Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Orgán evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) zlepšuje soudržnost telekomunikačních pravidel EU.

  Satelitní snímek Evropy v noci, se světly

Posláním sdružení BEREC je pomáhat Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům při provádění pravidel EU v oblasti telekomunikací. Poskytuje rovněž poradenství evropským institucím a doplňuje regulační úkoly vnitrostátních orgánů na evropské úrovni.

Hlavní úkoly sdružení BEREC

 • Účastnit se konzultací v rámci konzultačního postupu EU;
 • Sdílet osvědčené regulační postupy, které mohou regulačním orgánům pomoci při zavádění telekomunikačních pravidel;
 • Poskytovat Komisi, Evropskému parlamentu a Radě poradenství v oblasti telekomunikační politiky;
 • Pomáhat orgánům EU a vnitrostátním regulačním orgánům v jejich vztazích se třetími stranami;
 • Za účelem vypracování stanovisek:
  • o návrzích rozhodnutí a doporučení k harmonizaci v souladu s článkem 19 rámcové směrnice;
  • o návrzích rozhodnutí o určení nadnárodních trhů v souladu s článkem 15 rámcové směrnice;
  • s cílem zajistit vypracování společných pravidel a požadavků pro poskytovatele přeshraničních podnikatelských služeb.
 • Bude konzultováno:
  • o návrzích opatření týkajících se účinného přístupu na číslo tísňového volání 112;
  • o návrzích opatření týkajících se účinného provádění číselného rozsahu 116;
  • o návrzích doporučení týkajících se relevantních trhů výrobků a služeb v souladu s článkem 15 rámcové směrnice.
 • Vydávat stanoviska k přeshraničním sporům;
 • Sledovat odvětví elektronických komunikací a podávat o něm zprávy a zveřejňovat výroční zprávu o vývoji v tomto odvětví.

Sdružení BEREC se skládá z vedoucích 27 vnitrostátních regulačních orgánů a je mu nápomocen úřad v Rize v Lotyšsku.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise představuje nové iniciativy pro digitální infrastrukturu zítřka

Komise předložila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto pokročilých infrastrukturách a službách digitálních sítí, neboť rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita má zásadní význam pro zavádění technologií, které nás přivedou do světa zítřka: telemedicína, automatizované řízení, prediktivní údržba budov nebo přesné zemědělství.

Související obsah

Souvislosti

Kodex EU pro elektronické komunikace

Politika EU v oblasti elektronických komunikací zlepšuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a posiluje práva spotřebitelů v rámci jednotného evropského trhu.

Hlubší pohled

Konzultační postupy v telekomunikacích

Postup konzultace vyžaduje, aby vnitrostátní regulační orgány informovaly sdružení BEREC o opatřeních, která plánují zavést k řešení problémů na trhu.