Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Δημοσίευση

Κάλυψη 5G κατά μήκος των διαδρόμων μεταφορών: πρώτο κύμα έργων που επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση υποδομών διαδρόμου 5G

Μετά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Ψηφιακός τομέας (CEF Digital), 15 έργα έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών συνδεσιμότητας 5G κατά μήκος των κύριων διαδρομών μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Διάδρομοι 5G

Το προκύπτον χαρτοφυλάκιο έργων που θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ θα προετοιμάσει το έδαφος για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα (CAM), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφάλειας και μη ασφάλειας, είτε για οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές είτε για πολυτροπικές μεταφορές. 

Ειδικότερα, τα έργα θα στηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών 5G σε διασυνοριακά τμήματα διαδρόμων 5G και θα διασφαλίσουν τη συνέχεια των υπηρεσιών κατά τη διέλευση των εν λόγω συνόρων, συμβάλλοντας έτσι στη σύνδεση διαφορετικών περιφερειών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επτά από τα έργα αυτά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν άμεσα τις αναγκαίες υποδομές, τόσο ενεργητικές όσο και παθητικές, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη υπηρεσιών CAM κατά τα επόμενα έτη.  Ταυτόχρονα, οκτώ αρχικές μελέτες θα προετοιμάσουν τις βάσεις για μελλοντικά μεγάλης κλίμακας έργα ανάπτυξης υποδομών 5G ενόψει των επικείμενων ψηφιακών προσκλήσεων του ΜΣΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω έργα και μελέτες παρέχονται στη συνέχεια.

Ένας δεύτερος διάδρομος 5G ζητεί εργασίες εγκατάστασης και μελέτες είναι επί του παρόντος ανοικτές έως τις 21 Μαρτίου.   Περιλαμβάνει πρόσκληση για δράση στήριξης του συντονισμού (CSA) με στόχο την ενσωμάτωση των υποδομών συνδεσιμότητας 5G με κόμβους παρυφών και υποδομές της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας υπολογιστικού νέφους.

Διάδρομοι 5G: Επιλεγμένα έργα μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 1

5G SEAGUL: 5G αδιάλειπτη περιαγωγή για τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας

Το έργο αυτό θα στοχεύει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου 5G RAN, των βασικών στοιχείων και των μεταφορικών στοιχείων κατά μήκος των ελληνικών (GR) και βουλγαρικών (BG) αυτοκινητοδρόμων του διαδρόμου ΔΕΔ-Μ Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου (ΚΑΕ), με ισχυρή διασυνοριακή εστίαση. Κύριος στόχος είναι η στήριξη των υπηρεσιών συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (CAM) κατά μήκος του τμήματος Ελλάδας-Βουλγαρίας του εν λόγω διαδρόμου.

Η Wings ICT Solutions μαζί με την Cosmote και την A1 Bulgaria EAD θα επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους στην επίτευξη βέλτιστης διασύνδεσης δικτύου και διαμόρφωσης περιαγωγής/παράδοσης, με παράλληλη μέτρηση της ομαλής παράδοσης που βιώνουν τα συνδεδεμένα οχήματα και επικύρωση μέσω πραγματικών διασυνοριακών δοκιμών.

Το έργο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη συγχρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital) για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της αναβάθμισης της συνδεσιμότητας 5G κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων GR και BG έως το 2025 σε τομείς που θέτουν προκλήσεις για την ανάπτυξη του 5G, καθιστώντας έτσι δυνατή την αποδοτικότερη, πιο έξυπνη, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα κατά μήκος μιας από τις σημαντικότερες διαδρομές μεταφορών της ΕΕ.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Απρόσκοπτη διασυνοριακή κινητικότητα 5G μεταξύ Γερμανίας και Λουξεμβούργου

Το έργο αυτό θα έχει ως στόχο την κάλυψη δικτύου υψηλών επιδόσεων και την απρόσκοπτη μεταβίβαση των συνδεδεμένων συσκευών (χωρίς πτώση κλήσεων ή απώλεια συνδέσεων δεδομένων) από έναν φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MNO) σε άλλον κατά τη διέλευση των ενδοευρωπαϊκών συνόρων. Η παράδοση πρέπει να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και την απρόσκοπτη ψηφιακή συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τόσο οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας Deutsche Telekom όσο και η POST Luxembourg θα κατασκευάσουν και θα βελτιώσουν τις υποδομές 4G και 5G για CAM, ενώ ο όμιλος BMW θα συμβάλει στο έργο με συγκεκριμένες απαιτήσεις από την άποψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και θα δοκιμάσει περιπτώσεις χρήσης μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι λύσεις αδιάλειπτης παράδοσης. 

