Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

Η στρατηγική για τα δεδομένα επικεντρώνεται στην πρώτη θέση των ανθρώπων στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην προάσπιση και προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο.

  Οπτική αναπαράσταση δεδομένων

Τα δεδομένα αποτελούν ουσιαστικό πόρο για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική πρόοδο εν γένει. Στο μέλλον, η ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα θα αποφέρει διάφορα οφέλη τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις: 

 • βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης
 • δημιουργία ασφαλέστερων και καθαρότερων συστημάτων μεταφορών
 • δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • μείωση του κόστους των δημόσιων υπηρεσιών
 • βελτίωση της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων που θα διασφαλίζει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και κυριαρχία των δεδομένων της Ευρώπης. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων. Θα διασφαλίσουν ότι περισσότερα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για χρήση στην οικονομία και την κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα τις εταιρείες και τα άτομα που παράγουν τα δεδομένα υπό έλεγχο.

Για να διασφαλιστεί περαιτέρω ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία δεδομένων, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα έχει ως στόχο:

 • θέσπιση νομοθετικών μέτρων σχετικά με τη διακυβέρνηση των δεδομένων, την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση. Για παράδειγμα, για την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων για το δημόσιο συμφέρον·
 • ευρύτερα διαθέσιμα δεδομένα, ανοίγοντας σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας σε ολόκληρη την ΕΕ και επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση τους δωρεάν·
 • να επενδύσει 2 δισ. ευρώ σε ένα ευρωπαϊκό έργο υψηλού αντικτύπου για την ανάπτυξη υποδομών επεξεργασίας δεδομένων, εργαλείων κοινοχρησίας δεδομένων, αρχιτεκτονικών και μηχανισμών διακυβέρνησης για την ακμάζουσα κοινοχρησία δεδομένων και για τη συνένωση ενεργειακά αποδοτικών και αξιόπιστων υποδομών υπολογιστικού νέφους και συναφών υπηρεσιών·
 • να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση σε ασφαλείς, δίκαιες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, διευκολύνοντας τη δημιουργία αγοράς δημόσιων συμβάσεων για υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και δημιουργώντας σαφήνεια σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για το πλαίσιο κανόνων για το υπολογιστικό νέφος.

Το 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων (B2G). Προερχόμενη από ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων πολιτικής, νομικών και χρηματοδοτικών συστάσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κλιμάκωσης, της υπεύθυνης και βιώσιμης εφαρμογής της ανταλλαγής δεδομένων B2G προς το δημόσιο συμφέρον εντός της ΕΕ.

Έχουν θεσπιστεί δύο κρίσιμες νομοθετικές πράξεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών, προωθώντας παράλληλα τη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη. Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία των βάσεων για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα:

 • Η πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων (DGA) είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για την εποπτεία της περαιτέρω χρήσης δημόσιων ή προστατευόμενων δεδομένων σε διάφορους τομείς. Στόχος του είναι να διευκολύνει την κοινοχρησία δεδομένων ρυθμίζοντας νέες οντότητες γνωστές ως μεσάζοντες δεδομένων και προωθώντας την κοινοχρησία δεδομένων για αλτρουιστικούς λόγους. Η DGA καλύπτει τόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) να εφαρμόζεται κάθε φορά που εμπλέκονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η συμπερίληψη ενσωματωμένων διασφαλίσεων, πέραν του ΓΚΠΔ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην κοινοχρησία και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Αυτή η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της διαθεσιμότητας δεδομένων στην αγορά.
 • Ο νόμος για τα δεδομένα τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιανουαρίου 2024. Αποτελεί πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα. Κύριος στόχος της είναι να καταστεί η Ευρώπη ηγετική θέση στην οικονομία των δεδομένων αξιοποιώντας το δυναμικό του συνεχώς αυξανόμενου όγκου βιομηχανικών δεδομένων, προκειμένου να ωφεληθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. 

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεωνκαι απαντήσεων και του ενημερωτικού δελτίου.

Ανοικτή διαβούλευση

Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα διήρκεσε από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2020. Η συνοπτική έκθεση καταγράφει τις εισηγήσεις και παρουσιάζει τις προκαταρκτικές τάσεις που προκύπτουν από αυτές, εστιάζοντας σε ποσοτικές πτυχές.

Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον νόμο για τα δεδομένα, βασικό μέρος της στρατηγικής για τα δεδομένα. Η συνοπτική έκθεση παρέχει επισκόπηση των εισηγήσεων. 

Ομοίως, η Επιτροπή δρομολόγησεδιαβούλευση του 2019από την ομάδα ΜΜΕ σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για την κοινοχρησία δεδομένων του ιδιωτικού τομέα.

Ιστορικό 

Η ανακοίνωση του 2018 «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων ήταν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων σε όλους τους τομείς. Κάλυπτε τα ανοικτά δεδομένα από τον δημόσιο τομέα, τα δεδομένα επιστημονικής έρευνας και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων (B2G). Τα αποτελέσματα τουδιαλόγου των ενδιαφερόμενων μερών του 2017 για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων ενσωματώθηκαν στην ανακοίνωση του 2018.

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη για καλύτερα συνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11 Απριλίου 2024, θα διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις για επενδύσεις άνω των 176 εκατ. ευρώ σε ψηφιακές ικανότητες και τεχνολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια νέα δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας 2023-2024 του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προσκλήσεις αυτές είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις και άλλους φορείς από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και τις συνδεδεμένες χώρες. Ο προϋπολογισμός για αυτή τη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων υπερβαίνει τα 176 εκατ. ευρώ.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή δρομολογεί δέσμη μέτρων καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Επιτροπή δρομολόγησε αυτή την εβδομάδα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που σέβεται τις αξίες και τους κανόνες της ΕΕ.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Δεδομένα

Τα δεδομένα είναι παντού και αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα που θα μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε τα οφέλη της.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη για τα δεδομένα

Ο νόμος για τα δεδομένα είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έμφαση στη δίκαιη πρόσβαση και τα δικαιώματα των χρηστών, διασφαλίζοντας παράλληλα την...

Ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει την ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρώπη, επιτρέποντας στις εταιρείες και τις δημόσιες διοικήσεις να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα όπου επιθυμούν.

Μεγάλα δεδομένα

Τα δεδομένα έχουν καταστεί βασικό πλεονέκτημα για την οικονομία και τις κοινωνίες μας και η ανάγκη κατανόησης των «μεγάλων δεδομένων» οδηγεί σε καινοτομίες στην τεχνολογία.

Βλ. επίσης

Κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων

Οι κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων θα καταστήσουν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα για πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση. Αυτό θα γίνει σε ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των πολιτών.

Υπολογιστικό νέφος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να παρέχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές πρόσβαση σε ασφαλείς, βιώσιμες και διαλειτουργικές υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Άλλα