Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster

Det gemensamma företaget för europeiska smarta nät och tjänster (SNS) syftar till att säkerställa industriellt ledarskap för Europa inom 5G och 6G.

    det gemensamma företagets logotyp

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

I november 2021 inrättades genom rådets förordning 2021/2085 det gemensamma företaget SNS som en rättslig och finansieringsenhet som en del av de tio europeiska partnerskapen för att påskynda den gröna och digitala omställningen. Det gemensamma företaget SNS gör det möjligt att slå samman EU:s och industrins resurser i smarta nätverk och tjänster. Det främjar också anpassningen till medlemsstaterna för forskning och innovation inom 6G och utbyggnaden av avancerade 5G-nät. Det gemensamma företaget SNS fastställer ett ambitiöst uppdrag och en EU-budget på 900 miljoner euro för perioden 2021–2027.

Beskickningar

Det gemensamma företaget SNS har två huvudsakliga uppdrag:

  1. Främja Europas tekniksuveränitet i 6G genom att genomföra det relaterade forsknings- och innovationsprogrammet (FoI) som leder till utformning och standardisering runt 2025. Det uppmuntrar till förberedelser för tidig marknadslansering av 6G-teknik före slutet av årtiondet. Att mobilisera en bred uppsättning intressenter är avgörande för att ta itu med strategiska områden i värdekedjan för nät och tjänster. Detta sträcker sig från kant- och molnbaserade tjänster till marknadsmöjligheter i nya komponenter och enheter utöver smartphones. 
  2. Främja utbyggnaden av 5G i Europa i syfte att utveckla digitala pionjärmarknader och möjliggöra den digitala och gröna omställningen av ekonomin och samhället. För detta mål samordnar det gemensamma företaget SNS strategisk vägledning för de relevanta programmen inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, särskilt 5G -korridorer. Det bidrar också till samordningen av nationella program, bland annat inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens och andra europeiska program och faciliteter såsom programmet för ett digitalt Europa och InvestEU.

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster stöder också teknisk suveränitet för Europa, i linje med verktygslådan 5G för cybersäkerhet, strategin för cybersäkerhet och industristrategin.

Strategiska färdplaner

Partnerskapet möjliggör en solid färdplan för forskning och innovation samt en installationsagenda som fastställs och följs av en kritisk massa av europeiska aktörer.

SRIA: I den strategiska forsknings- och innovationsagendan (.pdf) fastställs följande:

  • det gemensamma företaget SNS riktade effekter.
  • den planerade verksamhetsportföljen,
  • mätbara förväntade resultat.
  • resurser,
  • resultat,
  • milstolpar för perioden 2021–2027.

Den bygger på bidrag från NetWorld2020 European Technology Platform (ETP), som representerar mer än 1000 enheter. Det omfattar bidrag från 6G Industry Association (6GIA), Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) och Networked European Software and Services Initiative (NESSI). SRIA uppdateras regelbundet.

SDA: De strategiska utbyggnadsagendor för 5G avser 5G-infrastrukturer som möjliggör uppkopplad och automatiserad mobilitet för vägar och järnvägar i Europa som finansieras genom FSE Digital. De togs fram av en bred grupp intressenter och redogjorde för visionen, genomförandescenarierna, samarbetsmodellerna och regleringsincitamenten för att stimulera investeringar i utbyggnaden av 5G-korridorer längs stora transportvägar i Europa.

De banar också väg för användning av 5G i digital drift av järnväg och andra kommersiella tjänster för trafikanter och tågpassagerare.

SDA håller för närvarande på att ses över och kommer att ge uppdaterad vägledning som ska antas av det gemensamma företaget SNS styrelse.

Medlemmar

Det gemensamma företaget SNS förutser offentliga och privata medlemmar:

Offentliga medlemmar

Europeiska unionen (ombud: kommissionen).

Medlemsstaterna är inte medlemmar eftersom inga ytterligare ekonomiska bidrag planeras från medlemsstaterna. De är dock nära knutna till styrningsstrukturen. De kan också bli bidragande partner genom att tillhandahålla betydande bidrag in natura.

Privata medlemmar

6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, som har utökat sina stadgar för att möjliggöra deltagande och mobilisering av ett bredare spektrum av europeiska intressenter i SNS-verksamhet. 

Budget

Det gemensamma företaget SNS finansieras gemensamt av industrin och EU. Budgeten för det gemensamma företaget SNS uppgår till minst 1,8 miljarder euro för perioden 2021–2027. Ett EU-bidrag på 900 miljoner euro kommer åtminstone att matchas av de privata medlemmarna. Det gemensamma företaget SNS ger ekonomiskt stöd i form av forsknings- och innovationsbidrag till deltagarna efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar.

Skicka e-post till det gemensamma företaget cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

Fördjupning

Se också

5G Forskning & standarder

EU-kommissionen samarbetar med branschen i 5G offentlig-privat partnerskap som ett forsknings- och innovationsverktyg för att strukturera och styra den europeiska 5G-forskningen.

5G och elektromagnetiska fält

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation spelar en viktig roll för att säkerställa enhetliga 5G-utbyggnadsförhållanden och samtidigt skydda folkhälsan.

5G-observatorium

Det europeiska 5G-observatoriet gör det möjligt för EU att bedöma framstegen med handlingsplanen för 5G och vidta åtgärder för att genomföra den fullt ut.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen är ett strategiskt initiativ som kommer att göra 5G till verklighet för alla medborgare och företag i hela EU.

Uppkopplad och automatiserad mobilitet

Uppkopplad och automatiserad mobilitet ger en unik möjlighet att göra våra transportsystem säkrare, renare, effektivare och mer användarvänliga.

5G gränsöverskridande korridorer

EU-länderna och industrin samarbetar för att förbereda den storskaliga utbyggnaden av 5G-korridorer för uppkopplad och automatiserad rörlighet på europeiska transportvägar.