Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie: Štátna pomoc

Štátna pomoc na širokopásmové pripojenie môže byť potrebná na niektorých miestach, kde trh neposkytuje potrebné investície do infraštruktúry.

Plán Katalánska gigabitová spoločnosť, Španielsko

fix-empty

Dňa 31. januára 2023 boli revidované usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v.EÚ C 36, 31.1.2023, s. 1 – 42) a uplatňujú sa odo dňa nasledujúceho po ich uverejnení. V usmerneniach sa uvádza, ako Komisia posúdi opatrenia štátnej pomoci notifikované členskými štátmi, ktoré podporujú zavádzanie a zavádzanie širokopásmových sietí v EÚ.

Väčšina investícií do širokopásmových sietí pochádza od súkromných prevádzkovateľov, ale v niektorých oblastiach môže byť potrebná štátna pomoc na zavedenie širokopásmových sietí alebo na stimulovanie spotrebiteľov a podnikov, aby si predplatili širokopásmové služby.

Usmernenia pomôžu verejným orgánom navrhnúť podporné opatrenia zlučiteľné s jednotným trhom, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov v oblasti pripojenia do roku 2030 v rámci európskeho programu politiky digitálneho desaťročia a zabezpečia gigabitové pripojenie pre všetkých, ako aj pokrytie 5G pre všetky osídlené oblasti.

Nové usmernenia odrážajú súčasný regulačný, trhový a technický vývoj. V dôsledku toho sa zrevidovali prahové hodnoty pre intervenciu. Členské štáty môžu podporovať investície do pevných sietí v oblastiach, v ktorých nie je pravdepodobné, že trh poskytne koncovým používateľom rýchlosť sťahovania dát aspoň 1 Gb/s a rýchlosť odosielania dát najmenej 150 Mb/s.

Usmernenia po prvýkrát takisto poskytujú rámec na hodnotenie pomoci na zavádzanie mobilných sietí (vrátane 5G) a opatrenia na ich využívanie.

Niektoré pravidlá sa zjednodušili. Najmä pri navrhovaní veľkoobchodných prístupových produktov do subvencovanej siete sa môže lepšie zohľadniť konkurenčná situácia v príslušnej oblasti a dopyt po určitých prístupových produktoch. V dôsledku toho by sa určité náklady na zavedenie mohli znížiť bez ovplyvnenia hospodárskej súťaže.

Usmernenia okrem toho poskytujú dodatočné usmernenia týkajúce sa viacerých kľúčových oblastí, ako sú mapovanie, verejné konzultácie, výberové konanie, stanovovanie cien za veľkoobchodný prístup a mechanizmy spätného vymáhania.

V revidovaných usmerneniach sa predovšetkým uznáva, že s cieľom vyhnúť sa nadmerným rozdielom v spôsobe vykonávania mapovania širokopásmových sietí (podstatný prvok na overenie, či existuje zlyhanie trhu) sa musí harmonizovať niekoľko kľúčových prvkov (napríklad výkonnosť siete sa musí merať z hľadiska rýchlosti sťahovania a prípadne rýchlosti nahrávania, ktoré majú koncoví používatelia k dispozícii v čase špičky a v prechádzajúcich priestoroch alebo v sieti s rozlohou 100 m² pre bezdrôtové siete). Okrem toho sa v prílohe k usmerneniam navrhuje podrobnejšia, ale dobrovoľná metodika.

Ďalšie podrobnosti a pravidlá sú uvedené v usmerneniach pre širokopásmové pripojenie.

 

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

PRESS RELEASE |
Komisia víta nové opatrenia na podporu zavádzania gigabitových sietí

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o akte o gigabitovej infraštruktúre, ktorú Komisia navrhla 23. februára 2023. Dohoda prichádza súčasne s prijatím odporúčania o regulačnej podpore gigabitového pripojenia (odporúčanie o gigabitovom pripojení).

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Plánovanie projektov širokopásmového pripojenia

Sekcia plánovania širokopásmového pripojenia pomáha obciam a iným subjektom pri plánovaní úspešných projektov rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie: Modely nosičov

Obce, obecné spoločnosti, spoločné podniky a súkromné spoločnosti môžu byť zapojené do jednej, dvoch alebo všetkých troch fáz rozvoja širokopásmového pripojenia.

Širokopásmové pripojenie: Definícia plánu

Kľúčom k úspešnému rozvoju regionálneho širokopásmového pripojenia je politicky podporovaný plán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ktorý spája ciele s osobitnými potrebami a zainteresovanými stranami.

Širokopásmové pripojenie: Akčný plán

V akčnom pláne sa podrobne opisujú náklady, zainteresované strany, činnosti, koordinácia a monitorovanie zapojené do vykonávania stratégie širokopásmového pripojenia.

Širokopásmové pripojenie: Sieť a topológia

Širokopásmová sieť sa skladá zo zemepisných častí. Topológia siete opisuje, ako sú pripojené rôzne časti siete. Najrelevantnejšie topológie pre chrbticu a oblastné siete sú topológie stromov, kruhové topológie a pletivo topológie. Pre prvú míľu, dve hlavné základné topológie...