Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikace

Pokrytí 5G podél dopravních koridorů: první vlna projektů vybraných pro spolufinancování infrastruktury koridorů 5G

V návaznosti na první výzvu k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy – Digitální oblast (CEF Digital) bylo z prostředků EU financováno 15 projektů s cílem urychlit zavádění infrastruktur pro připojení 5G podél hlavních dopravních tras v celé Evropě.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Koridory 5G

Výsledné portfolio projektů, které obdrží finanční prostředky EU, připraví půdu pro propojenou a automatizovanou mobilitu (CAM), včetně bezpečnostních a nebezpečnostních služeb, ať už pro silniční, železniční, vnitrozemskou vodní nebo multimodální dopravu. 

Projekty konkrétně podpoří zavádění infrastruktury 5G v přeshraničních úsecích koridorů 5G a zajistí kontinuitu služeb při překračování uvedených hranic, čímž přispějí k propojení různých regionů v celé Evropě.

Sedm z těchto projektů zahájí zavádění potřebné infrastruktury, aktivní i pasivní, aby se služby CAM mohly v nadcházejících letech rozvíjet.  Osm počátečních studií zároveň připraví půdu pro budoucí rozsáhlé projekty zavádění infrastruktury 5G s ohledem na nadcházející digitální výzvy Nástroje pro propojení Evropy. Více informací o těchto projektech a studiích naleznete níže.

Druhá výzva k zavádění koridorů 5G je v současné době otevřena do 21. března.   Zahrnuje výzvu k zahájení koordinační podpůrné akce zaměřené na integraci infrastruktury připojení 5G s okrajovými uzly a infrastruktury evropské cloudové federace.

Koridory 5G: Vybrané projekty v návaznosti na výzvu č. 1

5G SEAGUL: 5G bezplatný roaming pro řecko-bulharskou přeshraniční spolupráci

Tento projekt se zaměří na zavádění a modernizaci sítě 5G RAN, hlavních a dopravních prvků podél řeckých (GR) a bulharských (BG) dálnic v koridoru TEN-T ve východním/východním Středomoří (OEM) se silným přeshraničním zaměřením. Hlavním cílem je podpořit služby propojené a automatizované mobility podél úseku tohoto koridoru mezi Řeckem a Bulharskem.

Křídelová řešení IKT spolu s místy Cosmote a A1 Bulgaria zaměří činnosti na dosažení optimálního propojení sítě a konfigurace roamingu/předání při současném měření hladkého předání, k němuž dochází u propojených vozidel, a validace prostřednictvím skutečných přeshraničních zkoušek.

Projekt plánuje využít spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy v digitální oblasti (CEF Digital) k urychlení zavádění a modernizace připojení 5G podél dálnic GR a BG do roku 2025 v náročných oblastech pro zavádění sítí 5G, což umožní účinnější, inteligentnější, udržitelnější a k životnímu prostředí šetrnější mobilitu podél jedné z hlavních dopravních cest EU.

Celkový příspěvek EU: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Plynulá přeshraniční mobilita 5G mezi Německem a Lucemburskem

Cílem tohoto projektu bude vysoce výkonné pokrytí sítí a plynulé předávání připojených zařízení (bez poklesu volání nebo ztráty datových připojení) z jednoho operátora mobilní sítě na jiného operátora mobilní sítě při překračování vnitroevropských hranic. Předání musí zlepšit uživatelské zkušenosti a bezproblémovou digitální konektivitu v celé Evropě.

Mobilní operátoři Deutsche Telekom i POST Luxembourg vybudují a zdokonalí infrastrukturu 4G a 5G pro CAM, zatímco skupina BMW přispěje k projektu konkrétními požadavky z hlediska automobilového průmyslu a bude testovat případy použití, jakmile budou zavedena hladká předávací řešení. 

Projekt se bude vztahovat na dálniční úsek od Frisange (Lucembursko) do Saarbruckenu (Německo) na hraničním přechodu v blízkosti Schengenu a vytvoří novou síťovou funkci zahrnující nová rozhraní mezi provozovateli. Tento prvek bude v souladu s právními předpisy týkajícími se zákonného odposlechu nebo všudypřítomné dostupnosti tísňového volání.  5G DeLux stanoví plán harmonizovaného evropského řešení.

