Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Julkaisu

5G Liikennekäytävien kattavuus: 5G-käytävien infrastruktuurien yhteisrahoitukseen valittujen hankkeiden ensimmäinen aalto

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosiota koskevan ensimmäisen ehdotuspyynnön perusteella myönnettiin EU:n rahoitusta 15 hankkeelle, joilla nopeutettiin 5G-yhteysinfrastruktuurien käyttöönottoa tärkeimmillä liikenneväylillä kaikkialla Euroopassa.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

5G-käytävät

Tuloksena oleva hankekokonaisuus, jolle myönnetään EU:n rahoitusta, tasoittaa tietä verkotetulle ja automatisoidulle liikkuvuudelle, mukaan lukien turvallisuuspalvelut ja muut kuin turvallisuuspalvelut, oli kyse sitten maantie-, rautatie-, sisävesi- tai multimodaaliliikenteestä. 

Hankkeilla tuetaan erityisesti 5G- infrastruktuurin käyttöönottoa 5G-käytävien rajat ylittävillä osuuksilla ja varmistetaan palvelujen jatkuvuus kyseisen rajan ylittäessä. Näin edistetään eri alueiden välisiä yhteyksiä kaikkialla Euroopassa.

Seitsemässä näistä hankkeista aloitetaan tarvittavan aktiivisen ja passiivisen infrastruktuurin käyttöönotto, jotta CAM-palvelut voivat kehittyä tulevina vuosina.  Samaan aikaan kahdeksassa alustavassa tutkimuksessa valmistellaan tulevien laajamittaisten 5G-infrastruktuurin käyttöönottohankkeiden pohjaa Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisia ehdotuspyyntöjä silmällä pitäen. Lisätietoja näistä hankkeista ja tutkimuksista on jäljempänä.

Toinen 5G-käytävien rakennustöitä koskeva ehdotuspyyntö ja tutkimukset ovat tällä hetkellä avoinna 21. maaliskuuta saakka.   Siihen sisältyy ehdotuspyyntö koordinoinnin tukitoimista, joilla pyritään integroimaan 5G-yhteysinfrastruktuuri reunasolmukohtiin ja eurooppalaiseen pilvipalvelujen federaation infrastruktuuriin.

5G-käytävät: Valitut hankkeet ehdotuspyynnön 1 jälkeen

5G SEAGUL: 5G-Saumattomat verkkovierailut Kreikan ja Bulgarian rajat ylittävää yhteistyötä varten

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön ja parantaa 5G RAN-, ydin- ja liikenneelementtejä Kreikan (GR) ja Bulgarian (BG) valtateillä Orient/East-Med (OEM) TEN-T -käytävän varrella ja keskittyä vahvasti rajat ylittäviin kohteisiin. Päätavoitteena on tukea verkotetun ja automatisoidun liikkuvuuden palveluja tämän käytävän Kreikka-Bulgaria-osuudella.

Wings ICT Solutions sekä Cosmote ja A1 Bulgaria EAD keskittyvät toimissaan optimaalisen verkon yhteenliittämisen ja verkkovierailu-/luovutuskonfiguraation saavuttamiseen samalla kun mitataan verkkoon liitettyjen ajoneuvojen sujuvaa luovutusta ja validointia todellisissa rajat ylittävissä kokeiluissa.

Hankkeessa suunnitellaan Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosion yhteisrahoitusta, jolla nopeutetaan 5G-yhteyksien käyttöönottoa ja päivittämistä Kreikan ja Bulgarian valtateillä vuoteen 2025 mennessä 5G:n käyttöönoton kannalta haastavilla alueilla, mikä mahdollistaa tehokkaamman, älykkäämmän, kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän liikkuvuuden yhdellä EU:n tärkeimmistä liikenneväylistä.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: 5 748 000.00 EUROA

5G DeLux: Saumaton 5G-liikkuvuus Saksan ja Luxemburgin välillä

Hankkeen tavoitteena on tehokas verkon kattavuus ja verkkoon liitettyjen laitteiden saumaton luovutus (ilman puhelunlaskuja tai datayhteyksien katoamista) yhdeltä matkaviestinverkko-operaattorilta toiselle, kun ne ylittävät Euroopan maiden rajat. Siirron on parannettava käyttäjäkokemusta ja saumattomia digitaalisia yhteyksiä kaikkialla Euroopassa.

