Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Autorské práva

Európska komisia prispôsobuje pravidlá EÚ v oblasti autorských práv novým správaním spotrebiteľov v Európe, ktorá si cení svoju kultúrnu rozmanitosť.

    Karta s logom autorských práv vyrezaná na ulici

© iStock by Getty Images -1153091214 Bulat Silvia

Digitálne technológie radikálne zmenili spôsob tvorby, distribúcie a prístupu k kreatívnemu obsahu. Autorské právo zabezpečuje, že autori, skladateľi, umelci, filmári a iní tvorcovia dostanú uznanie, platbu a ochranu za svoje diela. Odmeňuje kreativitu a stimuluje investície do kreatívneho sektora. Tridsaťtri odvetví hospodárstva EÚ sa považuje za náročné na autorské práva, čo priamo predstavuje viac ako 7 miliónov pracovných miest, čo predstavuje 3 % zamestnanosti v EÚ.

Čo sú autorské práva a s nimi súvisiace práva?

Ide o práva udelené autorom (autorské práva alebo práva autorov) a výkonným umelcom, producentom a vysielateľom (súvisiace práva). Patria medzi ne:

  • Hospodárske práva, ktoré umožňujú nositeľom práv kontrolovať používanie svojich diel a iných chránených materiálov a sú odmeňovaní za ich používanie. Zvyčajne majú formu výhradných práv, najmä povoliť alebo zakázať vyhotovovanie a šírenie rozmnoženín, ako aj verejný prenos. Hospodárske práva a podmienky ich ochrany sú harmonizované na úrovni EÚ. 
  • Medzi morálne práva patrí právo domáhať sa autorstva diela a právo namietať proti akémukoľvek ponižujúcemu konaniu vo vzťahu k dielu. Nie sú harmonizované na úrovni EÚ.

Udeľovanie licencií je hlavným mechanizmom na výkon autorských práv a s nimi súvisiacich práv. V závislosti od príslušného práva, druhu použitia a odvetvia licencie najčastejšie udeľuje priamo držiteľ práv alebo organizácie kolektívnej správy. EÚ nedávno prijala právne predpisy na zlepšenie fungovania organizácií kolektívnej správy, a to aj prostredníctvom uľahčenia poskytovania multiteritoriálnych licencií.

Výnimky z týchto práv

Systémy autorských práv vyrovnávajú uznávanie výhradných práv s cieľom uľahčiť používanie chráneného obsahu za osobitných okolností. Pravidlá EÚ v oblasti autorských práv stanovujú úplný zoznam výnimiek z práv v rôznych smerniciach o autorských právach.

Výnimky umožňujú príjemcom používať chránený materiál bez súhlasu nositeľov práv. Presadzovanie postupov a opravných prostriedkov proti porušovaniu autorských práv sa čiastočne harmonizovalo na úrovni EÚ.

Úloha EÚ

Opatrenia EÚ viedli k harmonizovanejšej ochrane nositeľov práv, nižším transakčným nákladom a väčšiemu výberu pre používateľov obsahu, a to najmä prostredníctvom:

  • Európsky regulačný rámec pre autorské práva a s nimi súvisiace práva;
  • podpora inkluzívnych a dynamických dialógov so zainteresovanými stranami o autorských právach a súvisiacich otázkach s cieľom získať názory, konkrétne skúsenosti a príspevky od všetkých zainteresovaných strán;
  • vedúcu úlohu v medzinárodných rokovaniach a diskusiách o autorských právach a súvisiacich otázkach.

V smernici o osirotených dielach sa už podnikli kroky na uľahčenie digitalizácie a šírenia kultúrneho dedičstva. Na správu a udeľovanie licencií na práva sa vzťahuje smernica o kolektívnej správe práv a dialóg so zainteresovanými stranami v oblasti licencií pre Európu.

V rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) boli prijaté dve medzinárodné zmluvy v oblasti autorského práva, Pekinská zmluva o audiovizuálnych výkonoch z roku 2012 a Marrákešská zmluva o zrakovo postihnutých osobách z roku 2013. 

Najnovšie správy

CALL FOR PROPOSALS |
Úložisko verejnej sféry a otvorených licencovaných diel v EÚ

Ide o výzvu na predkladanie návrhov na grant EÚ na činnosť v oblasti autorských práv s rozpočtom 700 EUR. Účelom tohto pilotného projektu je posúdiť uskutočniteľnosť a možné prínosy zriadenia registra verejnej sféry a otvorených licencovaných diel EÚ a vyvinúť prototyp.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Médiá a digitálna kultúra

Komisia obhajuje európske médiá a digitálnu kultúru prostredníctvom politík, ktoré posilňujú postavenie občanov a podporujú pluralitu médií.

Hlbší pohľad

Ochrana databáz

Databázy v Európskej únii sú chránené právom EÚ. Smernica o právnej ochrane databáz bola prijatá v roku 1996 a bola vyhodnotená v roku 2018.

Pozri aj

Virtuálne svety vhodné pre ľudí

Virtuálne svety, označované aj ako metaverzy, poskytnú príležitosti, ako aj výzvy. Komisia zabezpečí, aby odrážali hodnoty EÚ a základné práva a podporovali inovácie pre podniky.

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Podpora médií a digitálnej kultúry

Komisia podporuje jednotný prístup k mediálnym politikám, ktorý zahŕňa právne predpisy o mediálnych službách a zachovávaní európskeho kultúrneho dedičstva.

Digitálne kultúrne dedičstvo

Vďaka digitálnym technológiám sa kultúrne dedičstvo rýchlo rozvíja. Hybnou silou je teraz zachovať naše kultúrne dedičstvo a priniesť ho do tohto digitálneho desaťročia.

Sloboda a pluralita médií

Európska únia podporuje slobodu a pluralitu médií ako piliere modernej demokracie a umožňujúce slobodnú a otvorenú diskusiu.