Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Projects story | Publikacja

Zasięg 5G wzdłuż korytarzy transportowych: pierwsza fala projektów wybranych do współfinansowania infrastruktury korytarzy 5G

W następstwie pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe (CEF Digital) 15 projektów otrzymało finansowanie unijne w celu przyspieszenia wdrażania infrastruktury łączności 5G wzdłuż głównych szlaków transportowych w całej Europie.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Korytarze 5G

Powstały w ten sposób portfel projektów, które otrzymają finansowanie ze środków UE, utoruje drogę dla opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności (CAM), w tym usług w zakresie bezpieczeństwa i innych niż bezpieczeństwo, czy to w odniesieniu do transportu drogowego, kolejowego, wodnego śródlądowego czy transportu multimodalnego. 

W szczególności projekty będą wspierać wdrażanie infrastruktury 5G na transgranicznych odcinkach korytarzy 5G i zapewnią ciągłość usług podczas przekraczania wspomnianej granicy, przyczyniając się w ten sposób do połączenia różnych regionów w całej Europie.

Siedem z tych projektów od razu rozpocznie budowę potrzebnej infrastruktury, zarówno aktywnej, jak i pasywnej, aby umożliwić rozwój usług CAM w nadchodzących latach.  Jednocześnie osiem badań wstępnych przygotuje podstawy dla przyszłych wielkoskalowych projektów wdrożeniowych infrastruktury 5G w związku z przyszłymi zaproszeniami do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w dziedzinie technologii cyfrowych. Więcej informacji na temat tych projektów i badań można znaleźć poniżej.

Drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących korytarzy 5G jest obecnie otwarte do dnia 21 marca.   Obejmuje ono wezwanie do działania w zakresie wsparcia koordynacji mającego na celu zintegrowanie infrastruktury łączności 5G z węzłami brzegowymi oraz infrastruktury europejskiej federacji chmur obliczeniowych.

Korytarze 5G: Wybrane projekty w następstwie zaproszenia 1

5G SEAGUL: 5G Bezszwonowe roaming dla Grecji i Bułgarii – współpraca transgraniczna

Projekt ten będzie ukierunkowany na wdrożenie i modernizację sieci 5G RAN, podstawowych elementów i elementów transportu wzdłuż greckich (GR) i bułgarskich (BG) autostrad w korytarzu TEN-T Wschód/Wschód-Med (OEM) z silnym ukierunkowaniem transgranicznym. Głównym celem jest wspieranie usług w zakresie połączonej i zautomatyzowanej mobilności (CAM) wzdłuż odcinka tego korytarza między Grecją a Bułgarią.

Wings ICT Solutions wraz z Cosmote i A1 Bulgaria EAD skoncentrują działania na osiągnięciu optymalnego połączenia sieci i konfiguracji roamingu/przekazania, przy jednoczesnym pomiarze płynnego przekazania, jakiego doświadczają pojazdy podłączone do internetu, i walidacji w rzeczywistych transgranicznych testach.

W ramach projektu planuje się wykorzystanie współfinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę – technologie cyfrowe” w celu przyspieszenia wdrożenia i modernizacji łączności 5G wzdłuż autostrad GR i BG do 2025 r. na obszarach wymagających wdrożenia sieci 5G, umożliwiając tym samym bardziej efektywną, inteligentną, zrównoważoną i przyjazną dla środowiska mobilność wzdłuż jednej z głównych szlaków transportowych UE.

Łączny wkład UE: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Sprawna mobilność transgraniczna 5G między Niemcami a Luksemburgiem

Projekt ten będzie miał na celu zapewnienie wysoce wydajnego zasięgu sieci i płynnego przekazywania podłączonych urządzeń (bez zrzutów połączeń lub utraty transmisji danych) przez jednego operatora sieci ruchomej (MNO) innemu operatorowi przy przekraczaniu wewnątrzeuropejskich granic krajowych. Przekazanie musi poprawić doświadczenia użytkowników i sprawną łączność cyfrową w całej Europie.