Sekä matkaviestinoperaattorit Deutsche Telekom että POST Luxembourg rakentavat ja parantavat CAM:n 4G- ja 5G-infrastruktuuria, kun taas BMW-konserni osallistuu hankkeeseen autoteollisuuden näkökulmasta erityisin vaatimuksin ja testaa käyttötapauksia sitten, kun saumattomat luovutusratkaisut on otettu käyttöön. 

Hanke kattaa moottoritieosuuden Frisangesta (Luxemburg) Saarbruckeniin (Saksa) Schengen-alueen lähellä sijaitsevalla rajanylityspaikalla ja kehittää uuden verkko-ominaisuuden, johon sisältyy uusia rajapintoja toimijoiden välille. Toiminto noudattaa laillista sieppausta tai hätäpuhelun yleistä saatavuutta koskevia säännöksiä.  5G DeLux määrittelee suunnitelman yhdenmukaistettua eurooppalaista ratkaisua varten.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: 6 338 325.50 EUROA

5G NETC: 5G Pohjois-Euroopan liikennekäytävä

Hankkeella pyritään parantamaan rajat ylittävien verkkopalvelujen jatkuvuutta jo vakiintuneissa palveluissa ja ottamaan käyttöön 5G-infrastruktuuri julkisissa ympäristöissä Skandinavian-Välimeri-Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ja Pohjanmeri-Itämeri-käytävän pohjoiseurooppalaisessa osassa uusien 5G-palvelujen ja -sovellusten tukemiseksi.

Telia Sweden ja Telia Finland yhdessä Latvian Mobilais Telefonsin kanssa pyrkivät tämän hankkeen avulla mahdollistamaan CAM- ja FRMCS-sovellusten sovellukset ja palvelut tapausratkaisujen ja niiden käyttöönoton mahdollistamiseksi. Hankkeella varmistetaan CAM- ja FRMCS-palvelujen sekä muiden teollisten tai julkisten palvelujen, joihin liittyy erityisiä laatuvaatimuksia, erityinen kapasiteetti korkean lisäarvon yhteyksien avulla. Se myös edistää 5G-palvelujen ja -sovellusten kehittämistä CAM- ja FRMCS-palvelujen mahdollistajana näiden kahden kerroksen välisen kuilun kuromiseksi umpeen.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 15535000 EUROA

IBERIANL5G: Pyreneiden niemimaan käytävä – 5G- ja v2x-verkko tulevia CAM- ja FRMCS-palveluja varten Portugalin ja Espanjan välisellä rajat ylittävällä osuudella

Hanke toteutetaan markkinoiden toimintapuutteiden alueilla, jotta voidaan varmistaa 5G:n keskeytymätön ja jatkuva kattavuus Kastilia-Leónin, Galician ja Keski-Portugalin verkkojen rajat ylittävillä osuuksilla, jotka ovat osa keskisen Iberian niemimaan käytävää (Porto-Aveiro-Salamanca), joka on liitetty Iberian niemimaan ja Euroopan laajuisiin Atlantin käytävän verkkoihin. 

Tradia Telecom ja Towerlink Portugal varmistavat tarvittavat edellytykset sille, että matkaviestinverkko-operaattorit voivat ottaa käyttöön 5G-infrastruktuurin Portugalin 310 kilometrin tieosuudella ja 289 kilometrin matkalla Espanjassa. Näin varmistetaan kattavuuden jatkuvuus ja riittävä palvelun laatu liikennehäiriöiden hallintapalvelujen (TIM) tukemiseksi.

Toimella rakennetaan myös uusia radioasemia ja hyödytetään eri sidosryhmiä, kuten matkaviestinverkko-operaattoreita, tie- ja rautatieinfrastruktuurin ylläpitäjiä ja alkuperäisiä laitevalmistajia.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 2556165 EUROA

NATCOR5G: Pohjois-Atlantin käytävät 5G ja v2x tulevia CAM- ja FRMCS-palveluja varten Ranskan ja Espanjan välisellä rajat ylittävällä osuudella

Hankkeen tavoitteena on varmistaa 5G:n keskeytymätön ja jatkuva kattavuus Atlantin käytävän rajat ylittävillä osuuksilla ottamalla käyttöön infrastruktuuria alueilla, joilla markkinat eivät ole onnistuneet investoimaan arvokkaan passiivisen/aktiivisen infrastruktuurin käyttöönottoon.

