Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Společný podnik pro inteligentní sítě a služby

Společný podnik pro evropské inteligentní sítě a služby (SNS) si klade za cíl zajistit vedoucí postavení Evropy v oblasti 5G a 6G.

    logo společného podniku

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

Nařízením Rady 2021/2085 byl v listopadu 2021 zřízen společný podnik SNS jako právní a financující subjekt v rámci deseti evropských partnerství s cílem posílit ekologickou a digitální transformaci. Společný podnik SNS umožňuje sdružování zdrojů EU a průmyslových zdrojů v oblasti inteligentních sítí a služeb. Rovněž podporuje sbližování s členskými státy v oblasti výzkumu a inovací 6G a zavádění pokročilých sítí 5G. Společný podnik SNS stanoví ambiciózní misi a rozpočet EU ve výši 900 milionů EUR na období 2021–2027.

Mise

Společný podnik SNS má dvě hlavní mise:

  1. Podpora technologické suverenity Evropy v oblasti 6G prováděním souvisejícího programu výzkumu a inovací, který povede k koncepci a normalizaci v období kolem roku 2025. Podporuje přípravu na brzké přijetí technologií 6G na trh do konce tohoto desetiletí. Klíčem k řešení strategických oblastí hodnotového řetězce sítí a služeb je mobilizace širokého souboru zúčastněných stran. To sahá od poskytování služeb založených na okrajích a cloudu až po tržní příležitosti s novými komponenty a zařízeními mimo smartphony. 
  2. Podpora zavádění sítí 5G v Evropě s ohledem na rozvoj hlavních digitálních trhů a umožnění digitální a ekologické transformace hospodářství a společnosti. Za tímto účelem společný podnik SNS koordinuje strategické pokyny pro příslušné programy v rámci Nástroje pro propojení Evropy, zejména koridory 5G. Přispívá rovněž ke koordinaci vnitrostátních programů, mimo jiné v rámci Nástroje pro oživení a odolnost a dalších evropských programů a nástrojů, jako je program Digitální Evropa (DEP) a InvestEU.

Společný podnik pro inteligentní sítě a služby rovněž podporuje technologickou suverenitu Evropy v souladu se souborem nástrojů pro kybernetickou bezpečnost 5G, strategií kybernetické bezpečnosti a průmyslovou strategií.

Strategické plány

Partnerství umožňuje solidní plán výzkumu a inovací, jakož i program zavádění stanovený a následovaný kritickým množstvím evropských aktérů.

SRIA: Strategický program výzkumu a inovací (SRIA) „Inteligentní sítě v kontextu NGI“ poskytuje shrnutí klíčových oblastí výzkumu pro budoucnost komunikačních technologií. Vyrábí ji Evropská technologická platforma NetWorld2020 (ETP), která zastupuje více než 1000 subjektů. SRIA zahrnuje příspěvky od průmyslových sdružení 6G (6GIA), Aliance pro inovace internetu věcí (AIoTI) a iniciativy Networked European Software and Services Initiative (NESSI).

SDA: Strategické programy zavádění sítí 5G se týkají propojené a automatizované mobility a železniční dopravy v Evropě a byly vypracovány širokou skupinou zúčastněných stran. Stanoví vizi, scénáře zavádění, modely spolupráce a regulační pobídky s cílem stimulovat investice do zavádění koridorů 5G podél hlavních dopravních tras v Evropě. Jedná se o první strategický krok směrem k rozsáhlému zavádění infrastruktury 5G pro bezpečnost silničního provozu. Připravuje také cestu k využívání sítí 5G v digitálním provozu železnic a dalších komerčních služeb s vysokou hodnotou pro účastníky silničního provozu a cestující vlaky.

Členové

Společný podnik SNS předpokládá veřejné a soukromé členy:

Veřejní členové

Evropská unie (zástupce Komise).

Členské státy nejsou členy, neboť od členských států se neplánují žádné dodatečné finanční příspěvky. Jsou však úzce spjaty se strukturou řízení. Mohou se také stát přispívajícími partnery tím, že poskytnou značné věcné příspěvky.

Soukromoprávní členové

Sdružení 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, které rozšířilo své stanovy s cílem umožnit účast a mobilizaci širšího spektra evropských zúčastněných stran na činnostech SNS. 

Rozpočet

Společný podnik SNS je financován společně průmyslem a EU. Rozpočet společného podniku SNS na období 2021–27 činí nejméně 1,8 miliardy EUR. Příspěvek EU ve výši 900 milionů EUR bude alespoň vyrovnán soukromými členy. Společný podnik SNS poskytuje účastníkům po otevřených a konkurenčních výzvách finanční podporu ve formě grantů na výzkum a inovace.

Zašlete společnému podniku e-mail na cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Nejnovější zprávy

DIGIBYTE |
Evropa zvýšila investice do výzkumu 6G a vybrala 35 nových projektů v hodnotě 250 milionů EUR

Společný podnik pro inteligentní sítě a služby (SNS) vybral své první portfolio 35 výzkumných, inovačních a zkušebních projektů s cílem umožnit rozvoj ekosystémů 5G a podpořit výzkum 6G v Evropě. Díky kombinovanému financování tohoto nového portfolia ve výši přibližně 250 milionů EUR v rámci programu Horizont Evropa je cílem vybudovat prvotřídní evropský dodavatelský řetězec pro pokročilé systémy 5G a vybudovat evropské technologické kapacity 6G.

Související obsah

Souvislosti

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

Hlubší pohled

Viz také

5G Výzkum a standardy

Evropská komise spolupracuje s průmyslem v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 5G jako výzkumného a inovačního nástroje pro strukturování a řízení evropského výzkumu 5G.

5G a elektromagnetická pole

Evropský kodex elektronické komunikace hraje klíčovou úlohu při zajišťování konzistentních podmínek zavádění sítí 5G při současné ochraně veřejného zdraví.

5G observatoř

Evropské středisko pro sledování 5G umožňuje EU posoudit pokrok v provádění akčního plánu pro 5G a přijmout opatření k jeho plnému provedení.

Akční plán 5G

Akční plán pro 5G je strategickou iniciativou, která učiní 5G realitou pro všechny občany a podniky v celé EU.

Propojená a automatizovaná mobilita

Propojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, aby naše dopravní systémy byly bezpečnější, čistší, efektivnější a uživatelsky přívětivější.

5G přeshraniční koridory

Země a průmysl EU spolupracují na přípravě rozsáhlého zavádění koridorů 5G pro propojenou a automatizovanou mobilitu na evropských dopravních trasách.