Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe: Pomoc państwa

Pomoc państwa na łącza szerokopasmowe może być konieczna w niektórych miejscach, w których rynek nie zapewnia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych.

Kataloński plan społeczeństwa gigabitowego, Hiszpania

fix-empty

W dniu 31 stycznia 2023 r. zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.C 36 z 31.1.2023, s. 1–42) i są stosowane od dnia następującego po ich opublikowaniu. Wytyczne wskazują, w jaki sposób Komisja dokona oceny środków pomocy państwa zgłoszonych przez państwa członkowskie, które wspierają rozwój i upowszechnianie sieci szerokopasmowych w UE.

Większość inwestycji w sieci szerokopasmowe pochodzi od prywatnych operatorów, ale pomoc państwa może być konieczna w niektórych obszarach w celu rozwoju sieci szerokopasmowych lub zachęcania konsumentów i przedsiębiorstw do subskrypcji usług szerokopasmowych.

Wytyczne pomogą organom publicznym w opracowaniu środków wsparcia zgodnych z jednolitym rynkiem, które przyczynią się do osiągnięcia celów w zakresie łączności na 2030 r. określonych w programie polityki europejskiej dekady cyfrowej oraz zapewnią wszystkim łączność gigabitową, a także zasięg 5G na wszystkich obszarach zaludnionych.

Nowe wytyczne odzwierciedlają obecne zmiany regulacyjne, rynkowe i techniczne. W rezultacie dokonano przeglądu progów interwencji. Państwa członkowskie mogą wspierać inwestycje w sieci stacjonarne na obszarach, na których rynek nie zapewnia użytkownikom końcowym prędkości pobierania wynoszącej co najmniej 1 Gb/s i prędkości przesyłania danych wynoszącej co najmniej 150 Mb/s.

Po raz pierwszy wytyczne stanowią również ramy oceny pomocy na rzecz wdrożenia sieci komórkowych (w tym sieci 5G) oraz środków w zakresie podejmowania działań.

Niektóre przepisy zostały uproszczone. W szczególności przy projektowaniu produktów dostępu hurtowego do dotowanej sieci można lepiej uwzględnić sytuację konkurencyjną danego obszaru oraz popyt na niektóre produkty dostępu. W rezultacie niektóre koszty wdrożenia mogłyby zostać zmniejszone bez wpływu na konkurencję.

Ponadto wytyczne zawierają dodatkowe wytyczne dotyczące szeregu kluczowych obszarów, takich jak mapowanie, konsultacje społeczne, procedura selekcji, hurtowe ceny dostępu i mechanizmy wycofania.

W szczególności w zmienionych wytycznych uznano, że w celu uniknięcia nadmiernych różnic w sposobie przeprowadzania mapowania sieci szerokopasmowych (istotny element weryfikacji występowania niedoskonałości rynku) należy zharmonizować kilka kluczowych elementów (na przykład wydajność sieci musi być mierzona pod względem prędkości pobierania oraz, w stosownych przypadkach, prędkości transmisji dostępnej użytkownikom końcowym w warunkach szczytowych i w obiektach minionych lub w sieci 100 m² dla sieci bezprzewodowych). Ponadto w załączniku do wytycznych zaproponowano bardziej szczegółową, ale dobrowolną metodologię.

Więcej szczegółów i zasad można znaleźć w wytycznych dotyczących sieci szerokopasmowych.

 

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przyjmuje zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych. W zmienionych wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych określono zasady, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać środki pomocy państwa zgłoszone przez państwa członkowskie w celu wsparcia budowy i upowszechnienia sieci szerokopasmowych w UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Planowanie projektów szerokopasmowych

Dział planowania sieci szerokopasmowych pomaga gminom i innym podmiotom w planowaniu udanych projektów rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Łącza szerokopasmowe: Definicja planu

Kluczem do pomyślnego rozwoju regionalnego dostępu szerokopasmowego jest politycznie wspierany plan na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, który łączy cele z konkretnymi potrzebami i zainteresowanymi stronami.

Łącza szerokopasmowe: Plan działania

W planie działania wyszczególniono koszty, zainteresowane strony, działania, koordynację i monitorowanie związane z wdrażaniem strategii w zakresie dostępu szerokopasmowego.

Łącza szerokopasmowe: Sieć i topologia

Sieć szerokopasmowa składa się z części geograficznych. Topologia sieci opisuje, w jaki sposób poszczególne części sieci są połączone. Najważniejszymi topologiami dla sieci szkieletowych i obszarowych są topologie drzew, topologie pierścieniowe i topologie siatki. W przypadku...

Łącza szerokopasmowe: Wybór infrastruktury

Sieci szerokopasmowe wymagają różnych typów infrastruktury w zależności od różnych warunków logistycznych, gospodarczych lub demograficznych. Użyj pytań, aby pomóc wybrać.