Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikácia

5G Pokrytie pozdĺž dopravných koridorov: prvá vlna projektov vybraných na spolufinancovanie infraštruktúr koridorov 5G

V nadväznosti na prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy – Digitalizácia (NPE – Digitalizácia) sa 15 projektom pridelilo finančné prostriedky EÚ na urýchlenie zavádzania infraštruktúr pripojiteľnosti 5G pozdĺž hlavných dopravných trás v celej Európe.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Koridory 5G

Výsledné portfólio projektov, ktoré získajú finančné prostriedky EÚ, pripraví pôdu pre prepojenú a automatizovanú mobilitu (CAM) vrátane bezpečnostných a nebezpečnostných služieb, či už ide o cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo multimodálnu dopravu. 

Konkrétne sa projektmi podporí zavádzanie infraštruktúry 5G na cezhraničných úsekoch koridorov 5G a zabezpečí sa kontinuita služieb pri prekračovaní uvedených hraníc, čím sa prispeje k prepojeniu rôznych regiónov v celej Európe.

Sedem z týchto projektov začne okamžite zavádzať potrebnú infraštruktúru, aktívnu aj pasívnu, s cieľom umožniť rozvoj služieb CAM v nadchádzajúcich rokoch.  Osem úvodných štúdií zároveň pripraví pôdu pre budúce rozsiahle projekty zavádzania infraštruktúry 5G vzhľadom na nadchádzajúce digitálne výzvy NPE. Viac informácií o týchto projektoch a štúdiách možno nájsť ďalej v texte.

Druhé koridory 5G si v súčasnosti vyžadujú práce a štúdie na zavedenie do 21. marca.   Zahŕňa výzvu na prijatie opatrenia na podporu koordinácie (CSA) zameraného na integráciu infraštruktúry pripojiteľnosti 5G s okrajovými uzlami a infraštruktúry Európskej cloudovej federácie.

Koridory 5G: Vybrané projekty na základe výzvy 1

5G SEAGUL: 5G Lemless Roaming for Greece-Bulharsko CBC

Tento projekt sa zameria na zavádzanie a modernizáciu 5G RAN, základných a dopravných prvkov pozdĺž gréckych (GR) a bulharských (BG) diaľnicí koridoru TEN-T Orient/východné Stredozemie (OEM) so silným cezhraničným zameraním. Hlavným cieľom je podporiť služby prepojenej a automatizovanej mobility (CAM) pozdĺž gréckeho a bulharského úseku tohto koridoru.

Riešenia IKT krídla spolu s Cosmote a A1 Bulharskom EAD zamerajú činnosti na dosiahnutie optimálneho sieťového prepojenia a konfigurácie roamingu/odovzdávania pri súčasnom meraní hladkého odovzdania prepojených vozidiel a validácie prostredníctvom skutočných cezhraničných skúšok.

V rámci projektu sa plánuje využiť spolufinancovanie Nástroja na prepájanie Európy – Digitalizácia (NPE) na urýchlenie zavádzania a modernizácie pripojenia 5G pozdĺž diaľnic GR a BG do roku 2025 v náročných oblastiach zavádzania 5G, čím sa umožní efektívnejšia, inteligentnejšia, udržateľnejšia a ekologickejšia mobilita na jednej z hlavných dopravných trás EÚ.

Celkový príspevok EÚ: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Plynulá cezhraničná mobilita 5G medzi Nemeckom a Luxemburskom

Tento projekt sa zameria na vysokovýkonné sieťové pokrytie a bezproblémové odovzdanie pripojených zariadení (bez kvapiek volaní alebo straty dátových pripojení) od jedného prevádzkovateľa mobilnej siete druhému prekračovaniu hraníc v rámci Európy. Odovzdanie musí zlepšiť skúsenosti používateľov a plynulú digitálnu pripojiteľnosť v celej Európe.

