Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στην αριστεία και την εμπιστοσύνη, με στόχο την τόνωση της έρευνας και της βιομηχανικής ικανότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

    Ψηφιακός εγκέφαλος

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα καθορίσει τον κόσμο που ζούμε στο μέλλον. Για να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ευρώπης για την ψηφιακή δεκαετία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα οφέλη της ΤΝ, αισθανόμενοι παράλληλα ασφαλείς και προστατευμένοι.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΤΝ έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ κόμβο παγκόσμιας κλάσης για την ΤΝ και να διασφαλίσει ότι η ΤΝ είναι ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη. Ένας τέτοιος στόχος μεταφράζεται στην ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης μέσω συγκεκριμένων κανόνων και δράσεων.

Τον Απρίλιο του 2021 η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη μέτρων της για την ΤΝ, η οποία περιλαμβάνει:

Τον Ιανουάριο του 2024 η Επιτροπή δρομολόγησε τη δέσμη μέτρων για την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ με σκοπό τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ στον τομέα της τεχνητήςνοημοσύνης. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ που σέβεται τις αξίες και τους κανόνες της ΕΕ.

Ένα βασικό στοιχείο αυτής της δέσμης μέτρων είναι η ανακοίνωση σχετικά με την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στην αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία καθορίζει ένα στρατηγικό επενδυτικό πλαίσιο για την αξιόπιστη ΤΝ, ώστε η Ένωση να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, ιδίως τις παγκοσμίως πρωτοπόρες υποδομές υπερυπολογιστικής, και να προωθήσει ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ΤΝ.

Η κύρια πρωτοβουλία-ορόσημο της ανακοίνωσης είναι η πρωτοβουλία «GenAI4EU» για την τόνωση της υιοθέτησης της παραγωγικής ΤΝ σε όλα τα βασικά στρατηγικά βιομηχανικά οικοσυστήματα της Ένωσης και η οποία θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεγάλων ανοικτών οικοσυστημάτων καινοτομίας που θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων ΤΝ και φορέων ανάπτυξης ΤΝ στη βιομηχανία, καθώς και στον δημόσιο τομέα.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η προώθηση της αριστείας στην ΤΝ θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ευρώπης να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΕ θα το επιτύχει αυτό με τους εξής τρόπους:

  1. διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης της ΤΝ στην ΕΕ
  2. να γίνει ο τόπος όπου η τεχνητή νοημοσύνη ευδοκιμεί από το εργαστήριο στην αγορά
  3. διασφάλιση ότι η ΤΝ λειτουργεί για τους ανθρώπους και αποτελεί δύναμη για το καλό της κοινωνίας
  4. οικοδόμηση στρατηγικής ηγεσίας σε τομείς υψηλού αντικτύπου

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν την αριστεία στην ΤΝ ενώνοντας τις δυνάμεις τους όσον αφορά την πολιτική και τις επενδύσεις. Η επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου για την ΤΝ το 2021 σκιαγραφεί ένα όραμα για την επιτάχυνση, την ανάληψη δράσης και την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με το τρέχον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τοπίο της ΤΝ, καθώς και για την υλοποίηση της στρατηγικής για την ΤΝ.

Η μεγιστοποίηση των πόρων και ο συντονισμός των επενδύσεων αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα της αριστείας στον τομέα της ΤΝ. Τόσο τοπρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»όσο και  το πρόγραμμα«Ψηφιακή Ευρώπη»θα επενδύουν 1 δισ. ευρώ ετησίως στην ΤΝ. Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει επίσης πρόσθετες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί ετήσιος όγκος επενδύσεων ύψους 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας. 

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διαθέτει 134 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό τομέα. Αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα, επιτρέποντας στην Ευρώπη να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ αιχμής.

Η πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την οικοδόμηση ισχυρών συστημάτων ΤΝ υψηλών επιδόσεων. Πρωτοβουλίες όπως η στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια,η πράξη για τα δεδομένακαι η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων παρέχουν τη σωστή υποδομή για τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων. 

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την εμπιστοσύνη στην ΤΝ

Η οικοδόμηση αξιόπιστης ΤΝ θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον για τους χρήστες, τους προγραμματιστές και τους φορείς εφαρμογής.

Η Επιτροπή έχει προτείνει 3 αλληλένδετες νομικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση αξιόπιστης ΤΝ:

  1. ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ΤΝ που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αντιμετωπίζει τους κινδύνους ασφάλειας που αφορούν ειδικά τα συστήματα ΤΝ·
  2. ένα πλαίσιο αστικής ευθύνης — προσαρμογή των κανόνων περί ευθύνης στην ψηφιακή εποχή και στην ΤΝ·
  3. αναθεώρηση της τομεακής νομοθεσίας για την ασφάλεια (π.χ. κανονισμός για τα μηχανήματα, οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων).

Ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ΤΝ

Η Επιτροπή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από συγκεκριμένες χρήσεις της ΤΝ μέσω ενός συνόλου συμπληρωματικών, αναλογικών και ευέλικτων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί παρέχουν επίσης στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του παγκόσμιου κανόνα χρυσού.

Το πλαίσιο αυτό παρέχει στους προγραμματιστές, τους φορείς εφαρμογής και τους χρήστες ΤΝ τη σαφήνεια που χρειάζονται παρεμβαίνοντας μόνο στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Η πράξη για την ΤΝ έχει σαφή και κατανοητή προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου: ελάχιστος κίνδυνος, υψηλός κίνδυνος, μη αποδεκτός κίνδυνος και ειδικός κίνδυνος διαφάνειας. Θεσπίζει επίσης ειδικούς κανόνες για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού.

Σημαντικά ορόσημα

  1.  

Τελευταία νέα

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή επενδύει 112 εκατ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική έρευνα και καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2023-2024 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την ψηφιακή, βιομηχανική και διαστημική έρευνα και καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και των κβαντικών τεχνολογιών.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ αποσκοπεί στην οικοδόμηση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος για την ΤΝ

Ο νόμος για την ΤΝ είναι το πρώτο νομικό πλαίσιο για την ΤΝ, το οποίο αντιμετωπίζει τους κινδύνους της ΤΝ και θέτει την Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ΤΝ, στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων ΤΝ και στην ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την πρόληψη του κατακερματισμού εντός της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ανοικτού πολιτικού διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη. Από την έναρξή της το 2018, η Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμμετάσχει σε περίπου 6000 ενδιαφερόμενα...

Βλ. επίσης

Εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης

Τα εργοστάσια ΤΝ αξιοποιούν την ικανότητα υπερυπολογιστικής της κοινής επιχείρησης EuroHPC για την ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποτελέσει το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή του νόμου για την ΤΝ — ιδίως για την ΤΝ γενικού σκοπού — να προωθήσει την ανάπτυξη και τη χρήση αξιόπιστης ΤΝ, καθώς...

Γλωσσικές τεχνολογίες

Οι γλωσσικές τεχνολογίες ανοίγουν την πύλη για μια πιο συνδεδεμένη, καινοτόμο και προσβάσιμη Ευρώπη.

Ρομποτική

Η ΕΕ προωθεί ενεργά την έρευνα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καινοτομία μέσω καλύτερων και ασφαλέστερων ρομπότ, διασφαλίζοντας παράλληλα δεοντολογικές πτυχές της επιτευχθείσας προόδου.

Σχετικό περιεχόμενο