Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Група за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни

Групата на заинтересованите страни по сертифицирането на киберсигурността беше създадена, за да предоставя съвети по стратегически въпроси, свързани със сертифицирането на киберсигурността.

    Лого на Групата за сътрудничество в областта на киберсигурността на заинтересованите страни

За групата

Общата мисия на Групата за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни (SCCG) е да подкрепя и улеснява стратегическите въпроси, свързани с европейската рамка за сертифициране на киберсигурността. При поискване групата ще консултира ENISA по общи и стратегически въпроси, свързани със задачите на ENISA, свързани с пазара, стандартизацията и сертифицирането на киберсигурността.  

Групата също така ще подпомага Европейската комисия при изготвянето на текущата работна програма на Съюза, посочена в член 47 от Закона за киберсигурността. Тя ще изготви становище относно текущата работна програма на Съюза и в спешни случаи ще предостави съвети на Комисията и на Европейската група за сертифициране на киберсигурността (ECCG) относно необходимостта от допълнителни схеми за сертифициране, които не са включени в текущата работна програма на Съюза.

В съответствие с Акта за киберсигурността Европейската комисия, заедно с ENISA, ще председателства съвместно заседанията на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността. ENISA ще осигурява и секретариата на групата. По принцип групата трябва да заседава три пъти годишно. 

Европейската комисия предоставя дневния ред и протоколите от заседанията.

Членове

SCCG се състои от до 50 членове от различни организации, включително, наред с другото, академични институции, потребителски организации, органи за оценка на съответствието, развиващи стандарти организации, дружества и търговски асоциации и други членуващи в Европа организации с интерес към сертифицирането на киберсигурността.

Групата включва членове, назначени от европейските организации за стандартизация, като например Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI). В групата участват и международни органи по стандартизация като Международната организация по стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC) и Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Европейското сътрудничество за акредитация (EA) и Европейския комитет по защита на данните (EDPB).

Достъп до пълния списък на членуващите организации (.pdf)

Срещи

Документи на SCCG

Последни новини

PRESS RELEASE |
1.3 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за цифровия преход и киберсигурността на Европа

Днес Комисията прие две многогодишни работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на близо 1.3 милиарда евро.

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

Съдържание по темата

Обща картина

Политики за киберсигурност

The European Union works on various fronts to promote cyber resilience, safeguarding our communication and data and keeping online society and economy secure.

Вижте също

22 проекта за киберсигурност, избрани да получат 10,9 млн. евро

Операторите на основни услуги (OES), националните органи за сертифициране на киберсигурността (NCCA) и националните компетентни органи (НКО) за киберсигурност са сред избраните кандидати, които ще получат финансиране в размер на 11 милиона евро по поканата за киберсигурност по...

Акт на ЕС за киберсигурността

С Акта за киберсигурността се укрепва Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и се създава рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги.