Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

112: uudet toimenpiteet, joilla parannetaan tehokasta pääsyä hätäviestintään

Komissio on hyväksynyt uusia toimenpiteitä, joilla parannetaan hätäviestintää ja tuetaan tehokasta ja nopeaa reagointia hätätilanteisiin EU:n hätänumeron 112 kautta.

photo of a phone display with the number 112 and  text Emergency number

iStock photo Getty images plus

Tänään annetussa uudessa delegoidussa asetuksessa vahvistetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan soittajan sijaintitietoja, vammaisten loppukäyttäjien pääsyä ja hätäviestinnän ohjaamista sopivimpiin hätäkeskuksiin. Tavoitteena on ottaa huomioon uusin tekninen kehitys ja varmistaa yhdenmukainen soveltaminen hätäviestinnässä, jotta voidaan varmistaa, että kansalaisten turvallisuus turvataan kaikkialla EU:ssa. Siinä edellytetään myös, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä komission kanssa yhteisten yhteentoimivuusvaatimusten määrittämiseksi hätäviestintäsovelluksille. Delegoidussa asetuksessa tunnustetaan siirtyminen kaikkiin IP-verkkoihin (internetprotokolla) ja edellytetään, että jäsenvaltiot esittävät etenemissuunnitelmansa kansallisten järjestelmien parantamiseksi, jotta ne voivat vastaanottaa, vastata ja käsitellä hätäviestintää pakettivälitteisen teknologian avulla.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan

Tarvitsemme hätäviestintää, jotta se olisi luotettavaa, nopeaa ja tehokasta ja kaikkien saatavilla kaikkialla EU:ssa. Kehotamme kaikkia jäsenvaltioita parantamaan hätäpalvelujen saatavuutta ja varmistamaan sen jatkuvuuden, myös käytettäessä EU:n yhteistä hätänumeroa 112. Se on olennaisen tärkeää siirryttäessä kaikkiin teollis- ja tekijänoikeusverkkoihin.

Teknologian kehitys on mahdollistanut sen, että loppukäyttäjät voivat käyttää hätäpalveluja henkilöiden välisten viestintäpalvelujen laajemman valikoiman kautta. Internet-protokollaan perustuva viestintä (puhe-, teksti- ja videoviestintä) mahdollistaa hätäviestinnän ja asiaankuuluvan asiayhteyteen liittyvän tiedon tarjoamisen niiden tehostamiseksi. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle ja toimitettava ajantasaiset tiedot komission asettamista velvoitteista.
Delegoitu asetus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelua varten.

Komissio seuraa tiiviisti 112-hätänumeron täytäntöönpanoa EU:ssa säännöllisillä kertomuksilla, koska se on tärkeä ihmishenkien pelastamiseksi. Viimeisimmän raportin mukaan yli puolet kaikista 270 miljoonasta EU:ssa soitetusta hätäpuhelusta soitetaan EU:n yhteisen hätänumeron 112 kautta.

Lisätietoa numerosta 112

Ladattava aineisto

1) Delegated Regulation
Lataa 
2) Staff Working Document
Lataa 
3) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'
Lataa