Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

    Människor står på blå pusselbitar som är monterade tillsammans. En gul pusselbit ligger vid sidan och är inte ansluten till resten av pusslet

Standardisering är den process genom vilken specifikationer fastställs. 

En specifikation är ett dokument som beskriver de överenskomna egenskaperna för en viss produkt, tjänst eller procedur. Inom IKT används specifikationer främst för att maximera interoperabiliteten – möjligheten för system att arbeta tillsammans. Detta är viktigt för att säkerställa att marknaderna förblir öppna. Det ger användarna största möjliga utbud av tjänster och tillverkare nytta av stordriftsfördelar. 

Kommissionen antog ett meddelande om prioriteringar för IKT-standardisering (.pdf) som en del av paketet om digitalisering av den europeiska industrin.

I meddelandet föreslås en plan med två delar för att prioritera och åstadkomma en effektiv och hållbar IKT-standardsättning. Denna standardisering kommer att ta itu med utmaningarna i samband med digitaliseringen av ekonomin.

De två delarna är: 

  1. att fastställa en förteckning över prioriterade byggstenar där det är mest angeläget att förbättra IKT-standardiseringen genom att föreslå åtgärder med konkreta resultat och en tidsplan på dessa områden (5G, sakernas internet, cybersäkerhet, molntjänster och stordata).
  2. föreslå en politisk process på hög nivå för att åstadkomma och säkerställa ledarskap genom standarder, främja ett engagemang på hög nivå från en bred bas för berörda parter, bland annat från industrin, standardiseringsorganisationer och forskarsamhället, samt från EU-institutioner och nationella förvaltningar.

EU:s standardiseringsstrategi kommer också att bidra till att möta utmaningarna i samband med digitaliseringen av ekonomin genom att beskriva en EU-strategi för standarder. Detta kommer att säkerställa att teknik som internet, artificiell intelligens och mer integrerar våra grundläggande demokratiska värderingar och intressen, dataskyddsregler och cybersäkerhet.

Varför är interoperabilitet så viktigt inom IKT?

I modern IKT beror servicevärdet på en enhet på förmågan att kommunicera med andra enheter. Detta kallas nätverkseffekten. Det är viktigt på nästan alla IKT-områden. Specifikationerna säkerställer att produkter som tillverkas av olika tillverkare kan samverka och att användarna erbjuds möjlighet att välja och blanda mellan olika leverantörer, produkter eller tjänster.

Vad är EU:s roll i standardiseringen?

EU stöder en effektiv och enhetlig standardiseringsram som säkerställer att höga kvalitetsstandarder utarbetas i tid. Europeiska kommissionen utfärdar standardiseringsbegäranden och stöder ekonomiskt det arbete som utförs av europeiska standardiseringsorganisationer: Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI), Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec). Men det stör inte standardiseringen som utförs av industrin eller nationella standardiseringsorganisationer.

EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt gör sina resultat tillgängliga för standardiseringsarbetet i flera standardiseringsorganisationer. EU:s löpande plan för IKT-standardisering ger en översikt över de åtgärder som ska vidtas till stöd för EU:s politik.

Som en del av IKT:s standardiseringspolitik inrättades 2011 en europeisk flerpartsplattform för IKT-standardisering.

Fysisk planering i kust- och havsområden spelar rollen som rådgivare och vägledning i frågor som rör IKT-standardiseringspolitik och för fastställande av prioriteringar till stöd för lagstiftning och politik. Dessutom ger den råd om identifiering av tekniska IKT-specifikationer för användning i offentlig upphandling som utarbetats av globala IKT-forum och IKT-konsortier och stimulerar ett bättre samarbete mellan aktörerna.

Ett meddelande med riktlinjerna för att undvika inlåsning av teknik genom användning av öppna standarder vid offentlig upphandling offentliggjordes 2013. 

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Konnektivitet

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade kontinenten senast 2030.

Fördjupning

Identifiering av IKT-specifikationer

Europeiska kommissionen har utvecklat ett flexibelt tillvägagångssätt för standardisering när man fastställer nya tekniska specifikationer för IKT.

Rullande plan för IKT-standardisering

EU:s löpande plan ger en översikt över preliminära och kompletterande IKT-standardiseringsåtgärder som genomförs till stöd för EU:s politiska verksamhet.

Se också

Öppna Internet

I EU:s regler fastställs principen om öppen tillgång till Internet: internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering.

EU:s kod för elektronisk kommunikation

EU:s politik för elektronisk kommunikation förbättrar konkurrensen, driver på innovation och stärker konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad.

Verktygslådan för konnektivitet

Verktygslådan för anslutning ger vägledning för utbyggnaden av fiber- och 5G-nät. Dessa nätverk kommer att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter.

Radiospektrum: grunden för trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation, via offentliga eller privata nätverk, använder radiospektrum, dvs. en rad radiovågor, för att bära information. Sådan kommunikation kan vara mellan människor, människor och maskiner eller system (”saker” mer allmänna) eller mellan saker. I detta sammanhang...

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

112: EU:s nödnummer

Behöver du hjälp? 112 är ditt livräddande nummer! 112 är det europeiska larmnumret, tillgängligt överallt i EU, kostnadsfritt.

Roaming: uppkopplad var som helst i EU utan extra kostnad

När du reser över hela EU kan du använda din telefon för att ringa, texta och använda data precis som du gör hemma. Protokollen från samtal, sms och data som du använder utomlands i EU debiteras på samma sätt som hemma.

Satellitbredband

Satellitbredband finns tillgängligt för snabb internetuppkoppling i alla EU-länder.

Stöd för bredbandsutbyggnad

EU-kommissionen hjälper företag, projektledare och myndigheter i EU att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s mål för gigabitsamhället.

Läs mer

Molntjänster

Europeiska kommissionen strävar efter att ge europeiska företag och offentliga myndigheter tillgång...

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och...

Stora data

Data har blivit en viktig tillgång för ekonomin och våra samhällen, och behovet av att förstå ”stora...

Cybersäkerhet

EU har utarbetat en strategi för cybersäkerhet för att stärka Europas förmåga att bekämpa och...