Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband: Statligt stöd

Statligt stöd till bredband kan vara nödvändigt på vissa platser där marknaden inte tillhandahåller de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna.

Det katalanska gigabitsamhällets plan, Spanien

fix-empty

Den 31 januari 2023 offentliggjordes de reviderade riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsnät i Europeiska unionens officiella tidning (EUT C 36, 31.1.2023, s. 1). I riktlinjerna anges hur kommissionen kommer att bedöma statliga stödåtgärder som anmälts av medlemsstater som stöder utbyggnaden och användningen av bredbandsnät i EU.

De flesta investeringar i bredbandsnät kommer från privata operatörer, men statligt stöd kan vara nödvändigt på vissa områden för utbyggnad av bredbandsnät eller för att uppmuntra konsumenter och företag att abonnera på bredbandstjänster.

Riktlinjerna kommer att hjälpa offentliga myndigheter att utforma stödåtgärder som är förenliga med den inre marknaden och som bidrar till att uppnå konnektivitetsmålen för 2030 i det europeiska politiska programmet för det digitala decenniet och säkerställer gigabitkonnektivitet för alla samt 5G-täckning för alla befolkade områden.

De nya riktlinjerna återspeglar den nuvarande utvecklingen på reglerings-, marknads- och teknikområdet. Till följd av detta har trösklarna för intervention reviderats. Medlemsstaterna kan stödja investeringar i fasta nät i områden där marknaden sannolikt inte kommer att ge slutanvändarna en nedladdningshastighet på minst 1 Gbps och en uppladdningshastighet på minst 150 Mbps.

För första gången innehåller riktlinjerna också en ram för bedömning av stöd till utbyggnad av mobila nät (inklusive 5G) och åtgärder för införande.

Vissa regler har förenklats. Framför allt kan utformningen av produkter för grossisttillträde till det subventionerade nätet bättre beakta konkurrenssituationen i det berörda området och efterfrågan på vissa tillträdesprodukter. Till följd av detta skulle vissa distributionskostnader kunna minskas utan att konkurrensen påverkas.

Riktlinjerna ger dessutom ytterligare vägledning på ett antal nyckelområden, t.ex. kartläggning, offentligt samråd, urvalsförfarande, prissättning för tillträde i grossistledet och mekanismer för återkrav.

I de reviderade riktlinjerna erkänns särskilt att för att undvika alltför stora skillnader i hur kartläggningen av bredbandsnäten utförs (en viktig faktor för att kontrollera om ett marknadsmisslyckande föreligger) måste flera viktiga delar harmoniseras (t.ex. måste nätets prestanda mätas i fråga om nedladdningshastigheter och, i förekommande fall, uppladdningshastigheter som är tillgängliga för slutanvändare under rusningstider och på plats som passeras eller i ett nät på 100 m² för trådlösa nät). Dessutom föreslås en mer detaljerad men frivillig metod i en bilaga till riktlinjerna.

Mer information och regler finns i bredbandsriktlinjerna.

 

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen lägger fram nya initiativ för morgondagens digitala infrastruktur

Kommissionen har lagt fram en rad möjliga åtgärder för att främja innovation, säkerhet och motståndskraft i digitala infrastrukturer. Den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft är beroende av dessa avancerade digitala nätinfrastrukturer och nättjänster, eftersom snabb, säker och utbredd konnektivitet är avgörande för spridningen av den teknik som kommer att föra in oss i morgondagens värld: telemedicin, automatiserad körning, prediktivt underhåll av byggnader eller precisionsjordbruk.

PRESS RELEASE |
Kommissionen välkomnar nya åtgärder för att främja utbyggnaden av gigabitnät

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som nåtts mellan Europaparlamentet och rådet om rättsakten om gigabitinfrastruktur, som kommissionen föreslog den 23 februari 2023. Avtalet ingås samtidigt med antagandet av rekommendationen om regleringsfrämjande av gigabitkonnektivitet (gigabitrekommendationen).

Läs mer

Översikt

Projektplanering för bredband

Avsnittet Bredbandsplanering hjälper kommuner och andra enheter att planera framgångsrika bredbandsprojekt.

Se också

Bredband: Bärarmodeller

Kommuner, kommunala företag, samriskföretag och privata företag kan vara involverade i ett, två eller alla tre stadier av bredbandsutveckling.

Bredband: Aktörer i värdekedjan

De grundläggande rollerna för fysisk infrastrukturleverantör (PIP), nätverksleverantör (NP) och tjänsteleverantör (SP) kan tas av olika aktörer.

Bredband: Plandefinition

Nyckeln till en framgångsrik regional bredbandsutveckling är en politiskt understödd plan på lokal, regional eller nationell nivå som kombinerar mål med specifika behov och intressenter.

Bredband: Handlingsplan

I handlingsplanen redogörs för kostnaderna, intressenterna, verksamheten, samordningen och övervakningen i samband med genomförandet av bredbandsstrategin.

Bredband: Tekniköversikt

En översikt över olika trådbundna, trådlösa och kommande bredbandstekniker och en beskrivning av deras fördelar, nackdelar och hållbarhet.

Bredband: Investeringsmodeller

Investeringsmodeller ger intressanta möjligheter till engagemang för en myndighet som är engagerad i regional bredbandsutveckling.

Bredband: Nätverk och topologi

Ett bredbandsnät består av geografiska delar. Topologin i ett nätverk beskriver hur de olika delarna av ett nätverk är anslutna. De mest relevanta topologierna för ryggraden och området nätverk är träd topologier, ring topologier och meshade topologier. För den första milen, två...

Bredband: nätverkslager och affärsroller

För att förstå de roller som offentliga förvaltningar kan ta är det bra att se de olika skikten som utgör ett bredbandsnät samt de viktigaste affärsrollerna.

Bredband: Val av infrastruktur

Bredbandsnät kräver olika typer av infrastruktur baserat på olika logistiska, ekonomiska eller demografiska förhållanden. Använd frågorna för att hjälpa till att välja.

Bredband: Teknikjämförelse

En jämförelse av bredbandsteknik presenterar funktioner i varje lösning och hjälper till att fatta beslut om den bästa lösningen för olika regioner.