Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropska strategija za podatke

Strategija za podatke se osredotoča na dajanje ljudi na prvo mesto pri razvoju tehnologije ter na zaščito in spodbujanje evropskih vrednot in pravic v digitalnem svetu.

  Vizualna predstavitev podatkov

Podatki so bistveni vir gospodarske rasti, konkurenčnosti, inovacij, ustvarjanja delovnih mest in družbenega napredka na splošno. V prihodnosti bo razvoj aplikacij, ki temeljijo na podatkih, prinesel različne koristi tako državljanom kot podjetjem: 

 • izboljšanje zdravstvenega varstva
 • ustvarjanje varnejših in čistejših prometnih sistemov
 • ustvarjanje novih izdelkov in storitev
 • zmanjšanje stroškov javnih storitev
 • izboljšanje trajnosti in energetske učinkovitosti

Cilj evropske strategije za podatke je vzpostavitev enotnega trga za podatke, ki bo zagotovil konkurenčnost in suverenost Evrope na svetovni ravni. To bo privedlo do oblikovanja skupnih evropskih podatkovnih prostorov. Zagotovili bodo, da bo na voljo več podatkov za uporabo v gospodarstvu in družbi, hkrati pa bodo podjetja in posamezniki, ki ustvarjajo podatke, pod nadzorom.

Za zagotovitev vodilne vloge EU v svetovnem podatkovnem gospodarstvu je namen evropske strategije za podatke:

 • sprejeti zakonodajne ukrepe o upravljanju podatkov, dostopu do njih in njihovi ponovni uporabi. Na primer za izmenjavo podatkov med podjetji in državo v javnem interesu;
 • omogočiti širšo dostopnost podatkov z odprtjem naborov podatkov visoke vrednosti v javni lasti po vsej EU in brezplačno ponovno uporabo;
 • vložiti 2 milijardi EUR v evropski projekt z velikim učinkom za razvoj infrastrukture za obdelavo podatkov, orodij za izmenjavo podatkov, arhitekture in mehanizmov upravljanja za uspešno izmenjavo podatkov ter združevanje energetsko učinkovitih in zaupanja vrednih infrastruktur v oblaku in povezanih storitev;
 • omogočanje dostopa do varnih, pravičnih in konkurenčnih storitev v oblaku z omogočanjem vzpostavitve trga javnih naročil za storitve obdelave podatkov in ustvarjanjem jasnosti glede veljavnega regulativnega okvira za okvir pravil o oblaku v oblaku.

Komisija je leta 2020 objavila poročilo o souporabi podatkov med podjetji in državo (B2G). Poročilo, ki ga je pripravila strokovna skupina na visoki ravni, predstavlja vrsto političnih, pravnih in finančnih priporočil, katerih namen je olajšati širjenje, odgovorno in trajnostno izvajanje izmenjave podatkov med podjetji in podjetji v javnem interesu v EU.

Sprejeta sta bila dva kritična zakonodajna akta, da bi zaščitili pravice in interese državljanov ter hkrati spodbujali industrijski in tehnološki razvoj. Imajo ključno vlogo pri postavljanju temeljev za doseganje ciljev, opredeljenih v evropski strategiji za podatke:

 • Akt o upravljanju podatkov je celovito orodje, namenjeno nadzoru ponovne uporabe javnih ali zaščitenih podatkov v različnih sektorjih. Njegov cilj je olajšati izmenjavo podatkov z zakonsko ureditvijo novih subjektov, imenovanih podatkovni posredniki, in spodbujanjem souporabe podatkov iz altruističnih razlogov. DGA zajema osebne in neosebne podatke, pri čemer se splošna uredba o varstvu podatkov uporablja, kadar gre za osebne podatke. Namen vključitve vgrajenih zaščitnih ukrepov poleg splošne uredbe o varstvu podatkov je okrepiti zaupanje v izmenjavo in ponovno uporabo podatkov. Ta krepitev zaupanja je ključna za povečanje razpoložljivosti podatkov na trgu.
 • Zakon o podatkih je začel veljati 11. januarja 2024. Je steber evropske strategije za podatke. Njen glavni cilj je, da Evropa postane vodilna v podatkovnem gospodarstvu z izkoriščanjem potenciala vedno večje količine industrijskih podatkov v korist evropskega gospodarstva in družbe. 