Zarówno operatorzy telefonii komórkowej Deutsche Telekom, jak i POST Luxembourg zbudują i udoskonalą infrastrukturę 4G i 5G dla CAM, natomiast grupa BMW wniesie wkład w projekt ze szczególnym zapotrzebowaniem z punktu widzenia przemysłu motoryzacyjnego i przetestuje przypadki użycia po wprowadzeniu bezproblemowych rozwiązań w zakresie przekazywania. 

Projekt obejmie odcinek autostrady z Frisange (Luksemburg) do Saarbrucken (Niemcy) na przejściu granicznym w pobliżu strefy Schengen oraz opracuje nową funkcję sieciową obejmującą nowe interfejsy między operatorami. Funkcja ta będzie zgodna z przepisami dotyczącymi zgodnego z prawem przechwytywania lub powszechnej dostępności wywołań alarmowych.  Sieć 5G DeLux określi plan działania na rzecz zharmonizowanego rozwiązania europejskiego.

Łączny wkład UE: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: Północnoeuropejski korytarz transportowy 5G

Projekt ten będzie miał na celu poprawę ciągłości transgranicznych usług sieciowych w odniesieniu do już istniejących usług, przy jednoczesnym przyjęciu infrastruktury 5G w środowisku publicznym wzdłuż północnoeuropejskiej części skandynawsko-śródziemnomorskiej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz korytarza Morze Północne-Morze Bałtyckie w celu wsparcia nowych usług i aplikacji 5G.

Telia Sweden i Telia Finland wraz z Łotwą Mobilais Telefons będą dążyć za pośrednictwem tego projektu do wprowadzenia aplikacji i usług dla CAM oraz przyszłych kolejowych systemów łączności ruchomej (FRMCS) i ich wprowadzenia. Projekt zapewni wydzieloną przepustowość poprzez łączność o wysokiej wartości dla usług CAM i FRMCS oraz innych usług przemysłowych lub publicznych o specjalnych wymogach jakościowych. Będzie to również motorem rozwoju usług 5G i aplikacji jako czynnika umożliwiającego usługi CAM i FRMCS w celu zlikwidowania luki między tymi dwoma poziomami.

Łączny wkład UE: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Korytarz iberyjski – sieć 5G i v2x dla przyszłych usług CAM i FRMCS na odcinku transgranicznym między Portugalią a Hiszpanią

Projekt ten zostanie wdrożony na obszarach niedoskonałości rynku w celu zapewnienia nieprzerwanego i ciągłego zasięgu sieci 5G wzdłuż transgranicznych odcinków sieci Kastylia-Leon, Galicja i Środkowa Portugalia, stanowiąc tym samym część korytarza środkowo-beryjskiego (Porto – Aveiro – Salamanca), który jest połączony z iberyjską i europejską siecią korytarza atlantyckiego. 

Tradia Telecom wraz z Towerlink Portugal zapewni operatorom sieci ruchomej niezbędne warunki do wdrożenia infrastruktury 5G wzdłuż 310 km drogi w Portugalii i 289 km w Hiszpanii, zapewniając tym samym ciągłość zasięgu i wystarczającą jakość usług w celu wsparcia usług zarządzania incydentami drogowymi (TIM).

Działanie przyczyni się również do budowy nowych obiektów radiowych i przyniesie korzyści różnym zainteresowanym stronom, takim jak operatorzy sieci ruchomej, operatorzy infrastruktury drogowej/kolejowej oraz producenci oryginalnego sprzętu (OEM).

Łączny wkład UE: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Korytarz północny 5G i sieć v2x dla przyszłych usług CAM i FRMCS na odcinku transgranicznym między Francją a Hiszpanią

Projekt ten ma na celu zapewnienie nieprzerwanego i ciągłego zasięgu sieci 5G wzdłuż transgranicznych odcinków korytarza atlantyckiego poprzez rozbudowę infrastruktury na obszarach, na których rynek nie zainwestował we wdrażanie cennej infrastruktury pasywnej/aktywnej.

