Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Политика на ЕС в областта на радиочестотния спектър за трансгранични безжични връзки

Осигуряване на безпроблемни безжични връзки през границите, така че да можем да споделяме медии, да бъдем информирани и да се наслаждаваме на най-новите иновативни технологии, където и да се намираме в координация и сътрудничество в областта на радиочестотния спектър. Този динамичен и бързо развиващ се сектор се нуждае от гъвкав и чувствителен към пазара подход.

    Жена използва смартфон със символична мрежа наслагване върху изображението

© Getty Images - Sitthiphong

Всички граждани следва да могат да останат свързани и да използват иновативни услуги, като например тези, които позволяват 5G, в целия ЕС. Използването на радиочестотния спектър играе ключова роля за предоставянето на тези услуги. Политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър има за цел да координира националните подходи за управление на радиочестотния спектър в подкрепа на единния пазар на безжични продукти и услуги и да даде възможност за иновации.

Електронни комуникации в ЕС

С Европейския кодекс за електронните съобщения от 2018 г. се актуализират правилата за управление на радиочестотния спектър в целия ЕС. В Кодекса се призовава за създаване на стабилна и хармонизирана регулаторна среда, подобряване на координацията на радиочестотния спектър и улесняване на иновациите, по-специално чрез 5G мрежи. По-специално Кодексът:

  • призовава за дълги срокове на лицензите, съчетани с ясни правила за подновяване на лицензи и по-строги изисквания за ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър;
  • определя строги срокове за използването на първоначални радиочестотни ленти за 5G, както и за радиочестотния спектър, хармонизиран за безжични широколентови мрежи и услуги;
  • се стреми да гарантира по-добра координация на политиките и условията за предоставяне на радиочестотния спектър в целия ЕС с механизъм за партньорска проверка
  • улеснява разгръщането на 5G мрежи
  • предоставяне на повече средства на националните органи в подкрепа на конкуренцията
  • създава подобрен механизъм за координация на радиочестотния спектър

Определяне на политиката в областта на радиочестотния спектър

Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър или RSPP, създадена през 2012 г., определя основните цели на политиката и общите принципи за ефективно управление на радиочестотния спектър. Програмата насърчава инвестициите, конкуренцията и иновациите в целия ЕС, като същевременно защитава цели от общ интерес като културното многообразие и медийния плурализъм. Тя изисква от държавите членки, в сътрудничество с Комисията, да насърчават колективното и споделено използване на радиочестотния спектър, когато това е целесъобразно. Програмата гарантира хармонизирано използване на радиочестотния спектър за електронните съобщения, научните изследвания, технологичното развитие, космическото пространство, транспорта, енергетиката и аудио-визуалния сектор в целия ЕС. С него също така се установява опис на ЕС на съществуващите употреби на радиочестотния спектър както за търговски, така и за обществени цели. Програмата има за цел да повиши ефективността и гъвкавостта на използването на радиочестотния спектър, както и да запази и насърчи конкуренцията.

Хармонизиране на техническите условия за оперативна съвместимост в целия ЕС

Европейският кодекс за електронните съобщения определя общите принципи за управление на радиочестотния спектър. Държавите членки трябва да насърчават хармонизирането на радиочестотния спектър и да гарантират, че той се използва ефективно и ефикасно. В този контекст трансграничната координация на използването на радиочестотния спектър между държавите членки е ключов елемент от ефективното управление на радиочестотния спектър и е от съществено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар.

Решението за радиочестотния спектър от 2002 г. позволява на Комисията да приеме решение за изпълнение за хармонизиране на техническите условия по отношение на наличието и ефективното използване на радиочестотния спектър за правилното функциониране на единния пазар. Комисията може да издава мандати на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) за изготвянето на такива технически мерки за изпълнение.

Европейската комисия и националните регулатори на радиочестотния спектър работят в тясно сътрудничество за разработването на общи правила. В помощ на Комисията бяха създадени два допълнителни органа, които да улеснят консултациите и да разработят и подкрепят политика на ЕС в областта на радиочестотния спектър:

  • Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) е група от национални правителствени експерти на високо равнище, които подпомагат Комисията при разработването на обща политика в областта на радиочестотния спектър на равнище ЕС.
  • Комитетът по радиочестотния спектър (КРС) подпомага Комисията при разработването на технически мерки за изпълнение, за да се гарантират хармонизирани условия в цяла Европа за наличието и ефективното използване на радиочестотния спектър.

Международни преговори

Координацията на управлението на радиочестотния спектър на световно равнище е отговорност на Международния съюз по далекосъобщения (ITU). ITU редовно актуализира разпределението на радиочестотния спектър, за да отрази технологичните иновации и промените в използването чрез изменение на Договора за регулиране на радиосъобщенията. Тези изменения се договарят от 193-те държави членки на Международния съюз по далекосъобщения на Световната конференция по радиосъобщения (WRC). Държавите — членки на ЕС, приемат общи позиции за WRC под формата на решения на Съвета. Тези решения на Съвета допълват европейските общи позиции, приети от 48 европейски държави (включително всички държави — членки на ЕС) в Регионалната организация по далекосъобщения за Европа на Международния съюз по далекосъобщения ( CEPT).

Последни новини

DIGIBYTE |
Радиочестотен спектър: Комисията предлага обща позиция на ЕС за преговорите на Световната конференция по радиосъобщения през 2023 г.

Днес Комисията прие предложението си за решение на Съвета за определяне на позицията на ЕС по въпроси, свързани с използването на радиочестотния спектър, което ще бъде обсъдено на Световната конференция по радиосъобщения през 2023 г. на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

REPORT / STUDY |
Проучване относно оценката на ефективността на процедурите за предоставяне на радиочестотен спектър в държавите членки

Целта на това проучване беше да се оцени как условията, свързани с правата за ползване по време на процедурите за предоставяне на радиочестотен спектър в държавите членки, са повлияли на разгръщането на 5G мрежите.

PRESS RELEASE |
5G за самолети, Wi-Fi на път — с решението на Комисията се откриват нови възможности за иновации

Авиокомпаниите ще могат да предоставят най-новите 5G технологии на своите самолети, наред с предишните поколения мобилни технологии, тъй като Комисията актуализира решението за изпълнение относно радиочестотния спектър за мобилни комуникации на борда на въздухоплавателни средства, определяйки определени честоти за 5G технология по време на полет.

REPORT / STUDY |
Проучване: използване на дециметровия обхват (UHF) под 700 MHz за телевизионно излъчване и събития

Проучването анализира и оценява развитието и тенденциите в използването на радиочестотната лента под 700 MHz, запазена в ЕС за използване от телевизионни станции за излъчване на съдържание до домовете на техните клиенти, както и за безжично звукотехническо оборудване, използвано в подкрепа на излъчването и отразяването на новини и събития като концерти и спортни събития.

Съдържание по темата

Обща картина

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

По-задълбочено

Използване на радиочестотния спектър

Комисията определя амбициозни цели за свързаност, които да бъдат постигнати чрез широко разгръщане и внедряване на мрежи с много голям капацитет, включително безжични мрежи като 5G, Wifi и спътник.

Комитет по радиочестотния спектър

Комитетът по радиочестотния спектър (КРС) отговаря за специфичните технически мерки, необходими за прилагането на по-широката политика в областта на радиочестотния спектър.

Политическа група за радиочестотния спектър

Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър е консултативна група на високо равнище, която подпомага Комисията при разработването на политиката в областта на радиочестотния спектър.