Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė

Europos pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (SNS BĮ) siekia užtikrinti Europos pramonės pirmavimą 5G ir 6G srityse.

    bendrosios įmonės logotipas

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

2021 m. lapkričio mėn. Tarybos reglamentu 2021/2085 įsteigta SNS BĮ kaip teisės ir finansavimo subjektas pagal 10 Europos partnerysčių, kuriomis siekiama paspartinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. SNS BĮ sudaro sąlygas sutelkti ES ir pramonės išteklius pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje. Ja taip pat skatinamas derinimas su valstybėmis narėmis 6G mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir pažangių 5G tinklų diegimas. BĮ SNS 2021–2027 m. laikotarpiui nustato plataus užmojo misiją ir 900 mln. EUR ES biudžetą.

Misijos

SNS BĮ vykdo dvi pagrindines užduotis:

  1. Skatinti Europos technologinį suverenumą 6G srityje įgyvendinant susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, pagal kurią apie 2025 m. bus sukurta koncepcija ir standartizacija. Ji ragina pasirengti ankstyvam 6G technologijų pateikimui į rinką iki dešimtmečio pabaigos. Siekiant spręsti tinklų ir paslaugų vertės grandinės strateginių sričių klausimus, labai svarbu sutelkti įvairius suinteresuotuosius subjektus. Tai apima nuo paribio ir debesijos paslaugų teikimo iki naujų komponentų ir prietaisų, nesusijusių su išmaniaisiais telefonais, rinkos galimybių. 
  2. Skatinti 5G diegimą Europoje siekiant plėtoti pirmaujančias skaitmenines rinkas ir sudaryti sąlygas skaitmeninei ir žaliajai ekonomikos ir visuomenės pertvarkai. Šiuo tikslu BĮ SNS koordinuoja atitinkamų programų, visų pirma 5G koridorių, strategines gaires pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Juo taip pat prisidedama prie nacionalinių programų, be kita ko, pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, ir kitų Europos programų bei priemonių, pavyzdžiui, Skaitmeninės Europos programos ir „InvestEU“, koordinavimo.

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė taip pat remia Europos technologinį suverenumą pagal 5G kibernetinio saugumo priemonių rinkinį, kibernetinio saugumo strategiją ir pramonės strategiją.

Strateginiai veiksmų planai

Partnerystė sudaro sąlygas parengti tvirtas mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) veiksmų gaires, taip pat diegimo darbotvarkę, kurioje nustatyta ir po jos eina kritinė Europos subjektų masė.

SRIA: Strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje (.pdf) nurodoma:

  • SNS BĮ tikslinis poveikis;
  • numatomas veiklos portfelis;
  • išmatuojami tikėtini rezultatai;
  • ištekliai;
  • siektini rezultatai;
  • 2021–2027 m. laikotarpio orientyrai.

Ji grindžiama „NetWorld2020“ Europos technologijų platformos (ETP), atstovaujančios daugiau kaip 1000 subjektų, indėliu. Ją sudaro 6G pramonės asociacijos (6GIA), Daiktų interneto inovacijų aljanso (AIOTI) ir Tinklinės Europos programinės įrangos ir paslaugų iniciatyvos (NESSI) įnašai. SRIA reguliariai atnaujinama.

SDA: 5G strateginės diegimo darbotvarkės yra susijusios su 5G infrastruktūromis, kurios sudaro sąlygas susietajam ir automatizuotam kelių ir geležinkelių mobilumui Europoje, finansuojamoms pagal EITP „Skaitmeninė ekonomika“. Juos parengė plati suinteresuotųjų subjektų grupė ir juose išdėstyta vizija, diegimo scenarijai, bendradarbiavimo modeliai ir reguliavimo paskatos, kad būtų skatinamos investicijos į 5G koridorių diegimą pagrindiniuose Europos transporto keliuose.

Jie taip pat sudaro sąlygas naudoti 5G skaitmeninei geležinkelių veiklai ir kitoms komercinėms paslaugoms, skirtoms kelių eismo dalyviams ir traukinių keleiviams.

Šiuo metu SDS persvarstoma ir joje bus pateiktos atnaujintos gairės, kurias priims SNS BĮ valdyba.

Nariai

Bendroji įmonė SNS numato viešojo ir privačiojo sektorių narius:

Viešieji nariai

Europos Sąjunga, atstovaujama Komisijos.

Valstybės narės nėra valstybės narės, nes papildomų finansinių įnašų iš valstybių narių neplanuojama. Tačiau jie glaudžiai susiję su valdymo struktūra. Jie taip pat gali tapti prisidedančiais partneriais, skirdami didelius nepiniginius įnašus.

Privatūs nariai

6G pažangiųjų tinklų ir paslaugų pramonės asociacija – 6GIA, kuri išplėtė savo įstatus, kad SNS veikloje galėtų dalyvauti ir sutelkti įvairesnių Europos suinteresuotųjų subjektų. 

Biudžetas

BĮ SNS bendrai finansuoja pramonė ir ES. BĮ SNS biudžetas 2021–2027 m. laikotarpiu yra ne mažesnis kaip 1,8 mlrd. EUR. 900 mln. EUR ES įnašą atitiks bent privatūs nariai. SNS BĮ teikia finansinę paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų dotacijų forma dalyviams po atvirų ir konkursinių kvietimų teikti pasiūlymus.

E. paštas BĮ adresu cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Naujausios naujienos

DIGIBYTE |
Europa didina 6G investicijas į mokslinius tyrimus ir atrenka 35 naujus projektus, kurių vertė 250 mln. EUR

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (SNS BĮ) atrinko savo pirmąjį 35 mokslinių tyrimų, inovacijų ir bandomųjų projektų portfelį, kad sudarytų sąlygas 5G ekosistemų raidai ir skatintų 6G mokslinius tyrimus Europoje. Šiam naujam portfeliui pagal programą „Europos horizontas“ skiriant bendrą maždaug 250 mln. EUR finansavimą, siekiama sukurti aukščiausio lygio Europos pažangių 5G sistemų tiekimo grandinę ir sukurti Europos 6G technologinius pajėgumus.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

5G

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

Išsamiau

Taip pat žr.

5G tyrimai ir standartai

Europos Komisija bendradarbiauja su pramonės atstovais pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonę, kuria siekiama struktūrizuoti ir valdyti Europos 5G mokslinius tyrimus.

5G ir elektromagnetiniai laukai

Europos elektroninių ryšių kodeksas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant nuoseklias 5G diegimo sąlygas ir kartu apsaugant visuomenės sveikatą.

5G observatorija

Europos 5G observatorija suteikia ES galimybę įvertinti 5G veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir imtis veiksmų, kad jis būtų visiškai įgyvendintas.

5G veiksmų planas

5G veiksmų planas yra strateginė iniciatyva, kuria siekiama, kad 5G ryšys taptų realybe visiems piliečiams ir įmonėms visoje ES.

Susietasis ir automatizuotas judumas

Susietasis ir automatizuotas judumas suteikia unikalią galimybę padaryti mūsų transporto sistemas saugesnes, švaresnes, veiksmingesnes ir patogesnes naudoti.

5G tarpvalstybiniai koridoriai

ES šalys ir pramonė bendradarbiauja, kad pasirengtų plataus masto 5G koridorių diegimui susietajam ir automatizuotam judumui Europos transporto keliuose.