Το έργο θα καλύψει το τμήμα αυτοκινητοδρόμου από το Frisange (Λουξεμβούργο) έως το Saarbrucken (Γερμανία) στο σημείο διέλευσης των συνόρων κοντά στον χώρο Σένγκεν και θα αναπτύξει ένα νέο χαρακτηριστικό δικτύου που θα περιλαμβάνει νέες διεπαφές μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Το χαρακτηριστικό θα συμμορφώνεται με τις νομικές διατάξεις σχετικά με τη νόμιμη υποκλοπή ή την πανταχού παρούσα διαθεσιμότητα κλήσεων έκτακτης ανάγκης.  Το 5G DeLux θα καθορίσει ένα σχέδιο στρατηγικής για μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή λύση.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G Βόρειος ευρωπαϊκός διάδρομος μεταφορών

Το έργο αυτό θα αποσκοπεί στη βελτίωση της συνέχειας των διασυνοριακών υπηρεσιών δικτύου για ήδη καθιερωμένες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα υιοθετεί υποδομές 5G σε δημόσια περιβάλλοντα κατά μήκος του βόρειου ευρωπαϊκού τμήματος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών της Σκανδιναβίας-Μεσογείου (ΔΕΔ-Μ) και των διαδρόμων Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής για τη στήριξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών 5G.

Η Telia Sweden και η Telia Finland, από κοινού με τη Λετονία, η Mobilais Telefons θα έχουν ως στόχο, μέσω αυτού του έργου, τη διευκόλυνση εφαρμογών και υπηρεσιών για CAM και για μελλοντικά συστήματα κινητών επικοινωνιών σιδηροδρόμων (FRMCS), καθώς και την εισαγωγή τους. Το έργο θα εξασφαλίσει ειδική δυναμικότητα μέσω συνδεσιμότητας υψηλής αξίας για υπηρεσίες CAM και FRMCS και άλλες βιομηχανικές ή δημόσιες υπηρεσίες με ειδικές απαιτήσεις ποιότητας. Θα δώσει επίσης ώθηση στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών 5G ως καταλύτη των υπηρεσιών CAM και FRMCS για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο επιπέδων.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Ιβηρικός διάδρομος — δίκτυο 5G και V2X για μελλοντικές υπηρεσίες CAM και FRMCS σε διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας

Το έργο αυτό θα αναπτυχθεί σε περιοχές όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί αδιάλειπτη και συνεχής κάλυψη 5G κατά μήκος των διασυνοριακών τμημάτων των δικτύων Castilla-Leon, Γαλικίας και Κεντρικής Πορτογαλίας, που αποτελούν μέρος του διαδρόμου της Κεντρικής Ιβηρίας (Πόρτο — Aveiro — Salamanca), ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τα ιβηρικά και ευρωπαϊκά δίκτυα του διαδρόμου του Ατλαντικού. 

Η Tradia Telecom, από κοινού με την Towerlink Portugal, θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες ώστε οι MNO να αναπτύξουν υποδομή 5G κατά μήκος 310 km οδού στην Πορτογαλία και 289 km στην Ισπανία, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της κάλυψης και επαρκή ποιότητα υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών διαχείρισης τροχαίων συμβάντων (TIM).

Η δράση θα δημιουργήσει επίσης νέες ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις και θα ωφελήσει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τους ΦΚΔ, τους φορείς εκμετάλλευσης οδικών/σιδηροδρομικών υποδομών και τους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (ΚΑΕ).

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Διάδρομος Βορείου Ατλαντικού 5G και δίκτυο V2X για μελλοντικές υπηρεσίες CAM και FRMCS σε διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας

Το έργο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση αδιάλειπτης και συνεχούς κάλυψης 5G κατά μήκος των διασυνοριακών τμημάτων του διαδρόμου του Ατλαντικού, με την ανάπτυξη υποδομών σε περιοχές όπου η αγορά δεν έχει κατορθώσει να επενδύσει στην ανάπτυξη πολύτιμων παθητικών/ενεργητικών υποδομών.