Mobilní operátori Deutsche Telekom aj POST Luxembourg vybudujú a zlepšia infraštruktúru 4G a 5G pre CAM, zatiaľ čo skupina BMW prispeje k projektu s osobitnými požiadavkami z hľadiska automobilového priemyslu a po zavedení bezproblémových riešení odovzdania bude testovať prípady použitia. 

Projekt sa bude vzťahovať na diaľničný úsek z Frisange (Luxembursko) do Saarbruckenu (Nemecko) na hraničnom priechode v blízkosti schengenského priestoru a vyvinie sa nová sieťová funkcia vrátane nových rozhraní medzi prevádzkovateľmi. Funkcia bude v súlade s právnymi ustanoveniami týkajúcimi sa zákonného odpočúvania alebo všadeprítomnej dostupnosti tiesňového volania.  5G DeLux vymedzí koncepciu harmonizovaného európskeho riešenia.

Celkový príspevok EÚ: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G Severoeurópsky dopravný koridor

Cieľom tohto projektu bude zlepšiť kontinuitu cezhraničných sieťových služieb pre už zavedené služby a zároveň prijať infraštruktúru 5G vo verejnom prostredí pozdĺž severoeurópskej časti škandinávsko-stredomorskej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a koridorov Severné more – Baltské more s cieľom podporiť nové služby a aplikácie 5G.

Telia Sweden a Telia Finland spolu s Lotyšskom Mobilais Telefons sa prostredníctvom tohto projektu zamerajú na umožnenie aplikácií a služieb pre CAM a pre budúce železničné mobilné komunikačné systémy (FRMCS) využívajúce prípadové riešenia a ich zavedenie. Projekt zabezpečí vyhradenú kapacitu prostredníctvom pripojenia s vysokou hodnotou pre služby CAM a FRMCS a iné priemyselné alebo verejné služby s osobitnými požiadavkami na kvalitu. Bude tiež stimulovať vývoj služieb a aplikácií 5G ako faktor umožňujúci služby CAM a FRMCS preklenúť priepasť medzi týmito dvoma vrstvami.

Celkový príspevok EÚ: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Iberský koridor – sieť 5G a v2x pre budúce služby CAM a FRMCS v cezhraničnom úseku medzi Portugalskom a Španielskom

Tento projekt sa bude realizovať v oblastiach zlyhania trhu s cieľom zabezpečiť nepretržité a nepretržité pokrytie 5G pozdĺž cezhraničných úsekov sietí Kastília-Leon, Galícia a stredné Portugalsko, čím sa stane súčasťou Stredoiberského koridoru (Porto – Aveiro – Salamanca), ktorý je napojený na pyrenejské a európske siete Atlantického koridoru. 

Tradia Telecom spolu s Towerlink Portugal zabezpečia potrebné podmienky pre prevádzkovateľov mobilných sietí na zavedenie infraštruktúry 5G pozdĺž 310 km ciest v Portugalsku a 289 km v Španielsku, čím sa zabezpečí kontinuita pokrytia a dostatočná kvalita služieb na podporu služieb riadenia dopravných incidentov (TIM).

Opatrenie bude rovnako budovať nové rádiové zariadenia a bude prínosom pre rôzne zainteresované strany, ako sú prevádzkovatelia mobilných sietí, prevádzkovatelia cestnej/železničnej infraštruktúry a výrobcovia pôvodných zariadení.

Celkový príspevok EÚ: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Severoatlantický koridor 5G a v2x sieť pre budúce služby CAM a FRMCS v cezhraničnom úseku medzi Francúzskom a Španielskom

Cieľom tohto projektu je zabezpečiť nepretržité a nepretržité pokrytie sieťou 5G pozdĺž cezhraničných úsekov Atlantického koridoru zavedením infraštruktúry v oblastiach, kde trh nedokázal investovať do zavádzania hodnotnej pasívnej/aktívnej infraštruktúry.

Tradia Telecom a Cellnex France zabezpečia potrebné podmienky pre prevádzkovateľov mobilných sietí na zavedenie infraštruktúry 5G pozdĺž 328 km ciest vo Francúzsku a 184 km v Španielsku, čím sa zabezpečí kontinuita pokrytia a dostatočná kvalita služieb na podporu služieb TIM.

