Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet

Gruppen för samarbete mellan nätverk och informationssystem inrättades genom NIS-direktivet för att säkerställa samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

    Logotyp för samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet

Om samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet

Gruppens övergripande uppgift är att uppnå en hög gemensam säkerhetsnivå för nätverks- och informationssystem i Europeiska unionen. Det stöder och underlättar det strategiska samarbetet och informationsutbytet mellan EU:s medlemsstater. Samarbetsgruppens uppgifter beskrivs uttryckligen i artikel 11 i NIS-direktivet.

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet fungerar enligt Europeiska kommissionens genomförandebeslut av den 1 februari 2017 och följer sin egen arbetsordning (.pdf).Europeiska kommissionen fungerar som gruppens sekretariat. Samarbetsgruppen sammanträder regelbundet. Europeiska kommissionen offentliggör dagordningarna för alla möten om nät- och informationssäkerhetssamarbete.

På den operativa sidan stöds samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet av det arbete som utförs av nätverket av incidenthanteringsgrupper för datasäkerhet (CSIRT), som ägnar sig åt att utbyta information om risker och pågående hot och samarbeta om specifika cybersäkerhetsincidenter. CSIRT-nätverket inrättades i enlighet med artikel 12 i NIS-direktivet, som också definierar dess roll. Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet ger strategisk vägledning för CSIRT-nätverkets verksamhet.

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet har också ett nära samarbete med det europeiska nätverket för valsamarbete för att motverka hot mot valprocesser inom ramen för en ny gemensam operativ mekanism som inrättats som en del av den europeiska handlingsplanen för demokrati.

Medlemmar

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet består av företrädare för EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa). Ordförandeskapet besätts av den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Varje EU-medlemsstat har utsett en gemensam kontaktpunkt (.pdf) för säkerheten i nätverks- och informationssystem som ansvarar för att säkerställa gränsöverskridande samarbete med andra medlemsstater och med samarbetsgruppen.

Publikationer

Bland de viktigaste resultaten från samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet finns det icke-bindande riktlinjer för EU:s medlemsstater för att möjliggöra ett effektivt och enhetligt genomförande av direktivet om nät- och informationssäkerhet i hela EU och för att ta itu med bredare cybersäkerhetspolitiska frågor.

Sedan dess har koncernen publicerat följande dokument:

Gruppen har också publicerat dokument om cybersäkerheten i 5G-nät:

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggör rekommendationen om post-Quantum Cryptography

I dag har kommissionen offentliggjort en rekommendation om kryptografi efter kvantiteten för att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla och genomföra en harmoniserad strategi som EU:s övergång till kryptografi efterkvantum. Detta kommer att bidra till att säkerställa att EU:s digitala infrastruktur och tjänster är säkra i nästa digitala era.

Läs mer

Översikt

Direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet)

NIS2-direktivet är den EU-omfattande lagstiftningen om cybersäkerhet. Det innehåller rättsliga åtgärder för att öka den övergripande cybersäkerhetsnivån i EU.

Se också