Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ενδοενωσιακές κλήσεις: χαμηλότερες και περιορισμένες χρεώσεις για την κλήση άλλων χωρών της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν χαμηλότερες και περιορισμένες χρεώσεις για κλήσεις εντός της ΕΕ ή καλούν άλλες χώρες της ΕΕ.

    Ενδοενωσιακές κλήσεις. Οι τιμές των διεθνών κλήσεων εντός της ΕΕ είχαν ανώτατο όριο τα 19 λεπτά (+ΦΠΑ) και τα SMS στα 6 λεπτά (+ΦΠΑ).

© European Commission

Οι τιμές των διεθνών επικοινωνιών εντός της ΕΕ έχουν ανώτατο όριο και οι κλήσεις από μια χώρα της ΕΕ μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου σε άλλη χώρα της ΕΕ κοστίζουν μέγιστο ποσό 0,19 EUR ανά λεπτό (+ ΦΠΑ) και 0,06 EUR ανά SMS (+ ΦΠΑ).

Ανώτατα όρια επικοινωνίας εντός της ΕΕ

Τα ανώτατα όρια επικοινωνίας εντός της ΕΕ εφαρμόζονται από τις 15 Μαΐου 2019. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε τιμή λιανικής που χρεώνεται στους καταναλωτές για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες δεν υπερβαίνει τα 0,19 EUR (+ ΦΠΑ) ανά λεπτό για κλήσεις και 0,06 EUR (+ ΦΠΑ) ανά μήνυμα SMS.

Ο κανονισμός που θεσπίζει ανώτατα όρια εντός της ΕΕ διασφαλίζει ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ΕΡΑ μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγούν παρέκκλιση από τη ρύθμιση των τιμών των ενδοενωσιακών επικοινωνιών. Η παρέκκλιση προορίζεται για εξαιρετικές περιστάσεις, στις οποίες η εφαρμογή των ανώτατων ορίων τιμών θα επηρέαζε σημαντικά την ικανότητα του παρόχου να διατηρήσει τις υφιστάμενες τιμές του για τις εγχώριες επικοινωνίες.

Το ανώτατο όριο ισχύει για κλήσεις και SMS από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Για κλήσεις και μηνύματα SMS καταγωγής Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, οι κανόνες εφαρμόζονται από την ημερομηνία ενσωμάτωσης τους στη συμφωνία ΕΟΧ.

Ανακοινώσεις εντός της ΕΕ στο παρελθόν

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές τιμές για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες. Στο παρελθόν, οι τιμές των εν λόγω υπηρεσιών για κλήσεις στο εξωτερικό στην ΕΕ, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπερέβαιναν κατά πολύ τις τιμές για τις εγχώριες κλήσεις και υπήρχαν σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Πριν από την επιβολή ανώτατου ορίου στις ενδοενωσιακές επικοινωνίες, η μέση τυπική τιμή μιας σταθερής ή κινητής ενδοενωσιακής κλήσης έτεινε να είναι τριπλάσια από τη συνήθη τιμή μιας εγχώριας κλήσης. Ενώ η συνήθης τιμή ενός ενδοενωσιακού SMS ήταν υπερδιπλάσια από την εγχώρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τυπική τιμή μιας ενδοενωσιακής κλήσης ήταν έως και δέκα φορές υψηλότερη από την κανονική τιμή για τις εγχώριες κλήσεις.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Πάνω από το 81 % των κατοίκων της ΕΕ που ταξιδεύουν σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΕΟΧ επωφελούνται από κλήσεις, αποστολή γραπτών μηνυμάτων και χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας χωρίς επιπλέον χρέωση

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της Επιτροπής για την περιαγωγή δείχνει ότι πάνω από το 81 % των κατοίκων της ΕΕ που έχουν ταξιδέψει τα τελευταία δύο χρόνια γνωρίζουν και επωφελούνται από τις κλήσεις, την αποστολή γραπτών μηνυμάτων και τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακή δεκαετία 2030: Η Επιτροπή εγκρίνει δείκτες για την παρακολούθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030, και εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαρθρώσουν τους εθνικούς χάρτες πορείας τους, ώστε να επιτευχθούν οι ψηφιακοί στόχοι.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακή εταιρική σχέση ΕΕ και Δημοκρατίας της Κορέας: ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητάς μας

Την περασμένη Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποίησαν το πρώτο συμβούλιο ψηφιακής εταιρικής σχέσης στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Κορέας. Στο Συμβούλιο συμπροήδρευσαν ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton και ο Κορεάτης Υπουργός Επιστημών και ΤΠΕ κ. Lee Jong-Ho.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή ανακοινώνει τα επόμενα βήματα για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G συμπληρωματικά προς την τελευταία έκθεση προόδου των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, δημοσίευσαν δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια του 5G.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Συνδεσιμότητα

Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί η Ευρώπη η πλέον διασυνδεδεμένη ήπειρος έως το 2030.

Βλ. επίσης

ΑΝΟΙΚΤΟ Ιντερνετ

Οι κανόνες της ΕΕ κατοχυρώνουν την αρχή της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο: η κίνηση στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις, φραγμούς, στραγγαλισμό ή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ΤΠΕ και τυποποίηση

Οι προδιαγραφές ΤΠΕ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν και να διαλειτουργούν μεταξύ τους, ενισχύοντας την καινοτομία και διατηρώντας τις αγορές ΤΠΕ ανοικτές και ανταγωνιστικές.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕ

Η πολιτική της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βελτιώνει τον ανταγωνισμό, προωθεί την καινοτομία και ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και δικτύων 5G. Τα δίκτυα αυτά θα προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.

Ραδιοφάσμα: η βάση των ασύρματων επικοινωνιών

Οι ασύρματες επικοινωνίες, μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων, χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, δηλαδή ένα φάσμα ραδιοκυμάτων, για τη μεταφορά πληροφοριών. Μια τέτοια επικοινωνία μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών ή συστημάτων («πράγματα» γενικότερα) ή μεταξύ πραγμάτων...

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

112: Αριθμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια; Το 112 είναι ο σωτήριος αριθμός σου! Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ, δωρεάν.

Περιαγωγή: συνδεδεμένος οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρέωση

Καθώς ταξιδεύετε σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να καλέσετε, να γράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως κάνετε στο σπίτι σας. Τα πρακτικά των κλήσεων, των μηνυμάτων SMS και των δεδομένων που χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό στην ΕΕ...