Týmto opatrením sa vybudujú nové rádiové lokality v oblastiach bez alebo s nízkou úrovňou pokrytia 5G a bude prínosom pre rôzne zainteresované strany vrátane prevádzkovateľov mobilných sietí, prevádzkovateľov cestnej/železničnej infraštruktúry a výrobcov pôvodného zariadenia.

Celkový príspevok EÚ: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Stredomorský koridor 5G a sieť v2x pre budúce služby CAM a FRMCS v cezhraničnom úseku medzi Francúzskom a Španielskom

Tento projekt sa zameria na zabezpečenie nepretržitého a nepretržitého pokrytia 5G pozdĺž cezhraničných úsekov stredomorského koridoru zavedením infraštruktúry v oblastiach, kde trh nedokázal investovať do zavádzania hodnotnej pasívnej/aktívnej infraštruktúry.

Tradia Telecom spolu so spoločnosťou Cellnex France zabezpečia potrebné podmienky na zavedenie infraštruktúry 5G pozdĺž 328 km ciest vo Francúzsku a 220 km v Španielsku, čím sa zabezpečí kontinuita pokrytia a dostatočná kvalita služieb na podporu služieb riadenia dopravných incidentov (TIM).

Týmto opatrením sa vybudujú nové rádiové lokality v oblastiach bez alebo s nízkou úrovňou pokrytia 5G a bude prínosom pre rôzne zainteresované strany vrátane prevádzkovateľov mobilných sietí, prevádzkovateľov cestnej/železničnej infraštruktúry a výrobcov pôvodného zariadenia.

Celkový príspevok EÚ: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Evora prepojený autonómny koridor Merida 5G a v2x sieť pre budúce CAM a na cezhraničnom úseku medzi Portugalskom a Španielskom

Týmto projektom sa zabezpečí nepretržité a nepretržité pokrytie sieťou 5G pozdĺž cezhraničných úsekov sietí Kastília-Leon a stredné Portugalsko, ktoré tvoria súčasť centrálneho iberského koridoru (Evora-Merida), napojeného na pyrenejské a európske siete Atlantického koridoru.

Spoločnosť Tradia Telecom spolu s spoločnosťou Towerlink Portugal zavedú infraštruktúru v oblastiach, kde trh neinvestoval do zavádzania hodnotnej pasívnej/aktívnej infraštruktúry, a zabezpečia potrebné podmienky pre prevádzkovateľov mobilných sietí na zavedenie infraštruktúry 5G pozdĺž 81 km cesty v Portugalsku a 71 km v Španielsku.  Na podporu služieb TIM sa zabezpečí kontinuita pokrytia a dostatočná kvalita služieb.

Akcia vybuduje nové rádiové zariadenia a bude prínosom pre rôzne zainteresované strany vrátane prevádzkovateľov mobilných sietí, prevádzkovateľov cestnej/železničnej infraštruktúry a výrobcov pôvodného zariadenia.

Celkový príspevok EÚ: 1 362 070 EUR

Koridory 5G: Vybrané štúdie

5G GAIL: Úvodná štúdia na zavedenie 5G v cezhraničnom úseku Álp Carnic a Gailtal medzi Talianskom a Rakúskom

V tejto štúdii sa posúdi úsilie potrebné na zavedenie dopravného koridoru medzi Talianskom a Rakúskom cez hranicu Tarvis s neutrálnou a agnostickou, pasívnou a aktívnou infraštruktúrou určenou na rozvoj digitálnych služieb, a najmä zavádzanie bezpečnej, zabezpečenej a udržateľnej vysokovýkonnej infraštruktúry vrátane gigabitových a 5G sietí. 

Koridor určený pre štúdiu zahŕňa diaľnicu A23 od Udine k hranici s Rakúskom na talianskom území, ako aj Süd Autobahn v Rakúsku. Tieto oblasti sú súčasťou tzv. baltsko-jadranského koridoru.

