Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektronisk identifiering

Elektronisk identifiering (eID) är ett av verktygen för att säkerställa säker tillgång till onlinetjänster och för att utföra elektroniska transaktioner på ett säkrare sätt.

    digitala människor i en digital värld

Säker elektronisk identifiering är en viktig del av det dagliga livet i den digitala världen. Det används för att kontrollera e-post, handla online och även låsa upp telefoner. Covid-19-pandemin betonade vikten av detta ytterligare, eftersom regeringar och privata företag minskade den fysiska interaktionen till ett minimum.

Elektronisk identifiering kan garantera en otvetydig identifiering av en person och säkerställa att rätt tjänst levereras till den person som verkligen har rätt till den, till exempel för bankändamål. Avsaknaden av en gemensam rättslig grund har dock hindrat medlemsstaterna från att erkänna och godta system för elektronisk identifiering som utfärdats i andra medlemsstater. Den otillräckliga gränsöverskridande interoperabiliteten mellan nationella system hindrar medborgare och företag från att dra full nytta av ett digitalt EU.

Kommissionen fastställde ett antal mål och delmål för elektronisk identifiering i sitt meddelande om den digitala kompassen 2030: Den europeiska vägen för det digitala decenniet (.pdf). Till exempel bör alla viktiga offentliga tjänster vara tillgängliga online senast 2030, och alla medborgare kommer att ha tillgång till elektroniska patientjournaler. 80 % av medborgarna bör använda en lösning för elektronisk identifiering.

eIDAS-förordningen

Förordningen om elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster (eIDAS) utgör grunden för gränsöverskridande elektronisk identifiering, autentisering och webbplatscertifiering inom EU.

EU:s medlemsstater får på frivillig basis anmäla och erkänna nationella system för elektronisk identifiering i sina medlemsstater. Erkännandet av anmäld elektronisk identifiering blev obligatoriskt 2018. Redan 60 % av européerna kan dra nytta av det nuvarande systemet, men utnyttjandet är lågt, deras användning är besvärlig och affärsfallen är begränsade.

Det finns dock inget krav på att medlemsstaterna ska utveckla en nationell elektronisk identifiering och göra den driftskompatibel med dem i andra medlemsstater. Detta har lett till skillnader mellan länderna.

Den europeiska förordningen om digital identitet

Det nya förslaget till förordning om digital identitet kommer att åtgärda bristerna i eIDAS genom att förbättra ramens effektivitet och utvidga dess fördelar till den privata sektorn.

Medlemsstaterna kommer att erbjuda medborgare och företag digitala plånböcker som kan koppla samman olika aspekter av deras nationella digitala identiteter. Dessa kan tillhandahållas av offentliga myndigheter eller den privata sektorn, om de erkänns av medlemsstaterna.

Konsumenterna bör också kunna få tillgång till tjänster online utan att behöva använda privata plattformar eller i onödan dela personuppgifter. De kommer att ha full kontroll över de uppgifter de delar med sig av.

En infografik som förklarar hur man använder e-legitimation för bokning av flyg – Anslut med e-legitimation och överför dina uppgifter enkelt

Den europeiska digitala identiteten kommer att vara:

  • tillgänglig för alla som vill använda den:  Alla EU-medborgare, bosatta och företag i EU som vill använda sig av den europeiska digitala identiteten kommer att kunna göra det.
  • används i stor utsträckning: Europeiska digitala identitetsplånböcker kommer att användas som ett sätt att identifiera användare när de ger dem tillgång till offentliga och privata digitala tjänster i hela EU.
  • kontrolleras av användare: De europeiska digitala identitetsplånböckerna kommer att göra det möjligt för människor att välja och hålla reda på deras identitet, data och certifikat som de delar med tredje part. Allt som inte är nödvändigt att dela kommer inte att delas.

Rekommendationen

För att det ska bli verklighet så snart som möjligt åtföljs förslaget till förordning av en rekommendation. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att inrätta en gemensam verktygslåda senast i september 2022 och att omedelbart inleda det nödvändiga förberedande arbetet. Denna verktygslåda bör innehålla den tekniska strukturen, standarder och riktlinjer för bästa praxis och kommer att möjliggöra ett smidigt ikraftträdande av förordningen när den väl har godkänts av Europaparlamentet och rådet.

Konsultation

Kommissionen har lanserat en onlineplattform för att samla in synpunkter från berörda parter för att forma framtida europeiska digitala identitetsplånböcker.

Senaste nytt

Ny rättsakt om ett interoperabelt Europa för att tillhandahålla effektivare offentliga tjänster genom förbättrat samarbete mellan nationella förvaltningar om datautbyte och it-lösningar

Kommissionen har antagit förslaget till rättsakt om ett interoperabelt Europa och det åtföljande meddelandet om att stärka den gränsöverskridande interoperabiliteten och samarbetet inom den offentliga sektorn i hela EU.

Läs mer

Översikt

Digitala offentliga tjänster och miljöer

Kommissionen använder digital teknik för att förbättra offentliga tjänster och utveckla smarta städer.

Se också

Upphandling av IKT-innovation

Europeiska kommissionen stöder innovationsupphandling som ett verktyg för att leverera lösningar på ekonomiska och samhälleliga utmaningar.

Smarta städer och samhällen

EU-kommissionen samarbetar med smarta städer och samhällen för att ta itu med lokala utmaningar, tillhandahålla bättre tjänster till medborgarna och nå målen för den europeiska gröna given.

Betrodda tjänster

EU har infört regler för att stärka betrodda tjänster och se till att vår onlineverksamhet är säker i hela EU.

Elektroniska signaturer

Genom direktivet om e-signaturer inrättades den rättsliga ramen på europeisk nivå för elektroniska signaturer och certifieringstjänster.

e-hälsa

EU-kommissionen arbetar för att ge medborgarna tillgång till säkra och högkvalitativa digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.