Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti

L-Impriża Konġunta Ewropea għan-Netwerks u s-Servizzi Intelliġenti (SNS JU) għandha l-għan li tiżgura tmexxija industrijali għall-Ewropa fil-5G u s-6G.

    logo ta’ l-Impriża Konġunta

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

F’Novembru 2021, ir- Regolament tal-Kunsill 2021/2085 stabbilixxa l-SNS JU bħala entità legali u ta’ finanzjament bħala parti mill- 10 Sħubiji Ewropej biex tiżdied it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. L-Impriża Konġunta SNS tippermetti l-ġbir flimkien tar-riżorsi tal-UE u dawk industrijali fin-Netwerks u s-Servizzi Intelliġenti. Irawwem ukoll l-allinjament mal-Istati Membri għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tas-6G, u l-introduzzjoni ta’ networks 5G avvanzati. L-Impriża Konġunta SNS tistabbilixxi missjoni ambizzjuża u baġit tal-UE ta’ EUR 900 miljun għall-perjodu 2021–2027.

Missjonijiet

L-IK SNS għandha żewġ missjonijiet ewlenin:

  1. It-trawwim tas-sovranità teknoloġika tal-Ewropa fis -6G billi jiġi implimentat il-programm relatat tar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) li jwassal għall-konċepiment u l-istandardizzazzjoni madwar l-2025. Hija tinkoraġġixxi t-tħejjija għall-adozzjoni bikrija tas-suq tat-teknoloġiji 6G sal-aħħar tad-deċennju. Il-mobilizzazzjoni ta’ sett wiesa’ ta’ partijiet interessati hija kruċjali biex jiġu indirizzati l-oqsma strateġiċi tal-katina tal-valur tan-netwerks u tas-servizzi. Dan ivarja minn forniment ta’ servizzi bbażat fuq it-tarf u l-cloud għal opportunitajiet tas-suq f’komponenti u apparati ġodda lil hinn mill-ismartphones. 
  2. Tingħata spinta lill-iskjerament tal-5G fl-Ewropa bil-ħsieb li jiġu żviluppati swieq ewlenin diġitali u li tkun tista’ ssir it-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika tal-ekonomija u tas-soċjetà. Għal dan l-għan, l-Impriża Konġunta SNS tikkoordina gwida strateġika għall-programmi rilevanti taħt il- Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, b’mod partikolari l -Kurituri 5G. Jikkontribwixxi wkoll għall-koordinazzjoni tal-programmi nazzjonali, inkluż taħt il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u programmi u faċilitajiet Ewropej oħra bħall- Programm Ewropa Diġitali (DEP) u InvestEU.

L-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti tappoġġa wkoll is-sovranità teknoloġika għall-Ewropa, f’konformità mas-Sett ta’ Għodod taċ-Ċibersigurtà tal-5G, l- Istrateġija dwar iċ-Ċibersigurtà u l- istrateġija industrijali.

Pjanijiet direzzjonali strateġiċi

Is-sħubija tippermetti pjan direzzjonali solidu għar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) kif ukoll aġenda ta’ skjerament stabbilita u segwita minn massa kritika ta’ atturi Ewropej.

L-SRIA: L-aġenda strateġika tar-riċerka u l-innovazzjoni (SRIA) “Netwerks Intelliġenti fil-kuntest tal-NGI” tipprovdi sommarju tal-oqsma ewlenin tar-riċerka għall-futur tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni. Hija prodotta mill-Pjattaforma Teknoloġika Ewropea NetWorld2020 (ETP), li tirrappreżenta aktar minn 1000 entità. L-SRIA tinkludi kontribuzzjonijiet mill-assoċjazzjoni tal-industrija tas-6G (6GIA), l-Alleanza għall-Innovazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti (AIoTI) u l-Inizjattiva Ewropea dwar is-Softwer u s-Servizzi (NESSI).