Spoločnosť Cellnex Italia spolu s OnTower Austria, Autostrade per l’Italia a regionálnym verejným orgánom na talianskej strane (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) navrhli modulárnu štúdiu, ktorá zahŕňa hlavné typológie oblastí ako najúčinnejší prístup k vytváraniu výsledkov, ktoré sa majú použiť ako stavebné prvky pre následné práce na zavádzaní pozdĺž koridoru. Cieľom štúdie bude identifikovať rôzne skupiny špecifického pokrytia ako inovatívny prístup s efektívnym riadením nákladov.

Celkový príspevok EÚ: 139 750 EUR

5GE: Ústie siete 5G

V tejto štúdii sa vymedzí cezhraničný digitálny koridor pre aplikácie mobility a letectvo v nízkych nadmorských výškach, vďaka ktorému budú dôležité uzly v globálnom dodávateľskom reťazci efektívnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie. Patria sem prístavy a vnútrozemské vodné cesty.

Štúdia prinesie cieľové riešenie na zavedenie neprerušeného cezhraničného pokrytia 5G a integrácie základnej siete. Vysokorýchlostná sieť 5G s nízkym oneskorením zaručí bezpečnú a ultraspoľahlivú konektivitu so schopnosťami krájania sietí zo Severného mora pozdĺž „Westerschelde“ a vnútrozemských vodných ciest, čo je oblasť strategického významu pre hospodárstvo a globálny dodávateľský reťazec v EÚ.

KPN Netherlands a Orange Belgium považujú za dôležité, aby sa táto plynulá prepojenosť 5G dostala do vymedzeného koridoru vzhľadom na cezhraničnú hospodársku dynamiku, ktorá bude nasledovať po integrácii rôznych prístavov: Zeebrugge a Antverpy majú „Westerschelde“ medzi sebou a Gent-Terneuzen-Vlissingen ako cezhraničný prístav.

V štúdii sa načrtne presná poloha koridoru, pričom sa zohľadní rozdelenie prípadov geografického použitia, požiadavky na služby a súvisiaci investičný plán a zdôvodnenie projektu. 

Štúdia okrem toho poskytne podrobný zoznam požiadaviek na služby na zavedenie digitálneho koridoru 5G. V štúdii sa vymedzia využívané pásma frekvenčného spektra a vzdialenosť KPN a Orange Belgium medzi rádiom na pohon súčasných a budúcich prípadov využívania na koridore.  Kvantifikuje sa v ňom požadované finančné investície do budúceho zavádzania infraštruktúry a posúdi sa jej hospodársky prínos.

Celkový príspevok EÚ: 300 000 EUR

5GS: Štúdia koridoru 5G pre Lotyšsko, Estónsko a Litvu

Táto štúdia poskytne technické riešenia a finančný(-é) model(-y) potrebný(-é) na zavedenie infraštruktúry 5G pozdĺž koridorov Via Baltica a Rail Baltica schopných poskytovať cezhraničné služby 5G v pobaltských štátoch. Služby zahŕňajú okrem iného cestnú a železničnú prevádzku súvisiacu s bezpečnosťou. Napríklad inteligentné dopravné systémy-IDS, FRMCS a viacslužné/multiaplikačné služby 5G. V prípade služieb ITS 5G sa preskúmajú frekvenčné pásma 700 MHz a 3,5 GHz. 

Túto úvodnú štúdiu vykonajú Tallinna Tehnikaülikool spolu s Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti a Elisa Eesti. Ten bude slúžiť ako základ pre ďalšie zavádzanie 5G pred ďalšími prácami v rámci NPE, ktoré si vyžadujú príslušné koridory, čím sa podporí infraštruktúrny, hospodársky a spoločenský rast, ako aj inkluzívnosť a konkurencieschopnosť.

