Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tekoälyä koskeva eurooppalainen lähestymistapa

EU:n lähestymistapa tekoälyyn keskittyy huippuosaamiseen ja luottamukseen ja pyrkii lisäämään tutkimus- ja teollisuuskapasiteettia samalla kun varmistetaan turvallisuus ja perusoikeudet.

    Digitaaliset aivot

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Tapa, jolla lähestymme tekoälyä, määrittelee tulevaisuuden maailman. Jotta voidaan auttaa rakentamaan selviytymiskykyistä Eurooppaa digitaaliselle vuosikymmenelle, ihmisten ja yritysten olisi voitava nauttia tekoälyn eduista ja tuntea olonsa turvalliseksi ja suojatuksi.

EU: n tekoälystrategian tavoitteena on tehdä tekoälyn maailmanluokan keskus ja varmistaa, että tekoäly on ihmiskeskeistä ja luotettavaa. Tällainen tavoite merkitsee eurooppalaista lähestymistapaa huippuosaamiseen ja luottamukseen konkreettisten sääntöjen ja toimien avulla.

Komissio esitteli huhtikuussa 2021 tekoälypakettinsa, muun muassa seuraavat:

Eurooppalainen lähestymistapa tekoälyn huippuosaamiseen

Tekoälyn huippuosaamisen edistäminen vahvistaa Euroopan mahdollisuuksia kilpailla maailmanlaajuisesti.

EU:n on määrä saavuttaa tämä seuraavin keinoin:

  1. tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton mahdollistaminen
  2. tehdään paikka, jossa tekoäly kukoistaa laboratoriosta markkinoille;
  3. varmistetaan, että tekoäly toimii ihmisten hyväksi ja on hyväntekijä yhteiskunnassa;
  4. strategisen johtajuuden rakentaminen vaikutuksiltaan merkittävillä aloilla.

Komissio ja jäsenvaltiot sopivat tekoälyn huippuosaamisen lisäämisestä yhdistämällä voimansa politiikan ja investointien alalla. Tekoälyä koskevan koordinoidun suunnitelman vuoden 2021 uudelleentarkastelussa hahmotellaan visio, jolla nopeutetaan, toteutetaan ja yhdenmukaistetaan painopisteet nykyisen eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen tekoälyympäristön kanssa ja saatetaan tekoälystrategia täytäntöön.

Resurssien maksimointi ja investointien koordinointi ovat tekoälyn huippuosaamisen keskeinen osa. Euroopan horisontti -ohjelman ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta komissio aikoo investoida tekoälyyn miljardi euroa vuodessa. Sen avulla saadaan yksityiseltä sektorilta ja jäsenvaltioilta lisäinvestointeja 20 miljardin euron vuotuiseksi investointivolyymiksi digitaalisen vuosikymmenen aikana.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetään 134 miljardia euroa digitaaliseen käyttöön. Tämä on mullistaja, joka antaa Euroopalle mahdollisuuden vahvistaa tavoitteitaan ja nousta maailmanlaajuiseksi johtajaksi huipputason ja luotettavan tekoälyn kehittämisessä.

Korkealaatuisen datan saatavuus on keskeinen tekijä suorituskykyisten ja kestävien tekoälyjärjestelmien rakentamisessa. EU:n kyberturvallisuusstrategian, digitaalisia palveluja koskevan säädöksen ja digitaalimarkkinasäädöksen ja datahallintosäädöksen kaltaiset aloitteet tarjoavat oikean infrastruktuurin tällaisten järjestelmien rakentamiseen.

Eurooppalainen lähestymistapa luottamukseen tekoälyyn

Luotettavan tekoälyn rakentaminen luo turvallisen ja innovaatioystävällisen ympäristön käyttäjille, kehittäjille ja käyttöönottajille.

Komissio on ehdottanut kolmea toisiinsa liittyvää oikeudellista aloitetta, joilla edistetään luotettavan tekoälyn rakentamista:

  1. tekoälyä koskeva eurooppalainen oikeudellinen kehys, jolla puututaan tekoälyjärjestelmiin liittyviin perusoikeuksiin ja turvallisuusriskeihin;
  2. siviilioikeudellista vastuuta koskeva kehys – vastuusääntöjen mukauttaminen digitaaliaikaan ja tekoälyyn;
  3. alakohtaisen turvallisuuslainsäädännön (esim. koneasetus,yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi) tarkistaminen.

EU:n ehdotus tekoälyä koskevaksi oikeudelliseksi kehykseksi

Komissio pyrkii puuttumaan tekoälyn erityiskäytöstä aiheutuviin riskeihin täydentävillä, oikeasuhteisilla ja joustavilla säännöillä. Nämä säännöt antavat Euroopalle myös johtavan roolin maailmanlaajuisen kultastandardin asettamisessa.

Tämä kehys antaa tekoälyn kehittäjille, käyttöönottajille ja käyttäjille tarvittavan selkeyden puuttumalla asiaan vain niissä tapauksissa, joissa voimassa oleva kansallinen ja EU:n lainsäädäntö ei kata niitä. Tekoälyä koskevassa oikeudellisessa kehyksessä ehdotetaan selkeää ja helposti ymmärrettävää lähestymistapaa, joka perustuu neljään eri riskitasoon: hyväksyttävä riski, suuri riski, vähäinen riski ja minimaalinen riski.

Tärkeitä virstanpylväitä

  1.  

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU investoi 13,5 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin vuosina 2023–2024

Komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–2024 työohjelman, johon osoitetaan noin 13,5 miljardia euroa tutkijoiden ja innovoijien tukemiseen Euroopassa läpimurtoratkaisujen löytämiseksi ympäristöön, energiaan, digitaalisiin ja geopoliittisiin haasteisiin.

Related Content

Big Picture

Artificial Intelligence

The EU aims to build trustworthy artificial intelligence that puts people first.

Dig deeper

Tekoälyä koskeva sääntelykehysehdotus

Komissio ehdottaa kaikkien aikojen ensimmäistä tekoälyä koskevaa oikeudellista kehystä, jossa käsitellään tekoälyn riskejä ja asetetaan Euroopalle johtava asema maailmanlaajuisesti.

Eurooppalainen tekoälyallianssi

Eurooppalainen tekoälyallianssi on Euroopan komission aloite tekoälyä koskevan avoimen poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi. Tekoälyallianssi on käynnistänyt vuonna 2018 noin 6000 sidosryhmää järjestämällä säännöllisiä tapahtumia, julkisia kuulemisia ja verkkofoorumien...

See Also

Kieliteknologiat

Language Technologies, joka tunnetaan myös nimellä Natural Language Processing (NLP), tekee Euroopan digitaalisesta vuosikymmenestä kaikkien ulottuvilla.

Robotiikka

EU edistää aktiivisesti tutkimusta, työpaikkojen luomista ja innovointia parempien ja turvallisempien robottien avulla varmistaen samalla saavutetun edistyksen eettiset näkökohdat.

Aiheeseen liittyvä sisältö