Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska strategia w zakresie danych

Strategia w zakresie danych koncentruje się na stawianiu ludzi na pierwszym miejscu w rozwijaniu technologii oraz obronie i promowaniu europejskich wartości i praw w świecie cyfrowym.

  Wizualna reprezentacja danych

Dane są podstawowym źródłem wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacji, tworzenia miejsc pracy i ogólnie postępu społecznego.

Europejska strategia w zakresie danych ma na celu stworzenie jednolitego rynku danych, który zapewni europejską konkurencyjność i suwerenność w zakresie danych na świecie. Wspólne europejskie przestrzenie danych zapewnią dostępność większej ilości danych do wykorzystania w gospodarce i społeczeństwie, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi, które generują dane.

Aplikacje oparte na danych przyniosą korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom na wiele sposobów. Mogą:

 • poprawa opieki zdrowotnej
 • tworzenie bezpieczniejszych i czystszych systemów transportowych
 • generowanie nowych produktów i usług
 • zmniejszenie kosztów usług publicznych
 • poprawa zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie europejskiego zarządzania danymi w ramach swojej strategii w zakresie danych. To nowe rozporządzenie odegra kluczową rolę w zapewnieniu wiodącej pozycji UE w światowej gospodarce opartej na danych.

W dniu 23 lutego 2022 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych). Akt w sprawie danych jest kluczowym filarem europejskiej strategii w zakresie danych. Jego głównym celem jest uczynienie Europy liderem w gospodarce opartej na danych poprzez wykorzystanie potencjału stale rosnącej ilości danych przemysłowych, aby przynieść korzyści europejskiej gospodarce i społeczeństwu. 

Aby jeszcze bardziej zapewnić wiodącą pozycję UE w światowej gospodarce opartej na danych, europejska strategia w zakresie danych ma na celu:

 • przyjęcie środków ustawodawczych dotyczących zarządzania danymi, dostępu do nich i ich ponownego wykorzystywania. Na przykład w przypadku wymiany danych między przedsiębiorstwami a administracją w interesie publicznym;
 • udostępnianie danych w szerszym zakresie, otwierając w całej UE zbiory danych o wysokiej wartości publicznie przechowywane i umożliwiając ich ponowne wykorzystywanie za darmo;
 • zainwestuje 2 mld EUR w europejski projekt o dużym wpływie na rozwój infrastruktury przetwarzania danych, narzędzi wymiany danych, architektury i mechanizmów zarządzania na potrzeby dobrze prosperującej wymiany danych oraz federacji energooszczędnych i wiarygodnych infrastruktur chmury obliczeniowej i powiązanych usług;
 • umożliwienie dostępu do bezpiecznych, uczciwych i konkurencyjnych usług w chmurze poprzez ułatwienie tworzenia rynku zamówień na usługi przetwarzania danych oraz zapewnienie jasności co do mających zastosowanie ram regulacyjnych dotyczących ram w chmurze dotyczących przepisów dotyczących chmury obliczeniowej.

Dzięki strategii w zakresie danych przedsiębiorstwa będą dysponowały większą ilością danych umożliwiających wprowadzanie innowacji. Komisja Europejska opublikowała już sprawozdanie na temat wymiany danych między przedsiębiorstwami a rządami (B2G). Sprawozdanie, pochodzące od grupy ekspertów wysokiego szczebla, zawiera zestaw zaleceń politycznych, prawnych i finansowych, które przyczynią się do uczynienia udostępniania danych B2G w interesie publicznym skalowalną, odpowiedzialną i zrównoważoną praktyką w UE.

Otwarte konsultacje

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych trwały od 19 lutego do 31 maja 2020 r. W sprawozdaniu podsumowującym podsumowano uwagi i przedstawiono wstępne tendencje, które z nich wynikają, koncentrując się na aspektach ilościowych.

Komisja przeprowadziła również otwarte konsultacje publiczne na temat aktu w sprawie danych, stanowiącego kluczowy element strategii w zakresie danych. Sprawozdanie podsumowujące zawiera przegląd uwag. 

Przydatne linki

Najnowsze wiadomości

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

DIGIBYTE |
Platforma Europa „Rak Image”: pierwszy prototyp ogólnoeuropejskiej infrastruktury cyfrowej zostanie uruchomiony

Europejska inicjatywa dotycząca obrazowania raka osiągnęła dziś pierwszy ważny etap planu działania na rzecz stworzenia europejskiej sfederowanej infrastruktury danych obrazowych dotyczących raka, aby wesprzeć świadczeniodawców, instytuty badawcze i innowatorów w jak najlepszym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na danych w leczeniu nowotworów i opiece onkologicznej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dane

Dane są wszędzie, a ich ilość rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Komisja opracowała europejską strategię w zakresie danych, aby pomóc nam czerpać płynące z nich korzyści.

Szczegółowe wyjaśnienia

Ustawa o danych

Akt w sprawie danych jest kluczowym środkiem służącym udostępnieniu większej ilości danych do wykorzystania zgodnie z przepisami i wartościami UE.

Swobodny przepływ danych nieosobowych

UE chce zapewnić swobodny przepływ danych w Europie, umożliwiając przedsiębiorstwom i organom administracji publicznej przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych niezależnie od ich wyboru.

Big Data

Dane stały się kluczowym atutem dla gospodarki i naszych społeczeństw, a potrzeba zrozumienia „dużych danych” prowadzi do innowacji technologicznych.

Zobacz też

Przetwarzanie w chmurze

Celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom i organom publicznym dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i interoperacyjnej infrastruktury i usług w chmurze.

Inne