Tradia Telecom ja Cellnex France varmistavat tarvittavat edellytykset sille, että matkaviestinverkko-operaattorit voivat ottaa käyttöön 5G-infrastruktuurin 328 kilometrin tieosuudella Ranskassa ja 184 kilometrin matkalla Espanjassa. Näin varmistetaan kattavuuden jatkuvuus ja palvelun riittävä laatu TIM-palvelujen tukemiseksi.

Tällä toimella rakennetaan uusia radioasemia alueille, joilla 5G:n kattavuus on heikko tai heikko, ja se hyödyttää eri sidosryhmiä, kuten matkaviestinverkko-operaattoreita, tie- ja rautatieinfrastruktuurin ylläpitäjiä ja alkuperäisiä laitevalmistajia.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: 2 681 942.50 EUROA

MEDCOR5G: Välimeren käytävät 5G ja v2x tulevia CAM- ja FRMCS-palveluja varten Ranskan ja Espanjan välisellä rajat ylittävällä osuudella

Hankkeen tavoitteena on varmistaa 5G:n keskeytymätön ja jatkuva kattavuus Välimeren käytävän rajat ylittävillä osuuksilla ottamalla käyttöön infrastruktuuria alueilla, joilla markkinat eivät ole onnistuneet investoimaan arvokkaan passiivisen/aktiivisen infrastruktuurin käyttöönottoon.

Tradia Telecom tarjoaa yhdessä Cellnex Francen kanssa tarvittavat edellytykset 5G-infrastruktuurin käyttöönotolle 328 kilometrin matkalla Ranskassa ja 220 kilometrin matkalla Espanjassa. Näin varmistetaan kattavuuden jatkuvuus ja riittävä palvelun laatu liikennehäiriöiden hallintapalvelujen (TIM) tukemiseksi.

Tällä toimella rakennetaan uusia radioasemia alueille, joilla 5G:n kattavuus on heikko tai heikko, ja se hyödyttää eri sidosryhmiä, kuten matkaviestinverkko-operaattoreita, tie- ja rautatieinfrastruktuurin ylläpitäjiä ja alkuperäisiä laitevalmistajia.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: 5 204 747.96 EUROA

EVOCAM5G: Evora yhdistää autonomisen Merida-käytävän 5G ja v2x tulevaa CAM-verkkoa varten sekä Portugalin ja Espanjan välisellä rajat ylittävällä osuudella

Tällä hankkeella varmistetaan 5G:n keskeytymätön ja jatkuva kattavuus Keski-Iberian niemimaan liikennekäytävään (Evora-Merida) kuuluvien Kastilia-Leónin ja Keski-Portugalin verkkojen rajat ylittävillä osuuksilla, jotka on liitetty Iberian niemimaan ja Euroopan laajuisiin Atlantin käytävän verkkoihin.

Tradia Telecom ja Towerlink Portugal ottavat käyttöön infrastruktuuria alueilla, joilla markkinat eivät ole onnistuneet investoimaan arvokkaan passiivisen/aktiivisen infrastruktuurin käyttöönottoon, ja varmistavat matkaviestinverkko-operaattoreille tarvittavat edellytykset 5G-infrastruktuurin käyttöönotolle 81 kilometrin pituisella tieosuudella Portugalissa ja 71 kilometrin matkalla Espanjassa.  TIM-palvelujen tukemiseksi varmistetaan kattavuuden jatkuvuus ja palvelun riittävä laatu.

Toimella rakennetaan uusia radioasemia ja hyödytetään eri sidosryhmiä, kuten matkaviestinverkko-operaattoreita, tie- ja rautatieinfrastruktuurin ylläpitäjiä ja alkuperäisiä laitevalmistajia.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 1362070 EUROA

5G-käytävät: Valitut tutkimukset

5G-KIILTO: Alustava tutkimus 5G:n käyttöönotosta Italian ja Itävallan välisellä Carnic- ja Gailtal Alppien rajatylittävällä osuudella

Tutkimuksessa arvioidaan, miten Italian ja Itävallan välisen liikennekäytävän käyttöönotto Tarvisin rajan yli edellyttää neutraalia, agnostista, passiivista ja aktiivista infrastruktuuria, joka on tarkoitettu digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja erityisesti turvallisen, varman ja kestävän suorituskykyisen infrastruktuurin, mukaan lukien gigabitti- ja 5G-verkot, käyttöönottoon. 

