Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ΤΠΕ και τυποποίηση

Οι προδιαγραφές ΤΠΕ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν και να διαλειτουργούν μεταξύ τους, ενισχύοντας την καινοτομία και διατηρώντας τις αγορές ΤΠΕ ανοικτές και ανταγωνιστικές.

    Οι άνθρωποι στέκονται σε μπλε κομμάτια παζλ που είναι τοποθετημένα μαζί. Ένα κίτρινο κομμάτι παζλ βρίσκεται στο πλάι και δεν είναι συνδεδεμένο με το υπόλοιπο παζλ

Η τυποποίηση είναι η διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές. 

Μια προδιαγραφή είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις συμφωνηθείσες ιδιότητες για ένα συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία. Στις ΤΠΕ, οι προδιαγραφές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεγιστοποίηση της διαλειτουργικότητας — της ικανότητας των συστημάτων να συνεργάζονται. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι αγορές παραμένουν ανοικτές. Παρέχει στους χρήστες την ευρύτερη δυνατή επιλογή υπηρεσιών και κατασκευαστών το πλεονέκτημα των οικονομιών κλίμακας. 

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ (.pdf) στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας».

Η ανακοίνωση προτείνει ένα σχέδιο με 2 σκέλη για να δοθεί προτεραιότητα και να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικός και βιώσιμος καθορισμός προτύπων ΤΠΕ. Η τυποποίηση αυτή θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης της οικονομίας.

Τα δύο σκέλη είναι: 

  1. να καταρτισθεί κατάλογος δομικών στοιχείων προτεραιότητας όπου η βελτίωση της τυποποίησης των ΤΠΕ είναι πιο επείγουσα, προτείνοντας δράσεις με συγκεκριμένα παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα στους εν λόγω τομείς (5G, Internet of Things, Cybersecurity, Cloud και Big Data).
  2. να προτείνει μια πολιτική διαδικασία υψηλού επιπέδου, για την επίτευξη και τη διασφάλιση της ηγεσίας μέσω προτύπων, προωθώντας μια δέσμευση υψηλού επιπέδου από μια ευρεία βάση ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων από τη βιομηχανία, τους οργανισμούς καθορισμού προτύπων και την ερευνητική κοινότητα, καθώς και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές διοικήσεις.

Η στρατηγική τυποποίησης της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης της οικονομίας, περιγράφοντας μια προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα πρότυπα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη και περισσότερο ενσωματώνουν τις βασικές δημοκρατικές αξίες και τα συμφέροντά μας, τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαλειτουργικότητα στις ΤΠΕ;

Στις σύγχρονες ΤΠΕ, η αξία υπηρεσίας μιας συσκευής βασίζεται στην ικανότητα επικοινωνίας με άλλες συσκευές. Αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο δικτύου. Είναι σημαντικό σε όλους σχεδόν τους τομείς των ΤΠΕ. Οι προδιαγραφές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές είναι σε θέση να διαλειτουργούν και ότι οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν και να αναμειγνύονται μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην τυποποίηση;

Η ΕΕ υποστηρίζει ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό πλαίσιο τυποποίησης, το οποίο διασφαλίζει την έγκαιρη ανάπτυξη προτύπων υψηλής ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει αιτήματα τυποποίησης και υποστηρίζει οικονομικά το έργο των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Ωστόσο, δεν παρεμβαίνει στον καθορισμό τυποποίησης που διεξάγεται από τη βιομηχανία ή τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης.

Τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα έρευνας και καινοτομίας καθιστούν τα αποτελέσματά τους διαθέσιμα στο έργο τυποποίησης διαφόρων οργανισμών θέσπισης προτύπων. Το κυλιόμενο σχέδιο της ΕΕ για την τυποποίηση των ΤΠΕ παρέχει επισκόπηση των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναληφθούν για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της πολιτικής τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ, το 2011 δημιουργήθηκε μια ευρωπαϊκή πολυμερής πλατφόρμα (MSP) για την τυποποίηση των ΤΠΕ.

Ο ΘΧΣ διαδραματίζει τον ρόλο του συμβούλου και των οδηγών σε θέματα που αφορούν την πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών. Επιπλέον, παρέχει συμβουλές σχετικά με τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών ΤΠΕ για χρήση στις δημόσιες συμβάσεις που εκπονούνται από τα παγκόσμια φόρουμ ΤΠΕ και τις κοινοπραξίες, και ενθαρρύνει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων.

Το 2013 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή του τεχνολογικού εγκλωβισμού με τη χρήση ανοικτών προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις. 

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Το πρώτο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-Ινδίας επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της στρατηγικής δέσμευσης για το εμπόριο και την τεχνολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ) στις Βρυξέλλες.

PRESS RELEASE |
Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ: ενισχύουμε την ανανεωμένη εταιρική μας σχέση σε ταραχώδεις καιρούς

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων εμπορικών και τεχνολογικών προκλήσεων σύμφωνα με την κοινή τους δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

PRESS RELEASE |
Νέα προσέγγιση για μια ηγετική θέση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίως — Προώθηση των αξιών και μιας ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς

Η Επιτροπή παρουσίασε αυτή την εβδομάδα μια νέα στρατηγική τυποποίησης που περιγράφει την προσέγγισή μας όσον αφορά τα πρότυπα εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς και παγκοσμίως.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Συνδεσιμότητα

Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί η Ευρώπη η πλέον διασυνδεδεμένη ήπειρος έως το 2030.

Διαβάστε περισσότερα

Κυλιόμενο σχέδιο για την τυποποίηση των ΤΠΕ

Το κυλιόμενο σχέδιο της ΕΕ παρέχει επισκόπηση των προκαταρκτικών και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων τυποποίησης ΤΠΕ που αναλαμβάνονται προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων πολιτικής της ΕΕ.

Βλ. επίσης

ΑΝΟΙΚΤΟ Ιντερνετ

Οι κανόνες της ΕΕ κατοχυρώνουν την αρχή της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο: η κίνηση στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις, φραγμούς, στραγγαλισμό ή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕ

Η πολιτική της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βελτιώνει τον ανταγωνισμό, προωθεί την καινοτομία και ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και δικτύων 5G. Τα δίκτυα αυτά θα προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.

Ραδιοφάσμα: η βάση των ασύρματων επικοινωνιών

Οι ασύρματες επικοινωνίες, μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων, χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, δηλαδή ένα φάσμα ραδιοκυμάτων, για τη μεταφορά πληροφοριών. Μια τέτοια επικοινωνία μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών ή συστημάτων («πράγματα» γενικότερα) ή μεταξύ πραγμάτων...

5G

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

112: Αριθμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια; Το 112 είναι ο σωτήριος αριθμός σου! Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ, δωρεάν.

Περιαγωγή: συνδεδεμένος οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρέωση

Καθώς ταξιδεύετε σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να καλέσετε, να γράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως κάνετε στο σπίτι σας. Τα πρακτικά των κλήσεων, των μηνυμάτων SMS και των δεδομένων που χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό στην ΕΕ...

Δορυφορικό ευρυζωνικό δίκτυο

Οι δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι διαθέσιμες για την παροχή ταχείας συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα

Cloud computing

Στόχος της Επιτροπής είναι να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση σε ασφαλείς, βιώσιμες και...

5G

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα...

Μεγάλα δεδομένα

Τα δεδομένα έχουν καταστεί βασικό πλεονέκτημα για την οικονομία και τις κοινωνίες μας και η ανάγκη...

Κυβερνοασφάλεια

Η ΕΕ έχει χαράξει στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας της...