Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) подобрява съгласуваността на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията.

  сателитна снимка на Европа през нощта, със светлини

Мисията на ОЕРЕС е да подпомага Комисията и националните регулаторни органи при прилагането на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията. Той също така дава съвети на европейските институции и допълва регулаторните задачи на националните органи на европейско равнище.

Основни задачи на ОЕРЕС

 • Да участва в консултации по процедурата на ЕС за консултации;
 • Да споделят най-добри регулаторни практики, които могат да помогнат на регулаторните органи да прилагат правилата в областта на далекосъобщенията;
 • Да съветва Комисията, Европейския парламент и Съвета относно политиката в областта на далекосъобщенията;
 • Да подпомага институциите на ЕС и НРО в отношенията им с трети страни;
 • За изготвяне на становища:
  • относно проекторешенията и препоръките относно хармонизирането в съответствие с член 19 от Рамковата директива;
  • относно проекторешенията за определяне на транснационални пазари в съответствие с член 15 от Рамковата директива;
  • с цел да се гарантира разработването на общи правила и изисквания за доставчиците на трансгранични бизнес услуги.
 • За консултация:
  • относно проектомерките, свързани с ефективния достъп до номер 112 за спешни повиквания;
  • относно проектомерките, свързани с ефективното прилагане на номерационния обхват 116;
  • относно проектопрепоръките относно съответните пазари на продукти и услуги в съответствие с член 15 от Рамковата директива.
 • Да дава становища по трансгранични спорове;
 • Да наблюдава и докладва за сектора на електронните съобщения и да публикува годишен доклад за развитието в този сектор.

ОЕРЕС се състои от ръководителите на 27-те национални регулаторни органа и се подпомага от служба в Рига, Латвия.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Ново решение на Комисията за засилване на сътрудничеството между Украйна и ЕС в областта на електронните съобщения

Комисията току-що прие решение за упълномощаване на националния регулаторен орган на Украйна, отговарящ за електронните съобщения, да участва в Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и в Службата на ОЕРЕС, която е агенцията, подпомагаща ОЕРЕС.

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Съдържание по темата

Обща картина

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

По-задълбочено