Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Projects story | Publikacja

Zasięg sieci 5G wzdłuż korytarzy transportowych: pierwsza fala projektów wybranych do współfinansowania infrastruktury korytarza 5G

W następstwie pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe (CEF – technologie cyfrowe) przyznano 12 projektom finansowanie unijne w celu przyspieszenia wdrażania infrastruktury łączności 5G wzdłuż głównych szlaków transportowych w całej Europie.

5G Coverage along Transport Corridors: first wave of projects selected for co-funding 5G corridor infrastructures

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Korytarze 5G

Powstały w ten sposób portfel projektów, które otrzymają finansowanie ze środków UE, utoruje drogę dla opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności (CAM), w tym usług w zakresie bezpieczeństwa i usług niezwiązanych z bezpieczeństwem, niezależnie od tego, czy dotyczy to transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego czy transportu multimodalnego. 

W szczególności projekty będą wspierać rozwój infrastruktury 5G na transgranicznych odcinkach korytarzy 5G i zapewnią ciągłość usług przy przekraczaniu tej granicy, przyczyniając się tym samym do połączenia różnych regionów w całej Europie.

Cztery z tych projektów rozpoczną się od razu wdrażanie niezbędnej infrastruktury, zarówno aktywnej, jak i pasywnej, aby umożliwić rozwój usług CAM w nadchodzących latach.  Jednocześnie osiem badań wstępnych przygotuje podstawy dla przyszłych wielkoskalowych projektów wdrażania infrastruktury 5G z myślą o zbliżających się zaproszeniach do składania wniosków cyfrowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Więcej informacji na temat tych projektów i badań można znaleźć poniżej.

Drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących korytarzy 5G zostało zamknięte 21 marca 2023 r. i podpisano umowy o udzielenie dotacji z wybranymi projektami. Trzecie zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do 20 lutego 2024 r.

Korytarze 5G: Wybrane projekty w następstwie zaproszenia 1

Map_5G_Corridors_Call1_nWYZO0lSwLEMVNZjWtO0Aogxw_93229.JPG

5G SEAGUL: 5G Roaming bez szwu w przypadku współpracy transgranicznej między Grecją a Bułgarią

Projekt ten będzie ukierunkowany na wdrożenie i modernizację elementów sieci 5G RAN, podstawowych i transportowych wzdłuż autostrad greckich (GR) i bułgarskich (BG) należących do korytarza TEN-T Wschód/Wschód-Med (OEM), z silnym naciskiem transgranicznym. Głównym celem jest wspieranie usług w zakresie połączonej i zautomatyzowanej mobilności (CAM) wzdłuż odcinka tego korytarza Grecja-Bułgaria.

Rozwiązania ICT w skrzydłach wraz z Cosmote i A1 Bułgarskim EAD skoncentrują się na osiągnięciu optymalnego połączenia sieciowego i konfiguracji roamingu/przekazywania, przy jednoczesnym pomiarze płynnego przekazywania danych przez pojazdy podłączone do sieci i zatwierdzaniu za pomocą rzeczywistych prób transgranicznych.

W ramach projektu planuje się wykorzystanie współfinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe (CEF Digital), aby przyspieszyć wdrożenie i modernizację łączności 5G wzdłuż autostrad GR i BG do 2025 r. na trudnych obszarach wdrażania sieci 5G, umożliwiając tym samym bardziej wydajną, inteligentną, zrównoważoną i przyjazną dla środowiska mobilność wzdłuż jednej z głównych dróg transportowych UE.

Całkowity wkład UE: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Płynna transgraniczna mobilność 5G między Niemcami a Luksemburgiem

Projekt ten będzie miał na celu zapewnienie wysokiej wydajności sieci i płynnego przekazania urządzeń podłączonych do internetu (bez spadku połączeń lub utraty połączeń danych) od jednego operatora sieci ruchomej (MNO) do drugiego podczas przekraczania wewnątrzeuropejskich granic państw. Przekazanie musi poprawić doświadczenie użytkowników i płynną łączność cyfrową w całej Europie.

