Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plačiajuostis ryšys Nyderlanduose

Visi Nyderlandų namų ūkiai turėtų turėti galimybę naudotis bent 100 Mbps plačiajuosčio ryšio tinklais, o didžioji dauguma iki 2023 m. turėtų naudotis 1 Gbps sparta.

    Nyderlandų vėliava

Plačiajuosčio ryšio plėtros Nyderlanduose santrauka

Nyderlandų skaitmeninimo strategija ir sujungiamumo veiksmų planas atitinka gigabitinės visuomenės tikslus. Nyderlandai yra viena iš geriausių plačiajuosčio ryšio aprėpties valstybių narių ir siekia išlikti Europos skaitmeninio sektoriaus lydere teikiant aukštos kokybės ryšį, kuris tenkina įvairius poreikius ir yra prieinamas konkurencingomis kainomis bet kuriuo metu ir visur.

Nacionalinė plačiajuosčio ryšio strategija ir politika

Atsakingos institucijos

  • Nyderlanduose kelios valdžios institucijos, įskaitant vietos savivaldybes, regionines provincijas, o nacionaliniu lygmeniu Ekonomikos reikalų ir klimato politikos ministerija (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) yraatsakinga už plačiajuosčio ryšio plėtrą šalyje.
  • Vartotojų ir rinkų institucija (Autoriteit Consument & Markt) prižiūri sąžiningą konkurenciją ir vartotojų apsaugą energetikos, telekomunikacijų, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose.

Pagrindiniai plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai

2021 m. atnaujinta Nyderlandų skaitmeninimo strategija, kurioje nurodoma, ko reikia, kad Nyderlandai pasirengtų skaitmeninei ateičiai. Vyriausybės uždavinys – paspartinti ir remti skaitmeninę pertvarką viešajame sektoriuje ir toliau stiprinti privatumo apsaugą, kibernetinį saugumą, skaitmeninius įgūdžius ir sąžiningą konkurenciją.

Sujungiamumo veiksmų plane patikslinami Nyderlandų skaitmeninimo strategijos tikslai ir išdėstomos vyriausybės pastangos išlikti Europos skaitmeninio sektoriaus lydere, siekiant užtikrinti aukštos kokybės junglumą, kuris galėtų patenkinti įvairius poreikius ir būtų prieinamas konkurencingomis kainomis bet kuriuo metu ir visur. Šiame plane Nyderlandų vyriausybė remia ES gigabitinės visuomenės tikslus. Visi namų ūkiai turėtų turėti galimybę naudotis bent 100 Mbps plačiajuosčio ryšio tinklais, o didžioji dauguma iki 2023 m. turėtų naudotis 1 Gbps sparta.

Skaitmeninės ekonomikos strategijoje (2022 m. lapkričio mėn., Strategie Digitale Economie) „Patikros ir stiprios skaitmeninės infrastruktūros plėtra“ nurodyta kaip vienas iš pagrindinių ramsčių ir ketinama panaikinti skaitmeninę atskirtį 19,000 adresų atokiuose regionuose.

Pagrindinės plačiajuosčio ryšio plėtros priemonės

  • Nyderlandų plačiajuosčio ryšio strategijoje pasirinkta rinka grindžiama infrastruktūros plėtra. Jame taip pat pabrėžiamas vietos ir regionų subjektų vaidmuo koordinuojant ir supaprastinant procesą. Didžiąją dalį plačiajuosčio ryšio infrastruktūros diegimo savarankiškai vykdo privatūs operatoriai. Šiuo atveju kliūčių šalinimas ir suinteresuotųjų subjektų keitimosi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais palengvinimas yra pagrindiniai vietos valdžios institucijų uždaviniai skatinti operatorių investicijas.
  • Sujungiamumo priemonių rinkinio įgyvendinimo gairės: Buvo dedamos įvairios pastangos koordinuoti vietos ir nacionalinių vyriausybių veiksmus, susijusius su leidimų išdavimo procedūromis. Be keitimosi informacija ir žiniomis, Ekonomikos reikalų ir klimato politikos ministerija įsteigė nacionalinių ir vietos valdžios institucijų darbo grupę, kurios užduotis – parengti vienodą požiūrį į leidimų suteikimo procedūras antenoms ir prieigą prie fizinės infrastruktūros mažoms ląstelėms. Vyriausybė taip pat numatė galimybę įsteigti plačiajuosčio ryšio koordinatorius ir parengti mokesčių gaires.

