Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

    Nederländernas flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Nederländerna

Den nederländska digitaliseringsstrategin och handlingsplanen för konnektivitet är förenliga med målen för gigabitsamhället. Nederländerna är en av de högst rankade medlemsstaterna när det gäller bredbandstäckning och strävar efter att förbli den europeiska digitala ledaren som tillhandahåller högkvalitativ konnektivitet som tillgodoser ett brett spektrum av krav och är tillgänglig till konkurrenskraftiga priser när som helst och överallt.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

  • I Nederländerna ansvarar flera offentliga myndigheter, däribland kommuner, regionala provinser och på nationell nivå, ekonomi- och klimatministeriet (Ministerievan Economische Zaken en Klimaat)för bredbandsutvecklingen i landet.
  • Myndigheten för konsument- och marknadsfrågor (AutoriteitConsument & Markt) övervakar rättvis konkurrens och konsumentskydd inom energi-, telekommunikations-, transport- och postsektorn.

Huvudsakliga mål för bredbandsutveckling

Den nederländska digitaliseringsstrategin uppdaterades 2021 och anger vad som behövs för att göra Nederländerna redo för den digitala framtiden. Utmaningen för regeringen är att påskynda och stödja den digitala omställningen i den offentliga sektorn och stärka ytterligare integritetsskydd, cybersäkerhet, digitala färdigheter och rättvis konkurrens.

Handlingsplanen för konnektivitet preciserar målen i den nederländska digitaliseringsstrategin och beskriver regeringens insatser för att förbli Europas digitala ledare i syfte att tillhandahålla konnektivitet av hög kvalitet som kan tillgodose ett brett spektrum av krav och som är tillgänglig till konkurrenskraftiga priser när som helst och överallt. I denna plan stöder den nederländska regeringen EU:s mål för gigabitsamhället. Alla hushåll bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

I strategin för den digitala ekonomin (november 2022, Strategie Digitale Economie) anges ”Expanding reliable and strong digital infrastructure” som en av huvudpelarna och avsikten är att överbrygga den digitala klyftan med 19 000 adresser i de yttersta randområdena.

Huvudsakliga åtgärder för bredbandsutveckling

  • I den nederländska bredbandsstrategin väljs en marknadsbaserad infrastrukturutbyggnad. Det lägger också stor vikt vid de lokala och regionala aktörernas roll när det gäller att samordna och förenkla processen. Större delen av utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen görs självständigt av privata operatörer. Här är undanröjandet av hinder och underlättandet av utbytet av information och bästa praxis mellan berörda parter de lokala myndigheternas främsta uppgift att stimulera operatörernas investeringar.
  • Färdplan för genomförandet av verktygslådan för konnektivitet: Olika ansträngningar har gjorts för att samordna förfarandena för tillståndsgivning mellan lokala och nationella myndigheter. Vid sidan av informations- och kunskapsdelning inrättade ekonomi- och klimatministeriet en arbetsgrupp bestående av nationella och lokala myndigheter för att utveckla en enhetlig strategi för tillståndsförfaranden för antenner och tillgång till fysisk infrastruktur för små celler. Regeringen införde också möjligheten att inrätta bredbandssamordnare och ta fram riktlinjer för avgifter.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

  • Statliga stödåtgärder: Det finns inga planerade statliga stödåtgärder på nationell nivå.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Nederländerna

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digital amp; samhälle (Desi). 

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserad spektrumtilldelning, se Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

engelska

nederländska

Kontaktuppgifter

BCO Netherlands (nationella byrån för bredbandskompetens): Ministeriet för ekonomi och klimatpolitik (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Adress: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Haag, Nederländerna
Kontakt via e-post
Telefon: +31 611164316
Webbplats

Myndighet för konsumenter & Marknader (Autoriteit Consument & Markt)

Adress: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nederländerna
Kontakt via e-post
Telefon: +31 70 7222 000
Webbplats

Senaste nytt

Verksamhetsrapporten för 2023–2024 från Europeiska nätverket av bredbandskompetenskontor

I den här broschyren presenteras de viktigaste aktiviteterna, fokusområdena och höjdpunkterna från det årliga programmet för 2023–2024 för nätverket av europeiska bredbandskompetenskontor (BCO-nätverket).

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.