Zarówno operatorzy telefonii komórkowej Deutsche Telekom, jak i POST Luxembourg zbudują i udoskonalą infrastrukturę 4G i 5G dla CAM, natomiast grupa BMW przyczyni się do realizacji projektu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb z punktu widzenia sektora motoryzacyjnego i przetestuje przypadki użycia po wprowadzeniu bezproblemowych rozwiązań w zakresie przekazywania. 

Projekt obejmie odcinek autostrady od Frisange (Luksemburg) do Saarbrucken (Niemcy) na przejściu granicznym w pobliżu strefy Schengen i opracuje nową funkcję sieciową obejmującą nowe interfejsy między operatorami. Funkcja będzie zgodna z przepisami prawnymi dotyczącymi zgodnego z prawem przechwytywania lub powszechnej dostępności zgłoszeń alarmowych.  5G DeLux określi plan działania na rzecz zharmonizowanego rozwiązania europejskiego.

Całkowity wkład UE: 6 338 325,50 EUR

SIEĆ 5G: 5G Północny europejski korytarz transportowy

Projekt ten będzie miał na celu poprawę ciągłości usług sieciowych w odniesieniu do już istniejących usług, a jednocześnie przyjęcie infrastruktury 5G w środowiskach publicznych wzdłuż północnoeuropejskiej części transeuropejskiej sieci transportowej Skandynawia-Śródziemnomorska (TEN-T) oraz korytarze Morze Północne-Bałtyk w celu wsparcia nowych usług i zastosowań 5G.

Telia Sweden i Telia Finland wraz z Łotwą Mobilais Telefons będą dążyć w ramach tego projektu do umożliwienia stosowania aplikacji i usług dla CAM i przyszłych kolejowych systemów łączności ruchomej (FRMCS) wykorzystujących rozwiązania przypadkowe i ich wprowadzenie. Projekt zapewni przepustowość o wysokiej wartości w odniesieniu do usług CAM i FRMCS oraz innych usług przemysłowych lub publicznych o specjalnych wymogach jakościowych. Przyczyni się to również do rozwoju usług i aplikacji 5G jako czynnika umożliwiającego świadczenie usług CAM i FRMCS w celu zniwelowania różnic między tymi dwoma poziomami.

Całkowity wkład UE: 15 535 000 EUR

MEDCOR5G: Sieć korytarza śródziemnomorskiego 5G i v2x dla przyszłych usług CAM i FRMCS na odcinku transgranicznym między Francją a Hiszpanią

Celem tego projektu będzie zapewnienie nieprzerwanego i ciągłego zasięgu sieci 5G wzdłuż transgranicznych odcinków korytarza śródziemnomorskiego poprzez wdrożenie infrastruktury na obszarach, na których rynek nie zainwestował we wdrażanie cennej infrastruktury pasywnej/aktywnej.

Tradia Telecom wraz z Cellnex France zapewnią warunki niezbędne do wdrożenia infrastruktury 5G wzdłuż 328 km drogi we Francji i 220 km w Hiszpanii, zapewniając w ten sposób ciągłość zasięgu i wystarczającą jakość usług w celu wsparcia usług zarządzania incydentami drogowymi (TIM).

Działanie to przyczyni się do budowy nowych obiektów radiowych na obszarach o niskim poziomie zasięgu sieci 5G lub o niskim poziomie zasięgu sieci 5G i przyniesie korzyści różnym zainteresowanym stronom, w tym operatorom sieci ruchomej, operatorom infrastruktury drogowej/kolejowej oraz producentom oryginalnego sprzętu.

Całkowity wkład UE: 5 204 747,96 EUR

Korytarze 5G: Wybrane badania

GEJE 5G: Badanie wstępne dotyczące wdrożenia sieci 5G na odcinku transgranicznym Alp Karnic i Gailtal Alp między Włochami a Austrią

W badaniu tym ocenione zostaną wysiłki niezbędne do wdrożenia korytarza transportowego między Włochami a Austrią przez granicę Tarvis, z neutralną i agnostyczną, pasywną i aktywną infrastrukturą przeznaczoną do rozwoju usług cyfrowych, a w szczególności do wdrożenia bezpiecznej i zrównoważonej wysokowydajnej infrastruktury, w tym sieci gigabitowych i 5G. 

