Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Orgán evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) zlepšuje soudržnost telekomunikačních pravidel EU.

  Satelitní snímek Evropy v noci, se světly

Posláním sdružení BEREC je pomáhat Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům při provádění pravidel EU v oblasti telekomunikací. Poskytuje rovněž poradenství evropským institucím a doplňuje regulační úkoly vnitrostátních orgánů na evropské úrovni.

Hlavní úkoly sdružení BEREC

 • Účastnit se konzultací v rámci konzultačního postupu EU;
 • Sdílet osvědčené regulační postupy, které mohou regulačním orgánům pomoci při zavádění telekomunikačních pravidel;
 • Poskytovat Komisi, Evropskému parlamentu a Radě poradenství v oblasti telekomunikační politiky;
 • Pomáhat orgánům EU a vnitrostátním regulačním orgánům v jejich vztazích se třetími stranami;
 • Za účelem vypracování stanovisek:
  • o návrzích rozhodnutí a doporučení k harmonizaci v souladu s článkem 19 rámcové směrnice;
  • o návrzích rozhodnutí o určení nadnárodních trhů v souladu s článkem 15 rámcové směrnice;
  • s cílem zajistit vypracování společných pravidel a požadavků pro poskytovatele přeshraničních podnikatelských služeb.
 • Bude konzultováno:
  • o návrzích opatření týkajících se účinného přístupu na číslo tísňového volání 112;
  • o návrzích opatření týkajících se účinného provádění číselného rozsahu 116;
  • o návrzích doporučení týkajících se relevantních trhů výrobků a služeb v souladu s článkem 15 rámcové směrnice.
 • Vydávat stanoviska k přeshraničním sporům;
 • Sledovat odvětví elektronických komunikací a podávat o něm zprávy a zveřejňovat výroční zprávu o vývoji v tomto odvětví.

Sdružení BEREC se skládá z vedoucích 27 vnitrostátních regulačních orgánů a je mu nápomocen úřad v Rize v Lotyšsku.

Nejnovější zprávy

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Související obsah

Souvislosti

Kodex EU pro elektronické komunikace

Politika EU v oblasti elektronických komunikací zlepšuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a posiluje práva spotřebitelů v rámci jednotného evropského trhu.

Hlubší pohled

Konzultační postupy v telekomunikacích

Postup konzultace vyžaduje, aby vnitrostátní regulační orgány informovaly sdružení BEREC o opatřeních, která plánují zavést k řešení problémů na trhu.