Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στην αριστεία και την εμπιστοσύνη, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της βιομηχανικής ικανότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

    Ψηφιακός εγκέφαλος

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Ο τρόπος που προσεγγίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα καθορίσει τον κόσμο που ζούμε στο μέλλον. Για να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ευρώπης για την ψηφιακή δεκαετία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα οφέλη της ΤΝ, αισθανόμενοι ταυτόχρονα ασφαλείς και προστατευμένοι.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΤΝ έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ κόμβο παγκόσμιας κλάσης για την ΤΝ και να διασφαλίσει ότι η ΤΝ είναι ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη. Ο στόχος αυτός μεταφράζεται στην ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης μέσω συγκεκριμένων κανόνων και δράσεων.

Τον Απρίλιο του 2021, η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη μέτρων για την ΤΝ, η οποία περιλαμβάνει:

Τον Ιανουάριο του 2024, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση AI@EC, στην οποία περιγράφονται στρατηγικές για τη βελτίωση των ικανοτήτων της ίδιας της Επιτροπής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ασφαλούς, διαφανούς και ανθρωποκεντρικής χρήσης των τεχνολογιών ΤΝ. Οι κατευθυντήριες γραμμές (που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση), ενθαρρύνουν την Επιτροπή να προσαρμόσει εσωτερικά, να καινοτομήσει και να εγκρίνει εγκαίρως την ΤΝ για να αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η προώθηση της αριστείας στην ΤΝ θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ευρώπης να ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΕ θα το επιτύχει αυτό με:

  1. διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης της ΤΝ στην ΕΕ
  2. να γίνει ο τόπος όπου η τεχνητή νοημοσύνη ευδοκιμεί από το εργαστήριο στην αγορά
  3. διασφάλιση ότι η ΤΝ λειτουργεί για τους ανθρώπους και αποτελεί δύναμη για το καλό στην κοινωνία
  4. οικοδόμηση στρατηγικής ηγεσίας σε τομείς υψηλού αντικτύπου

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν την αριστεία στον τομέα της ΤΝ ενώνοντας τις δυνάμεις τους σχετικά με την πολιτική και τις επενδύσεις. Η επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου για την ΤΝ το 2021 περιγράφει ένα όραμα για την επιτάχυνση, την ανάληψη δράσης και την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με το τρέχον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τοπίο της ΤΝ και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ΤΝ.

Η μεγιστοποίηση των πόρων και ο συντονισμός των επενδύσεων αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα της αριστείας της ΤΝ. Τόσο το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»όσο και το πρόγραμμα«Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύσουν 1 δισ. ευρώ ετησίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Επιτροπή θα κινητοποιήσειεπίσης πρόσθετες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί ετήσιος όγκος επενδύσεων ύψους 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας. 

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαθέτει 134 δισ. EUR για την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό θα αλλάξει το παιχνίδι, επιτρέποντας στην Ευρώπη να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της και να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη αιχμής και αξιόπιστης ΤΝ.

Η πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την οικοδόμηση ισχυρών συστημάτων ΤΝ υψηλών επιδόσεων. Πρωτοβουλίες όπως η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ,η πράξη για τα δεδομένακαι η πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων παρέχουν τη σωστή υποδομή για την κατασκευή τέτοιων συστημάτων.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την εμπιστοσύνη στην ΤΝ

Η οικοδόμηση αξιόπιστης ΤΝ θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον για τους χρήστες, τους προγραμματιστές και τους φορείς ανάπτυξης.

Η Επιτροπή πρότεινε 3 αλληλένδετες νομικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση αξιόπιστης ΤΝ:

  1. ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ΤΝ που προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την ασφάλεια που αφορούν ειδικά τα συστήματα ΤΝ ·
  2. ένα πλαίσιο αστικής ευθύνης — προσαρμογή των κανόνων περί ευθύνης στην ψηφιακή εποχή και την ΤΝ ·
  3. αναθεώρηση της τομεακής νομοθεσίας για την ασφάλεια (π.χ. κανονισμός για τα μηχανήματα, οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων).

Ευρωπαϊκή πρόταση για ένα νομικό πλαίσιο για την ΤΝ

Η Επιτροπή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από συγκεκριμένες χρήσεις της ΤΝ μέσω ενός συνόλου συμπληρωματικών, αναλογικών και ευέλικτων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί θα παράσχουν επίσης στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του παγκόσμιου κανόνα χρυσού.

Το πλαίσιο αυτό παρέχει στους προγραμματιστές, στους φορείς υλοποίησης και στους χρήστες ΤΝ τη σαφήνεια που χρειάζονται, παρεμβαίνοντας μόνο στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές νομοθεσίες. Το νομικό πλαίσιο για την ΤΝ, ή πράξη για την ΤΝ, έχει μια σαφή και κατανοητή προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου: ελάχιστος κίνδυνος, υψηλός κίνδυνος, μη αποδεκτός κίνδυνος και ειδικός κίνδυνος διαφάνειας. Εισάγει επίσης ειδικούς κανόνες για μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού.

Σημαντικά ορόσημα

  1.  

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ επενδύει 216 εκατ. ευρώ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ημιαγωγών

Η κοινή επιχείρηση για τους ημιαγωγούς (ΚΕ «Μικροκυκλώματα») ανακοίνωσε σήμερα τη δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους 216 εκατ. EUR για τη στήριξη πρωτοβουλιών έρευνας και καινοτομίας στους τομείς των ημιαγωγών, της μικροηλεκτρονικής και της φωτονικής. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συνέχεια ενός πρώτου γύρου προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για καινοτόμες πιλοτικές γραμμές, που ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023, με τις οποίες εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 1.67 δισ. ευρώ.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και ο Καναδάς ενισχύουν τη στρατηγική ψηφιακή εταιρική σχέση τους για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν και ο υπουργός Καινοτομίας, Επιστημών και Βιομηχανίας του Καναδά κ. François-Philippe Champagne συναντήθηκαν στις 1 Φεβρουαρίου για να αρχίσουν τις εργασίες για την εφαρμογή της ψηφιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Νοεμβρίου στον Καναδά.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαίας κυβερνοανθεκτικότητάς τους και την προώθηση ενός ασφαλούς παγκόσμιου κυβερνοχώρου.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ αποσκοπεί στην οικοδόμηση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος για την ΤΝ

Η Επιτροπή προτείνει το πρώτο νομικό πλαίσιο για την ΤΝ, το οποίο αντιμετωπίζει τους κινδύνους της ΤΝ και θέτει την Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ΤΝ, στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων ΤΝ και στην ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την πρόληψη του κατακερματισμού εντός της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ανοικτού πολιτικού διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη. Από την έναρξή της το 2018, η Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμμετάσχει σε περίπου 6000 ενδιαφερόμενα...

Βλ. επίσης

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποτελέσει το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή του νόμου για την ΤΝ — ιδίως για την ΤΝ γενικού σκοπού — να προωθήσει την ανάπτυξη και τη χρήση αξιόπιστης ΤΝ, καθώς...

Γλωσσικές τεχνολογίες

Οι γλωσσικές τεχνολογίες ανοίγουν την πύλη για μια πιο συνδεδεμένη, καινοτόμο και προσβάσιμη Ευρώπη.

Ρομποτική

Η ΕΕ προωθεί ενεργά την έρευνα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καινοτομία μέσω καλύτερων και ασφαλέστερων ρομπότ, διασφαλίζοντας παράλληλα δεοντολογικές πτυχές της επιτευχθείσας προόδου.

Σχετικό περιεχόμενο