Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

    Nederländernas flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Nederländerna

Den nederländska digitaliseringsstrategin och handlingsplanen för konnektivitet uppfyller målen för Gigabitsamhället. Nederländerna är en av de högst rankade medlemsstaterna när det gäller bredbandstäckning och syftar till att förbli den europeiska digitala ledaren som tillhandahåller högkvalitativ konnektivitet som tillgodoser ett brett spektrum av krav och finns tillgänglig till konkurrenskraftiga priser när som helst och överallt.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

  • I Nederländerna är flera offentliga myndigheter, däribland lokala kommuner, regionala provinser och på nationell nivå, ministeriet för ekonomi och klimatpolitik(ministerie van Economische Zaken enKlimaat) ansvariga för bredbandsutvecklingen i landet.
  • Myndigheten för konsument- och marknadsfrågor (Autoriteit Consument & Markt) övervakar rättvis konkurrens och konsumentskydd inom energi-, telekommunikations-, transport- och postsektorn.

Huvudsyften för bredbandsutveckling

Den nederländska digitaliseringsstrategin uppdaterades 2021 och anger vad som behövs för att göra Nederländerna redo för den digitala framtiden. Utmaningen för regeringen är att påskynda och stödja den digitala omställningen inom den offentliga sektorn och att stärka ytterligare integritetsskydd, cybersäkerhet, digitala färdigheter och rättvis konkurrens.

I handlingsplanen för konnektivitet finslipas målen i den nederländska digitaliseringsstrategin och beskrivs regeringens insatser för att förbli den europeiska digitala ledaren i syfte att tillhandahålla högkvalitativ konnektivitet som kan tillgodose ett brett spektrum av krav och som finns tillgänglig till konkurrenskraftiga priser när som helst och överallt. I denna plan stöder den nederländska regeringen EU:s Gigabit Society-mål. Alla hushåll bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

De viktigaste åtgärderna för bredbandsutveckling

  • I den nederländska bredbandsstrategin väljs en marknadsbaserad infrastrukturutbyggnad. Den lägger också stor vikt vid de lokala och regionala aktörernas roll när det gäller att samordna och förenkla processen. Merparten av utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur sker självständigt av privata operatörer. Att undanröja hinder och underlätta utbytet av information och bästa praxis mellan berörda parter är de lokala myndigheternas viktigaste uppgifter för att stimulera aktörernas investeringar.
  • Färdplan för genomförandet av verktygslådan för konnektivitet: Olika ansträngningar har gjorts för att samordna de lokala och nationella myndigheterna när det gäller tillståndsförfaranden. Vid sidan av informations- och kunskapsutbyte skapade ministeriet för ekonomi och klimat en arbetsgrupp med nationella och lokala myndigheter för att utveckla en enhetlig strategi för tillståndsförfaranden för antenner och tillgång till fysisk infrastruktur för små celler. Regeringen införde också möjligheten att inrätta bredbandssamordnare och ta fram riktlinjer för avgifter.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

  • Statliga stödåtgärder: Det finns inga planerade statliga stödåtgärder på nationell nivå.

Data om bredbandsutveckling och teknik i Nederländerna

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI). 

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument

Svenska

Holländska

Kontaktuppgifter

BCO Nederländerna (nationellt bredbandskompetenskontor): Ministeriet för ekonomi och klimatpolitik (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Adress: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Haag, Nederländerna Kontakt via e-post Telefon: + 31 611164316 Webbplats

Myndighet för konsumenter och marknader (Autoriteit Consument & Markt)

Adress: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nederländerna Kontakt via e-post Telefon: + 31 70 7222 000 Webbplats

Senaste nytt

Moldavien och Ukraina: säkerställa hållbar konnektivitet

Nätverket för bredbandskompetens (BCO-nätverket) är på Europeiska kommissionens vägnar glädjande att stå värd för en särskild onlinesession för BCO för att säkerställa hållbar konnektivitet i Moldavien och Ukraina.

NEWS ARTICLE |
Vinnarna av Europeiska bredbandspriset 2023

Projekt från hela Europa som ger medborgarna konnektivitet med mycket hög kapacitet ansökte om det europeiska bredbandspriset 2023. De fem vinnarna tillkännagavs och delades ut av Europeiska kommissionen vid ceremonin i Bryssel den 21 november.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredbandstillgång i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder målen för gigabitsamhället och siktar på 100 Mbps, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.