Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska strategia w zakresie danych

Strategia dotycząca danych koncentruje się na stawianiu ludzi na pierwszym miejscu w rozwoju technologii oraz obronie i promowaniu europejskich wartości i praw w świecie cyfrowym.

  Wizualna reprezentacja danych

Dane są podstawowym zasobem dla wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacji, tworzenia miejsc pracy i ogólnie postępu społecznego.

Europejska strategia w zakresie danych ma na celu stworzenie jednolitego rynku danych, który zapewni globalną konkurencyjność Europy i suwerenność w zakresie danych. Wspólne europejskie przestrzenie danych zapewnią dostęp do większej ilości danych do wykorzystania w gospodarce i społeczeństwie, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli przedsiębiorstw i osób fizycznych, które generują dane.

Aplikacje oparte na danych będą przynosić korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom na wiele sposobów. Mogą:

 • poprawa opieki zdrowotnej
 • tworzenie bezpieczniejszych i czystszych systemów transportowych
 • generowanie nowych produktów i usług
 • obniżenie kosztów usług publicznych
 • poprawa zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

W ramach swojej strategii dotyczącej danych Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie europejskiego zarządzania danymi. To nowe rozporządzenie odegra kluczową rolę w zapewnieniu wiodącej roli UE w światowej gospodarce opartej na danych.

W dniu 23 lutego 2022 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt o danych). Ustawa o danych jest kluczowym filarem europejskiej strategii w zakresie danych. Jego głównym celem jest uczynienie Europy liderem w gospodarce opartej na danych poprzez wykorzystanie potencjału stale rosnącej ilości danych przemysłowych, aby przynieść korzyści europejskiej gospodarce i społeczeństwu. 

Aby zapewnić wiodącą pozycję UE w światowej gospodarce opartej na danych, europejska strategia w zakresie danych ma na celu:

 • przyjęcie środków ustawodawczych dotyczących zarządzania danymi, dostępu do nich i ich ponownego wykorzystywania. Na przykład w odniesieniu do wymiany danych między przedsiębiorstwami a rządami w interesie publicznym;
 • szersze udostępnianie danych poprzez otwarcie wysokiej wartości publicznie przechowywanych zbiorów danych w całej UE i umożliwienie ich ponownego wykorzystywania za darmo;
 • zainwestowanie 2 mld EUR w europejski projekt o dużym wpływie na rozwój infrastruktury przetwarzania danych, narzędzi wymiany danych, architektury i mechanizmów zarządzania na rzecz dobrze prosperującej wymiany danych oraz sfederacji energooszczędnej i godnej zaufania infrastruktury chmury obliczeniowej i powiązanych usług;
 • umożliwienie dostępu do bezpiecznych, uczciwych i konkurencyjnych usług w chmurze poprzez ułatwienie utworzenia rynku zamówień na usługi przetwarzania danych oraz zapewnienie jasności co do obowiązujących ram regulacyjnych dotyczących ram w chmurze dotyczących przepisów dotyczących chmury.

Dzięki strategii w zakresie danych przedsiębiorstwa będą miały dostęp do większej ilości danych do innowacji. Komisja Europejska opublikowała już sprawozdanie na temat wymiany danych między przedsiębiorstwami (B2G). Sprawozdanie, pochodzące od grupy ekspertów wysokiego szczebla, zawiera zestaw zaleceń politycznych, prawnych i finansowych, które przyczynią się do uczynienia wymiany danych B2G w interesie publicznym skalowalną, odpowiedzialną i zrównoważoną praktyką w UE.

Otwarte konsultacje

Otwarte konsultacje społeczne na temat europejskiej strategii w zakresie danych trwały od 19 lutego do 31 maja 2020 r. W sprawozdaniu podsumowującym podsumowano uwagi i przedstawiono wstępne tendencje, które z nich wynikają, koncentrując się na aspektach ilościowych.

Komisja przeprowadziła również otwarte konsultacje społeczne w sprawie ustawy o danych, która stanowi kluczowy element strategii w zakresie danych. Sprawozdanie podsumowujące zawiera przegląd uwag. 

Przydatne linki

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Akt o rynkach cyfrowych: Rejestracja jest otwarta na warsztaty na temat obowiązków związanych z danymi

Komisja Europejska otworzyła dziś rejestrację na warsztaty techniczne na temat aktu o rynkach cyfrowych. W szczególności skoncentruje się to na zapewnieniu skutecznego przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych, łączenia i wzajemnego wykorzystywania danych osobowych przez strażników dostępu, wykorzystywania niedostępnych publicznie danych użytkowników biznesowych oraz przenoszenia danych.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dane

Dane są wszędzie, a ich ilość rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Komisja opracowała europejską strategię w zakresie danych, aby pomóc nam czerpać płynące z nich korzyści.

Szczegółowe wyjaśnienia

Ustawa o danych

Ustawa o danych jest kluczowym środkiem służącym udostępnianiu większej ilości danych do wykorzystania zgodnie z przepisami i wartościami UE.

Swobodny przepływ danych nieosobowych

UE chce zapewnić swobodny przepływ danych w Europie, umożliwiając przedsiębiorstwom i organom administracji publicznej przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych niezależnie od ich wyboru.

Big Data

Dane stały się kluczowym atutem dla gospodarki i naszych społeczeństw, a potrzeba zrozumienia „dużych danych” prowadzi do innowacji technologicznych.

Zobacz też

Przetwarzanie w chmurze

Komisja ma na celu umożliwienie europejskim przedsiębiorstwom dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i interoperacyjnej infrastruktury i usług chmury obliczeniowej.

Inne