Celkový příspěvek EU: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G Severoevropský dopravní koridor

Cílem tohoto projektu bude zlepšit kontinuitu přeshraničních síťových služeb pro již zavedené služby a zároveň zavést infrastrukturu 5G ve veřejném prostředí podél severoevropské části skandinávsko-středomořské transevropské dopravní sítě (TEN-T) a severomořsko-baltských koridorů na podporu nových služeb a aplikací 5G.

Telia Švédsko a Telia Finsko budou společně s Lotyšskem Mobilais Telefons prostřednictvím tohoto projektu usilovat o to, aby aplikace a služby pro CAM a pro budoucí železniční mobilní komunikační systémy (FRMCS) využívaly případová řešení a jejich zavedení. Projekt zajistí vyhrazenou kapacitu prostřednictvím připojení vysoké hodnoty pro služby CAM a FRMCS a další průmyslové nebo veřejné služby se zvláštními požadavky na kvalitu. Bude rovněž hnací silou vývoje služeb 5G a aplikací, které umožňují služby CAM a FRMCS, aby překlenuly rozdíly mezi těmito dvěma úrovněmi.

Celkový příspěvek EU: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Iberský koridor – síť 5G a v2x pro budoucí služby CAM a FRMCS v přeshraničním úseku mezi Portugalskem a Španělskem

Tento projekt bude zaveden v oblastech selhání trhu s cílem zajistit nepřerušené a nepřetržité pokrytí sítí 5G podél přeshraničních úseků sítí Kastilie-León, Galicie a střední Portugalsko, a bude tak součástí centrálního iberského koridoru (Porto – Aveiro – Salamanca), který je propojen s iberskou a evropskou sítí atlantického koridoru. 

Společnost Tradia Telecom spolu se společností Towerlink Portugal zajistí nezbytné podmínky pro to, aby operátoři mobilních sítí mohli zavést infrastrukturu 5G podél 310 km silnic v Portugalsku a 289 km ve Španělsku, čímž se zajistí kontinuita pokrytí a dostatečná kvalita služeb na podporu služeb řízení dopravních incidentů (TIM).

Akce rovněž vybuduje nová rádiová místa a bude přínosem pro různé zúčastněné strany, jako jsou operátoři mobilních sítí, provozovatelé silniční/železniční infrastruktury a výrobci původního zařízení.

Celkový příspěvek EU: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Síť Severoatlantického koridoru 5G a v2x pro budoucí služby CAM a FRMCS v přeshraničním úseku mezi Francií a Španělskem

Cílem tohoto projektu je zajistit nepřerušené a nepřetržité pokrytí sítí 5G podél přeshraničních úseků atlantického koridoru zavedením infrastruktury v oblastech, kde trh nedokázal investovat do zavádění cenné pasivní/aktivní infrastruktury.

Tradia Telecom a Cellnex France zajistí nezbytné podmínky pro to, aby operátoři mobilních sítí mohli zavést infrastrukturu 5G podél 328 km silnic ve Francii a 184 km ve Španělsku, čímž se zajistí kontinuita pokrytí a dostatečná kvalita služeb na podporu služeb TIM.

Tato akce vybuduje nové rozhlasové stanice v oblastech bez nebo s nedostatečnými úrovněmi pokrytí 5G a bude přínosem pro různé zúčastněné strany, včetně operátorů mobilních sítí, provozovatelů silniční/železniční infrastruktury a výrobců původních zařízení.

Celkový příspěvek EU: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Středomořský koridor 5G a v2x síť pro budoucí služby CAM a FRMCS v přeshraničním úseku mezi Francií a Španělskem

Cílem tohoto projektu bude zajistit nepřerušené a nepřetržité pokrytí sítí 5G podél přeshraničních úseků středomořského koridoru zavedením infrastruktury v oblastech, kde trh nedokázal investovat do zavádění hodnotné pasivní/aktivní infrastruktury.

Tradia Telecom spolu se společností Cellnex France poskytne nezbytné podmínky pro zavedení infrastruktury 5G podél 328 km silnic ve Francii a 220 km ve Španělsku, čímž se zajistí kontinuita pokrytí a dostatečná kvalita služeb na podporu služeb řízení dopravních incidentů (TIM).