Tradia Telecom i Cellnex France zapewnią operatorom sieci ruchomej niezbędne warunki do wdrożenia infrastruktury 5G wzdłuż 328 km drogi we Francji i 184 km w Hiszpanii, zapewniając tym samym ciągłość zasięgu i wystarczającą jakość usług w celu wsparcia usług TIM.

Działanie to przyczyni się do budowy nowych obiektów radiowych na obszarach bez lub o niskim zasięgu 5G i przyniesie korzyści różnym zainteresowanym stronom, w tym operatorom sieci ruchomej, operatorom infrastruktury drogowej/kolejowej oraz producentom oryginalnego sprzętu.

Łączny wkład UE: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Korytarz śródziemnomorski 5G i sieć v2x dla przyszłych usług CAM i FRMCS na odcinku transgranicznym między Francją a Hiszpanią

Projekt ten będzie miał na celu zapewnienie nieprzerwanego i ciągłego zasięgu sieci 5G wzdłuż transgranicznych odcinków korytarza śródziemnomorskiego poprzez rozbudowę infrastruktury na obszarach, na których rynek nie zainwestował we wdrażanie cennej infrastruktury pasywnej/aktywnej.

Tradia Telecom wraz z Cellnex France zapewni warunki niezbędne do budowy infrastruktury 5G wzdłuż 328 km drogi we Francji i 220 km w Hiszpanii, zapewniając tym samym ciągłość zasięgu i wystarczającą jakość usług w celu wsparcia usług zarządzania incydentami drogowymi (TIM).

Działanie to przyczyni się do budowy nowych obiektów radiowych na obszarach bez lub o niskim zasięgu 5G i przyniesie korzyści różnym zainteresowanym stronom, w tym operatorom sieci ruchomej, operatorom infrastruktury drogowej/kolejowej oraz producentom oryginalnego sprzętu.

Łączny wkład UE: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Evora połączyła autonomiczne korytarze Merida 5G i v2x dla przyszłej sieci CAM i na odcinku transgranicznym między Portugalią a Hiszpanią

Projekt ten zapewni nieprzerwany i ciągły zasięg sieci 5G wzdłuż transgranicznych odcinków sieci Kastylia-Leon i Środkowa Portugalia, stanowiących część korytarza środkowo-beryjskiego (Evora-Merida), połączonego z iberyjską i europejską siecią korytarza atlantyckiego.

Tradia Telecom wraz z Towerlink Portugal uruchomi infrastrukturę na obszarach, na których rynek nie zainwestował we wdrażanie cennej infrastruktury pasywnej/aktywnej, oraz zapewni operatorom sieci ruchomej niezbędne warunki do wdrożenia infrastruktury 5G wzdłuż 81 km drogi w Portugalii i 71 km w Hiszpanii.  Zapewniona zostanie ciągłość zasięgu i dostateczna jakość usług w celu wsparcia usług TIM.

Działanie przyczyni się do budowy nowych obiektów radiowych i przyniesie korzyści różnym zainteresowanym stronom, w tym operatorom sieci ruchomej, operatorom infrastruktury drogowej/kolejowej oraz producentom oryginalnego sprzętu.

Łączny wkład UE: 1 362 070 EUR

Korytarze 5G: Wybrane badania

GRA 5G: Wstępne badanie dotyczące wdrożenia sieci 5G na transgranicznym odcinku Alp Carnic i Gailtal między Włochami a Austrią

W badaniu tym ocenione zostaną wysiłki niezbędne do rozmieszczenia korytarza transportowego między Włochami a Austrią przez granicę Tarvis, z neutralną i agnostyczną, bierną i aktywną infrastrukturą przeznaczoną na rozwój usług cyfrowych, a w szczególności wdrożenie bezpiecznej, chronionej i zrównoważonej infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowych i sieci 5G. 

