Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

    bratach na hÍsiltíre

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Ísiltír

Comhlíonann Straitéis Dhigiteach na hÍsiltíre agus an Plean Gníomhaíochta Nascachta spriocanna na Sochaí Gigighiotáin. Tá an Ísiltír ar cheann de na Ballstáit is fearr ó thaobh clúdach leathanbhanda de agus tá sé mar aidhm aici fanacht mar cheannaire digiteach na hEorpa lena gcuirtear nascacht ardcháilíochta ar fáil a fhreastalaíonn ar réimse leathan éileamh agus atá ar fáil ar phraghsanna iomaíocha ag am ar bith agus i ngach áit.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • San Ísiltír, tá roinnt údarás poiblí lena n-áirítear bardais áitiúla, cúigí réigiúnacha agus ar an leibhéal náisiúnta, an Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Beartais Aeráide (Ministerie van Economische Zaken enKlimaat) freagrach as forbairt leathanbhanda sa tír.
  • Déanann an tÚdarás um Thomhaltóirí agusMargaí maoirseacht ar iomaíochtchóir agus ar chosaint tomhaltóirí in earnáil an fhuinnimh, na teileachumarsáide, an iompair agus na seirbhísí poist.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Tugadh Straitéis Digitithe na hÍsiltíre cothrom le dáta in 2021 agus luaitear inti an méid is gá chun an Ísiltír a ullmhú don todhchaí dhigiteach. Is é an dúshlán atá roimh an rialtas dlús a chur leis an aistriú digiteach in earnálacha poiblí agus tacú leis agus tuilleadh cosanta príobháideachais, cibearshlándála, scileanna digiteacha agus iomaíocht chóir a neartú.

Leis an bPlean Gníomhaíochta Nascachta, déantar cuspóirí Straitéis Digitithe na hÍsiltíre a bheachtú agus leagtar amach ann iarrachtaí an rialtais fanacht mar cheannaire digiteach na hEorpa agus é mar aidhm leis nascacht ardcháilíochta a chur ar fáil a d’fhéadfadh freastal ar raon leathan éileamh agus atá ar fáil ar phraghsanna iomaíocha ag am ar bith agus i ngach áit. Sa phlean sin, tacaíonn rialtas na hÍsiltíre le spriocanna Sochaí Gigighiotáin an Aontais. Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

  • I straitéis leathanbhanda na hÍsiltíre, roghnaítear feidhmiú céimneach bonneagair margadhbhunaithe. Cuireann sé béim mhór freisin ar ról na ngníomhaithe áitiúla agus réigiúnacha i gcomhordú agus i simpliú an phróisis. Is oibreoirí príobháideacha go neamhspleách a dhéanann an chuid is mó de chur i bhfeidhm an bhonneagair leathanbhanda. Sa chás sin, is iad na príomhchúraimí atá ar rialtais áitiúla chun infheistíocht ó oibreoirí a spreagadh ná bacainní a bhaint agus malartú faisnéise agus dea-chleachtas a éascú i measc geallsealbhóirí.
  • Treochlár maidir le cur chun feidhme an Bhosca Uirlisí Nascachta: Rinneadh iarrachtaí éagsúla chun comhordú a dhéanamh idir rialtais áitiúla agus náisiúnta maidir le nósanna imeachta deonaithe ceadanna. Chomh maith le comhroinnt faisnéise agus eolais, chruthaigh an Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Beartais Aeráide tascfhórsa d’údaráis náisiúnta agus áitiúla, chun cur chuige aonfhoirmeach a fhorbairt maidir le nósanna imeachta deonaithe ceadanna d’aeróga agus rochtain ar bhonneagar fisiciúil do chealla beaga. Thug an rialtas isteach an deis comhordaitheoirí leathanbhanda a bhunú agus treoirlínte a fhorbairt maidir le táillí.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

  • Bearta Státchabhrach: Níl aon bhearta státchabhrach beartaithe ar an leibhéal náisiúnta.

Sonraí maidir le forbairt agus teicneolaíochtaí leathanbhanda san Ísiltír

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI). 

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa

Béarla

Ollainnis

Eolas teagmhála

BCO an Ísiltír (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Beartais Aeráide (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Seoladh: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC An Háig, An Ísiltír Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 31 611164316 Suíomh Gréasáin

An tÚdarás um Thomhaltóirí agus Margaí (Rialúchán Uathoibríoch & Markt)

Seoladh: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, an Ísiltír Teagmháil trí ríomhphost: + 31 70 7222 000 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.