Η Tradia Telecom και η Cell-France θα εξασφαλίσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε οι MNO να αναπτύξουν υποδομή 5G κατά μήκος 328 km οδού στη Γαλλία και 184 km στην Ισπανία, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της κάλυψης και επαρκή ποιότητα υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών TIM.

Η δράση αυτή θα δημιουργήσει νέους ραδιοφωνικούς χώρους σε περιοχές χωρίς ή με χαμηλά επίπεδα κάλυψης 5G και θα ωφελήσει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των MNO, των φορέων εκμετάλλευσης οδικών/σιδηροδρομικών υποδομών και των ΚΠΕ.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Μεσογειακός διάδρομος 5G και δίκτυο V2X για μελλοντικές υπηρεσίες CAM και FRMCS σε διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας

Το έργο αυτό θα αποσκοπεί στη διασφάλιση αδιάλειπτης και συνεχούς κάλυψης 5G κατά μήκος των διασυνοριακών τμημάτων του διαδρόμου της Μεσογείου, με την ανάπτυξη υποδομών σε περιοχές όπου η αγορά δεν έχει κατορθώσει να επενδύσει στην ανάπτυξη πολύτιμων παθητικών/ενεργητικών υποδομών.

Η Tradia Telecom, από κοινού με την Cell-France, θα παράσχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υποδομής 5G σε μήκος 328 km οδοποιίας στη Γαλλία και 220 km στην Ισπανία, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της κάλυψης και επαρκή ποιότητα υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών διαχείρισης συμβάντων κυκλοφορίας (TIM).

Η δράση αυτή θα δημιουργήσει νέους ραδιοφωνικούς χώρους σε περιοχές χωρίς ή με χαμηλά επίπεδα κάλυψης 5G και θα ωφελήσει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των MNO, των φορέων εκμετάλλευσης οδικών/σιδηροδρομικών υποδομών και των ΚΠΕ.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Η Evora συνέδεσε αυτόνομο διάδρομο Merida με δίκτυο 5G και V2X για μελλοντική CAM και σε διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας

Το έργο αυτό θα εξασφαλίσει αδιάλειπτη και συνεχή κάλυψη 5G κατά μήκος των διασυνοριακών τμημάτων των δικτύων της Καστίλλης-Λεόν και της Κεντρικής Πορτογαλίας, τα οποία αποτελούν μέρος του κεντρικού ιβηρικού διαδρόμου (Evora-Merida) και συνδέονται με τα ιβηρικά και ευρωπαϊκά δίκτυα του διαδρόμου του Ατλαντικού.

Η Tradia Telecom μαζί με την Towerlink Portugal θα αναπτύξει υποδομές σε περιοχές στις οποίες η αγορά δεν έχει επενδύσει στην ανάπτυξη πολύτιμης παθητικής/ενεργητικής υποδομής και θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες ώστε οι MNO να αναπτύξουν υποδομή 5G κατά μήκος 81 km οδικού διαδρόμου στην Πορτογαλία και 71 km στην Ισπανία.  Θα διασφαλιστεί η συνέχεια της κάλυψης και η επαρκής ποιότητα των υπηρεσιών προκειμένου να υποστηριχθούν οι υπηρεσίες TIM.

Η δράση θα δημιουργήσει νέες ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις και θα ωφελήσει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των MNO, των φορέων εκμετάλλευσης οδικών/σιδηροδρομικών υποδομών και των ΚΠΕ.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 1 362 070 EUR

Διάδρομοι5G: Επιλεγμένες μελέτες

5G GAIL: Αρχική μελέτη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στο διασυνοριακό τμήμα των καρνικών και Gailtal Άλπεων μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας

Η μελέτη αυτή θα αξιολογήσει την προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφορών μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας κατά μήκος των συνόρων Tarvis, με ουδέτερη και διαγνωστική, παθητική και ενεργητική υποδομή αφιερωμένη στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, και ιδίως στην ανάπτυξη ασφαλών, προστατευμένων και βιώσιμων υποδομών υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων Gigabit και 5G. 

Ο διάδρομος που προσδιορίστηκε για τη μελέτη περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο A23 από το Udine έως τα σύνορα με την Αυστρία στο ιταλικό έδαφος, καθώς και το Süd Autobahn στην Αυστρία. Οι περιοχές αυτές αποτελούν μέρος του λεγόμενου διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής.