Štúdia bude zahŕňať plánovanie siete a analýzy potrieb zainteresovaných strán, ako aj informácie o využívaní existujúcej infraštruktúry, čím sa podporí obnova príslušného regiónu po dôsledkoch pandémie COVID-19 tým, že sa ponúknu najbohatšie scenáre zavádzania pokrytia sieťou 5G pozdĺž príslušných koridorov.  

Prispeje aj k zníženiu rozdielov v digitálnej priepasti, keďže zavádzanie pokrytia 5G by zabezpečilo vysokorýchlostné, spoľahlivé a bezpečné internetové pripojenie pre občanov, podniky a verejné služby.

Celkový príspevok EÚ: 249 302 EUR

5G na trati: Karlsruhe – Mulhouse

Cieľom tejto úvodnej štúdie bude vypracovať koncepciu zavádzania 5G pozdĺž cezhraničného železničného koridoru Karlsruhe – Mulhouse, ktorá využíva maximálne synergie medzi potrebami železničnej prevádzky (FRMCS) a výrazne zvyšuje potreby širokopásmového pripojenia pre cestujúcich (5G). Celkovým cieľom je prispieť k včasnému budúcemu zavádzaniu digitálnej infraštruktúry 5G pozdĺž dopravných trás v náročných oblastiach a stimulovať súkromné investície. 

Deutsche Bahn spolu so spoločnosťami Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 a 1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm a SNCF Réseau uskutočnia túto štúdiu, ktorá prinesie plán nákladovo efektívneho, interoperabilného a vysokovýkonného zavádzania digitálnej infraštruktúry, ktoré by umožnilo plynulé cezhraničné prepojenie vysokorýchlostných vlakov.

Pokročilé komunikačné služby 5G významne prispejú k digitalizovanému európskemu železničnému systému a podporia prechod z cestnej dopravy na železničnú dopravu a podporia dekarbonizáciu odvetvia dopravy.

Celkový príspevok EÚ: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz – Luxembourg Sillon International

Touto úvodnou štúdiou sa pripraví zavedenie infraštruktúry 5G pozdĺž cezhraničného železničného úseku koridoru TEN-T v Severnom mori medzi mestami Metz (Francúzsko) a Luxemburg (Luxemburg) v prospech prepojenosti cestujúcich v železničnej doprave a digitalizácie železničnej prevádzky. 

SNCF Reseau spolu so spoločnosťou Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois vykonajú túto štúdiu ako súčasť konzorcia šiestich členov, do ktorého budú zapojení dvaja manažéri železničnej infraštruktúry a štyria prevádzkovatelia mobilných sietí z Luxemburska. 

V rámci akcie sa určia cieľové požiadavky na komunikačné služby pre železničné podniky a cestujúcich a navrhne sa implementácia technológie 5G pozdĺž koridoru so zameraním na model spoločného využívania mobilnej siete/železničnej infraštruktúry a kontinuitu služieb na hraničnom priechode. Vymedzí sa v ňom model spolupráce medzi železnicami a prevádzkovateľmi mobilných sietí, ktorý maximalizuje synergie pri zavádzaní a dlhodobej spolupráci a udržateľnosti.

Okrem toho sa v štúdii vypracuje plán vykonávania s využitím existujúcich infraštruktúrnych aktív, v ktorom sa vymedzia práce a odhadnú náklady na vybudovanie siete 5G, ktorá prinesie očakávané kapacity v oblasti služieb.

Napokon bude hodnotiť životaschopnosť podnikania na posudzovanom úseku sledovania s cieľom posúdiť potenciálne zlyhanie trhu a vypracovať dlhodobú perspektívu rozsiahleho zavádzania.

Celkový príspevok EÚ: 255 377 EUR

5GCarolina: Cezhraničný diaľničný koridor 5G Mníchov – Praha

Štúdia sa zameria na navrhovanie a realizáciu služieb CAM, ktoré by umožnili prepojenú a automatizovanú mobilitu pozdĺž koridoru „Via Carolina“ medzi Mníchovom a Prahou, čím by sa uľahčila preprava cestujúcich a nákladu šetrná k životnému prostrediu.

