Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europæisk strategi for data

Strategien for data fokuserer på at sætte mennesker først i udviklingen af teknologi og forsvare og fremme europæiske værdier og rettigheder i den digitale verden.

  Visuel repræsentation af data

Data er en vigtig ressource for økonomisk vækst, konkurrenceevne, innovation, jobskabelse og samfundsmæssige fremskridt generelt.

Den europæiske strategi for data har til formål at skabe et indre marked for data, der vil sikre Europas globale konkurrenceevne og datasuverænitet. Fælles europæiske dataområder vil sikre, at flere data bliver tilgængelige til brug i økonomien og samfundet, samtidig med at de virksomheder og enkeltpersoner, der genererer dataene, holdes under kontrol.

Datadrevne applikationer vil gavne borgere og virksomheder på mange måder. De kan:

 • forbedre sundhedsplejen
 • skabe sikrere og renere transportsystemer
 • generere nye produkter og tjenester
 • reducer omkostningerne ved offentlige tjenester
 • forbedre bæredygtighed og energieffektivitet

Kommissionen har som led i sin datastrategi foreslået en forordning om europæisk datastyring. Denne nye forordning vil spille en afgørende rolle med hensyn til at sikre EU's lederskab inden for den globale dataøkonomi.

Den 23. februar 2022 foreslog Kommissionen en forordning om harmoniserede regler om rimelig adgang til og anvendelse af data (dataforordningen). Dataforordningen er en central søjle i den europæiske strategi for data. Hovedformålet er at gøre Europa førende inden for dataøkonomien ved at udnytte potentialet i den stadigt stigende mængde industridata til gavn for den europæiske økonomi og det europæiske samfund. 

For yderligere at sikre EU's førerposition i den globale dataøkonomi har den europæiske datastrategi til formål at:

 • vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger om dataforvaltning, adgang og videreanvendelse. F.eks. til datadeling mellem virksomheder og myndigheder af hensyn til offentlighedens interesse;
 • gøre data mere bredt tilgængelige ved at åbne offentligt ejede datasæt af høj værdi i hele EU og gøre det muligt at genbruge dem gratis
 • investere 2 mia. EUR i et europæisk projekt med stor indvirkning for at udvikle databehandlingsinfrastrukturer, datadelingsværktøjer, -arkitekturer og -forvaltningsmekanismer til blomstrende datadeling og til at samle energieffektive og pålidelige cloudinfrastrukturer og relaterede tjenester
 • give adgang til sikre, retfærdige og konkurrencedygtige cloudtjenester ved at lette oprettelsen af en markedsplads for offentlige indkøb for databehandlingstjenester og skabe klarhed om de gældende lovgivningsmæssige rammer for cloud-regler.

Virksomhederne vil have flere data til rådighed for at innovere som følge af datastrategien. Europa-Kommissionen har allerede offentliggjort en rapport om udveksling af data mellem virksomheder og regeringer (B2G). Rapporten, der kommer fra en ekspertgruppe på højt plan, indeholder en række politiske, juridiske og finansieringsmæssige anbefalinger, der vil bidrage til at gøre B2G-datadeling i offentlighedens interesse til en skalerbar, ansvarlig og bæredygtig praksis i EU.

Åben høring

Den åbne offentlige høring om den europæiske strategi for data fandt sted fra den 19. februar til den 31. maj 2020. Iden sammenfattende rapport gøres der status over bidragene, og der redegøres for de foreløbige tendenser, der kommer ud af dem, med fokus på kvantitative aspekter.

Kommissionen gennemførte også en åben offentlig høring om dataforordningen, som er en vigtig del af datastrategien. Den sammenfattende rapport giver et overblik over bidragene. 

Nyttige links

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen godkender op til 1.2 mia. EUR i statsstøtte fra syv medlemsstater til et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse inden for cloud- og edge computing-teknologier

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse ("IPCEI") til støtte for forskning, udvikling og første industrielle udbredelse af avancerede cloud- og edge computing-teknologier på tværs af flere udbydere i Europa.

Se også

Det store billede

Data

Der er data overalt, og mængden af data vokser i et hidtil uset tempo. Kommissionen har udviklet en europæisk datastrategi med henblik på at udnytte fordelene herved.

Grav dybere

Dataloven

Dataforordningen er en vigtig foranstaltning til at gøre flere data tilgængelige til brug i overensstemmelse med EU's regler og værdier.

Fri udveksling af ikke-personlige data

EU ønsker at sikre fri udveksling af data i Europa, så virksomheder og offentlige myndigheder kan lagre og behandle andre data end personoplysninger, uanset hvor de ønsker det.

Retsakt om europæisk datastyring

En europæisk datastyringslov, som er i fuld overensstemmelse med EU's værdier og principper, vil medføre betydelige fordele for EU's borgere og virksomheder.

Store data

Data er blevet et vigtigt aktiv for økonomien og vores samfund, og behovet for at give mening med "big data" fører til innovation inden for teknologi.

Se også

Cloud computing

Europa-Kommissionen sigter mod at give europæiske virksomheder og offentlige myndigheder adgang til sikre, bæredygtige og interoperable cloudinfrastrukturer og -tjenester.

Andre