Από κοινού με την OnTower Austria, την Autostrade per l’Italia, και την περιφερειακή δημόσια αρχή από την πλευρά της Ιταλίας (Regione Friuli-Venezia Giulia — RFVG), η Cell-Italia πρότεινε μια σπονδυλωτή μελέτη που καλύπτει τις κύριες τυπολογίες των περιοχών ως την πλέον αποτελεσματική προσέγγιση για την παραγωγή αποτελεσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία για επακόλουθες εργασίες ανάπτυξης κατά μήκος του διαδρόμου. Η μελέτη θα αποσκοπεί στον προσδιορισμό διαφόρων ομάδων ειδικής κάλυψης ως καινοτόμου προσέγγισης με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 139 750 EUR

5Ε: Εκβολές 5G

Η μελέτη αυτή θα καθορίσει έναν διασυνοριακό ψηφιακό διάδρομο για εφαρμογές κινητικότητας και αεροπορικές μεταφορές χαμηλού υψομέτρου που θα καταστήσουν τους σημαντικούς κόμβους στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού πιο αποδοτικούς, ασφαλέστερους και πιο βιώσιμους. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι λιμένες και οι πλωτές οδοί της ενδοχώρας.

Η μελέτη θα παράσχει την επιδιωκόμενη λύση για την ανάπτυξη αδιάλειπτης διασυνοριακής κάλυψης 5G και την ενοποίηση του κεντρικού δικτύου. Το δίκτυο 5G υψηλής ταχύτητας με χαμηλό χρόνο αναμονής θα εξασφαλίσει ασφαλή και εξαιρετικά αξιόπιστη συνδεσιμότητα με δυνατότητες τεμαχισμού δικτύου από τη Βόρεια Θάλασσα, κατά μήκος του «Westerschelde» και των εσωτερικών πλωτών οδών, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού στην ΕΕ.

Η KPN Κάτω Χώρες και η Orange Belgium θεωρούν ότι είναι σημαντικό να μεταφερθεί αυτή η αδιάλειπτη συνδεσιμότητα 5G στον καθορισμένο διάδρομο, λόγω της διασυνοριακής οικονομικής δυναμικής που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των διαφόρων λιμένων: Zeebrugge και Antwerp με το «Westerschelde» μεταξύ, και Gent-Terneuzen-Vlissingen ως διασυνοριακό λιμένα.

Η μελέτη θα περιγράψει την ακριβή τοποθεσία του διαδρόμου, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή περιπτώσεων χρήσης, τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών και το σχετικό επενδυτικό σχέδιο και επιχειρηματική σκοπιμότητα. 

Επιπλέον, η μελέτη θα παράσχει λεπτομερή κατάλογο των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ψηφιακού διαδρόμου 5G. Η μελέτη θα καθορίσει τις ζώνες φάσματος που χρησιμοποιούνται και την απόσταση μεταξύ ραδιοεπικοινωνιών τόσο της KPN όσο και της Orange Belgium για την τροφοδοσία των σημερινών και μελλοντικών περιπτώσεων χρήσης στον διάδρομο.  Θα ποσοτικοποιήσει τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές επενδύσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη υποδομών και θα αξιολογήσει τα οικονομικά οφέλη της.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 300 000 EUR

5GS: Μελέτη διαδρόμου 5G για τη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία

Η μελέτη αυτή θα παράσχει τεχνικές λύσεις και οικονομικά μοντέλα που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών 5G κατά μήκος των διαδρόμων Via Baltica και Rail Baltica, ικανών να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες 5G στα κράτη της Βαλτικής. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις σχετικές με την ασφάλεια οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Για παράδειγμα, ευφυή συστήματα μεταφορών — ITS, FRMCS και υπηρεσίες 5G πολλαπλών υπηρεσιών/πολλαπλών εφαρμογών. Για τις υπηρεσίες ITS 5G, θα μελετηθούν οι ζώνες συχνοτήτων των 700 MHz και των 3,5 GHz. 

Η Tallinna Tehnikaülikool μαζί με τις Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti και Elisa Eesti θα εκπονήσουν αυτή την αρχική μελέτη. Το τελευταίο θα χρησιμεύσει ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του 5G πριν από τις περαιτέρω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα στο πλαίσιο της ΔΣΕ για τους αντίστοιχους διαδρόμους, για την προώθηση της ανάπτυξης των υποδομών, της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και της συμμετοχικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του δικτύου και αναλύσεις των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, ενισχύοντας την ανάκαμψη της αντίστοιχης περιοχής από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, προσφέροντας τα πλέον πρόσφορα σενάρια για την ανάπτυξη της κάλυψης 5G κατά μήκος των αντίστοιχων διαδρόμων.  