Tutkimusta varten määritetty käytävä käsittää moottoritien A23 Udinelta Itävallan rajalle Italian alueella sekä Süd Autobahnin Itävallassa. Nämä alueet ovat osa niin kutsuttua Itämeri-Adrianmeri-käytävää.

Cellnex Italia yhdessä OnTower Austrian, Autostrade per l’Italian ja Italian alueviranomaisen (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) kanssa ehdottivat modulaarista tutkimusta, joka kattaa alueiden tärkeimmät typologiat tehokkaimpana tapana tuottaa tuloksia, joita käytetään rakennuspalstaina myöhemmissä käyttöönottotöissä käytävällä alueella. Tutkimuksen tavoitteena on yksilöidä erilaisia erityisalojen klustereita innovatiiviseksi lähestymistavaksi, jossa kustannushallinta on tehokasta.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 139750 EUROA

5GE: 5G-ympäristö

Tutkimuksessa määritellään rajatylittävä digitaalinen käytävä liikkuvuussovelluksia ja matalan korkeustason ilmailua varten, mikä tekee maailmanlaajuisen toimitusketjun tärkeistä solmukohdista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä. Tähän sisältyvät satamat ja sisämaan vesiväylät.

Tutkimus tarjoaa tavoiteratkaisun keskeytymättömän rajat ylittävän 5G-verkon ja ydinverkon integroinnin käyttöönotolle. Nopean vasteajan 5G-verkko takaa turvalliset ja erittäin luotettavat yhteydet ja verkon viipalointivalmiudet Pohjanmereltä Länsi- ja sisävesiväylien varrella, jotka ovat strategisesti tärkeitä EU:n taloudelle ja maailmanlaajuiselle toimitusketjulle.

KPN Netherlands ja Orange Belgium näkevät, että on tärkeää tuoda tämä saumaton 5G-yhteys määriteltyyn käytävään, mikä johtuu rajat ylittävästä taloudellisesta dynamiikasta, joka seuraa eri satamien yhdentymistä: Zeebrugge ja Antwerpen, jossa ”Westerschelde” sijaitsee rajanylittävänä satamana Gent-Terneuzen-Vlissingenin kanssa.

Tutkimuksessa esitetään käytävän tarkka sijainti ottaen huomioon maantieteellisen käytön jakautuminen, palvelutarpeet ja niihin liittyvä investointisuunnitelma sekä liiketoimintamalli. 

Lisäksi tutkimuksessa esitetään yksityiskohtainen luettelo digitaalisen 5G-käytävän käyttöönottoa koskevista palveluvaatimuksista. Tutkimuksessa määritellään sekä KPN:n että Orange Belgiumin käyttämät taajuusalueet ja alueiden välinen etäisyys, jotta käytävällä voidaan hyödyntää nykyisiä ja tulevia käyttötapauksia.  Siinä määritetään infrastruktuurin tulevaa käyttöönottoa varten tarvittavat taloudelliset investoinnit ja arvioidaan niiden taloudelliset hyödyt.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 300000 EUROA

5GS: 5G-käytävätutkimus Latviaa, Viroa ja Liettuaa varten

Tämä tutkimus tarjoaa teknisiä ratkaisuja ja rahoitusmalleja, joita tarvitaan 5G-infrastruktuurin käyttöönottoon Via Baltican ja Rail Baltican käytävillä Baltian maiden rajat ylittävissä 5G-palveluissa. Palveluihin kuuluu muun muassa turvallisuuteen liittyvä maantie- ja rautatieliikenne. Esimerkiksi älykkäät liikennejärjestelmät-ITS, FRMCS ja monipalvelu-/monisovellusten 5G-palvelut. ITS 5G -palvelujen osalta tutkitaan 700 MHz:n ja 3,5 GHz:n taajuusalueita. 

Tallinna Tehnikaülikool sekä Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti ja Elisa Eesti suorittavat alkututkimuksen. Viimeksi mainittu toimii perustana 5G:n käyttöönotolle, joka edeltää muita Verkkojen Eurooppa -välineen toimia, joilla edistetään infrastruktuurin, talouden ja yhteiskunnan kasvua sekä osallistavuutta ja kilpailukykyä.

