Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Medlemsstaternas organ med ansvar för att övervaka direktivet om webbtillgänglighet

Medlemsstaterna måste informera kommissionen om de organ som övervakar, rapporterar och verkställer genomförandet av direktivet om webbtillgänglighet.

    Personen trycker på grön knapp av smiley ansikte för att ge feedback, snarare än en röd olycklig.

© iStock by Getty Images -621128688 FotoCuisinette

De viktigaste övervakningsfunktionerna är att

Den huvudsakliga rapporteringsfunktionen är att vart tredje år lämna in en rapport till kommissionen för hela medlemsstaten om resultatet av övervakningen och om tillsynsåtgärderna.

De viktigaste tillsynsfunktionerna är att

  • garantera webbplatsers och mobila applikationers överensstämmelse med tillgänglighetskraven,
  • undersöka fall av oproportionerlig börda (när en offentlig myndighet hävdar att tillgängliggörande av visst innehåll skulle vara ett överdrivet krav för dem),
  • granska tillgänglighetsförklaringarna på offentliga myndigheters webbplatser och mobilappar,
  • garantera effektiv hantering av feedback från användare (både när det är en anmälan om ett innehåll som ska vara tillgängligt och när det är en begäran om innehåll som är utesluten från tillgänglighetskraven).

Förteckningen över organ nedan återspeglar den information som officiellt mottagits från medlemsstaterna. Förteckningen kommer att uppdateras regelbundet med ny information eftersom Europeiska kommissionen får ytterligare anmälningar från medlemsstaterna.

Medlemsstaterna förtecknas nedan i den officiella protokollordningen (alfabetisk ordning på medlemsstaternas egna språk).

Om du hittar någon felaktig information, vänligen ge din feedback genom att skriva till CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Federal nivå

Baden-Württemberg

Bayern (Bavaria)

Svenska

Brandenburg

Svenska

Svenska

  • Övervakning: Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik – Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Monitoring Centre for Accessible Information Technology – Office for IT and Digitization, Data Protection, IT Guidelines, IT Co-Determination & Accessibility at the Senate of the Free and Hanseatic City of Hamburg)
  • Verkställighet: Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik – Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (ombudsmannens kontor för tillgänglig informationsteknik – Kontoret för IT och digitalisering, dataskydd, IT-riktlinjer, IT-sambestämning och tillgänglighet vid senaten i den fria och hansetiska staden Hamburg)

Hessen (Hesse)

Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommern)

Niedersachsen (Nedersachsen)

Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalen)

Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz)

Saarland

Sachsen (Saxony)

Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt)

Schleswig-Holstein

Thüringen (Thuringia)

Estland

Irland

Grekland

Spanien

Frankrike

Kroatien

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Federal nivå

Burgenland

Kärnten (Carinthia)

Niederösterreich (Nederösterreich)

Oberösterreich (Österrike)

Svenska

Steiermark (Styrien)

Tirol (Tyrolen)

Svenska

Wien (Wien)

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Svenska

Sverige

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Tillgången till offentliga tjänster och information online har förbättrats i EU sedan 2018

I dag offentliggör kommissionen en översyn av direktivet om webbtillgänglighet, fyra år efter medlemsstaternas införlivande i nationell lagstiftning. Översynen omfattar resultaten av ett offentligt samråd som hölls 2021 och som samlade in synpunkter på tillämpningen av direktivet i praktiken, medlemsstaternas rapporter om tillgänglighetsövervakning och en kompletterande studie.

PRESS RELEASE |
Digitala rättigheter och principer: en digital omställning för EU-medborgarna

Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåddes i går med Europaparlamentet och rådet om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer. I förklaringen, som lades fram i januari, fastställs en tydlig referenspunkt för den typ av människocentrerad digital omvandling som EU främjar och försvarar, både hemma och utomlands.

Läs mer

Översikt

Webbtillgänglighet

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med funktionsnedsättning, att uppfatta, förstå, navigera och interagera med Internet.

Se också

Webbtillgänglighet i medlemsstaterna

Medlemsstaterna måste främja webbtillgänglighet genom utbildningsprogram, medvetandehöjande åtgärder och åtgärder för att underlätta tillgängligheten.