Korytarz wskazany do badania obejmuje autostradę A23 z Udine do granicy z Austrią na terytorium Włoch, a także Süd Autobahn w Austrii. Obszary te są częścią tzw. korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Cellnex Italia wraz z OnTower Austria, Autostrade per l’Italia oraz regionalnym organem publicznym po stronie włoskiej (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) zaproponowało opracowanie modułowe obejmujące główne typologie obszarów jako najskuteczniejsze podejście do generowania wyników, które mają być wykorzystane jako elementy składowe kolejnych prac wdrożeniowych wzdłuż korytarza. Celem badania będzie określenie różnych klastrów szczególnego zasięgu jako innowacyjnego podejścia opartego na efektywnym zarządzaniu kosztami.

Całkowity wkład UE: 139 750 EUR

5GE: Ujścia 5G

Badanie to określi transgraniczny korytarz cyfrowy dla zastosowań związanych z mobilnością i lotnictwem na niskich wysokościach, co sprawi, że ważne węzły w globalnym łańcuchu dostaw staną się bardziej wydajne, bezpieczniejsze i zrównoważone. Obejmuje to porty i śródlądowe drogi wodne.

Badanie dostarczy docelowego rozwiązania w zakresie nieprzerwanego transgranicznego zasięgu sieci 5G i integracji sieci bazowej. Sieć 5G o dużej prędkości z niskim opóźnieniem zagwarantuje bezpieczną i bardzo niezawodną łączność z możliwościami w zakresie krojenia sieci z Morza Północnego, wzdłuż „Westerschelde” i śródlądowych dróg wodnych, które są obszarem o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i globalnego łańcucha dostaw w UE.

KPN Netherlands i Orange Belgium dostrzegają znaczenie wprowadzenia tej płynnej łączności 5G do określonego korytarza ze względu na transgraniczną dynamikę gospodarczą, która będzie następstwem integracji różnych portów: Zeebrugge i Antwerpia z „Westerschelde” między, a Gent-Terneuzen-Vlissingen jako portem transgranicznym.

W badaniu zostanie przedstawiona dokładna lokalizacja korytarza, biorąc pod uwagę geograficzny rozkład przypadków użytkowania, wymogi dotyczące usług oraz powiązany plan inwestycyjny i uzasadnienie biznesowe. 

Ponadto w badaniu zostanie przedstawiony szczegółowy wykaz wymogów dotyczących usług związanych z wdrożeniem korytarza cyfrowego 5G. W badaniu tym określone zostaną wykorzystywane pasma widma oraz odległość międzypromieniami zarówno KPN, jak i Orange Belgium, aby zasilać obecne i przyszłe przypadki użytkowania korytarza.  Komisja określi ilościowo wymagane inwestycje finansowe na potrzeby przyszłego rozwoju infrastruktury i oceni płynące z niej korzyści gospodarcze.

Całkowity wkład UE: 300 000 EUR

5GS: Badanie korytarza 5G dla Łotwy, Estonii i Litwy

Badanie to dostarczy rozwiązań technicznych i modeli finansowych niezbędnych do wdrożenia infrastruktury 5G wzdłuż korytarzy Via Baltica i Rail Baltica zdolnych do świadczenia transgranicznych usług 5G w państwach bałtyckich. Usługi obejmują m.in. działania drogowe i kolejowe związane z bezpieczeństwem. Na przykład inteligentne systemy transportowe-ITS, FRMCS oraz wielousługowe/wieloaplikacyjne usługi 5G. W przypadku usług ITS 5G zbadane zostaną pasma częstotliwości 700 MHz i 3,5 GHz. 

Tallinna Tehnikaülikool wraz z Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti i Elisa Eesti przeprowadzą to badanie wstępne. Te ostatnie posłużą jako podstawa dalszego wdrażania sieci 5G przed kolejnymi zaproszeniami do składania wniosków dotyczących prac w ramach instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącymi odpowiednich korytarzy, wspierając wzrost infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny, a także inkluzywność i konkurencyjność.

