i planen, bland annat genom att föreslå en datastrategi, stödja små och medelstora företag och skapa förutsättningar för spetskompetens inom forskning och utveckling och användning av AI i Europa.

Sammantaget bekräftade de två första genomförandeåren att gemensamma åtgärder och strukturerat samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen är avgörande för EU:s globala konkurrenskraft och ledarskap när det gäller utveckling och spridning av AI. De flesta medlemsstater har antagit nationella AI-strategier och börjat genomföra dem. Investeringarna i AI har ökat och EU har kunnat mobilisera kritiska resurser för att stödja dessa processer.

I den samordnade planen från 2021 uppmanas medlemsstaterna att se över och uppdatera nationella AI-strategier efter behov. Vissa medlemsstater har redan uppdaterat sina ursprungliga strategier.

Tabellen nedan visar hur 23 EU-länder av 27, samt Norge och Schweiz, har gjort framsteg med sina nationella strategier. De återstående nationella strategierna förväntas också offentliggöras inom kort.

 

Land

Strategistatus

Datum

Relaterade dokument

Österrike

Publicerad

Augusti 2021

Bilaga till strategin

Belgien

Pågående

TBC

Strategisk rapport

Bulgarien

Publicerad

December 2020

Strategi för digital omvandling

Kroatien

Pågående

TBC

 

Cypern

Publicerad

Januari 2020

Rapport om konkurrenskraft

Tjeckien

Publicerad

Maj 2019

 

Danmark

Publicerad

Mars 2019

Strategi för digital tillväxt

Estland

Publicerad

Juli 2019

Rapport från arbetsgruppen

Finland

Publicerad

Oktober 2017

Delårsrapport

Frankrike

Publicerad

Mars 2018

Strategiuppdatering

Tyskland

Publicerad

November 2018

Strategiuppdatering

Datastrategi

Grekland

Pågående

TBC

Preliminär strategi

Ungern

Publicerad

September 2020

 

Irland

Publicerad

Juli 2021

Strategi för öppna data

Italien

Publicerad

September 2020

Strategiuppdatering

Handlingsplan för den öppna regeringen

Lettland

Publicerad

Februari 2020

 

Litauen

Publicerad

Mars 2019

 

Luxemburg

Publicerad

Maj 2019

 

Malta

Publicerad

Oktober 2019

Färdplan 2025

Etiska ramar

Nederländerna

Publicerad

Oktober 2019

Ained program

Norge

Publicerad

Januari 2020

Vår nya digitala värld

Data som en Resourse

Polen

Publicerad

December 2020

Guide för öppna data

Portugal

Publicerad

Juni 2019

Strategi för avancerad databehandling

Rumänien

Pågående

TBC

Utkast till nationell strategi

Slovakien

Publicerad

Juli 2019

Handlingsplan för digital omvandling

Statliga FoU-program

Slovenien

Publicerad

Maj 2021

 

Spanien

Publicerad

December 2020

Dendigitala agendan

Digital kompetensplan

Sverige

Publicerad

Maj 2018

 

Schweiz

Publicerad

December 2019

Artificiell intelligens inom utbildning

 

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens är inriktad på spetskompetens och förtroende, som syftar till att främja forskning och industriell kapacitet samtidigt som säkerhet och grundläggande rättigheter säkerställs.

Podrobnejše informacije

AI excellence blomstrar från labbet till marknaden

I den samordnade planen för artificiell intelligens läggs fram en konkret uppsättning gemensamma åtgärder för Europeiska kommissionen och medlemsstaterna för att skapa globalt ledarskap när det gäller tillförlitlig AI.

Glej tudi

Europeiska AI-alliansen

Den europeiska AI-alliansen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att upprätta en öppen politisk dialog om artificiell intelligens. Sedan lanseringen 2018 har AI Alliance engagerat cirka 6 000 intressenter genom regelbundna evenemang, offentliga samråd och utbyten av...