Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europæisk strategi for data

Strategien for data fokuserer på at sætte mennesker først i udviklingen af teknologi og forsvare og fremme europæiske værdier og rettigheder i den digitale verden.

  Visuel repræsentation af data

Data er en vigtig ressource for økonomisk vækst, konkurrenceevne, innovation, jobskabelse og samfundsmæssige fremskridt generelt. I fremtiden vil udviklingen af datadrevne applikationer medføre forskellige fordele for både borgere og virksomheder: 

 • forbedre sundhedsplejen
 • skabe sikrere og renere transportsystemer
 • generere nye produkter og tjenester
 • reducer omkostningerne ved offentlige tjenester
 • forbedre bæredygtighed og energieffektivitet

Den europæiske strategi for data har til formål at skabe et indre marked for data, der vil sikre Europas globale konkurrenceevne og datasuverænitet. Dette vil føre til oprettelse af fælles europæiske dataområder. De vil sikre, at flere data bliver tilgængelige til brug i økonomien og samfundet, samtidig med at de virksomheder og enkeltpersoner, der genererer dataene, holdes under kontrol.

For yderligere at sikre EU's førerposition i den globale dataøkonomi har den europæiske datastrategi til formål at:

 • vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger om dataforvaltning, adgang og videreanvendelse. F.eks. til datadeling mellem virksomheder og myndigheder af hensyn til offentlighedens interesse;
 • gøre data mere bredt tilgængelige ved at åbne offentligt ejede datasæt af høj værdi i hele EU og gøre det muligt at genbruge dem gratis
 • investere 2 mia. EUR i et europæisk projekt med stor indvirkning for at udvikle databehandlingsinfrastrukturer, datadelingsværktøjer, -arkitekturer og -forvaltningsmekanismer til blomstrende datadeling og til at samle energieffektive og pålidelige cloudinfrastrukturer og relaterede tjenester
 • give adgang til sikre, retfærdige og konkurrencedygtige cloudtjenester ved at lette oprettelsen af en markedsplads for offentlige indkøb for databehandlingstjenester og skabe klarhed om de gældende lovgivningsmæssige rammer for cloud-regler.

I 2020 offentliggjorde Kommissionen en rapport om udveksling af data mellem virksomheder og regeringer (B2G). Rapporten, der stammer fra en ekspertgruppe på højt plan, indeholder en række politiske, juridiske og finansieringsmæssige anbefalinger, der har til formål at lette en skalering, ansvarlig og bæredygtig gennemførelse af B2G-datadeling i offentlighedens interesse i EU.

Der er indført to kritiske retsakter for at beskytte borgernes rettigheder og interesser og samtidig fremme den industrielle og teknologiske udvikling. De spiller en afgørende rolle med hensyn til at skabe grundlaget for at nå de mål, der er skitseret i den europæiske datastrategi:

 • Datastyringsloven ( DGA) er et omfattende værktøj, der har til formål at føre tilsyn med genanvendelsen af offentlige eller beskyttede data på tværs af forskellige sektorer. Det har til formål at lette datadelingen ved at regulere nye enheder kendt som dataformidlere og fremme datadeling af altruistiske årsager. DGA dækker både personoplysninger og andre data end personoplysninger, idet den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) finder anvendelse, når der er tale om personoplysninger. Medtagelsen af indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, ud over GDPR, har til formål at øge tilliden til deling og genanvendelse af data. Denne tillidsskabelse er afgørende for at øge tilgængeligheden af data på markedet.
 • Dataloven trådte i kraft den 11. januar 2024. Det er en søjle i den europæiske strategi for data. Hovedformålet er at gøre Europa førende inden for dataøkonomien ved at udnytte potentialet i den stadigt stigende mængde industridata til gavn for den europæiske økonomi og det europæiske samfund. 

Du kan læse om den europæiske datastrategi, herunder Q&Aog faktabladet .

Åben høring

Den åbne offentlige høring om den europæiske strategi for data fandt sted fra den 19. februar til den 31. maj 2020. Iden sammenfattende rapport gøres der status over bidragene, og der redegøres for de foreløbige tendenser, der kommer ud af dem, med fokus på kvantitative aspekter.

Kommissionen gennemførte også en åben offentlig høring om dataforordningen, som er en vigtig del af datastrategien. Den sammenfattende rapport giver et overblik over bidragene. 

På samme måde iværksatte Kommissionen enSMV-panelhøring i 2019om B2B -datadeling efter offentliggørelsen af vejledningen om datadeling i den private sektor.

Baggrund 

Meddelelsen fra2018 "På vej mod et fælles europæisk dataområde var en samlet tilgang til datagenanvendelse på tværs af sektorer. Det omfattede åbne data fra den offentlige sektor, videnskabelige forskningsdata og udveksling af data mellem virksomheder (B2B) og mellem virksomheder (B2G). Resultatet af interessentdialogen i 2017 om opbygning af en europæisk dataøkonomi indgik i meddelelsen fra 2018.

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Nye EU-regler gør datasæt af høj værdi tilgængelige som brændstof til kunstig intelligens og datadreven innovation

Fra i går er nye EU-regler om at gøre flere offentlige datasæt tilgængelige for videreanvendelse begyndt at finde anvendelse. Disse såkaldte "datasæt af høj værdi" indeholder oplysninger om seks tematiske områder, der er fastsat i direktivet om åbne data: geospatiale forhold, jordobservation og miljø, meteorologiske forhold, statistikker, virksomheder og mobilitet.

PRESS RELEASE |
Kommissionen opfordrer 18 medlemsstater til at overholde EU's forordning om datastyring

Europa-Kommissionen besluttede at indlede traktatbrudsprocedurer ved at sende en åbningsskrivelse til 18 medlemsstater, der ikke udpegede de ansvarlige myndigheder til at gennemføre forordningen om datastyring, eller som ikke har bevist, at sidstnævnte har beføjelse til at udføre de opgaver, der kræves i henhold til forordningen.

Se også

Det store billede

Data

Data er overalt og vokser i et hidtil uset tempo. Kommissionen har udviklet en europæisk datastrategi for at hjælpe os med at frigøre dens fordele.

Grav dybere

Dataloven

Dataloven er et omfattende initiativ til at tackle udfordringerne og frigøre de muligheder, som data i Den Europæiske Union giver, idet der lægges vægt på fair adgang og brugerrettigheder, samtidig med at beskyttelsen af personoplysninger sikres.

Retsakt om europæisk datastyring

En europæisk datastyringslov, som er i fuld overensstemmelse med EU's værdier og principper, vil medføre betydelige fordele for EU's borgere og virksomheder.

Store data

Data er blevet et vigtigt aktiv for økonomien og vores samfund, og behovet for at give mening med "big data" fører til innovation inden for teknologi.

Se også

Fælles europæiske dataområder

Fælles europæiske dataområder vil gøre flere data tilgængelige for adgang og videreanvendelse. Dette vil ske i et pålideligt og sikkert miljø til gavn for europæiske virksomheder og borgere.

Cloud computing

Europa-Kommissionen sigter mod at give europæiske virksomheder og offentlige myndigheder adgang til sikre, bæredygtige og interoperable cloudinfrastrukturer og -tjenester.

Andre