Nacionalinės ir regioninės plačiajuosčio ryšio finansinės priemonės

  • Valstybės pagalbos priemonės: Nacionaliniu lygmeniu nenumatyta jokių valstybės pagalbos priemonių.

Plačiajuosčio ryšio plėtros ir technologijų Nyderlanduose duomenys

Naujausi duomenys apie plačiajuosčio ryšio aprėptį, abonentus ir skverbtis, įvairių plačiajuosčio ryšio technologijų aprėptį ir sąnaudas patikrinti rezultatų suvestinės ataskaitas ir šalių ataskaitas pagal skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI). 

Spektro skyrimas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui

Daugiau informacijos apie suderintą spektro skyrimą galima rasti Europos 5G observatorijoje.

Nacionaliniai ir ES leidiniai ir spaudos dokumentai

Anglų

Nyderlandų

Kontaktinė informacija

Nyderlandų BCO (nacionalinė plačiajuosčio ryšio kompetencijos tarnyba): Ekonomikos reikalų ir klimato politikos ministerija (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Adresas: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Haga, Nyderlandai
Kontaktai el. paštu
Telefonas: + 31 611164316 Svetainė

Vartotojų ir rinkų institucija (Autoriteit Consument & Markt)

Adresas: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nyderlandai
Kontaktai el. paštu
Telefonas: + 31 70 7222 000 Svetainė

Naujausios naujienos

Europos plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklo 2023–2024 m. veiklos ataskaita

Šioje brošiūroje pristatoma pagrindinė veikla, pagrindinės sritys ir svarbiausi Europos plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklo 2023–2024 m. metinės programos akcentai.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Plačiajuostis ryšys ES šalyse

Rasti naujausią informaciją apie plačiajuosčio ryšio plėtrą kiekvienoje šalyje, taip pat nacionalines strategijas ir politiką plačiajuosčio ryšio plėtrai.

Taip pat žr.

Plačiajuostis ryšys Švedijoje

2016 m. priimtame Švedijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane numatyta visiškai sujungtos Švedijos vizija ir tikslai, susiję tiek su judriuoju ryšiu, tiek su sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu namų ūkiams ir įmonėms.

Plačiajuostis ryšys Ispanijoje

Skaitmeninis junglumas ir 5G ryšio diegimas yra vieni iš dešimties Ispanijos skaitmeninės 2025 m. darbotvarkės strateginių prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Slovėnijoje

Slovėnija, plėtodama plačiajuosčio ryšio tinklus, pasirenka technologinį neutralumą ir rinkos dinamiką, ypač infrastruktūra ir paslaugomis grindžiamą konkurenciją.

Plačiajuostis ryšys Rumunijoje

Rumunija daugiausia dėmesio skiria nacionalinio plačiajuosčio ryšio tinklo kūrimui kaip žingsniui siekiant ES junglumo tikslų.

Plačiajuostis ryšys Portugalijoje

Portugalijos skaitmeninė darbotvarkė ir 2023–2030 m. itin didelio pralaidumo elektroninių ryšių tinklų sujungiamumo nacionalinė strategija sudaro sąlygas plėtoti skaitmeninę infrastruktūrą Portugalijoje.

Plačiajuostis ryšys Liuksemburge

Ryšių infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti gigabitinę prieigą prie plačiajuosčio ryšio visoje šalyje, kūrimas yra vienas iš Liuksemburgo vyriausybės programos prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Latvijoje

Latvija remia gigabitinės visuomenės tikslus ir siekia 100 Mbps spartos, atnaujinamos iki gigabitinės, miesto ir kaimo vietovėse, taip pat 5G aprėptis visose didelėse miesto vietovėse.

