Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Grupa Współpracy NIS

Grupa Współpracy Sieci i Systemów Informacyjnych została ustanowiona dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w celu zapewnienia współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi.

    Logo grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji

O Grupie Współpracy NIS

Ogólną misją Grupy jest osiągnięcie wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Wspiera i ułatwia strategiczną współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi UE. Zadania grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji są wyraźnie opisane w art. 11 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Grupa Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Sieci i Informacji działa zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 1 lutego 2017 r. i przestrzega własnego regulaminu wewnętrznego (.pdf). Komisja Europejska pełni funkcję sekretariatu grupy. Grupa Współpracy spotyka się regularnie. Komisja Europejska publikuje porządki obrad wszystkich posiedzeń dotyczących współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Po stronie operacyjnej Grupa Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Sieci i Informacji jest wspierana pracami sieci zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT), zajmujących się dzieleniem się informacjami na temat zagrożeń i bieżących zagrożeń oraz współpracą w zakresie konkretnych incydentów cybernetycznych. Sieć CSIRT została ustanowiona na mocy art. 12 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, który określa również jej rolę. Grupa współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji zapewnia strategiczne wytyczne dla działań sieci CSIRT.

Grupa Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ściśle współpracuje również z Europejską Siecią Współpracy w zakresie Wyborów w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla procesów wyborczych w ramach nowego wspólnego mechanizmu operacyjnego ustanowionego w ramach europejskiego planu działania na rzecz demokracji.

Członkowie

W skład grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa (ENISA). Stanowisko przewodniczące jest obsadzone przez państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej (UE).

Każde państwo członkowskie UE wyznaczyło pojedynczy punkt kontaktowy (.pdf) ds. bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych odpowiedzialny za zapewnienie współpracy transgranicznej z innymi państwami członkowskimi i z grupą współpracy.

Publikacje

Wśród kluczowych wyników grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji znajdują się niewiążące wytyczne dla państw członkowskich UE, aby umożliwić skuteczne i spójne wdrożenie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w całej UE oraz zająć się szerszymi kwestiami polityki cyberbezpieczeństwa.

Od momentu powstania Grupa opublikowała następujące dokumenty:

Grupa opublikowała również dokumenty dotyczące cyberbezpieczeństwa sieci 5G:

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2)

Dyrektywa NIS2 to ogólnounijne prawodawstwo dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zapewnia środki prawne mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

Zobacz też