Korytarz wyznaczony na potrzeby badania obejmuje autostradę A23 z Udine do granicy z Austrią na terytorium Włoch, a także Süd Autobahn w Austrii. Obszary te są częścią tzw. korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Cellnex Italia wraz z OnTower Austria, Autostrade per l’Italia oraz regionalnym organem publicznym po stronie włoskiej (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) zaproponowały badanie modułowe obejmujące główne typologie obszarów jako najskuteczniejsze podejście do generowania wyników, które należy wykorzystać jako elementy składowe kolejnych prac wdrożeniowych wzdłuż korytarza. Celem badania będzie określenie różnych klastrów o szczególnym zasięgu jako innowacyjnego podejścia opartego na efektywnym zarządzaniu kosztami.

Łączny wkład UE: 139 750 EUR

5GE: Estuarium 5G

Badanie to określi transgraniczny cyfrowy korytarz dla zastosowań w zakresie mobilności i lotnictwa na małych wysokościach, który sprawi, że ważne węzły w globalnym łańcuchu dostaw staną się bardziej wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Obejmuje to porty i drogi wodne w głębi lądu.

Badanie dostarczy docelowego rozwiązania w zakresie wdrożenia nieprzerwanego transgranicznego zasięgu sieci 5G i integracji sieci bazowej. Sieć 5G o wysokiej prędkości opóźnienia zapewni bezpieczną i bardzo niezawodną łączność z możliwością rozdrabniania sieci z Morza Północnego, wzdłuż „Westerschelde” i śródlądowych dróg wodnych, obszaru o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i globalnego łańcucha dostaw w UE.

KPN Netherlands i Orange Belgium dostrzegają znaczenie wprowadzenia tego płynnego połączenia 5G do określonego korytarza ze względu na transgraniczną dynamikę gospodarczą, która będzie następstwem integracji różnych portów: Zeebrugge i Antwerpia z „Westerschelde” między, a Gent-Terneuzen-Vlissingen jako portem transgranicznym.

W badaniu zostanie przedstawiona dokładna lokalizacja korytarza, z uwzględnieniem geograficznego rozkładu przypadków użycia, wymogów dotyczących usług oraz związanego z nimi planu inwestycyjnego i uzasadnienia biznesowego. 

Ponadto w ramach badania dostarczona zostanie szczegółowa lista wymogów dotyczących usług w celu wdrożenia korytarza cyfrowego 5G. W badaniu określone zostaną wykorzystywane pasma widma oraz odległość między stacjami radiowymi zarówno KPN, jak i Orange Belgium, w celu zasilania obecnych i przyszłych przypadków wykorzystania w korytarzu.  Określi on ilościowo wymagane inwestycje finansowe na potrzeby przyszłego rozmieszczenia infrastruktury i oceni płynące z niej korzyści gospodarcze.

Łączny wkład UE: 300 000 EUR

5GS: Badanie korytarza 5G dla Łotwy, Estonii i Litwy

Badanie to zapewni rozwiązania techniczne i modele finansowe potrzebne do wdrożenia infrastruktury 5G wzdłuż korytarzy Via Baltica i Rail Baltica, zdolnych do świadczenia transgranicznych usług 5G w państwach bałtyckich. Usługi obejmują między innymi działalność drogową i kolejową związaną z bezpieczeństwem. Na przykład inteligentne systemy transportowe-ITS, FRMCS oraz wielousługowe/wieloaplikacyjne usługi 5G. W przypadku usług ITS 5G zbadane zostaną pasma częstotliwości 700 MHz i 3,5 GHz. 

Tallinna Tehnikaülikool wraz z Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti i Elisa Eesti przeprowadzą badanie wstępne. Te ostatnie posłużą jako podstawa do dalszego wdrażania sieci 5G przed kolejnymi zaproszeniami do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w odniesieniu do odpowiednich korytarzy, wspierając wzrost infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny, a także inkluzywność i konkurencyjność.

