Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ophavsret

Europa-Kommissionen tilpasser EU's ophavsretsregler til ny forbrugeradfærd i et Europa, der værdsætter sin kulturelle mangfoldighed.

Digitale teknologier har radikalt ændret den måde, hvorpå kreativt indhold produceres, distribueres og tilgås. Ophavsret sikrer, at forfattere, komponister, kunstnere, filmskabere og andre skabere modtager anerkendelse, betaling og beskyttelse for deres værker. Det belønner kreativitet og stimulerer investeringer i den kreative sektor. 33 sektorer i EU's økonomi betragtes som ophavsretsintensive og tegner sig direkte for over 7 mio. arbejdspladser eller 3 % af beskæftigelsen i EU.

Hvad er ophavsret og beslægtede rettigheder?

Der er tale om rettigheder, der tildeles ophavsmænd (ophavsrettigheder eller ophavsrettigheder) og udøvende kunstnere, producenter og radio- og tv-selskaber (relaterede rettigheder). De omfatter:

  • Økonomiske rettigheder, der gør det muligt for rettighedshaverne at kontrollere anvendelsen af deres værker og andet beskyttet materiale og modtage vederlag for deres brug. De har normalt form af eneret, navnlig til at tillade eller forbyde fremstilling og spredning af kopier samt overføring til almenheden. De økonomiske rettigheder og deres beskyttelsesbetingelser harmoniseres på EU-plan. 
  • Moralske rettigheder omfatter retten til at kræve ophavsmand til værket og retten til at gøre indsigelse mod enhver nedsættende handling i forbindelse med værket. De er ikke harmoniseret på EU-plan.

Licensudstedelse er den vigtigste mekanisme for udøvelse af ophavsret og beslægtede rettigheder. Afhængigt af den relevante rettighed, anvendelsesformen og sektoren tildeles licenser oftest direkte af rettighedshaveren eller de kollektive forvaltningsorganisationer. EU har for nylig vedtaget lovgivning for at forbedre de kollektive forvaltningsorganisationers funktion, bl.a. ved at lette udstedelsen af multiterritoriale licenser.

Undtagelser fra disse rettigheder

Ophavsretssystemer afbalancerer anerkendelsen af enerettigheder for at lette brugen af beskyttet indhold under særlige omstændigheder. EU's ophavsretsregler indeholder en udtømmende liste over undtagelser fra rettigheder på tværs af forskellige ophavsretsdirektiver.

Undtagelser giver de begunstigede mulighed for at anvende beskyttet materiale uden tilladelse fra rettighedshaverne. Håndhævelsen af procedurer og retsmidler over for krænkelser af ophavsret er delvis blevet harmoniseret på EU-plan.

EU's rolle

EU-tiltag har ført til en mere harmoniseret beskyttelse af rettighedshavere, lavere transaktionsomkostninger og større valgmuligheder for brugere af indhold, navnlig gennem:

  • et europæisk regelsæt for ophavsret og beslægtede rettigheder
  • fremme af inkluderende og dynamiske interessentdialoger om ophavsret og beslægtede spørgsmål for at indhente synspunkter, konkrete erfaringer og bidrag fra alle interesserede parter
  • en ledende rolle i internationale forhandlinger og drøftelser om ophavsret og beslægtede spørgsmål.

Der er allerede taget skridt til at lette digitaliseringen og udbredelsen af kulturarven i direktivet om forældreløse værkerForvaltning og licensudstedelse af rettigheder er omfattet af direktivet om kollektiv rettighedsforvaltning og dialogen mellem interessenter i Europa.

To internationale traktater om ophavsret, Beijingtraktaten fra 2012 om audiovisuelle fremførelser og Marrakeshtraktaten fra 2013 om synshandicappede er blevet vedtaget i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret ( WIPO). 

Seneste nyheder

CALL FOR PROPOSALS |
EU-fortegnelse over offentligt tilgængelige værker og åbne licenserede værker

Dette er en indkaldelse af forslag til EU-aktionstilskud på ophavsretsområdet med et budget på 700 EUR. Formålet med dette pilotprojekt er at vurdere gennemførligheden og de mulige fordele ved at oprette et EU-register over offentligt tilgængelige værker og åbne licenserede værker og udvikle en prototype.

Se også

Det store billede

Mediekultur og digital kultur

Kommissionen forsvarer den europæiske mediekultur og digitale kultur med politikker, der styrker borgerne og opmuntrer til mediepluralisme.

Grav dybere

Interessentdialog om ophavsret

Kommissionen organiserede en interessentdialog for at drøfte bedste praksis for samarbejde mellem platforme for onlineindholdsdeling og rettighedshavere.

EU's lovgivning om ophavsret

EU's ophavsretslovgivning består af 13 direktiver og to forordninger, der harmoniserer ophavsmænds, udøvende kunstneres, producenters og tv-selskabers grundlæggende rettigheder.

Beskyttelse af databaser

Databaser i Den Europæiske Union er beskyttet i henhold til EU-retten. Direktivet om retlig beskyttelse af databaser blev vedtaget i 1996 og blev evalueret i 2018.

Se også

Virtuelle verdener passer til mennesker

Virtuelle verdener, også kaldet metaverse, vil give muligheder såvel som udfordringer. Kommissionen vil sikre, at de afspejler EU's værdier og grundlæggende rettigheder og fremmer innovation for virksomhederne.

Støtte til medier og digital kultur

Kommissionen fremmer en sammenhængende tilgang til mediepolitikker, der omfatter lovgivning om medietjenester og bevarelse af den europæiske kulturarv.

Digital kulturarv

Kulturarven udvikler sig hurtigt takket være digitale teknologier. Momentum er nu at bevare vores kulturarv og bringe den til dette digitale årti.

Mediefrihed og -pluralisme

Den Europæiske Union værner om mediefrihed og -pluralisme som søjler i det moderne demokrati og katalysatorer for en fri og åben debat.