Tato akce vybuduje nové rozhlasové stanice v oblastech bez nebo s nedostatečnými úrovněmi pokrytí 5G a bude přínosem pro různé zúčastněné strany, včetně operátorů mobilních sítí, provozovatelů silniční/železniční infrastruktury a výrobců původních zařízení.

Celkový příspěvek EU: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Evora propojila autonomní síť koridoru Merida 5G a v2x pro budoucí CAM a v přeshraničním úseku mezi Portugalskem a Španělskem

Tento projekt zajistí nepřetržité a nepřetržité pokrytí sítí 5G podél přeshraničních úseků sítí Kastilie-León a střední Portugalsko, které jsou součástí centrálního iberského koridoru (Evora-Merida) propojeného s iberskou a evropskou sítí atlantického koridoru.

Společnost Tradia Telecom společně se společností Towerlink Portugal zavede infrastrukturu v oblastech, kde trh nedokázal investovat do zavádění hodnotné pasivní/aktivní infrastruktury, a zajistí nezbytné podmínky pro operátory mobilních sítí k zavedení infrastruktury 5G podél 81 km silnic v Portugalsku a 71 km ve Španělsku.  Na podporu služeb TIM bude zajištěna kontinuita pokrytí a dostatečná kvalita služeb.

Akce vybuduje nová rádiová místa a bude přínosem pro různé zúčastněné strany, včetně operátorů mobilních sítí, provozovatelů silniční/železniční infrastruktury a výrobců původních zařízení.

Celkový příspěvek EU: 1 362 070 EUR

Koridory 5G: Vybrané studie

5G GAIL: Počáteční studie pro zavádění 5G v přeshraničním úseku Karnic a Gailtal Alp mezi Itálií a Rakouskem

Tato studie posoudí úsilí potřebné k zavedení dopravního koridoru mezi Itálií a Rakouskem přes hranici Tarvis s neutrální a agnostickou, pasivní a aktivní infrastrukturou věnovanou rozvoji digitálních služeb, a zejména zavádění bezpečné, zabezpečené a udržitelné vysoce výkonné infrastruktury, včetně gigabitových sítí a sítí 5G. 

Koridor určený pro studii zahrnuje dálnici A23 z Udine na hranici s Rakouskem na italském území, jakož i Süd Autobahn v Rakousku. Tyto oblasti jsou součástí tzv. baltsko-jadranského koridoru.

Společnost Cellnex Italia společně s OnTower Austria, Autostrade per l’Italia a regionálním veřejným orgánem na straně Itálie (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) navrhly modulární studii, která se zabývá hlavními typy oblastí jako nejúčinnějším přístupem k vytváření výsledků, jež by měly být použity jako stavební kameny pro následné práce na rozšíření koridoru. Cílem studie bude určit různé klastry specifického pokrytí jako inovativní přístup s efektivním řízením nákladů.

Celkový příspěvek EU: 139 750 EUR

5GE: Estuary 5G

Tato studie vymezí přeshraniční digitální koridor pro aplikace v oblasti mobility a letectví s nízkou nadmořskou výškou, díky němuž budou důležité uzly v globálním dodavatelském řetězci účinnější, bezpečnější a udržitelnější. To zahrnuje přístavy a vnitrozemské vodní cesty.

Studie poskytne cílové řešení pro zavedení nepřerušeného přeshraničního pokrytí sítí 5G a integrace hlavní sítě. Síť 5G s vysokou rychlostí s nízkou latencí zaručí bezpečné a ultraspolehlivé propojení se schopnostmi krájení sítě ze Severního moře podél „západní oblasti“ a vnitrozemských vodních cest, což je oblast strategického významu pro hospodářství a globální dodavatelský řetězec v EU.

KPN Netherlands a Orange Belgium se domnívají, že je důležité, aby se toto bezproblémové připojení 5G dostalo do definovaného koridoru, a to vzhledem k přeshraniční hospodářské dynamice, která bude následovat po integraci různých přístavů: Zeebrugge a Antverpy s „Westerschelde“ mezi a Gent-Terneuzen-Vlissingen jako přeshraničním přístavem.

