Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska strategia w zakresie danych

Strategia w zakresie danych koncentruje się na stawianiu ludzi na pierwszym miejscu w rozwijaniu technologii oraz obronie i promowaniu europejskich wartości i praw w świecie cyfrowym.

  Wizualna reprezentacja danych

Dane są podstawowym źródłem wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacji, tworzenia miejsc pracy i ogólnie postępu społecznego. W przyszłości rozwój aplikacji opartych na danych przyniesie różne korzyści zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom: 

 • poprawa opieki zdrowotnej
 • tworzenie bezpieczniejszych i czystszych systemów transportowych
 • generowanie nowych produktów i usług
 • zmniejszenie kosztów usług publicznych
 • poprawa zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

Europejska strategia w zakresie danych ma na celu stworzenie jednolitego rynku danych, który zapewni europejską konkurencyjność i suwerenność w zakresie danych na świecie. Doprowadzi to do utworzenia wspólnych europejskich przestrzeni danych. Zapewnią one dostępność większej ilości danych do wykorzystania w gospodarce i społeczeństwie, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi, które generują dane.

Aby jeszcze bardziej zapewnić wiodącą pozycję UE w światowej gospodarce opartej na danych, europejska strategia w zakresie danych ma na celu:

 • przyjęcie środków ustawodawczych dotyczących zarządzania danymi, dostępu do nich i ich ponownego wykorzystywania. Na przykład w przypadku wymiany danych między przedsiębiorstwami a administracją w interesie publicznym;
 • udostępnianie danych w szerszym zakresie, otwierając w całej UE zbiory danych o wysokiej wartości publicznie przechowywane i umożliwiając ich ponowne wykorzystywanie za darmo;
 • zainwestuje 2 mld EUR w europejski projekt o dużym wpływie na rozwój infrastruktury przetwarzania danych, narzędzi wymiany danych, architektury i mechanizmów zarządzania na potrzeby dobrze prosperującej wymiany danych oraz federacji energooszczędnych i wiarygodnych infrastruktur chmury obliczeniowej i powiązanych usług;
 • umożliwienie dostępu do bezpiecznych, uczciwych i konkurencyjnych usług w chmurze poprzez ułatwienie tworzenia rynku zamówień na usługi przetwarzania danych oraz zapewnienie jasności co do mających zastosowanie ram regulacyjnych dotyczących ram w chmurze dotyczących przepisów dotyczących chmury obliczeniowej.

W 2020 r. Komisja opublikowała sprawozdanie na temat wymiany danych między przedsiębiorstwami a rządami (B2G). Opierając się na grupie ekspertów wysokiego szczebla, w sprawozdaniu przedstawiono szereg zaleceń politycznych, prawnych i finansowych mających na celu ułatwienie skalowania, odpowiedzialnego i zrównoważonego wdrażania wymiany danych między przedsiębiorstwami w interesie publicznym w UE.

Wprowadzono dwa kluczowe akty prawne mające na celu ochronę praw i interesów obywateli przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju przemysłowego i technologicznego. Odgrywają one kluczową rolę w tworzeniu podstaw do osiągnięcia celów określonych w europejskiej strategii w zakresie danych:

 • Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA) jest kompleksowym narzędziem zaprojektowanym w celu nadzorowania ponownego wykorzystywania publicznie lub chronionych danych w różnych sektorach. Jego celem jest ułatwienie udostępniania danych poprzez regulację nowych podmiotów znanych jako pośrednicy w zakresie danych i promowanie udostępniania danych z powodów altruistycznych. DGA obejmuje zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe, przy czym ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie w każdym przypadku, gdy dane osobowe są zaangażowane. Włączenie wbudowanych zabezpieczeń, oprócz RODO, ma na celu zwiększenie zaufania do udostępniania i ponownego wykorzystywania danych. Budowanie zaufania ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia dostępności danych na rynku.
 • Ustawa o danych weszła w życie 11 stycznia 2024 r. Jest to filar europejskiej strategii w zakresie danych. Jego głównym celem jest uczynienie Europy liderem w gospodarce opartej na danych poprzez wykorzystanie potencjału stale rosnącej ilości danych przemysłowych, aby przynieść korzyści europejskiej gospodarce i społeczeństwu. 

Można przeczytać na temat europejskiej strategii w zakresie danych, w tym pytańi odpowiedzi oraz arkusza faktów.

Otwarte konsultacje

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych trwały od 19 lutego do 31 maja 2020 r. W sprawozdaniu podsumowującym podsumowano uwagi i przedstawiono wstępne tendencje, które z nich wynikają, koncentrując się na aspektach ilościowych.

Komisja przeprowadziła również otwarte konsultacje publiczne na temat aktu w sprawie danych, stanowiącego kluczowy element strategii w zakresie danych. Sprawozdanie podsumowujące zawiera przegląd uwag. 

Podobnie Komisja rozpoczęłakonsultacje panelowe ds. MŚP w 2019r. w sprawie udostępniania danych między przedsiębiorstwami po opublikowaniuwytycznych dotyczącychudostępniania danych z sektora prywatnego.

Tło 

Komunikat z2018 r. pt. „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych stanowił kompleksowe podejście do możliwości ponownego wykorzystania danych we wszystkich sektorach. Obejmowała ona otwarte dane z sektora publicznego, dane z badań naukowych oraz wymianę danych między przedsiębiorstwami (B2B) i między przedsiębiorstwami (B2G). W komunikacie z 2018 r. uwzględniono wyniki dialogu zainteresowanych stron z 2017 r. na temat budowania europejskiej gospodarki opartej na danych.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja ogłasza zaproszenia do składania wniosków o zainwestowanie ponad 176 mln euro w zdolności cyfrowe i technologie

Komisja Europejska ogłosiła nowy zestaw zaproszeń do składania wniosków w ramach programów prac programu „Cyfrowa Europa” na lata 2023–2024 w celu wzmocnienia zdolności cyfrowych w całej UE. Zaproszenia te są otwarte dla przedsiębiorstw, administracji publicznych i innych podmiotów z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG i państw stowarzyszonych. Budżet przeznaczony na ten zestaw zaproszeń do składania wniosków wynosi ponad 176 mln EUR.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dane

Dane są wszędzie i rosną w niespotykanym tempie. Komisja opracowała europejską strategię w zakresie danych, aby pomóc nam uwolnić się od jej korzyści.

Szczegółowe wyjaśnienia

Ustawa o danych

Akt w sprawie danych jest kompleksową inicjatywą mającą na celu sprostanie wyzwaniom i uwolnienie możliwości stwarzanych przez dane w Unii Europejskiej, kładąc nacisk na sprawiedliwy dostęp i prawa użytkowników, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych osobowych.

Swobodny przepływ danych nieosobowych

UE chce zapewnić swobodny przepływ danych w Europie, umożliwiając przedsiębiorstwom i administracjom publicznym przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w dowolnym miejscu.

Big Data

Dane stały się kluczowym atutem dla gospodarki i naszych społeczeństw, a potrzeba zrozumienia „dużych danych” prowadzi do innowacji technologicznych.

Zobacz też

Wspólne europejskie przestrzenie danych

Wspólne europejskie przestrzenie danych umożliwią dostęp do większej ilości danych i ich ponowne wykorzystanie. Będzie to odbywać się w godnym zaufania i bezpiecznym środowisku z korzyścią dla europejskich przedsiębiorstw i obywateli.

Przetwarzanie w chmurze

Celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom i organom publicznym dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i interoperacyjnej infrastruktury i usług w chmurze.

Inne