Θα συμβάλει επίσης στη μείωση του χάσματος του ψηφιακού χάσματος, καθώς η εγκατάσταση κάλυψης 5G θα εξασφαλίσει υψηλής ταχύτητας, αξιόπιστες και ασφαλείς διαδικτυακές συνδέσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 249 302 EUR

5G σε τροχιά: Καρλσρούη — Μυλούζη

Η εν λόγω αρχική μελέτη θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ιδέας για την εγκατάσταση 5G κατά μήκος του διασυνοριακού σιδηροδρομικού διαδρόμου Καρλσρούης — Μυλούζη, η οποία αξιοποιεί τις μέγιστες δυνατές συνέργειες μεταξύ των αναγκών σιδηροδρομικής λειτουργίας (FRMCS) και αυξάνει σημαντικά τις ευρυζωνικές ανάγκες των επιβατών (5G). Ο γενικός στόχος είναι να συμβάλει στην έγκαιρη μελλοντική ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών 5G κατά μήκος των διαδρομών μεταφορών σε δύσκολους τομείς και να μοχλεύσει ιδιωτικές επενδύσεις. 

Η Deutsche Bahn από κοινού με την Telekom Deutschland, τη Vodafone, την Telefonica Germany, την 1° 1 Mobilfunk, τη Vantage Towers, την ATC Germany Holdings, την DFMG Deutsche Funkturm και την SNCF Réseau θα εκπονήσουν την εν λόγω μελέτη, η οποία θα εκπονήσει σχέδιο για οικονομικά αποδοτική, διαλειτουργική και υψηλής απόδοσης ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη διασυνοριακή συνδεσιμότητα σε τρένα υψηλής ταχύτητας.

Οι προηγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας 5G θα συμβάλουν σημαντικά σε ένα ψηφιοποιημένο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα και θα ενθαρρύνουν τη στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές και θα στηρίξουν την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 517 150 EUR

5G ΜΕΛΟΥΣΊΝΑ: 5G Metz — Luxembourg Sillon International

Η εν λόγω αρχική μελέτη θα προετοιμάσει την ανάπτυξη υποδομών 5G κατά μήκος του σιδηροδρομικού διασυνοριακού τμήματος του διαδρόμου ΔΕΔ-Μ Βόρειας Θάλασσας στη Μεσόγειο μεταξύ του Metz (Γαλλία) και της πόλης του Λουξεμβούργου (Λουξεμβούργο), προς όφελος της συνδεσιμότητας των επιβατών των αμαξοστοιχιών και της ψηφιοποίησης των σιδηροδρομικών μεταφορών. 

Η SNCF Reseau από κοινού με την Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois θα εκπονήσει την παρούσα μελέτη στο πλαίσιο κοινοπραξίας έξι μελών στην οποία θα συμμετέχουν δύο διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής και τέσσερις ΦΚΔ από το Λουξεμβούργο. 

Η δράση θα προσδιορίσει τις στοχευόμενες απαιτήσεις υπηρεσιών επικοινωνίας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους επιβάτες, καθώς και τη σχεδιαστική εφαρμογή της τεχνολογίας 5G κατά μήκος του διαδρόμου, με έμφαση στο μοντέλο κοινής χρήσης MNO/σιδηροδρομικής υποδομής και στη συνέχεια των υπηρεσιών κατά τη διέλευση των συνόρων. Θα καθορίσει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ σιδηροδρόμων και MNO, το οποίο θα μεγιστοποιεί τις συνέργειες για την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία και βιωσιμότητα.

Επιπλέον, η μελέτη θα καταρτίσει σχέδιο υλοποίησης με χρήση των υφιστάμενων στοιχείων υποδομής, προσδιορίζοντας τις εργασίες και υπολογίζοντας το κόστος για την κατασκευή ενός δικτύου 5G που θα παρέχει τις αναμενόμενες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, θα αξιολογήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο εξεταζόμενο τμήμα παρακολούθησης, προκειμένου να εκτιμήσει την πιθανή ανεπάρκεια της αγοράς και να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 255 377 EUR

5GCarolina: Διάδρομος 5G Διασυνοριακός αυτοκινητόδρομος Μόναχο-Πράγα

Η μελέτη θα έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσιών CAM, οι οποίες θα επιτρέψουν τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα κατά μήκος του διαδρόμου «Via Carolina» μεταξύ Μονάχου και Πράγας, διευκολύνοντας έτσι τις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

Η T-Mobile CZ, από κοινού με τη CETIN και τη Vantage Towers AG στο πλαίσιο κοινοπραξίας 12 εταίρων, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τον καθορισμό και τη δημιουργία διαδρόμου 5G που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μεμονωμένων και επαγγελματιών χρηστών στις σύγχρονες, αυτοματοποιημένες μεταφορές.