Preberete si lahko o evropski podatkovni strategiji, vključno zvprašanji inodgovori ter informativnim listom.

Odprto posvetovanje

Odprto javno posvetovanje o evropski strategiji za podatke je potekalo od 19. februarja do 31. maja 2020. V zbirnem poročilu so pregledani prispevki in predstavljeni predhodni trendi, ki izhajajo iz njih, s poudarkom na kvantitativnih vidikih.

Komisija je izvedla tudi odprto javno posvetovanje o aktu o podatkih, ki je ključni del strategije za podatke. Zbirno poročilo vsebuje pregled prispevkov. 

Podobno je Komisija po objavi smernic zasouporabo podatkov zasebnega sektorja leta 2019 začelaposvetovanje odbora MSP osouporabi podatkov med podjetji.

Ozadje 

Sporočiloiz leta 2018 z naslovom „Na poti k skupnemu evropskemu podatkovnemu prostoru je bil celovit pristop k ponovni uporabi podatkov v vseh sektorjih. Zajemal je odprte podatke iz javnega sektorja, znanstvenoraziskovalne podatke ter izmenjavo podatkov med podjetji (B2B) in med podjetji (B2G). Iziddialoga z deležniki iz leta 2017 o oblikovanju evropskega podatkovnega gospodarstva je bil vključen v sporočilo iz leta 2018.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija mobilizira sredstva za raziskave in inovacije za zeleni in digitalni prehod

Komisija je sprejela spremembo delovnega programa programa Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024, tj. programa EU za raziskave in inovacije. Predlog spremembe mobilizira predhodno nedodeljena sredstva programa Obzorje Evropa za povečanje proračuna za leto 2024 za skoraj 1,4 milijarde EUR na skupno 7,3 milijarde EUR.

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v višini več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta sklop razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

Povezane vsebine

Širša slika

Podatki

Podatki so povsod in rastejo s hitrostjo brez primere. Komisija je razvila evropsko podatkovno strategijo, ki nam bo pomagala izkoristiti njene koristi.

Podrobnejše informacije

Zakon o podatkih

Akt o podatkih je celovita pobuda za reševanje izzivov in sprostitev priložnosti, ki jih ponujajo podatki v Evropski uniji, s poudarkom na poštenem dostopu in pravicah uporabnikov, hkrati pa zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

Prosti pretok neosebnih podatkov

EU želi zagotoviti prost pretok podatkov v Evropi, ki bo podjetjem in javnim upravam omogočil shranjevanje in obdelavo neosebnih podatkov, ne glede na to, kje se odločijo.

Evropski akt o upravljanju podatkov

Evropski akt o upravljanju podatkov, ki je popolnoma v skladu z vrednotami in načeli EU, bo državljanom in podjetjem EU prinesel znatne koristi.

Veliki podatki

Podatki so postali ključna prednost za gospodarstvo in naše družbe, potreba po smiselnosti „velikih podatkov“ pa vodi k inovacijam v tehnologiji.

Glej tudi

Skupni evropski podatkovni prostori

S skupnimi evropskimi podatkovnimi prostori bo na voljo več podatkov za dostop in ponovno uporabo. To bo potekalo v zaupanja vrednem in varnem okolju v korist evropskih podjetij in državljanov.

Računalništvo v oblaku

Evropska komisija želi evropskim podjetjem in javnim organom zagotoviti dostop do varnih, trajnostnih in interoperabilnih infrastruktur in storitev v oblaku.

Druge