Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης

Η προσέγγιση της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στην αριστεία και την εμπιστοσύνη, με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής και βιομηχανικής ικανότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

    Ψηφιακός εγκέφαλος

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα καθορίσει τον κόσμο που ζούμε στο μέλλον. Για να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ευρώπης για την ψηφιακή δεκαετία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα οφέλη της ΤΝ ενώ αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΤΝ έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ κόμβο παγκόσμιας κλάσης για την ΤΝ και να διασφαλίσει ότι η ΤΝ είναι ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη. Ένας τέτοιος στόχος μεταφράζεται στην ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης μέσω συγκεκριμένων κανόνων και δράσεων.

Τον Απρίλιο του 2021, η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη μέτρων για την ΤΝ, η οποία περιλαμβάνει:

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η προώθηση της αριστείας στην ΤΝ θα ενισχύσει το δυναμικό της Ευρώπης να ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΕ θα το επιτύχει αυτό με τους εξής τρόπους:

  1. διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης της ΤΝ στην ΕΕ ·
  2. να καταστεί η ΕΕ ο τόπος όπου ευδοκιμεί η ΤΝ από το εργαστήριο στην αγορά ·
  3. διασφάλιση ότι η ΤΝ λειτουργεί για τους ανθρώπους και ότι είναι μια δύναμη για το καλό στην κοινωνία·
  4. οικοδόμηση στρατηγικής ηγεσίας σε τομείς υψηλού αντικτύπου.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν την αριστεία στην ΤΝ ενώνοντας τις δυνάμεις τους στον τομέα της πολιτικής και των επενδύσεων. Η επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου για την ΤΝ το 2021 σκιαγραφεί ένα όραμα για την επιτάχυνση, την ανάληψη δράσης και την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με το τρέχον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τοπίο της ΤΝ και για την υλοποίηση της στρατηγικής για την ΤΝ.

Η μεγιστοποίηση των πόρων και ο συντονισμός των επενδύσεων αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα της αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και « Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισ. ευρώ ετησίως στην ΤΝ. Θα κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί ετήσιος όγκος επενδύσεων ύψους 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαθέτει 134 δισ. ευρώ για την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό θα αλλάξει το παιχνίδι, επιτρέποντας στην Ευρώπη να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της και να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη αιχμής, αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την οικοδόμηση ισχυρών συστημάτων ΤΝ υψηλών επιδόσεων. Πρωτοβουλίες όπως η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές, και ο νόμος για τη διακυβέρνηση των δεδομένων παρέχουν τη σωστή υποδομή για την κατασκευή τέτοιων συστημάτων.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την εμπιστοσύνη στην ΤΝ

Η οικοδόμηση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον για τους χρήστες, τους προγραμματιστές και τους φορείς ανάπτυξης.

Η Επιτροπή έχει προτείνει 3 αλληλένδετες νομικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση αξιόπιστης ΤΝ:

  1. ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ΤΝ για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια που αφορούν ειδικά τα συστήματα ΤΝ·
  2. ένα πλαίσιο αστικής ευθύνης — προσαρμογή των κανόνων περί ευθύνης στην ψηφιακή εποχή και στην ΤΝ ·
  3. αναθεώρηση της τομεακής νομοθεσίας για την ασφάλεια (π.χ. κανονισμός για τα μηχανήματα, οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων).

Ευρωπαϊκή πρόταση για ένα νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Επιτροπή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από συγκεκριμένες χρήσεις της ΤΝ μέσω ενός συνόλου συμπληρωματικών, αναλογικών και ευέλικτων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί θα δώσουν επίσης στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του παγκόσμιου κανόνα για τον χρυσό.

Το πλαίσιο αυτό παρέχει στους προγραμματιστές ΤΝ, στους φορείς υλοποίησης και στους χρήστες τη σαφήνεια που χρειάζονται, παρεμβαίνοντας μόνο στις περιπτώσεις που η ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία δεν καλύπτει. Το νομικό πλαίσιο για την ΤΝ προτείνει μια σαφή και εύκολα κατανοητή προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου: απαράδεκτος κίνδυνος, υψηλός κίνδυνος, περιορισμένος κίνδυνος και ελάχιστος κίνδυνος.

Σημαντικά ορόσημα

  1.  

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου

Σήμερα, σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου για τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας για τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου.

PRESS RELEASE |
Ξεκινά ο πρώτος κύκλος συνεργασίας και παρακολούθησης για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ για το 2030

Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030, ένας μηχανισμός παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030, έχει τεθεί σε ισχύ.

PRESS RELEASE |
EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024

The Commission has adopted the main Horizon Europe work programme 2023-24, with around €13.5 billion to support researchers and innovators in Europe to pursue breakthrough solutions for environmental, energy, digital and geopolitical challenges.

Related Content

Big Picture

Artificial Intelligence

The EU aims to build trustworthy artificial intelligence that puts people first.

Dig deeper

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ως στόχο να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ΤΝ, να ενεργήσει σε στρατηγικές και προγράμματα για την ΤΝ και να ευθυγραμμίσει την πολιτική για την ΤΝ ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΤΝ

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΤΝ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ανοικτού διαλόγου πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Από την έναρξή της το 2018, η Συμμαχία για την ΤΝ έχει δεσμεύσει περίπου 6.000 ενδιαφερόμενα μέρη μέσω τακτικών εκδηλώσεων...

See Also

Γλωσσικές τεχνολογίες

Οι γλωσσικές τεχνολογίες, γνωστές και ως επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP), καθιστούν την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης προσβάσιμη για όλους και όλες μας.

Ρομποτική

Η ΕΕ προωθεί ενεργά την έρευνα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καινοτομία μέσω καλύτερων και ασφαλέστερων ρομπότ, διασφαλίζοντας παράλληλα δεοντολογικές πτυχές της επιτευχθείσας προόδου.

Σχετικο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