Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Grupa współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji

Grupa współpracy w zakresie sieci i systemów informacyjnych została ustanowiona dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w celu zapewnienia współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi.

    Logo grupy współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji

O Grupie Współpracy ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Ogólną misją Grupy jest osiągnięcie wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Wspiera i ułatwia strategiczną współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi UE. Zadania grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji zostały wyraźnie opisane w art. 11 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Grupa Współpracy NIS działa zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 1 lutego 2017 r. i jest zgodna z własnym regulaminem wewnętrznym (.pdf).Komisja Europejska pełni funkcję sekretariatu Grupy. Grupa Współpracy spotyka się regularnie. Komisja Europejska publikuje porządki obrad wszystkich posiedzeń współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Po stronie operacyjnej grupa współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji jest wspierana przez pracę sieci zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT), której zadaniem jest wymiana informacji o zagrożeniach i bieżących zagrożeniach oraz współpraca w zakresie konkretnych incydentów cyberbezpieczeństwa. Sieć CSIRT została utworzona na podstawie art. 12 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, który określa również jej rolę. Grupa współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji zapewnia strategiczne wytyczne dotyczące działalności sieci CSIRT.

Grupa współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji ściśle współpracuje również z europejską siecią współpracy w zakresie wyborów w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla procesów wyborczych w ramach nowego wspólnego mechanizmu operacyjnego ustanowionego w ramach europejskiego planu działania na rzecz demokracji.

Członkowie

W skład grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Przewodnictwo obejmuje państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej (UE).

Każde państwo członkowskie UE wyznaczyło pojedynczy punkt kontaktowy (.pdf) w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, który jest odpowiedzialny za zapewnienie współpracy transgranicznej z innymi państwami członkowskimi oraz z grupą współpracy.

Publikacje

Wśród kluczowych wyników grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji znajdują się niewiążące wytyczne dla państw członkowskich UE, aby umożliwić skuteczne i spójne wdrażanie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w całej UE oraz zająć się szerszymi kwestiami polityki cyberbezpieczeństwa.

Od momentu utworzenia Grupa opublikowała następujące dokumenty:

Grupa opublikowała również dokumenty dotyczące cyberbezpieczeństwa sieci 5G:

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja publikuje zalecenie w sprawie kryptografii pokwotowej

Komisja opublikowała dziś zalecenie w sprawie kryptografii pokwantowej, aby zachęcić państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia zharmonizowanego podejścia jako przejścia UE na kryptografię postkwantową. Przyczyni się to do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i usług cyfrowych UE w następnej erze cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2)

Dyrektywa NIS2 to ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Przewiduje on środki prawne mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

Zobacz też