Plačiajuostis ryšys Italijoje

Italijos ultraplačiajuosčio ryšio strategija „Siekiant gigabitinės visuomenės“ siekiama iki 2026 m. visiems užtikrinti gigabitinį ryšį.

Plačiajuostis ryšys Airijoje

Nacionaliniame Airijos plačiajuosčio ryšio plane numatyta, kad iki 2026 m. visos Airijos patalpos turės prieigą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio.

Plačiajuostis ryšys Vengrijoje

2021–2030 m. Vengrijos nacionaline skaitmeninimo strategija siekiama, kad iki 2030 m. 95 proc. namų ūkių galėtų naudotis gigabitiniais tinklais.

Plačiajuostis ryšys Graikijoje

2021–2027 m. nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane skatinama naudoti itin didelio pralaidumo fiksuotojo ryšio tinklus ir 5G tinklus. 2020–2025 m. Graikijos skaitmeninės transformacijos Biblijoje ryšys pabrėžiamas kaip viena iš penkių strateginių krypčių ir pripažįstami...

Plačiajuostis ryšys Vokietijoje

Vokietijos federalinės vyriausybės 2021 m. koalicijos susitarime, skaitmeninėje strategijoje ir 2022 m. gigabitinėje strategijoje pirmenybė teikiama FTTH ir 5G tinklų tiekimui visoje šalyje.

Plačiajuostis ryšys Prancūzijoje

Nacionalinėje plačiajuosčio ryšio programoje „France Trčs Haut Débit“ nustatytas spartaus plačiajuosčio ryšio prieigos visiems namų ūkiams tikslas iki 2022 m., o šviesolaidinio ryšio visiems – iki 2025 m.

Plačiajuostis ryšys Suomijoje

Suomijos valdžios institucijos pritaria konkurencija grindžiamo šviesolaidinio tinklo diegimui, finansuojamam iš viešųjų lėšų nepakankamai aptarnaujamoms vietovėms, ir vietos savivaldybėms teikiamoms konsultacijoms, kaip diegti plačiajuosčio ryšio tinklus.

Plačiajuostis ryšys Estijoje

Estija nustatė bazinį plačiajuostį ryšį visoje šalyje. Estijos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyti plataus užmojo 2030 m. tikslai.

Plačiajuostis ryšys Danijoje

Įvairiomis politinėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama užtikrinti fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptį visoje šalyje, remiami Danijos plačiajuosčio ryšio tikslai. Vyriausybė siekia, kad Danija taptų skaitmenine lydere, sukurdama pagrindą Danijos įmonėms naudotis...

Plačiajuostis ryšys Čekijoje

2021 m. kovo mėn. patvirtintame Nacionaliniame itin didelio pralaidumo tinklų plėtros plane apibrėžiamas Čekijos strateginis požiūris į VHCN statybą.

Plačiajuostis ryšys Kipre

Kipro plačiajuosčio ryšio plane nustatyti 2021–2025 m. strateginiai tikslai, į jį įtrauktos teisėkūros ir reguliavimo intervencinės priemonės, taip pat praktinė parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrai.

Plačiajuostis ryšys Kroatijoje

Kroatijos nacionalinis plačiajuosčio ryšio plėtros planas 2021–2027 m. atitinka 2025 m. Europos gigabitinės visuomenės tikslus ir iš dalies 2030 m. skaitmeninius tikslus.

Plačiajuostis ryšys Bulgarijoje

2020 m. rugpjūčio mėn. buvo atnaujintas ir priimtas naujos kartos prieigos prie naujos kartos „Connected Bulgaria“ nacionalinis plačiajuosčio ryšio infrastruktūros planas ir elektroninių ryšių politika.

Plačiajuostis ryšys Belgijoje

Belgijos plačiajuosčio ryšio strategija įtraukta į platesnę politikos strategiją „Digital Belgium“. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano tikslas – panaikinti likusias baltas vietoves, kuriose didelės spartos paslaugos neteikiamos. Mažindama išlaidas ir...

Plačiajuostis ryšys Austrijoje

Austrijos plačiajuosčio ryšio strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gigabitinio ryšio (fiksuotojo ir judriojo ryšio) tiekimui šalies mastu iki 2030 m.