Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė

Europos pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (SNS BĮ) siekia užtikrinti Europos pramonės pirmavimą 5G ir 6G srityse.

    bendrosios įmonės logotipas

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

2021 m. lapkričio mėn. Tarybos reglamentu 2021/2085 SNS BĮ įsteigta kaip juridinis ir finansuojantis subjektas pagal 10 Europos partnerysčių, kuriomis siekiama paspartinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. SNS BĮ sudaro sąlygas sutelkti ES ir pramonės išteklius pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje. Ji taip pat skatina derinimą su valstybėmis narėmis 6G mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir pažangiųjų 5G tinklų diegimą. SNS BĮ nustato plataus užmojo misiją ir 900 mln. EUR ES biudžetą 2021–2027 m. laikotarpiui.

Misijos

SNS BĮ turi dvi pagrindines užduotis:

  1. Skatinti Europos technologinį suverenumą 6G srityje įgyvendinant susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, pagal kurią koncepcija ir standartizacija bus kuriama ir standartizuota apie 2025 m. Ji skatina pasirengti ankstyvam 6G technologijų įdiegimui rinkoje iki dešimtmečio pabaigos. Siekiant spręsti strategines tinklų ir paslaugų vertės grandinės sritis, labai svarbu sutelkti platų suinteresuotųjų subjektų ratą. Tai apima nuo kraštutinių ir debesijos paslaugų teikimo iki rinkos galimybių naujuose komponentuose ir įrenginiuose, išskyrus išmaniuosius telefonus. 
  2. 5G diegimo Europoje skatinimas siekiant plėtoti skaitmenines pirmaujančias rinkas ir sudaryti sąlygas ekonomikos ir visuomenės skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai. Šiuo tikslu SNS BĮ koordinuoja atitinkamų programų, visų pirma 5G koridorių, strategines gaires pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Ji taip pat padeda koordinuoti nacionalines programas, be kita ko, pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir kitas Europos programas ir priemones, pavyzdžiui, Skaitmeninės Europos programą (DEP) ir „InvestEU“.

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė taip pat remia technologinį suverenumą Europoje pagal 5G kibernetinio saugumo priemonių rinkinį, Kibernetinio saugumo strategiją ir pramonės strategiją.

Strateginiai veiksmų planai

Partnerystė sudaro sąlygas parengti tvirtą mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų planą, taip pat diegimo darbotvarkę, kurioje išdėstyta ir po kurios eina Europos subjektų kritinė masė.

SRIA: Strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje (SRIA) „Pažangieji tinklai NGI kontekste“ pateikiama pagrindinių ryšių technologijų ateities mokslinių tyrimų sričių santrauka. Ją rengia „NetWorld 2020“ Europos technologijų platforma (ETP), atstovaujanti daugiau kaip 1000 subjektų. SRIA apima 6G pramonės asociacijos (6GIA), Daiktų interneto inovacijų aljanso (AIoTI) ir Europos programinės įrangos ir paslaugų tinklo iniciatyvos (NESSI) įnašus.

SDA: 5G strateginės diegimo darbotvarkės (SDA) yra susijusios su susietuoju ir automatizuotu judumu bei geležinkeliais Europoje ir jas parengė plati suinteresuotųjų subjektų grupė. Juose išdėstyta vizija, diegimo scenarijai, bendradarbiavimo modeliai ir reguliavimo paskatos siekiant skatinti investicijas į 5G koridorių diegimą pagrindiniuose Europos transporto keliuose. Tai pirmasis strateginis žingsnis siekiant didelio masto 5G infrastruktūros diegimo kelių eismo saugumui užtikrinti. Tai taip pat sudaro sąlygas naudoti 5G skaitmeninei geležinkelių veiklai ir kitoms didelės vertės komercinėms paslaugoms kelių naudotojams ir traukinių keleiviams.

Nariai

SNS bendroji įmonė numato, kad viešojo ir privačiojo sektorių nariai:

Visuomeniniai nariai

Europos Sąjunga (atstovaujama Komisijos).

Valstybės narės nėra valstybės narės, nes iš valstybių narių nenumatyta jokių papildomų finansinių įnašų. Tačiau jos yra glaudžiai susijusios su valdymo struktūra. Jos taip pat gali tapti prisidedančiomis partnerėmis, įnešdamos didelius nepiniginius įnašus.

Privatūs nariai

6G pažangiųjų tinklų ir paslaugų pramonės asociacija – 6GIA, kuri išplėtė savo įstatus, kad galėtų dalyvauti ir sutelkti daugiau Europos suinteresuotųjų subjektų SNS veikloje. 

Biudžetas

SNS BĮ bendrai finansuoja pramonė ir ES. 2021–27 m. SNS bendrosios įmonės biudžetas yra bent 1,8 mlrd. EUR. 900 mln. EUR ES įnašas bus bent jau suderintas su privačiais nariais. SNS BĮ teikia finansinę paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų dotacijų forma dalyviams paskelbus atvirus ir konkurencingus kvietimus teikti paraiškas.

Rašykite BĮ adresu cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Naujausios naujienos

DIGIBYTE |
Europa didina 6G investicijas į mokslinius tyrimus ir atrenka 35 naujus projektus, kurių vertė 250 mln. EUR

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (SNS BĮ) atrinko savo pirmąjį 35 mokslinių tyrimų, inovacijų ir bandomųjų projektų portfelį, kad sudarytų sąlygas 5G ekosistemų raidai ir skatintų 6G mokslinius tyrimus Europoje. Šiam naujam portfeliui pagal programą „Europos horizontas“ skiriant bendrą maždaug 250 mln. EUR finansavimą, siekiama sukurti aukščiausio lygio Europos pažangių 5G sistemų tiekimo grandinę ir sukurti Europos 6G technologinius pajėgumus.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

5G

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

Išsamiau

Taip pat žr.

5G tyrimai ir standartai

Europos Komisija bendradarbiauja su pramonės atstovais pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonę, kuria siekiama struktūrizuoti ir valdyti Europos 5G mokslinius tyrimus.

5G ir elektromagnetiniai laukai

Europos elektroninių ryšių kodeksas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant nuoseklias 5G diegimo sąlygas ir kartu apsaugant visuomenės sveikatą.

5G observatorija

Europos 5G observatorija suteikia ES galimybę įvertinti 5G veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir imtis veiksmų, kad jis būtų visiškai įgyvendintas.

5G veiksmų planas

5G veiksmų planas yra strateginė iniciatyva, kuria siekiama, kad 5G ryšys taptų realybe visiems piliečiams ir įmonėms visoje ES.

Susietasis ir automatizuotas judumas

Susietasis ir automatizuotas judumas suteikia unikalią galimybę padaryti mūsų transporto sistemas saugesnes, švaresnes, veiksmingesnes ir patogesnes naudoti.

5G tarpvalstybiniai koridoriai

ES šalys ir pramonė bendradarbiauja, kad pasirengtų plataus masto 5G koridorių diegimui susietajam ir automatizuotam judumui Europos transporto keliuose.