Tutkimukseen sisältyy verkon suunnittelua ja sidosryhmien tarpeita koskevia analyyseja sekä tietoja olemassa olevan infrastruktuurin käytöstä, jotta voidaan edistää alueen toipumista covid-19-pandemian seurauksista tarjoamalla kaikkein hyödyllisimmät skenaariot 5G:n kattavuuden käyttöönotolle asianomaisissa liikennekäytävissä.  

Se auttaa myös kaventamaan digitaalisen kuilun kuilua, sillä 5G-kattavuuden käyttöönotto takaisi nopeat, luotettavat ja turvalliset internetyhteydet kansalaisille, yrityksille ja julkisille palveluille.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 249302 EUROA

Rataa koskeva 5G-verkko: Karlsruhe – Mulhouse

Tämän alustavan tutkimuksen tavoitteena on kehittää 5G:n käyttöönottoa koskeva suunnitelma Karlsruhen ja Mulhousen rajat ylittävällä rautatiekäytävällä, jossa hyödynnetään maksimaalisia synergioita rautatieliikenteen tarpeiden (FRMCS) ja merkittävästi matkustajaliikenteen laajakaistatarpeiden (5G) välillä. Yleisenä tavoitteena on edistää 5G-digitaalisen infrastruktuurin oikea-aikaista tulevaa käyttöönottoa liikenneväylillä haastavilla alueilla ja houkutella yksityisiä investointeja. 

Deutsche Bahn yhdessä Telekom Deutschlandin, Vodafonen, Telefonica Germanyn, 1 ja 1 Mobilfunkin, Vantage Towersin, ATC Germany Holdingsin, DFMG Deutsche Funkturmin ja SNCF Réseaun kanssa toteuttaa tämän tutkimuksen, jossa esitetään suunnitelma kustannustehokkaasta, yhteentoimivasta ja suorituskykyisestä digitaalisesta infrastruktuurista, joka mahdollistaisi saumattomat rajat ylittävät yhteydet suurnopeusjunissa.

Kehittyneet 5G-viestintäpalvelut edistävät merkittävästi Euroopan rautatiejärjestelmän digitalisointia, kannustavat liikennemuotosiirtymään maanteiltä rautatieliikenteeseen ja tukevat liikennealan hiilestä irtautumista.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 517150 EUROA

5G MELUSINA: 5G Metz – Luxembourg Sillon International

Tässä alustavassa tutkimuksessa valmistellaan 5G-infrastruktuurin käyttöönottoa Pohjanmeren Välimeren TEN-T-käytävän rajatylittävällä osuudella Metzin (Ranska) ja Luxemburgin kaupungin (Luxemburg) välillä junamatkustajien yhteyksien ja rautatietoimintojen digitalisoinnin edistämiseksi. 

SNCF Reseau toteuttaa tämän tutkimuksen yhdessä Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeoisin kanssa osana kuuden jäsenen yhteenliittymää, johon kuuluu kaksi rataverkon haltijaa ja neljä matkaviestinverkko-operaattoria Luxemburgista. 

Toimessa määritellään kohdennetut viestintäpalveluvaatimukset rautatieyrityksille ja matkustajille sekä suunnitellaan 5G-teknologian käyttöönottoa käytävällä keskittyen matkaviestinverkko-operaattoreiden ja rautateiden infrastruktuurin yhteiskäyttömalliin ja palvelun jatkuvuuteen rajanylityspaikalla. Siinä määritellään rautateiden ja matkaviestinverkko-operaattoreiden välinen yhteistyömalli, jolla maksimoidaan käyttöönoton, pitkän aikavälin yhteistyön ja kestävyyden synergiat.

Lisäksi tutkimuksessa laaditaan täytäntöönpanosuunnitelma, jossa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria, määritellään työt ja arvioidaan kustannukset, joita aiheutuu 5G-verkon rakentamisesta, joka tuottaa odotettuja palveluvalmiuksia.

Lopuksi se arvioi yrityksen elinkelpoisuutta tarkastellulla rataosuudella, jotta voidaan arvioida mahdollisia markkinoiden toimintapuutteita ja kehittää pitkän aikavälin näkökulma laajamittaista käyttöönottoa varten.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 255377 EUROA

5GCarolina: Rajat ylittävä 5G-tiekäytävä München-Praha

Tutkimuksen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa CAM-palveluja, jotka mahdollistaisivat verkotetun ja automatisoidun liikkuvuuden Münchenin ja Prahan välisellä Via Carolina -käytävällä ja helpottaisivat siten ympäristöystävällistä henkilö- ja tavaraliikennettä.