Studie nastíní přesnou polohu koridoru s ohledem na distribuci případu zeměpisného využití, požadavky na služby a související investiční plán a obchodní argumenty. 

Studie navíc poskytne podrobný seznam požadavků na služby pro zavedení digitálního koridoru 5G. Studie vymezí použitá pásma spektra a vzdálenost mezi rádiovými místy KPN a Orange Belgium k napájení stávajících a budoucích případů využití v koridoru.  Vyčíslí potřebné finanční investice do budoucího zavádění infrastruktury a posoudí jejich hospodářské přínosy.

Celkový příspěvek EU: 300 000 EUR

5GS: Studie koridoru 5G pro Lotyšsko, Estonsko a Litvu

Tato studie poskytne technická řešení a finanční model (modely) potřebné k zavedení infrastruktury 5G podél koridorů Via Baltica a Rail Baltica schopných přeshraniční služby 5G v pobaltských státech. Služby zahrnují mimo jiné silniční a železniční provoz související s bezpečností. Například inteligentní dopravní systémy-ITS, FRMCS a víceúčelové/multi-aplikační služby 5G. U služeb ITS 5G budou zkoumána kmitočtová pásma 700 MHz a 3,5 GHz. 

Tuto počáteční studii provedou Tallinna Tehnikaülikool společně s Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusovou, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakariovou, Telia Eesti a Elisou Eestiovou. TEN bude sloužit jako základ pro další zavádění sítí 5G před tím, než další práce v rámci Nástroje pro propojení Evropy vyžadují příslušné koridory, které podpoří infrastrukturní, hospodářský a společenský růst, jakož i inkluzivnost a konkurenceschopnost.

Studie bude zahrnovat plánování sítě a analýzy potřeb zúčastněných stran, jakož i informace o využívání stávající infrastruktury, což podpoří oživení příslušného regionu po důsledcích pandemie COVID-19 tím, že nabídne nejužitečnější scénáře pro zavádění pokrytí 5G podél příslušných koridorů.  

Přispěje rovněž ke zmenšení digitální propasti, neboť zavedení pokrytí sítí 5G by zajistilo vysokorychlostní, spolehlivé a bezpečné internetové připojení pro občany, podniky a veřejné služby.

Celkový příspěvek EU: 249 302 EUR

5G na trati: Karlsruhe – Mulhouse

Tato počáteční studie se zaměří na vypracování koncepce zavádění 5G podél přeshraničního železničního koridoru v Karlsruhe – Mulhouse, který využívá maximální synergie mezi potřebami železničního provozu (FRMCS) a výrazně zvyšuje potřebu širokopásmového připojení pro cestující (5G). Celkovým cílem je přispět k včasnému budoucímu zavedení digitální infrastruktury 5G podél dopravních tras v náročných oblastech a mobilizovat soukromé investice. 

Deutsche Bahn společně s Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 a 1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm a SNCF Réseau provedou tuto studii, která poskytne plán pro nákladově efektivní, interoperabilní a vysoce výkonnou digitální infrastrukturu, která umožní bezproblémové přeshraniční propojení vysokorychlostních vlaků.

Pokročilé komunikační služby 5G významně přispějí k digitalizaci evropského železničního systému a podpoří přechod od silniční dopravy k železniční dopravě a podpoří dekarbonizaci odvětví dopravy.

Celkový příspěvek EU: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz – Lucemburk Sillon International

Tato úvodní studie připraví zavedení infrastruktury 5G podél přeshraničního železničního úseku severomořského středomořského koridoru TEN-T mezi městem Metz (Francie) a Lucemburským městem (Lucembursko) ve prospěch propojení osobní železniční dopravy a digitalizace železničního provozu. 

SNCF Reseau společně se společností Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois provede tuto studii v rámci konsorcia šesti členů zahrnujícího dva provozovatele železniční infrastruktury a čtyři operátory mobilních sítí z Lucemburska. 

Akce určí cílové požadavky na komunikační služby pro železniční podniky a cestující a navrhne zavedení technologie 5G podél koridoru se zaměřením na model sdílení infrastruktury MNO/železniční dráhy a kontinuitu služeb na hraničních přechodech. Stanoví model spolupráce mezi železničními společnostmi a operátory mobilních sítí, který maximalizuje synergie pro zavádění a dlouhodobou spolupráci a udržitelnost.

