Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Europejskich Inteligentnych Sieci i Usług (SNS) ma na celu zapewnienie Europie wiodącej pozycji w przemyśle w zakresie technologii 5G i 6G.

    logo Wspólnego Przedsięwzięcia

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

W listopadzie 2021 r. rozporządzeniem Rady 2021/2085 ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie SNS jako podmiot prawny i finansujący w ramach 10 partnerstw europejskich w celu zintensyfikowania transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wspólne Przedsięwzięcie SNS umożliwia łączenie zasobów UE i przemysłowych w ramach inteligentnych sieci i usług. Przyczynia się również do dostosowania się do wymogów państw członkowskich w zakresie badań i innowacji 6G oraz wdrażania zaawansowanych sieci 5G. Wspólne Przedsięwzięcie SNS wyznacza ambitną misję i budżet UE w wysokości 900 mln EUR na lata 2021–2027.

Misje

Wspólne Przedsięwzięcie SNS ma dwie główne misje:

  1. Wspieranie suwerenności technologicznej Europy w sieci 6G poprzez wdrożenie powiązanego programu badań naukowych i innowacji (R & I) prowadzącego do koncepcji i normalizacji około 2025 r. Zachęca do przygotowania się do wczesnego wprowadzenia na rynek technologii 6G do końca dekady. Mobilizacja szerokiego grona zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla zajęcia się strategicznymi obszarami łańcucha wartości sieci i usług. Obejmuje to świadczenie usług opartych na krawędziach i chmurze po możliwości rynkowe w nowych komponentach i urządzeniach poza smartfonami. 
  2. Zwiększenie wdrażania sieci 5G w Europie z myślą o rozwijaniu wiodących rynków cyfrowych oraz umożliwieniu cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki i społeczeństwa. W tym celu Wspólne Przedsięwzięcie SNS koordynuje strategiczne wytyczne dotyczące odpowiednich programów w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w szczególności korytarzy 5G. Przyczynia się również do koordynacji programów krajowych, w tym w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz innych programów i instrumentów europejskich, takich jak program „Cyfrowa Europa” i InvestEU.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług wspiera również suwerenność technologiczną Europy, zgodnie z zestawem narzędzi do cyberbezpieczeństwa 5G, strategią bezpieczeństwa cybernetycznego i strategią przemysłową.

Strategiczne plany działania

Partnerstwo umożliwia stworzenie solidnego planu działania w zakresie badań naukowych i innowacji (R & I), a także program rozmieszczenia określony, a następnie masa krytyczna podmiotów europejskich.

SRIA: Strategiczny program badań naukowych i innowacji (SRIA) „Inteligentne sieci w kontekście NGI” zawiera podsumowanie kluczowych obszarów badawczych dotyczących przyszłości technologii komunikacyjnych. Jest produkowany przez Europejską Platformę Technologiczną NetWorld2020 (ETP), reprezentującą ponad 1000 podmiotów. SRIA obejmuje wkład stowarzyszenia branżowego 6G (6GIA), Alliance for Internet of Things Innovation (AIoTI) oraz Networked European Software and Services Initiative (NESSI).

SDA: Strategiczne programy wdrażania 5G (SDA) dotyczą połączonej i zautomatyzowanej mobilności oraz kolei w Europie i zostały opracowane przez szeroką grupę zainteresowanych stron. Określono w nich wizję, scenariusze wdrażania, modele współpracy i zachęty regulacyjne, aby stymulować inwestycje we wdrażanie korytarzy 5G wzdłuż głównych szlaków transportowych w Europie. Jest to pierwszy strategiczny krok w kierunku wdrożenia na dużą skalę infrastruktury 5G na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Toruje również drogę do wykorzystania sieci 5G w cyfrowych operacjach kolejowych oraz innych usług komercyjnych o wysokiej wartości dla użytkowników dróg i pasażerów pociągów.

Członkowie

Wspólne Przedsięwzięcie SNS przewiduje członków publicznych i prywatnych:

Członkowie publiczni

Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję).

Państwa członkowskie nie są członkami, ponieważ państwa członkowskie nie planują dodatkowych wkładów finansowych. Są one jednak ściśle powiązane ze strukturą zarządzania. Mogą one również stać się partnerami wnoszącymi znaczne wkłady niepieniężne.

Członkowie prywatni

Stowarzyszenie Przemysłu Inteligentnych Sieci i Usług 6G – 6GIA, które rozszerzyło swój statut, aby umożliwić udział i mobilizację szerszego grona europejskich zainteresowanych stron w działaniach SNS. 

Budżet

Wspólne Przedsięwzięcie SNS jest finansowane wspólnie przez przemysł i UE. Budżet Wspólnego Przedsięwzięcia SNS wynosi co najmniej 1,8 mld EUR na lata 2021–27. Wkład UE w wysokości 900 mln EUR zostanie co najmniej uwzględniony przez członków prywatnych. Wspólne Przedsięwzięcie SNS zapewnia wsparcie finansowe w formie dotacji na badania naukowe i innowacje uczestnikom w następstwie otwartych i konkurencyjnych zaproszeń.

Wyślij wiadomość e-mail do Wspólnego Przedsięwzięcia na adres cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnowsze wiadomości

DIGIBYTE |
Europa zwiększa inwestycje w badania 6G i wybiera 35 nowych projektów o wartości 250 mln euro

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług) wybrało swój pierwszy portfel 35 projektów w zakresie badań naukowych, innowacji i prób, aby umożliwić ewolucję ekosystemów 5G i promować badania 6G w Europie. Dzięki łącznemu finansowaniu tego nowego portfela w wysokości około 250 mln EUR w ramach programu „Horyzont Europa” celem jest zbudowanie najwyższej klasy europejskiego łańcucha dostaw zaawansowanych systemów 5G i stworzenie europejskich zdolności technologicznych 6G.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

5G

5G to kluczowa technologia sieciowa nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na potrzeby połączonej i zautomatyzowanej mobilności na europejskich ścieżkach transportowych.