Badanie obejmie planowanie sieci i analizy potrzeb zainteresowanych stron, a także informacje na temat wykorzystania istniejącej infrastruktury, co przyczyni się do odbudowy danego regionu po pandemii COVID-19 poprzez zaproponowanie najbardziej zasobooszczędnych scenariuszy wdrożenia zasięgu sieci 5G wzdłuż odpowiednich korytarzy.  

Przyczyni się to również do zmniejszenia przepaści cyfrowej, ponieważ wprowadzenie zasięgu sieci 5G zapewni obywatelom, przedsiębiorstwom i służbom publicznym szybkie, niezawodne i bezpieczne łącza internetowe.

Całkowity wkład UE: 249 302 EUR

Sieć 5G na torze: Karlsruhe – Mulhouse

Celem tego badania wstępnego będzie opracowanie koncepcji wdrożenia sieci 5G wzdłuż transgranicznego korytarza kolejowego Karlsruhe-Mulhouse, w którym wykorzystuje się maksymalne synergie między potrzebami w zakresie eksploatacji kolei (FRMCS) a znacznym zwiększeniem zapotrzebowania na pasażerskie sieci szerokopasmowe (5G). Ogólnym celem jest przyczynienie się do terminowego przyszłego wdrożenia infrastruktury cyfrowej 5G wzdłuż szlaków transportowych w trudnych obszarach oraz lewarowanie inwestycji prywatnych. 

Niniejsze badanie przeprowadzi Deutsche Bahn wraz z Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 i 1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm i SNCF Réseau, które przedstawi plan racjonalnego pod względem kosztów, interoperacyjnego i wysoce wydajnego rozwoju infrastruktury cyfrowej, która umożliwi bezproblemową łączność transgraniczną w pociągach dużych prędkości.

Zaawansowane usługi łączności 5G w znacznym stopniu przyczynią się do stworzenia zdigitalizowanego europejskiego systemu kolejowego i zachęciłyby do przesunięcia międzygałęziowego z transportu drogowego na transport kolejowy oraz wesprą dekarbonizację sektora transportu.

Całkowity wkład UE: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz – Luksemburg Sillon International

Niniejsze badanie wstępne przygotuje wdrożenie infrastruktury 5G wzdłuż transgranicznego kolejowego odcinka korytarza TEN-T Morza Północnego Morza Śródziemnego między Metz (Francja) a Luksemburgiem (Luksemburg), z korzyścią dla kolejowych połączeń pasażerskich i cyfryzacji operacji kolejowych. 

SNCF Reseau wraz ze Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois przeprowadzi to badanie w ramach konsorcjum złożonego z sześciu członków, w skład którego wchodzą dwaj zarządcy infrastruktury kolejowej i czterech operatorów sieci ruchomej z Luksemburga. 

W ramach działania określone zostaną wymogi dotyczące usług łączności dla przedsiębiorstw kolejowych i pasażerów oraz zaprojektowanie wdrożenia technologii 5G wzdłuż korytarza, ze szczególnym uwzględnieniem modelu współdzielenia infrastruktury sieci ruchomej/kolejowej oraz ciągłości usług na przejściach granicznych. Określi on model współpracy między kolejami a operatorami sieci ruchomej, który maksymalizuje synergie w zakresie wdrażania oraz długoterminowej współpracy i zrównoważonego rozwoju.

Ponadto w ramach badania przygotuje się plan wdrożenia z wykorzystaniem istniejących zasobów infrastruktury, określający prace i szacując koszty budowy sieci 5G, która zapewni oczekiwane zdolności w zakresie usług.

Ponadto Komisja oceni rentowność przedsiębiorstw na rozważanym odcinku toru, aby ocenić potencjalne niedoskonałości rynku i opracować długoterminową perspektywę wdrożenia na dużą skalę.