T-Mobile CZ spolu so spoločnosťami CETIN a Vantage Towers AG v rámci konzorcia 12 partnerov spoja svoje sily pri vymedzovaní a vytváraní koridoru 5G, ktorý spĺňa očakávania individuálnych a profesionálnych používateľov v modernej a automatizovanej doprave.

Zástupcovia výrobcov pôvodného zariadenia, prevádzkovateľov mobilných sietí, ako aj poskytovateľov komunikačnej a informačnej infraštruktúry/technológií (TowerCos) a ďalších zainteresovaných strán (napr. prevádzkovateľov diaľnic) budú spolupracovať na naplnení tejto vízie v rámci celoeurópskej iniciatívy na prepojenie európskeho podnikateľského a kultúrneho priestoru pri súčasnom rešpektovaní vnútroštátnych špecifík.

V úvodnej štúdii sa vymedzia a kategorizujú prípady použitia OEM a požiadavky na služby CAM.  Navrhne architektúru prevádzkovateľov mobilných sietí s technológiou 5G tak, aby poskytovala stabilné, vysokovýkonné a bezpečné služby CCAM.  Okrem toho pripraví zavedenie pasívnej infraštruktúry na inštaláciu, podporu a prevádzku služieb prevádzkovateľov mobilných sietí a potvrdí súlad služieb 5G CAM s právnymi predpismi EÚ/vnútroštátnymi právnymi predpismi a regulačnými podmienkami.

Vykoná sa hodnotenie najlepších postupov v synergických projektoch s cieľom urýchliť zavádzanie koridorov 5G smerom na západ, ako aj sever – juh (napr. koridory do Bologna a Carlsbadu).

Celkový príspevok EÚ: 238 000 EUR

EUMOB: Digitalizácia európskych koridorov pre inteligentnú mobilitu

V rámci tejto štúdie sa vykoná komplexná štúdia uskutočniteľnosti digitalizácie európskej cestnej infraštruktúry s cieľom podporiť harmonizované zavádzanie služieb kooperatívnych IDS a následný rozvoj obchodných ekosystémov v doprave a mobilite založených na službách.

Štúdia uskutočniteľnosti sa zameria na francúzske a španielske úseky cezhraničných atlantických a stredomorských koridorov, ktoré sú súčasťou európskej siete TEN-T.

Spoločnosť Abertis Autopistas Espana spolu so spoločnosťami Cellnex France, SANEF a Tradia Telecom spoja svoje sily a posúdia požiadavky na prispôsobenie a prispôsobenie digitalizácie infraštruktúry pozdĺž týchto koridorov, budú analyzovať náklady, odhadnúť očakávaný sociálno-ekonomický a environmentálny vplyv a zapojiť miestne zainteresované strany a získať ich podporu.

Očakávané výsledky EUMOB zahŕňajú model riešenia, ktorý opisuje technickú realizáciu digitalizácie infraštruktúry, model návratnosti investícií a podnikateľský plán, v ktorom sa určuje, ako sa komponenty digitalizovanej infraštruktúry udržiavajú a využívajú. Poskytnú sa tak potrebné plány a východiská pre nadväzujúci projekt prác, ktorým sa zavedie model riešenia v určených koridoroch.

Celkový príspevok EÚ: 146 800 EUR

5G Brno – Bratislava: Implementácia 5G/FRMCS na železničnom koridore

Táto štúdia sa bude zaoberať implementáciou komunikačných systémov 5G a FRMCS a pripraví sa na CAM, pričom sa zohľadní existujúce komunikačné prostredie a požiadavky implementované na dopravnej trase.

Pri navrhovaní realizácie výsledkov štúdie Správa železnic spolu so Železnice Slovenskej republiky, Správa železnic posúdi súčasný stav pokrytia 5G a jeho kvalitu mimo železničných koridorov a zameria sa na prierez trate Brno – Lanžhot – štát Kúty.

Celkový príspevok EÚ: 300 000 EUR