Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

NIS-samarbejdsgruppen

Samarbejdsgruppen for net- og informationssystemer blev nedsat ved NIS-direktivet for at sikre samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne.

    Logo for NIS-samarbejdsgruppen

Om NIS-samarbejdsgruppen

Gruppens overordnede opgave er at opnå et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i Den Europæiske Union. Den støtter og letter det strategiske samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem EU's medlemsstater. NIS-samarbejdsgruppens opgaver er udtrykkeligt beskrevet i artikel 11 i NIS-direktivet.

NIS-samarbejdsgruppen fungerer i henhold til Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. februar 2017 og følger sin egen forretningsorden (.pdf).Europa-Kommissionen fungerer som gruppens sekretariat. Samarbejdsgruppen mødes regelmæssigt. Europa-Kommissionen offentliggør dagsordenerne for alle NIS-samarbejdsmøder.

På den operationelle side støttes NIS-samarbejdsgruppen af arbejdet i netværket af enheder, der håndterer computersikkerhedshændelser (CSIRT'er), der er dedikeret til at udveksle oplysninger om risici og igangværende trusler og samarbejde om specifikke cybersikkerhedshændelser. CSIRT-netværket blev oprettet i henhold til artikel 12 i NIS-direktivet, som også definerer dets rolle. NIS-samarbejdsgruppen udstikker strategisk vejledning for CSIRT-netværkets aktiviteter.

NIS-samarbejdsgruppen arbejder også tæt sammen med det europæiske valgsamarbejdsnetværk for at imødegå trusler mod valgprocesser under en ny fælles operationel mekanisme, der er oprettet som en del af handlingsplanen for europæisk demokrati.

Medlemmer

NIS-samarbejdsgruppen består af repræsentanter for EU's medlemsstater, Europa-Kommissionen og EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA). Formandskabet er stillingen besat af den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (EU).

Hver EU-medlemsstat har udpeget et enkelt kontaktpunkt (.pdf) om sikkerheden i net- og informationssystemer, der er ansvarlige for at sikre grænseoverskridende samarbejde med andre medlemsstater og med samarbejdsgruppen.

Udgivelser

Blandt de vigtigste resultater fra NIS-samarbejdsgruppen er der ikkebindende retningslinjer til EU's medlemsstater for at muliggøre en effektiv og sammenhængende gennemførelse af NIS-direktivet i hele EU og behandle bredere cybersikkerhedspolitiske spørgsmål.

Gruppen har siden sin oprettelse offentliggjort følgende dokumenter:

Gruppen har også offentliggjort dokumenter vedrørende cybersikkerheden i 5G-net:

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggør henstilling om post-Quantum Cryptography

Kommissionen har i dag offentliggjort en henstilling om postkvantekryptografi for at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en harmoniseret tilgang i takt med EU's overgang til postkvantekryptografi. Dette vil bidrage til at sikre, at EU's digitale infrastrukturer og tjenester er sikre i den næste digitale tidsalder.

Se også

Det store billede

Direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2-direktivet)

NIS2-direktivet er den EU-dækkende lovgivning om cybersikkerhed. Den indeholder retlige foranstaltninger til at øge det overordnede cybersikkerhedsniveau i EU.

Se også

Status for gennemførelsen af NIS-direktivet

Kommissionen arbejder sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at NIS-direktivet gennemføres i national lovgivning.