Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet

Samarbetsgruppen för nätverk och informationssystem inrättades genom NIS-direktivet för att säkerställa samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

    Logotyp för samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet

Om samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet

Gruppens övergripande uppdrag är att uppnå en hög gemensam säkerhetsnivå för nätverks- och informationssystem i Europeiska unionen. Den stöder och underlättar det strategiska samarbetet och informationsutbytet mellan EU:s medlemsstater. NIS-samarbetsgruppens uppgifter beskrivs uttryckligen i artikel 11 i NIS-direktivet.

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet fungerar enligt Europeiska kommissionens genomförandebeslut av den 1 februari 2017 och följer sin egen arbetsordning (.pdf).Europeiska kommissionen fungerar som gruppens sekretariat. Samarbetsgruppen sammanträder regelbundet. Europeiska kommissionen offentliggör dagordningarna för alla möten i samarbete med nät- och informationssäkerhet.

På den operativa sidan stöds samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet av det arbete som utförs av nätverket av CSIRT-enheter (CSIRT), som är avsett att utbyta information om risker och pågående hot och samarbeta om specifika cybersäkerhetsincidenter. CSIRT-nätverket inrättades i enlighet med artikel 12 i NIS-direktivet, som också definierar dess roll. Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet tillhandahåller strategisk vägledning för CSIRT-nätverkets verksamhet.

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet har också ett nära samarbete med det europeiska nätverket för valsamarbete för att motverka hot mot valprocesser inom ramen för en ny gemensam operativ mekanism som inrättats som en del av den europeiska handlingsplanen för demokrati.

Medlemmar

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet består av företrädare för EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa). Ordförandeskapet är befattningen tillsatt av den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd (EU).

Varje EU-medlemsstat har utsett en enda kontaktpunkt (.pdf) för säkerheten i nätverks- och informationssystem som ansvarar för att säkerställa gränsöverskridande samarbete med andra medlemsstater och med samarbetsgruppen.

Publikationer

Bland de viktigaste resultaten från samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet finns det icke-bindande riktlinjer för EU:s medlemsstater för att möjliggöra ett effektivt och enhetligt genomförande av nät- och informationssäkerhetsdirektivet i hela EU och ta itu med bredare cybersäkerhetspolitiska frågor.

Sedan gruppen inrättades har den publicerat följande dokument:

Gruppen har också publicerat dokument om cybersäkerhet i 5G-nät:

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Cybersäkerhet: EU för den 8:e dialogen med USA

Den 15–16 december 2022 höll Europeiska unionen och Förenta staterna den åttonde cyberdialogen mellan EU och USA i Washington DC. Detta skedde mot bakgrund av en dramatiskt försämrad miljö för cyberhot till följd av Rysslands olagliga militära aggression mot Ukraina, som har understrukit behovet av ökat transatlantiskt samarbete och samordning för att förebygga, upptäcka och reagera på skadlig cyberverksamhet och belyste behovet av att säkerställa att kritisk infrastruktur är säker och motståndskraftig.

Povezane vsebine

Širša slika

Direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet)

NIS2-direktivet är EU:s lagstiftning om cybersäkerhet. Det innehåller rättsliga åtgärder för att öka den övergripande cybersäkerhetsnivån i EU.

Glej tudi