Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

De Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten”

De Gemeenschappelijke Onderneming Europese slimme netwerken en diensten (SNS JU) heeft tot doel industrieel leiderschap voor Europa te waarborgen in 5G en 6G.

    logo van de gemeenschappelijke onderneming

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

In november 2021 werd bij Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad de GO SNS opgericht als juridische en financieringsentiteit als onderdeel van de tien Europese partnerschappen om de groene en digitale transitie te intensiveren. De gemeenschappelijke onderneming SNS maakt het mogelijk EU- en industriële hulpbronnen te bundelen in slimme netwerken en diensten. Het bevordert ook de afstemming met de lidstaten op het gebied van onderzoek en innovatie van 6G en de uitrol van geavanceerde 5G-netwerken. De gemeenschappelijke onderneming SNS bevat een ambitieuze missie en een EU-begroting van 900 miljoen EUR voor de periode 2021-2027.

Missies

De GO SNS heeft twee hoofdmissies:

  1. Bevordering van de Europese technologiesoevereiniteit in 6G door de uitvoering van het bijbehorende programma voor onderzoek en innovatie (O & I) dat rond 2025 leidt tot de conceptie en normalisatie. Het moedigt de voorbereiding aan op de vroege marktintroductie van 6G-technologieën tegen het einde van het decennium. Het mobiliseren van een brede reeks belanghebbenden is van cruciaal belang om strategische gebieden van de waardeketen van netwerken en diensten aan te pakken. Dit varieert van edge- en cloudgebaseerde dienstverlening tot marktkansen in nieuwe componenten en apparaten buiten smartphones. 
  2. Stimuleren van de uitrol van 5G in Europa met het oog op de ontwikkeling van digitale leidende markten en het mogelijk maken van de digitale en groene transitie van de economie en de samenleving. Daartoe coördineert de GO SNS de strategische richtsnoeren voor de relevante programma’s in het kader van de Connecting Europe Facility, met name 5G -corridors. Het draagt ook bij tot de coördinatie van nationale programma’s, onder meer in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht en andere Europese programma’s en faciliteiten zoals het programma Digitaal Europa (DEP) en InvestEU.

De Gemeenschappelijke Onderneming slimme netwerken en diensten ondersteunt ook de technologische soevereiniteit voor Europa, in overeenstemming met de 5G -toolbox voor cyberbeveiliging, de strategie voor cyberbeveiliging en de industriestrategie.

Strategische routekaarten

Het partnerschap maakt een solide routekaart voor onderzoek en innovatie (O & I) mogelijk, evenals een uitrolagenda die is opgesteld en gevolgd door een kritische massa van Europese actoren.

De SRIA: De strategische agenda voor onderzoek en innovatie (.pdf) identificeert:

  • het doelgerichte effect van de gemeenschappelijke onderneming SNS;
  • de geplande activiteitenportefeuille;
  • meetbare verwachte resultaten;
  • middelen;
  • te leveren producten;
  • mijlpalen voor de periode 2021-2027.

Het is gebaseerd op de input van NetWorld2020 European Technology Platform (ETP), die meer dan 1000 entiteiten vertegenwoordigt. Het bevat bijdragen van de 6G Industry Association (6GIA), de Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) en het Networked European Software and Services Initiative (NESSI). De SRIA wordt regelmatig bijgewerkt.

De SDA: De strategische uitrolagenda’s voor 5G (SDA’s) hebben betrekking op 5G-infrastructuren die Connected and Automated Mobility for Road and Rail in Europe mogelijk maken, zoals gefinancierd in het kader van CEF Digital. Zij zijn opgesteld door een brede groep belanghebbenden en schetsen de visie, uitrolscenario’s, samenwerkingsmodellen en regelgevingsstimulansen om investeringen in de uitrol van 5G-corridors langs belangrijke vervoersroutes in Europa te stimuleren.

Zij effenen ook de weg naar het gebruik van 5G bij de digitale exploitatie van het spoor en andere commerciële diensten voor weggebruikers en treinreizigers.

De SDA wordt momenteel herzien en zal geactualiseerde richtsnoeren verstrekken die door de raad van bestuur van de GO SNS moeten worden aangenomen.

Leden

De gemeenschappelijke onderneming SNS voorziet in publieke en particuliere leden:

Publieke leden

De Europese Unie (vertegenwoordigd door de Commissie).

De lidstaten zijn geen lid, aangezien er geen aanvullende financiële bijdragen van de lidstaten worden gepland. Zij zijn echter nauw betrokken bij de bestuursstructuur. Ze kunnen ook bijdragende partners worden door het verstrekken van substantiële bijdragen in natura.

Particuliere leden

De 6G Smart Networks and Services Industry Association — 6GIA, die haar statuten heeft uitgebreid om de deelname en mobilisatie van een breder scala van Europese belanghebbenden bij SNS-activiteiten mogelijk te maken. 

Budget

De gemeenschappelijke onderneming SNS wordt gezamenlijk gefinancierd door de industrie en de EU. De begroting van de GO SNS bedraagt ten minste 1,8 miljard EUR voor de periode 2021-27. Een EU-bijdrage van 900 miljoen euro zal ten minste worden gecompenseerd door de particuliere leden. De GO SNS verleent financiële steun in de vorm van O & I-subsidies aan deelnemers na open en concurrerende oproepen.

E-mail de GO via cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

5G

5G is de cruciale nieuwe generatie netwerktechnologie die innovatie mogelijk maakt en de digitale transformatie ondersteunt.

Zoek verder

Zie ook

5G Onderzoek & normen

De Europese Commissie werkt samen met de industrie in het 5G Public Private Partnership als onderzoeks- en innovatievehikel om Europees 5G-onderzoek te structureren en te sturen.

5G en elektromagnetische velden

De Europese elektronische-communicatiecode speelt een sleutelrol bij het waarborgen van consistente 5G-implementatievoorwaarden en tegelijkertijd de volksgezondheid.

5G Observatorium

De Europese 5G-waarnemingspost stelt de EU in staat de voortgang van het 5G-actieplan te beoordelen en actie te ondernemen om het volledig uit te voeren.

5G Actieplan

Het 5G-actieplan is een strategisch initiatief dat 5G een realiteit zal maken voor alle burgers en bedrijven in de hele EU.

5G grensoverschrijdende corridors

De EU-landen en het bedrijfsleven werken samen om de grootschalige uitrol van 5G-corridors voor verbonden en geautomatiseerde mobiliteit op Europese vervoerspaden voor te bereiden.