Εκπροσωπώντας τους ΚΑΕ, τους ΦΚΔ, καθώς και τους παρόχους υποδομών/τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών (TowerCos) και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. φορείς εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων), θα συνεργαστούν για την εκπλήρωση αυτού του οράματος στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη σύνδεση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού και πολιτιστικού χώρου, με παράλληλο σεβασμό των εθνικών ιδιαιτεροτήτων.

Η αρχική μελέτη θα καθορίσει και θα κατηγοριοποιήσει τις περιπτώσεις χρήσης ΚΑΕ και τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες CAM.  Θα σχεδιάσει την αρχιτεκτονική MNO τεχνολογίας 5G για την παροχή σταθερών, υψηλών επιδόσεων και ασφαλών υπηρεσιών CCAM.  Επιπλέον, θα προετοιμάσει την υλοποίηση παθητικής υποδομής για την εγκατάσταση, την υποστήριξη και τη λειτουργία των υπηρεσιών MNO και θα επικυρώσει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών CAM 5G με την ενωσιακή/εθνική νομοθεσία και τους κανονιστικούς όρους.

Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών σε συνεργιστικά έργα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης διαδρόμων 5G προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά, καθώς και προς Βορρά-Νότου (π.χ. διάδρομοι προς την Μπολόνια και την Carlsbad).

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 238 000 EUR

EUMOB: Ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών διαδρόμων για έξυπνη κινητικότητα

Η μελέτη αυτή θα αναλάβει μια ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών οδικών υποδομών με σκοπό την υποστήριξη της εναρμονισμένης εγκατάστασης των υπηρεσιών C-ITS και της επακόλουθης ανάπτυξης επιχειρηματικών οικοσυστημάτων με γνώμονα τις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας.

Η μελέτη σκοπιμότητας θα επικεντρωθεί στα γαλλικά και ισπανικά τμήματα των διασυνοριακών διαδρόμων του Ατλαντικού και της Μεσογείου, που αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Η Abertis Autopistas Espana, από κοινού με την Cell France, τη SANEF και την Tradia Telecom, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα αξιολογήσουν τις απαιτήσεις προσαρμογής και προσαρμογής για την ψηφιοποίηση των υποδομών κατά μήκος αυτών των διαδρόμων, θα αναλύσουν το κόστος, θα εκτιμήσουν τις αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα επιδιώξουν τη συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών και θα παράσχουν τη στήριξή τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του EUMOB περιλαμβάνουν ένα μοντέλο λύσης που περιγράφει την τεχνική εφαρμογή της ψηφιοποίησης των υποδομών, ένα μοντέλο απόδοσης επενδύσεων και ένα επιχειρηματικό σχέδιο που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διατηρούνται και αξιοποιούνται οι συνιστώσες των ψηφιοποιημένων υποδομών. Αυτό θα παράσχει τα αναγκαία σχέδια και το πλαίσιο για ένα έργο επακόλουθων εργασιών, με το οποίο θα αναπτυχθεί το μοντέλο λύσης στους καθορισμένους διαδρόμους.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 146 800 EUR

5G Μπρνο — Μπρατισλάβα: Υλοποίηση 5G/FRMCS στον σιδηροδρομικό διάδρομο

Η μελέτη αυτή θα εξετάσει την εφαρμογή των συστημάτων επικοινωνίας 5G και FRMCS και θα προετοιμάσει την CAM λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο περιβάλλον επικοινωνίας και τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στην διαδρομή μεταφοράς.

Όταν προτείνει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης, η Správa železnic μαζί με την Železnice Slovenskej republiky, Správa železnic θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της κάλυψης 5G και την ποιότητά της εκτός των σιδηροδρομικών διαδρόμων και θα επικεντρωθεί στη διατομή της γραμμής Brno — Lanžhot — state Kúty.

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ: 300 000 EUR