Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

IRT ir standartizacija

IRT standartais ir specifikacijomis užtikrinama, kad produktai galėtų būti tarpusavyje susiję ir sąveikūs, skatinant inovacijas ir išlaikant IRT rinkų atvirumą ir konkurencingumą.

    Žmonės stovi ant mėlynos dėlionės dalių, kurios yra sumontuotos kartu. Geltonas galvosūkis guli į šoną ir nėra prijungtas prie likusios dėlionės dalies

Standartizavimas yra specifikacijų nustatymo procesas. 

Specifikacija yra dokumentas, kuriame apibūdinamos tam tikro produkto, paslaugos ar procedūros sutartos savybės. IRT specifikacijos visų pirma naudojamos siekiant kuo labiau padidinti sąveikumą – sistemų gebėjimą dirbti kartu. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad rinkos išliktų atviros. Ji suteikia vartotojams kuo platesnį paslaugų pasirinkimą, o gamintojams – masto ekonomijos naudą. 

Vykdydama Europos pramonės skaitmeninimopolitiką , Komisija priėmė 2016m. komunikatą „Bendrosios skaitmeninės rinkos IRT standartizacijos prioritetai“ (PDF). Komunikate pateikiamas dviejų krypčių planas, kaip nustatyti prioritetus ir sukurti veiksmingą ir tvarią IRT standartų nustatymo sistemą. Šis standartizavimas padės spręsti problemas, susijusias su skaitmenine ekonomikos ir visuomenėstransformacija.

2022 m. ES standartizacijos strategijoje išdėstytas ES požiūris į standartus, kuriais sprendžiami ekonomikos skaitmeninimo keliami uždaviniai. Tikslas – stiprinti ES konkurencingumą pasaulyje ir sudaryti sąlygas atspariai, žaliajai ir skaitmeninei ekonomikai. Kartu nagrinėjama, kaip tokiostechnologijos kaip internetas, dirbtinis intelektas ir kt. gali apimti pagrindines ES demokratinių vertybių duomenų apsaugos taisykles ir kibernetinį saugumą. Strategija siekiama:

  • stiprinti Europos pirmavimą pasaulinių IRT standartų srityje; 
  • stiprinti standartizacijos ir mokslinių tyrimų bei inovacijų sąsają visoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje
  • šviesti naujos kartos Europos standartizacijos ekspertus.

Kodėl sąveikumas yra toks svarbus IRT srityje?

Šiuolaikinėse IRT sistemose prietaiso ar paslaugos vertė priklauso nuo gebėjimo bendrauti su kitais prietaisais. Tai vadinama tinklo efektu. Tai svarbu beveik visose IRT srityse. Specifikacijomis užtikrinama, kad skirtingų gamintojų pagaminti gaminiai galėtų sąveikauti ir kad naudotojams būtų suteikta galimybė pasirinkti ir maišyti skirtingus tiekėjus, produktus ar paslaugas.

Koks yra ES vaidmuo standartizacijos srityje?

ES remia veiksmingą irnuosekliąstandartizacijos sistemos sistemą, kuria užtikrinama, kad ES politikos prioritetams remti būtų laikuparengti aukštos kokybės standartai. Komisija teikia standartizacijos prašymus ir finansiškai remia Europos standartizacijos organizacijų darbą: būtent Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI), Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC). Tačiau Komisija nesikiša į pramonės ar nacionalinių standartizacijos organizacijų vykdomą standartizacijos nustatymą.

ES finansuojami mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai suteikia galimybę susipažintisu jų rezultatais kaip kelių standartus nustatančių organizacijų standartizacijos darbo medžiaga. ES tęstiniame IRT standartizacijos plane pateikiamaIRT standartizacijos veiklos, kuri turi būti vykdoma remiant ES politiką, apžvalga.

Įgyvendinant IRT standartizacijos politiką 2011 m. sukurtaEuropos įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma IRT standartizacijos srityje. JEPsudaro Europos ir tarptautinės standartizacijos ekspertai ir kiti pagrindiniai IRT standartizacijos sistemos suinteresuotieji subjektai. Ji atlieka patariamąjį vaidmenį, teikdama gaires dėl IRT standartizacijos politikos ir ES teisėsaktų bei politikos (įskaitant prioritetų nustatymą). JEP taip pat dalyvauja nustatant IRT technines specifikacijas viešiesiems pirkimams, kurias rengia pasauliniai IRT forumai ir konsorciumai, ir skatina standartizavimo subjektus glaudžiau bendradarbiauti.

2013m.paskelbtas Komunikatas dėltechnologijų susaistymo išvengiant atvirųjų standartų viešuosiuose pirkimuose. 

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Jungtis

ES tikslas – iki 2030 m. Europa tapti labiausiai sujungtu žemynu.

Išsamiau

Tęstinis IRT standartizacijos planas

Tęstiniame IRT standartizacijos plane išdėstyta veikla, kuria ES politika susiejama su standartizavimo pastangomis daugiau kaip 30 technologijų sričių.

Taip pat žr.

Atviras internetas

ES taisyklėse įtvirtintas atviros interneto prieigos principas: su interneto srautu elgiamasi nediskriminuojant, neblokuojant, neribojant ar nustatant prioritetus.

ES elektroninių ryšių kodeksas

ES elektroninių ryšių politika didina konkurenciją, skatina inovacijas ir stiprina vartotojų teises Europos bendrojoje rinkoje.

Junglumo įrankių rinkinys

Ryšio priemonių rinkinyje pateikiamos šviesolaidinių ir 5G tinklų diegimo gairės. Šie tinklai suteiks didelių ekonominių galimybių.

Radijo spektras: belaidžio ryšio pagrindas

Belaidžiu ryšiu viešaisiais arba privačiais tinklais informacijai perduoti naudojamas radijo spektras, t. y. radijo bangų diapazonas. Toks bendravimas gali būti tarp žmonių, žmonių ir mašinų ar sistemų („dalykai“ bendresnio pobūdžio) arba tarp daiktų. Šiomis aplinkybėmis radijo...

5G

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

Parama plačiajuosčiam ryšiui diegti

Europos Komisija padeda ES įmonėms, projektų vadovams ir valdžios institucijoms didinti tinklo aprėptį, kad būtų pasiekti ES gigabitinės visuomenės tikslai.

Sužinokite daugiau

Debesijos kompiuterija

Europos Komisija siekia suteikti Europos įmonėms ir valdžios institucijoms prieigą prie saugios...

5G

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems...

Dideli duomenys

Duomenys tapo esminiu ekonomikos ir mūsų visuomenės turtu, o būtinybė suprasti „didžiuosius duomenis...

Kibernetinis saugumas

ES parengė kibernetinio saugumo strategiją, kuria siekiama sustiprinti Europos gebėjimą kovoti su...