Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (Wspólne Przedsięwzięcie SNS) ma na celu zapewnienie Europie wiodącej pozycji w przemyśle w dziedzinie 5G i 6G.

W listopadzie 2021 r. rozporządzeniem Rady 2021/2085 ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie SNS jako podmiot prawny i finansujący w ramach 10 partnerstw europejskich w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wspólne Przedsięwzięcie SNS umożliwia łączenie zasobów unijnych i przemysłowych w ramach inteligentnych sieci i usług. Wspiera on również dostosowanie do wymogów państw członkowskich w zakresie badań naukowych i innowacji 6G oraz wdrażanie zaawansowanych sieci 5G. Wspólne Przedsięwzięcie SNS wyznacza ambitną misję i budżet UE w wysokości 900 mln EUR na lata 2021–2027.

Misje

Wspólne Przedsięwzięcie SNS ma dwie główne misje:

  1. Wspieranie suwerenności technologicznej Europy w 6G poprzez wdrożenie powiązanego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (B+I) prowadzącego do koncepcji i normalizacji około 2025 r. Zachęca do przygotowania się do wczesnego wprowadzenia na rynek technologii 6G do końca dekady. Mobilizacja szerokiego grona zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla uwzględnienia strategicznych obszarów łańcucha wartości sieci i usług. Obejmuje to usługi oparte na krawędziach i chmurze, a skończywszy na możliwościach rynkowych w zakresie nowych komponentów i urządzeń poza smartfonami. 
  2. Pobudzenie wdrażania sieci 5G w Europie w celu rozwoju wiodących rynków cyfrowych oraz umożliwienia cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki i społeczeństwa. W tym celu Wspólne Przedsięwzięcie SNS koordynuje strategiczne wytyczne dotyczące odpowiednich programów w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w szczególności korytarzy 5G. Przyczynia się również do koordynacji programów krajowych, w tym w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz innych europejskich programów i instrumentów, takich jak Program „Cyfrowa Europa” i InvestEU.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług wspiera również suwerenność technologiczną Europy, zgodnie z zestawem narzędzi do cyberbezpieczeństwa 5G, strategią bezpieczeństwa cybernetycznego i strategią przemysłową.

Strategiczne plany działania

Partnerstwo umożliwia stworzenie solidnego planu działania w zakresie badań naukowych i innowacji, a także program wdrażania określony i po którym nastąpi masa krytyczna podmiotów europejskich.

SRIA: Strategiczny plan badań i innowacji (.pdf) określa:

  • ukierunkowane oddziaływanie Wspólnego Przedsięwzięcia SNS;
  • przewidywany portfel działań;
  • wymierne oczekiwane wyniki;
  • zasoby;
  • wyniki;
  • kamienie milowe na lata 2021–2027.

Opiera się on na wkładzie Europejskiej Platformy Technologicznej NetWorld2020 (ETP), reprezentującej ponad 1000 podmiotów. Obejmuje on wkłady z 6G Industry Association (6GIA), Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) oraz Networked European Software and Services Initiative (NESSI). SRIA jest regularnie aktualizowana.

SDA: Strategiczne programy wdrażania sieci 5G dotyczą infrastruktury 5G umożliwiającej połączoną i zautomatyzowaną mobilność drogową i kolejową w Europie, finansowaną w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze cyfrowym. Zostały one opracowane przez szeroką grupę zainteresowanych stron i przedstawiły wizję, scenariusze wdrożenia, modele współpracy i zachęty regulacyjne w celu stymulowania inwestycji w rozwój korytarzy 5G wzdłuż głównych szlaków transportowych w Europie.

Torują one również drogę do wykorzystania 5G w cyfrowych operacjach kolejowych i innych usług komercyjnych dla użytkowników dróg i pasażerów pociągów.

SDA jest obecnie w trakcie przeglądu i zapewni zaktualizowane wytyczne, które mają zostać przyjęte przez Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia SNS.

Członkowie

Wspólne Przedsięwzięcie SNS przewiduje, że członkowie publiczni i prywatni:

Członkowie publiczni

Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję).

Państwa członkowskie nie są członkami, ponieważ państwa członkowskie nie planują żadnych dodatkowych wkładów finansowych. Są one jednak ściśle powiązane ze strukturą zarządzania. Mogą również stać się partnerami wnoszącymi wkład w postaci znacznych wkładów rzeczowych.

Członkowie prywatni

6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, które rozszerzyło swój statut, aby umożliwić udział i mobilizację szerszego grona europejskich zainteresowanych stron w działaniach SNS. 

Budżet

Wspólne Przedsięwzięcie SNS jest finansowane wspólnie przez przemysł i UE. Budżet Wspólnego Przedsięwzięcia SNS wynosi co najmniej 1,8 mld EUR na lata 2021–2027. Wkład UE w wysokości 900 mln EUR zostanie co najmniej wyrównany przez członków prywatnych. Wspólne Przedsięwzięcie SNS zapewnia uczestnikom wsparcie finansowe w formie dotacji na badania naukowe i innowacje w następstwie otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.

Wyślij wiadomość do Wspólnego Przedsięwzięcia na adres cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Wdrożenie korytarza 5G

Państwa członkowskie UE i przemysł koordynują swoje wysiłki na rzecz rozpoczęcia wdrażania na dużą skalę korytarzy 5G na rzecz opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności (CAM).