Całkowity wkład UE: 255 377 EUR

5GCarolina: Transgraniczny korytarz autostradowy 5G Monachium-Praga

Celem badania będzie opracowanie i wdrożenie usług CAM, które umożliwiłyby połączoną i zautomatyzowaną mobilność wzdłuż korytarza „Via Carolina” między Monachium a Pragą, ułatwiając w ten sposób przyjazny dla środowiska transport pasażerski i towarowy.

T-Mobile CZ, wraz z CETIN i Vantage Towers AG w ramach konsorcjum 12 partnerów, połączy siły w definiowaniu i tworzeniu korytarza 5G spełniającego oczekiwania użytkowników indywidualnych i profesjonalnych w nowoczesnym, zautomatyzowanym transporcie.

Reprezentując producentów oryginalnego sprzętu, operatorów sieci ruchomej, a także dostawców infrastruktury i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TowerCos) oraz inne zainteresowane strony (np. operatorów autostrad), będą oni współpracować na rzecz realizacji tej wizji w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz połączenia europejskiej przestrzeni biznesowej i kulturalnej, przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki krajowej.

Badanie wstępne określi i sklasyfikuje przypadki użycia OEM i wymogi dotyczące usług CAM.  W ramach projektu zaprojektowana zostanie architektura operatora sieci ruchomej 5G w celu zapewnienia stabilnych, wysokowydajnych i bezpiecznych usług CCAM.  Ponadto Komisja przygotuje wdrożenie pasywnej infrastruktury na potrzeby instalacji, wsparcia i eksploatacji usług operatora sieci ruchomej oraz zatwierdzi zgodność usług 5G CAM z unijnymi/krajowymi przepisami i warunkami regulacyjnymi.

Przeprowadzona zostanie ocena najlepszych praktyk w zakresie synergicznych projektów w celu przyspieszenia budowy korytarzy 5G na zachód-wschód, a także północ-południe (np. korytarze do Bolonia i Carlsbadu).

Całkowity wkład UE: 238 000 EUR

EUMOB: Cyfryzacja europejskich korytarzy na rzecz inteligentnej mobilności

W ramach tego badania przeprowadzone zostanie kompleksowe studium wykonalności dotyczące cyfryzacji europejskiej infrastruktury drogowej w celu wsparcia zharmonizowanego wdrażania usług C-ITS, a następnie rozwoju opartych na usługach ekosystemów biznesowych w dziedzinie transportu i mobilności.

Studium wykonalności skupi się na francuskich i hiszpańskich odcinkach transgranicznych korytarzy atlantyckich i śródziemnomorskich, które są częścią europejskiej sieci TEN-T.

Abertis Autopistas Espana wraz z Cellnex France, SANEF i Tradia Telecom połączy siły i ocenią wymogi w zakresie dostosowania i dostosowania do potrzeb cyfryzacji infrastruktury wzdłuż tych korytarzy, analizują koszty, szacują spodziewany wpływ społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz zaangażują lokalne zainteresowane strony i zaoferują ich poparcie.

Oczekiwane wyniki EUMOB obejmują model rozwiązania opisujący techniczne wdrożenie cyfryzacji infrastruktury, model zwrotu z inwestycji oraz biznesplan określający, w jaki sposób elementy cyfrowej infrastruktury są trwałe i wykorzystywane. Zapewni to niezbędne plany i kontekst projektu dalszych prac, w ramach którego zostanie wdrożony model rozwiązania w wyznaczonych korytarzach.

Całkowity wkład UE: 146 800 EUR

5G Brno – Bratysława: Wdrożenie sieci 5G/FRMCS w korytarzu kolejowym

Badanie to będzie dotyczyć wdrożenia systemów łączności 5G i FRMCS oraz przygotuje CAM z uwzględnieniem istniejącego środowiska komunikacyjnego i wymogów wdrożonych na ścieżce transportowej.

Proponując wdrożenie wyników badania, Správa železnic wraz z Železnice Slovenskej republiky, Správa železnic ocenią obecny stan zasięgu sieci 5G i jej jakość poza korytarzami kolejowymi i skoncentrują się na odcinku poprzecznym linii Brno – Lanžhot – stan Kúty.

Całkowity wkład UE: 300 000 EUR

Related content