Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster (SNS) syftar till att säkerställa industriellt ledarskap för Europa inom 5G och 6G.

    det gemensamma företagets logotyp

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

I november 2021 inrättades genom rådets förordning 2021/2085 det gemensamma företaget SNS som en rättslig enhet och finansieringsenhet som en del av de tio europeiska partnerskapen för att intensifiera den gröna och digitala omställningen. Det gemensamma företaget SNS möjliggör sammanslagning av EU:s och industrins resurser i smarta nätverk och tjänster. Det främjar också anpassning till medlemsstaterna för 6G-forskning och innovation och utbyggnad av avancerade 5G-nät. Det gemensamma företaget SNS fastställer ett ambitiöst uppdrag och en EU-budget på 900 miljoner euro för perioden 2021–2027.

Uppdrag

Det gemensamma företaget SNS har två huvuduppdrag:

  1. Främja Europas tekniksuveränitet i 6G genom att genomföra det relaterade forsknings- och innovationsprogrammet som leder till utformning och standardisering runt 2025. Det uppmuntrar till förberedelser för ett tidigt införande av 6G-teknik på marknaden före slutet av decenniet. Att mobilisera en bred uppsättning intressenter är avgörande för att ta itu med strategiska områden i värdekedjan för nätverk och tjänster. Detta sträcker sig från kant- och molnbaserade tjänster till marknadsmöjligheter i nya komponenter och enheter bortom smartphones. 
  2. Främja utbyggnaden av 5G i Europa i syfte att utveckla digitala pionjärmarknader och möjliggöra en digital och grön omställning av ekonomin och samhället. För detta ändamål samordnar det gemensamma företaget SNS strategisk vägledning för relevanta program inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, särskilt 5G -korridorer. Det bidrar också till samordningen av nationella program, bland annat inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens och andra europeiska program och faciliteter såsom programmet för ett digitalt Europa och InvestEU.

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster stöder också Europas tekniska suveränitet, i linje med 5G-verktygslådan förcybersäkerhet, strategin för cybersäkerhet och industristrategin.

Strategiska färdplaner

Partnerskapet möjliggör en solid färdplan för forskning och innovation samt en agenda för införande som fastställs och följs av en kritisk massa av europeiska aktörer.

SRIA: Den strategiska forsknings- och innovationsagendan ”Smarta nätverk i samband med NGI” ger en sammanfattning av de viktigaste forskningsområdena för framtidens kommunikationsteknik. Det produceras av NetWorld2020 European Technology Platform (ETP), som representerar mer än 1000 enheter. SRIA innehåller bidrag från 6G branschorganisationen (6GIA), Alliance for Internet of Things Innovation (AIoTI) och Networked European Software and Services Initiative (NESSI).

SDA: 5G-agendan för strategisk utbyggnad rör uppkopplad och automatiserad mobilitet och för järnvägen i Europa och togs fram av en bred grupp intressenter. De beskriver visionen, spridningsscenarierna, samarbetsmodellerna och regleringsincitamenten för att stimulera investeringar i utbyggnaden av 5G-korridorer längs viktiga transportvägar i Europa. Detta är det första strategiska steget mot storskalig utbyggnad av 5G-infrastruktur för trafiksäkerhet. Det banar också väg för användningen av 5G i digital järnvägsdrift och andra kommersiella tjänster med högt värde för trafikanter och tågresenärer.

Medlemmar

Det gemensamma företaget SNS omfattar offentliga och privata medlemmar:

Offentliga medlemmar

Europeiska unionen (ombud: kommissionen).

Medlemsstaterna är inte medlemmar eftersom inga ytterligare ekonomiska bidrag planeras från medlemsstaterna. De är dock nära knutna till styrningsstrukturen. De kan också bli bidragande partner genom att tillhandahålla betydande bidrag in natura.

Privata medlemmar

6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, som har utvidgat sina stadgar för att möjliggöra deltagande och mobilisering av ett bredare spektrum av europeiska intressenter i SNS-verksamhet. 

Budget

Det gemensamma företaget SNS finansieras gemensamt av industrin och EU. Budgeten för det gemensamma företaget SNS är minst 1,8 miljarder euro för perioden 2021–27. Ett EU-bidrag på 900 miljoner euro kommer åtminstone att matchas av de privata medlemmarna. Det gemensamma företaget SNS tillhandahåller ekonomiskt stöd i form av forsknings- och innovationsbidrag till deltagare efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar.

Mejla det gemensamma företaget på cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Europa ökar investeringarna i 6G-forskning och väljer ut 35 nya projekt till ett värde av 250 miljoner euro

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster valde ut sin första portfölj med 35 forsknings-, innovations- och försöksprojekt för att möjliggöra utvecklingen av 5G-ekosystem och främja 6G-forskning i Europa. Med en kombinerad finansiering av denna nya portfölj på cirka 250 miljoner euro inom ramen för Horisont Europa är målet att bygga upp en förstklassig europeisk leveranskedja för avancerade 5G-system och bygga upp Europas 6G-teknikkapacitet.

Läs mer

Översikt

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknik som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

Fördjupning

Se också

5G Forskning & standarder

EU-kommissionen samarbetar med branschen i 5G offentlig-privat partnerskap som ett forsknings- och innovationsverktyg för att strukturera och styra den europeiska 5G-forskningen.

5G och elektromagnetiska fält

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation spelar en viktig roll för att säkerställa enhetliga 5G-utbyggnadsförhållanden och samtidigt skydda folkhälsan.

5G-observatorium

Det europeiska 5G-observatoriet gör det möjligt för EU att bedöma framstegen med handlingsplanen för 5G och vidta åtgärder för att genomföra den fullt ut.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen är ett strategiskt initiativ som kommer att göra 5G till verklighet för alla medborgare och företag i hela EU.

5G gränsöverskridande korridorer

EU-länderna och industrin samarbetar för att förbereda den storskaliga utbyggnaden av 5G-korridorer för uppkopplad och automatiserad rörlighet på europeiska transportvägar.