Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

Η στρατηγική για τα δεδομένα επικεντρώνεται στην τοποθέτηση των ανθρώπων στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην υπεράσπιση και προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο.

  Οπτική αναπαράσταση των δεδομένων

Τα δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική πρόοδο εν γένει.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων που θα διασφαλίζει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την κυριαρχία των δεδομένων. Οι κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων θα εξασφαλίσουν τη διάθεση περισσότερων δεδομένων για χρήση στην οικονομία και την κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των εταιρειών και των ατόμων που παράγουν τα δεδομένα.

Οι εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα θα ωφελήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με πολλούς τρόπους. Μπορούν:

 • βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης
 • δημιουργία ασφαλέστερων και καθαρότερων συστημάτων μεταφορών
 • δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • μείωση του κόστους των δημόσιων υπηρεσιών
 • βελτίωση της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης

Η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των δεδομένων στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τα δεδομένα. Ο νέος αυτός κανονισμός θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία δεδομένων.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό σχετικά με εναρμονισμένους κανόνες για τη δίκαιη πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους (πράξη περί δεδομένων). Ο νόμος για τα δεδομένα αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα. Κύριος στόχος της είναι να καταστεί η Ευρώπη ηγέτιδα στην οικονομία των δεδομένων, αξιοποιώντας το δυναμικό του συνεχώς αυξανόμενου όγκου βιομηχανικών δεδομένων, προκειμένου να ωφεληθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία δεδομένων, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα αποσκοπεί:

 • θέσπιση νομοθετικών μέτρων σχετικά με τη διακυβέρνηση, την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Για παράδειγμα, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για το δημόσιο συμφέρον·
 • να καταστήσει τα δεδομένα ευρύτερα διαθέσιμα, ανοίγοντας δημόσια σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας σε ολόκληρη την ΕΕ και επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση τους δωρεάν·
 • να επενδύσουν 2 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκό έργο υψηλού αντικτύπου για την ανάπτυξη υποδομών επεξεργασίας δεδομένων, εργαλείων κοινοχρησίας δεδομένων, αρχιτεκτονικών και μηχανισμών διακυβέρνησης για την ακμάζουσα κοινοχρησία δεδομένων και για τη συνένωση ενεργειακά αποδοτικών και αξιόπιστων υποδομών υπολογιστικού νέφους και συναφών υπηρεσιών·
 • να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε ασφαλείς, δίκαιες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, διευκολύνοντας τη δημιουργία αγοράς προμηθειών για υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και δημιουργώντας σαφήνεια σχετικά με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο για το υπολογιστικό νέφος των κανόνων για το υπολογιστικό νέφος.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα δεδομένα για να καινοτομήσουν ως αποτέλεσμα της στρατηγικής για τα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και διακυβέρνησης (B2G). Η έκθεση, η οποία προέρχεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, περιέχει ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής, νομικών και χρηματοδοτικών συστάσεων που θα συμβάλουν στο να καταστεί η κοινοχρησία δεδομένων B2G προς το δημόσιο συμφέρον κλιμακούμενη, υπεύθυνη και βιώσιμη πρακτική στην ΕΕ.

Ανοικτή διαβούλευση

Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα διήρκεσε από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2020. Η συνοπτική έκθεση προβαίνει σε απολογισμό των συνεισφορών και παρουσιάζει τις προκαταρκτικές τάσεις που προκύπτουν από αυτές, εστιάζοντας σε ποσοτικές πτυχές.

Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον νόμο περί δεδομένων, βασικό μέρος της στρατηγικής για τα δεδομένα. Η συνοπτική έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των συνεισφορών. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου

Σήμερα, σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου για τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας για τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή καθορίζει σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση, δωρεάν, εντός 16 μηνών.

PRESS RELEASE |
Ξεκινά ο πρώτος κύκλος συνεργασίας και παρακολούθησης για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ για το 2030

Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030, ένας μηχανισμός παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030, έχει τεθεί σε ισχύ.

Related Content

Big Picture

Δεδομένα

Τα δεδομένα βρίσκονται παντού και ο όγκος τους αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα προκειμένου να μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε τα οφέλη τους.

Dig deeper

ΠΡΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο νόμος για τα δεδομένα αποτελεί βασικό μέτρο για τη διάθεση περισσότερων δεδομένων προς χρήση σύμφωνα με τους κανόνες και τις αξίες της ΕΕ.

Ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει την ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρώπη, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα όπου και αν επιλέγουν.

Μεγάλα δεδομένα

Τα δεδομένα έχουν καταστεί βασικό πλεονέκτημα για την οικονομία και τις κοινωνίες μας και η ανάγκη κατανόησης των «μεγάλων δεδομένων» οδηγεί σε καινοτομίες στην τεχνολογία.

See Also

Cloud computing

Στόχος της Επιτροπής είναι να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση σε ασφαλείς, βιώσιμες και διαλειτουργικές υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Άλλα