Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Webbtillgänglighet

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med funktionsnedsättning, att uppfatta, förstå, navigera och interagera med Internet.

  Ett tangentbord med en knapp för ”tillgänglighet” på inmatningsknappens plats. Den är grön och har en handikappikon på den.

Digital tillgänglighet blev ännu viktigare under covid-19-pandemin och är fortfarande avgörande för att göra Europa rustat för den digitala tidsåldern. Med den snabba ökningen av information och interaktiva tjänster som tillhandahålls via webben och mobila enheter riskerar en del av befolkningen att uteslutas från grundläggande tjänster från både den privata och den offentliga sektorn, såsom att få information från offentliga tjänster, livsmedelsshopping, medicinska konsultationer, internetbanktjänster, meddelandetjänster och videosamtalstjänster, för att bara nämna några.

Enkla ändringar som gör webbplatser och appar mer ”tillgängliga” kan hjälpa alla, inte bara användare med funktionshinder. Till exempel att kunna lyssna på en text när det inte finns tillräckligt med ljus för att läsa eller när multitasking, eller läsa undertexter till en video i en bullrig miljö. Företag med tillgängliga tjänster kan nå en större, mestadels outnyttjad kundbas, och uppleva en ekonomisk vinst från att göra det. Uppskattningsvis 100 miljoner människor i EU har någon form av funktionshinder och utgör därför en viktig marknad.

Digital tillgänglighet är inte bara en fråga om tekniska standarder, webbarkitektur och design. Det är också en rätt för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till informations- och kommunikationsteknik på lika villkor som alla andra, att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integration och deltagande i samhällslivet (EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 26: Integrering av personer med funktionsnedsättning: ”Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionsnedsättning att dra nytta av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integration och deltagande i samhällslivet”. Och det är inskrivet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD). Enligt artikel 9 i konventionen, i vilken EU och dess medlemsstater är parter, ska lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa tillgång för personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, till informations- och kommunikationsteknik, inklusive Internet. EU har därför lagstiftat för att stödja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Direktivet om webbtillgänglighet

Direktivet om webbtillgänglighet(direktiv (EU) 2016/2102)har varit i kraft sedan den 22 december 2016 och ger personer med funktionsnedsättning bättre tillgång till webbplatser och mobilappar för offentliga tjänster.

En sammanfattning av direktivet om webbtillgänglighetfinns tillgänglig.

De regler som fastställs i direktivet återspeglar kommissionens pågående arbete för att bygga en social och inkluderande europeisk jämlikhetsunion, där alla européer kan spela en full och aktiv roll i den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Enligt direktivet ska offentliga myndigheters webbplatser och appar vara ”mer tillgängliga”. Det finns ett begränsat antal undantag som inkluderar programföretag och live streaming. En teknisk standard stöder direktivet och förtydligar vad som förväntas av termen ”tillgänglig”.

Enligt direktivet krävs följande:

 • en tillgänglighetsförklaring för varje webbplats och mobilapp, med angivande av otillgängligt innehåll och alternativ samt kontakter.
 • en återkopplingsmekanism så att användarna kan flagga tillgänglighetsproblem eller begära information som publiceras i ett otillgängligt innehåll.
 • medlemsstaternas regelbundna övervakning av webbplatser och appar inom den offentliga sektorn och rapportering om resultaten till kommissionen vart tredje år.

Direktivet kompletterar den europeiska rättsakten om tillgänglighet, som omfattar ett brett spektrum av produkter och tjänster även inom den privata sektorn. Ytterligare EU-lagstiftning stöder personer med funktionsnedsättning på andra områden, t.ex. elektronisk kommunikation, audiovisuella medietjänster, e-böcker, e-handel och IKT-utrustning. Höjdpunkter om hur denna EU-politik påverkar digital tillgänglighet finns i infografiken om lagstiftningen om digital ekonomi och digitalt samhälle.

Översyn av direktivet om webbtillgänglighet

EU-kommissionen såg över direktivet om webbtillgänglighet 2022. Vid översynen beaktades resultaten av ett offentligt samråd 2021 som samlade in synpunkter på tillämpningen av direktivet i praktiken, medlemsstaternas första rapporter om tillgänglighetsövervakning och en stödjande studie.

Kommissionens rapport offentliggörs på EUR-Lex-portalen:

Dessa dokument och samrådsresultaten publiceras också på portalenHave your say.

Studie till stöd för översynen av direktivet om webbtillgänglighet

Denna studie stödde översynen av direktivet om webbtillgänglighet och dess genomförandeakter.

Studien och lättlästa versioner publiceras på EU:s publikationsportal:

Genomförande av direktivet om webbtillgänglighet

Under 2018 antog Europeiska kommissionen två genomförandebeslut som säkerställer enhetliga villkor för genomförandet av direktivet:

 1. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 om fastställande av en modell för tillgänglighetsförklaring
 2. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524 om fastställande av en övervakningsmetod och arrangemangen för medlemsstaternas rapportering

Ett tredje genomförandebeslut om den harmoniserade standarden för webbplatser och mobila applikationer som föreskriver presumtion om överensstämmelse med direktivet har uppdaterats sedan dess antogs 2018. Den nuvarande harmoniserade standarden är EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF,vilket är i linje med de senaste riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll: WCAG 2.1. Mer information finns här.

Expertgruppen för webbtillgänglighetsdirektivet (WADEX) samlar företrädare för medlemsstaterna för att stödja genomförandet av direktivet, underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och berörda parter och utbyta bästa praxis.

Införlivande av direktivet om webbtillgänglighet

Alla medlemsstater har införlivat direktivet i nationell lagstiftning (tidsfristen var den 23 september 2018).

Förteckning över de nationella införlivandeåtgärderna

Stöd genom finansiering av forskning och pilotprojekt

Kommissionen ger ekonomiskt stöd till forskning och spridning av webbtillgänglighet och tillgängliga tekniska lösningar.

Exempel på nya projekt är:

 • Wai-Tools, som sammanför viktiga partner från industrin, regeringen och forskarsamhället för att fastställa enhetliga regler för tillgänglighetstestning.
 • WADcher, som utvecklar en plattform för utvärdering, övervakning och rapportering av tillgänglighet.
 • Wai-Guide, som utformar utbildningsprogram för webbtillgänglighet, ger vägledning för redigeringsverktyg och tar upp tillgänglighetsaspekter av ny teknik, såsom uppslukande miljöer och sakernas webb.
 • We4Authors, vilket underlättar införlivandet av tillgänglighetsfunktioner som standardalternativ i redigeringsverktyg.

 

Senaste

POLICY AND LEGISLATION |
Direktivet om webbtillgänglighet – övervakningsrapporter

Enligt direktivet om webbtillgänglighet ska medlemsstaterna vart tredje år rapportera om resultaten av sin övervakning. Medlemsstaterna har offentliggjort rapporterna från den första övervakningsperioden på sina nationella webbplatser.

Povezane vsebine

Širša slika

Digital delaktighet

Digital delaktighet handlar om EU-omfattande insatser för att alla ska kunna bidra till och dra nytta av den digitala världen.

Podrobnejše informacije

Webbtillgänglighet i medlemsstaterna

Medlemsstaterna måste främja webbtillgänglighet genom utbildningsprogram, medvetandehöjande åtgärder och åtgärder för att underlätta tillgängligheten.