L-SDA: L-aġendi strateġiċi ta’ skjerament tal-5G (SDA) jikkonċernaw il- Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata u għall -Ferroviji fl-Ewropa u ġew prodotti minn grupp wiesa’ ta’ partijiet interessati. Huma jistabbilixxu l-viżjoni, ix-xenarji ta’ implimentazzjoni, il-mudelli ta’ kooperazzjoni u l-inċentivi regolatorji biex jistimulaw l-investimenti fl-użu tal-Kurituri 5G tul mogħdijiet ewlenin tat-trasport fl-Ewropa. Dan huwa l-ewwel pass strateġiku lejn l-iskjerament fuq skala kbira tal-infrastruttura tal-5G għas-sikurezza fit-toroq. Dan iwitti t-triq ukoll lejn l-użu tal-5G f’operazzjonijiet diġitali tal-ferroviji, u servizzi kummerċjali oħra ta’ valur għoli għall-utenti tat-triq u l-passiġġieri tal-ferrovija.

Membri

L-Impriża Konġunta SNS tipprevedi membri pubbliċi u privati:

Membri pubbliċi

L-Unjoni Ewropea (irrappreżentata mill-Kummissjoni).

L-Istati Membri mhumiex Membri peress li ma huma ppjanati l-ebda kontribuzzjonijiet finanzjarji addizzjonali mill-Istati Membri. Madankollu, huma assoċjati mill-qrib fl-istruttura ta’ governanza. Jistgħu jsiru wkoll sħab kontribwenti billi jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura sostanzjali.

Membri privati

L- Assoċjazzjoni tal-Industrija tas-Servizzi u n-Netwerks Intelliġenti tas-6G — 6GIA, li estendiet l-istatuti tagħha biex tippermetti l-parteċipazzjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ firxa usa’ ta’ partijiet ikkonċernati Ewropej fl-attivitajiet tal-SNS. 

Baġit ta’ Baġit

L-IK SNS hija ffinanzjata b’mod konġunt mill-Industrija u l-UE. Il-baġit tal-SNS JU huwa mill-inqas EUR 1.8 biljun għall-perjodu 2021–27. Kontribuzzjoni tal-UE ta’ EUR 900 miljun se tkun mill-inqas ibbilanċjata mill-membri privati. L-IK SNS tipprovdi appoġġ finanzjarju fil-forma ta’ għotjiet tar-R&I lill-parteċipanti wara sejħiet miftuħa u kompetittivi.

Ibgħat email lill-JU fuq cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

L-aħħar aħbarijiet

DIGIBYTE |
Europe scales up 6G research investments and selects 35 new projects worth €250 million

The Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) selected its first portfolio of 35 research, innovation, and trial projects to enable the evolution of 5G ecosystems and promote 6G research in Europe. With a combined funding for this new portfolio of around €250 million under Horizon Europe, the aim is to build a first-class European supply chain for advanced 5G systems and build Europe’s 6G technology capacities.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-netwerk tal-ġenerazzjoni l-ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

5G Riċerka u standards

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-industrija fis-Sħubija Pubblika Privata tal-5G bħala mezz ta’ riċerka u innovazzjoni biex tistruttura u tidderieġi r-riċerka Ewropea tal-5G.

5G u kampi elettromanjetiċi

Il-kodiċi Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu rwol ewlieni fl-iżgurar ta’ kundizzjonijiet konsistenti tal-varar tal-5G filwaqt li tiġi protetta s-saħħa pubblika.

Osservatorju tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G jippermetti lill-UE tivvaluta l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u tieħu azzjoni biex timplimentah bis-sħiħ.

Pjan ta’ Azzjoni tal-5G

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G huwa inizjattiva strateġika li se tagħmel il-5G realtà għaċ-ċittadini u n-negozji kollha madwar l-UE.

Mobbiltà konnessa u awtomatizzata

Il-Mobilità Konnessa u Awtomatizzata tipprovdi opportunità unika biex is-sistemi tat-trasport tagħna jsiru aktar sikuri, aktar nodfa, aktar effiċjenti u aktar faċli għall-utent.

Kurituri transkonfinali 5G

Il-pajjiżi u l-industrija tal-UE qed jikkooperaw biex iħejju l-iskjerament fuq skala kbira tal-kurituri 5G għall-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata fuq rotot Ewropej tat-trasport.