T-Mobile CZ yhdessä CETINin ja Vantage Towers AG:n kanssa osana 12 kumppanin yhteenliittymää yhdistävät voimansa sellaisen 5G-käytävän määrittelemiseksi ja luomiseksi, joka vastaa yksittäisten ja ammattimaisten käyttäjien odotuksia nykyaikaisessa automatisoidussa liikenteessä.

Alkuperäisten laitevalmistajien, matkaviestinverkko-operaattoreiden sekä viestintä- ja tietoinfrastruktuurien ja -teknologian tarjoajien (TowerCos) ja muiden sidosryhmien (esim. moottoritieoperaattorien) edustajina ne tekevät yhteistyötä tämän vision toteuttamiseksi osana yleiseurooppalaista aloitetta, jolla pyritään yhdistämään eurooppalainen liiketoiminta- ja kulttuurialue kansallisia erityispiirteitä kunnioittaen.

Alustavassa tutkimuksessa määritellään ja luokitellaan alkuperäisen laitevalmistajan käyttötapaukset ja vaatimukset CAM-palveluille.  Se suunnittelee 5G-teknologian matkaviestinverkko-operaattoriarkkitehtuurin siten, että se tarjoaa vakaita, suorituskykyisiä ja turvallisia CCAM-palveluja.  Lisäksi se valmistelee passiivisen infrastruktuurin käyttöönottoa matkaviestinverkko-operaattoripalvelujen asentamista, tukemista ja käyttöä varten ja varmistaa, että 5G-CAM-palvelut ovat EU:n/kansallisten lakien ja sääntelyehtojen mukaisia.

Synergististen hankkeiden parhaita käytäntöjä arvioidaan, jotta voidaan nopeuttaa 5G-käytävien käyttöönottoa lännessä ja pohjois-etelässä (esim. käytävät Bolognaan ja Carlsbadiin).

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 238000 EUROA

EUMOB: Älykkään liikkuvuuden eurooppalaisten liikennekäytävien digitalisointi

Tutkimuksessa tehdään kattava toteutettavuustutkimus eurooppalaisen tieinfrastruktuurin digitalisoinnista, jotta voidaan tukea C-ITS-palvelujen yhdenmukaista käyttöönottoa ja palveluvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämistä liikenteen ja liikkuvuuden alalla.

Toteutettavuustutkimuksessa keskitytään rajat ylittävien Atlantin ja Välimeren käytävien Ranskan ja Espanjan osuuksiin, jotka ovat osa eurooppalaista TEN-T-verkkoa.

Abertis Autopistas Espana yhdessä Cellnex Francen, SANEFin ja Tradia Telecomin kanssa yhdistävät voimansa ja arvioivat infrastruktuurin digitalisointiin liittyviä räätälöinti- ja sopeutumisvaatimuksia näiden käytävien varrella, analysoivat kustannuksia, arvioivat odotetut sosioekonomiset ja ympäristövaikutukset sekä osallistavat paikallisia sidosryhmiä ja antavat niille tukea.

EUMOB:n odotettuihin tuloksiin kuuluu ratkaisumalli, jossa kuvataan infrastruktuurin digitalisoinnin teknistä toteutusta, investointien tuottoa koskeva malli sekä liiketoimintasuunnitelma, jossa määritetään, miten digitalisoidun infrastruktuurin osia ylläpidetään ja hyödynnetään. Tämä tarjoaa tarvittavat suunnitelmat ja taustan jatkotyöhankkeelle, jossa otetaan käyttöön ratkaisumalli nimetyillä käytävillä.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 146800 EUROA

5G Brno – Bratislava: 5G/FRMCS:n täytäntöönpano rautatiekäytävällä

Tutkimuksessa käsitellään 5G- ja FRMCS-viestintäjärjestelmien toteuttamista ja valmistellaan CAM:ää ottaen huomioon nykyinen viestintäympäristö ja liikennereitillä sovellettavat vaatimukset.

Ehdottaessaan tutkimustulosten täytäntöönpanoa Správa železnic ja Železnice Slovenskej republiky Správa železnic arvioivat 5G:n kattavuuden nykytilaa ja laatua rautatiekäytävien ulkopuolella ja keskittyvät Brno-linjan – Lanžhot – osavaltio Kúty, poikkipintaan.

EU:n rahoitusosuus yhteensä: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 300000 EUROA