Badanie obejmie planowanie sieci i analizy potrzeb zainteresowanych stron, a także informacje na temat wykorzystania istniejącej infrastruktury, wspierając odbudowę danego regionu po skutkach pandemii COVID-19, oferując najbardziej zasobooszczędne scenariusze rozmieszczenia zasięgu sieci 5G wzdłuż odpowiednich korytarzy.  

Przyczyni się to również do zmniejszenia przepaści cyfrowej, ponieważ wdrożenie sieci 5G zapewniłoby obywatelom, przedsiębiorstwom i usługom publicznym szybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia internetowe.

Łączny wkład UE: 249 302 EUR

5G na torze: Karlsruhe – ulhouse

To wstępne badanie będzie miało na celu opracowanie koncepcji wdrożenia sieci 5G wzdłuż transgranicznego korytarza kolejowego Karlsruhe-Mulhouse, która wykorzystuje maksymalną synergię między potrzebami w zakresie eksploatacji kolei (FRMCS) i znacznie zwiększa zapotrzebowanie na pasażerskie sieci szerokopasmowe (5G). Ogólnym celem jest przyczynienie się do terminowego wdrożenia w przyszłości infrastruktury cyfrowej 5G wzdłuż szlaków transportowych w trudnych obszarach oraz pozyskanie inwestycji prywatnych. 

Deutsche Bahn wraz z Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 i1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm i SNCF Réseau przeprowadzą to badanie, w ramach którego opracowany zostanie plan racjonalnego pod względem kosztów, interoperacyjnego i wysoce wydajnego wdrożenia infrastruktury cyfrowej, który umożliwi sprawną łączność transgraniczną w pociągach dużych prędkości.

Zaawansowane usługi łączności 5G w znacznym stopniu przyczynią się do cyfryzacji europejskiego systemu kolejowego i zachęcą do przesunięcia międzygałęziowego z transportu drogowego na transport kolejowy i wesprą dekarbonizację sektora transportu.

Łączny wkład UE: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz – Luksemburg Sillon International

Niniejsze badanie wstępne przygotuje wdrożenie infrastruktury 5G wzdłuż transgranicznego odcinka kolejowego korytarza TEN-T Morza Północnego Morza Śródziemnego między Metz (Francja) a miastem Luksemburg (Luksemburg) z korzyścią dla połączeń pasażerskich pociągów i cyfryzacji operacji kolejowych. 

SNCF Reseau wraz z Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois przeprowadzą to badanie w ramach konsorcjum złożonego z sześciu członków z udziałem dwóch zarządców infrastruktury kolejowej i czterech operatorów sieci ruchomej z Luksemburga. 

W ramach działania określone zostaną docelowe wymogi w zakresie usług łączności dla przedsiębiorstw kolejowych i pasażerów oraz zaprojektowana zostanie realizacja technologii 5G w korytarzu, ze szczególnym uwzględnieniem modelu współdzielenia infrastruktury operatora sieci ruchomej/infrastruktury kolejowej oraz ciągłości usług na przejściu granicznym. Określi on model współpracy między kolejami a operatorami sieci ruchomej, który maksymalizuje synergię w zakresie wdrażania oraz długoterminowej współpracy i zrównoważonego rozwoju.

Ponadto w ramach badania zostanie przygotowany plan wdrożenia z wykorzystaniem istniejących aktywów infrastrukturalnych, określenie robót i oszacowanie kosztów budowy sieci 5G, która zapewni oczekiwane zdolności usługowe.

Ponadto Komisja oceni rentowność przedsiębiorstwa na rozważanym odcinku ścieżki, aby ocenić potencjalną niedoskonałość rynku i opracować długoterminową perspektywę wdrożenia na dużą skalę.

Łączny wkład UE: 255 377 EUR

5GCarolina: Transgraniczny korytarz autostradowy Monachium-Praga

Celem badania będzie opracowanie i wdrożenie usług CAM, które umożliwiłyby połączoną i zautomatyzowaną mobilność wzdłuż korytarza „Via Carolina” między Monachium a Pragą, ułatwiając tym samym przyjazny dla środowiska transport pasażerski i towarowy.