Kromě toho studie připraví prováděcí plán s využitím stávajících infrastrukturních prostředků, který vymezí práce a odhad nákladů na vybudování sítě 5G, která bude poskytovat očekávané kapacity v oblasti služeb.

V neposlední řadě posoudí životaschopnost podniků na zvažovaném úseku trati s cílem posoudit potenciální selhání trhu a vypracovat dlouhodobou perspektivu rozsáhlého zavádění.

Celkový příspěvek EU: 255 377 EUR

5GCarolina: Přeshraniční dálnice 5G koridor Mnichov-Praha

Cílem studie bude navrhnout a zavést služby CAM, které by umožnily propojenou a automatizovanou mobilitu podél koridoru „Via Carolina“ mezi Mnichovem a Prahou, čímž by se usnadnila osobní a nákladní doprava šetrná k životnímu prostředí.

T-Mobile CZ společně se společnostmi CETIN a Vantage Towers AG v rámci konsorcia 12 partnerů spojí své síly při definování a vytvoření koridoru 5G, který splňuje očekávání jednotlivých a profesionálních uživatelů moderní a automatizované dopravy.

Zastupující výrobce původních zařízení, operátory mobilních sítí, poskytovatele komunikační a informační infrastruktury/technologií (TowerCos) a další zúčastněné strany (např. provozovatele dálnic) budou spolupracovat na naplnění této vize v rámci celoevropské iniciativy zaměřené na propojení evropského podnikatelského a kulturního prostoru při současném respektování vnitrostátních specifik.

Počáteční studie vymezí a kategorizuje případy použití původního zařízení a požadavky na služby CAM.  Navrhne architekturu MNO technologie 5G tak, aby poskytovala stabilní, vysoce výkonné a bezpečné služby CCAM.  Kromě toho připraví zavedení pasivní infrastruktury pro instalaci, podporu a provoz služeb operátorů mobilních sítí a ověří soulad služeb CAM 5G s právními předpisy EU/vnitrostátními právními předpisy a regulačními podmínkami.

Bude provedeno hodnocení osvědčených postupů v oblasti synergických projektů s cílem urychlit zavádění koridorů 5G na západ a na sever-jih (např. koridory do Boloňa a Carlsbada).

Celkový příspěvek EU: 238 000 EUR

EUMOB: Digitalizace evropských koridorů pro inteligentní mobilitu

Tato studie provede komplexní studii proveditelnosti digitalizace evropské silniční infrastruktury s cílem podpořit harmonizované zavádění služeb C-ITS a následný rozvoj podnikatelských ekosystémů založených na službách v oblasti dopravy a mobility.

Studie proveditelnosti se zaměří na francouzské a španělské úseky přeshraničních atlantických a středomořských koridorů, které jsou součástí evropské sítě TEN-T.

Abertis Autopistas Espana spolu se společnostmi Cellnex France, SANEF a Tradia Telecom spojí své síly a posoudí požadavky na přizpůsobení a přizpůsobení pro digitalizaci infrastruktury podél těchto koridorů, analyzují náklady, odhadují očekávaný socioekonomický a environmentální dopad a zapojí místní zúčastněné strany a podpoří je.

Očekávané výsledky EUMOB zahrnují model řešení, který popisuje technické provádění digitalizace infrastruktury, model návratnosti investic a obchodní plán, který určuje, jak jsou složky digitalizované infrastruktury udržovány a využívány. To poskytne nezbytné plány a podklady pro projekt následných prací, který zavede model řešení v určených koridorech.

Celkový příspěvek EU: 146 800 EUR

5G Brno – Bratislava: Zavádění 5G/FRMCS na železničním koridoru

Tato studie se bude zabývat zaváděním komunikačních systémů 5G a FRMCS a připraví se na CAM s přihlédnutím ke stávajícímu komunikačnímu prostředí a požadavkům zavedeným na dopravní trase.

Při navrhování realizace výsledků studie Správa železnic společně se Železnicem Slovenskej republiky posoudí současný stav pokrytí 5G a jeho kvalitu mimo železniční koridory a zaměří se na průřez Brno – Lanžhot – State Kúty.

Celkový příspěvek EU: 300 000 EUR