Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

TIS bendradarbiavimo grupė

Tinklų ir informacinių sistemų bendradarbiavimo grupė įsteigta TIS direktyva siekiant užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

    TIS bendradarbiavimo grupės logotipas

Apie TIS bendradarbiavimo grupę

Bendra grupės misija – pasiekti aukštą bendrą tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygį Europos Sąjungoje. Ji remia ir palengvina strateginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp ES valstybių narių. TIS bendradarbiavimo grupės užduotys aiškiai aprašytos TIS direktyvos 11 straipsnyje.

TIS bendradarbiavimo grupė veikia pagal 2017 m. vasario 1 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą ir vadovaujasi savo darbo tvarkos taisyklėmis (.pdf). Europos Komisija atlieka grupės sekretoriato funkcijas. Bendradarbiavimo grupė posėdžiauja reguliariai. Europos Komisija skelbia visų TIS bendradarbiavimo susitikimų darbotvarkes.

Kalbant apie operatyvinę veiklą, TIS bendradarbiavimo grupei padeda Reagavimo į kompiuterinius saugumo incidentus tarnybų tinklas (CSIRT), kurio tikslas – dalytis informacija apie riziką ir esamas grėsmes ir bendradarbiauti konkrečių kibernetinio saugumo incidentų klausimais. CSIRT tinklas buvo įsteigtas pagal TIS direktyvos 12 straipsnį, kuriame taip pat apibrėžtas jo vaidmuo. TIS bendradarbiavimo grupė teikia strategines CSIRT tinklo veiklos gaires.

TIS bendradarbiavimo grupė taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Europos bendradarbiavimo rinkimų klausimais tinklu siekdama kovoti su grėsmėmis rinkimų procesams pagal naują bendrą veiklos mechanizmą, kuris yra Europos demokratijos veiksmų plano dalis.

Nariai

TIS bendradarbiavimo grupę sudaro ES valstybių narių, Europos Komisijos ir ES kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) atstovai. Pirmininkavimą užima Europos Sąjungos (ES) Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė.

Kiekviena ES valstybė narė paskyrė vieną bendrą informacinį punktą (.pdf) tinklų ir informacinių sistemų saugumo klausimais, kuris yra atsakingas už tarpvalstybinio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis ir Bendradarbiavimo grupe užtikrinimą.

Publikacijos

Tarp pagrindinių TIS bendradarbiavimo grupės rezultatų yra neprivalomų gairių ES valstybėms narėms, kad būtų galima veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinti TIS direktyvą visoje ES ir spręsti platesnius kibernetinio saugumo politikos klausimus.

Nuo pat įsteigimo grupė paskelbė šiuos dokumentus:

Grupė taip pat paskelbė dokumentus, susijusius su 5G tinklų kibernetiniu saugumu:

Naujausios naujienos

DIGIBYTE |
Kibernetinis saugumas: ES surengė 8-ąjį dialogą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

2022 m. gruodžio 15–16 d. Vašingtone Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos surengė aštuntąjį ES ir JAV dialogą kibernetiniais klausimais. Tai įvyko dramatiškai pablogėjus kibernetinės grėsmės aplinkai dėl Rusijos neteisėtos karinės agresijos prieš Ukrainą, kurioje pabrėžta, kad reikia stiprinti transatlantinį bendradarbiavimą ir koordinavimą siekiant užkirsti kelią kibernetinei kenkimo veiklai, ją nustatyti ir į ją reaguoti, ir pabrėžtas poreikis užtikrinti, kad ypatingos svarbos infrastruktūros objektai būtų saugūs ir atsparūs.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Direktyva dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (TIS2 direktyva)

TIS2 direktyva yra ES masto teisės aktai dėl kibernetinio saugumo. Jame numatytos teisinės priemonės bendram kibernetinio saugumo lygiui ES padidinti.

Taip pat žr.