T-Mobile CZ wraz z CETIN i Vantage Towers AG w ramach konsorcjum 12 partnerów połączą siły w definiowaniu i tworzeniu korytarza 5G, który spełnia oczekiwania indywidualnych i profesjonalnych użytkowników w nowoczesnym, zautomatyzowanym transporcie.

Reprezentując OEM, operatorów sieci ruchomej, a także dostawców infrastruktury/technologii informacyjno-komunikacyjnych (TowerCos) oraz inne zainteresowane strony (np. operatorów autostrad), będą oni współpracować na rzecz realizacji tej wizji w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz połączenia europejskiej przestrzeni biznesowej i kulturalnej, przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki krajowej.

W badaniu wstępnym określone i kategoryzowane zostaną przypadki użycia OEM i wymogi dotyczące usług CAM.  Zaprojektuje on architekturę operatora sieci ruchomej 5G w celu zapewnienia stabilnych, wydajnych i bezpiecznych usług CCAM.  Ponadto Komisja przygotuje wdrożenie pasywnej infrastruktury na potrzeby instalacji, wsparcia i obsługi usług operatora sieci ruchomej oraz waliduje zgodność usług 5G CAM z unijnymi/krajowymi przepisami i warunkami regulacyjnymi.

Przeprowadzona zostanie ocena najlepszych praktyk w projektach synergicznych, aby przyspieszyć wdrażanie korytarzy 5G na zachód-wschód, a także północ-południe (np. korytarze do Bolonii i Carlsbad).

Łączny wkład UE: 238 000 EUR

EUMOB: Cyfryzacja europejskich korytarzy inteligentnej mobilności

W ramach tego badania przeprowadzone zostanie kompleksowe studium wykonalności dotyczące cyfryzacji europejskiej infrastruktury drogowej w celu wsparcia zharmonizowanego wdrażania usług C-ITS, a następnie rozwoju opartych na usługach ekosystemów biznesowych w dziedzinie transportu i mobilności.

Studium wykonalności skoncentruje się na francuskim i hiszpańskim odcinku transgranicznych korytarzy atlantyckich i śródziemnomorskich, które stanowią część europejskiej sieci TEN-T.

Abertis Autopistas Espana wraz z Cellnex France, SANEF i Tradia Telecom połączą siły i ocenią wymogi w zakresie dostosowania i dostosowania do potrzeb związanych z cyfryzacją infrastruktury wzdłuż tych korytarzy, przeanalizują koszty, oszacują oczekiwane skutki społeczno-gospodarcze i środowiskowe oraz zaangażują lokalne zainteresowane strony i przyciągną ich wsparcie.

Oczekiwane wyniki EUMOB obejmują model rozwiązania opisujący techniczne wdrożenie cyfryzacji infrastruktury, model zwrotu z inwestycji oraz biznesplan określający, w jaki sposób elementy infrastruktury cyfrowej są utrzymywane i wykorzystywane. Zapewni to niezbędne plany i kontekst projektu prac następczych, w ramach którego wdrożony zostanie model rozwiązania w wyznaczonych korytarzach.

Łączny wkład UE: 146 800 EUR

5G Brno – Bratysława: Wdrożenie 5G/FRMCS w korytarzu kolejowym

Badanie to dotyczyć będzie wdrożenia systemów łączności 5G i FRMCS oraz przygotowania do CAM z uwzględnieniem istniejącego środowiska komunikacyjnego i wymogów wdrożonych na trasie transportowej.

Proponując wdrożenie wyników badania, Správa železnic wraz z Železnicem Slovenskej republiky, Správa železnic oceni obecny stan zasięgu sieci 5G i jej jakość poza korytarzami kolejowymi i skoncentruje się na przekrojowym odcinku linii Brno – Lanžhot – stan Kúty.

Łączny wkład UE: 300 000 EUR