Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti

l-Impriża Konġunta Ewropea għan-Netwerks u s-Servizzi Intelliġenti (SNS JU) għandha l-għan li tiżgura t-tmexxija industrijali għall-Ewropa fil-5G u fis-6G.

    il-logo tal-Impriża Konġunta

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

F’Novembru 2021, ir- Regolament tal-Kunsill 2021/2085 stabbilixxa l-Impriża Konġunta SNS bħala entità legali u ta’ finanzjament bħala parti mill- 10 Sħubijiet Ewropej biex tissaħħaħ it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. Il-SNS JU tippermetti l-ġbir flimkien tar-riżorsi tal-UE u dawk industrijali f’Netwerks u Servizzi Intelliġenti. Dan irawwem ukoll l-allinjament mal-Istati Membri għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tas-6G, u l-użu ta’ netwerks avvanzati tal-5G. Il-SNS JU tistabbilixxi missjoni ambizzjuża u baġit tal-UE ta’ EUR 900 miljun għall-perjodu 2021–2027.

Missjonijiet

Il-SNS JU għandha żewġ missjonijiet ewlenin:

  1. It-trawwim tas-sovranità teknoloġika tal-Ewropa fis -6G permezz tal-implimentazzjoni tal-programm relatat ta’ riċerka u innovazzjoni (R & I) li jwassal għall-konċepiment u l-istandardizzazzjoni madwar l-2025. Hija tinkoraġġixxi t-tħejjija għall-adozzjoni bikrija tas-suq tat-teknoloġiji tas-6G sal-aħħar tad-deċennju. Il-mobilizzazzjoni ta’ sett wiesa’ ta’ partijiet ikkonċernati hija essenzjali biex jiġu indirizzati l-oqsma strateġiċi tal-katina tal-valur tan-netwerks u tas-servizzi. Dan ivarja mill-forniment ta’ servizzi bbażati fuq it-tarf u l-cloud għal opportunitajiet tas-suq f’komponenti u apparati ġodda lil hinn mill-ismartphones. 
  2. Tingħata spinta lill-użu tal-5G fl-Ewropa bil-ħsieb li jiġu żviluppati swieq ewlenin diġitali u tiġi permessa t-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika tal-ekonomija u tas-soċjetà. Għal dan l-objettiv, il-SNS JU tikkoordina gwida strateġika għall-programmi rilevanti taħt il- Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, b’mod partikolari l -Kurituri 5G. Jikkontribwixxi wkoll għall-koordinazzjoni tal-programmi nazzjonali, inkluż taħt il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u programmi u faċilitajiet Ewropej oħra bħall- Programm Ewropa Diġitali (DEP) u InvestEU.

l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti tappoġġa wkoll is-sovranità teknoloġika għall-Ewropa, f’konformità mas-Sett ta’ Għodod taċ- Ċibersigurtà tal-5G, il- Istrateġija taċ-Ċibersigurtà u l- istrateġija industrijali.

Pjanijiet direzzjonali strateġiċi

Is-sħubija tippermetti pjan direzzjonali sod għar-riċerka u l-innovazzjoni (R & I) kif ukoll aġenda ta’ skjerament stabbilita u segwita minn massa kritika ta’ atturi Ewropej.

Il-SRIA: l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u Innovazzjoni (.pdf) tidentifika:

  • l-impatt immirat tal-SNS JU;
  • il-portafoll ta’ attivitajiet previst;
  • ir-riżultati mistennija li jistgħu jitkejlu;
  • ir-riżorsi;
  • riżultati tanġibbli;
  • stadji importanti għall-perjodu 2021–2027.

Hija bbażata fuq il-kontribut mill-Pjattaforma Ewropea tat-Teknoloġija (ETP) NetWorld2020, li tirrappreżenta aktar minn 1000 entità. Dan jinkludi kontribuzzjonijiet mill-Assoċjazzjoni tal-Industrija 6G (6GIA), l-Alleanza għall-Innovazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti (AIOTI) u l-Inizjattiva Ewropea Netwerkjata ta’ Softwer u Servizzi (NESSI). Il-SRIA tiġi aġġornata regolarment.

Il-SDA: l-aġendi strateġiċi tal-5G għall-varar (SDAs) jikkonċernaw l-infrastrutturi tal-5G li jippermettu l- Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata għat-Toroq u l- Ferroviji fl-Ewropa kif iffinanzjati mill-FNE Diġitali. Dawn ġew prodotti minn grupp wiesa’ ta’ partijiet ikkonċernati u stabbilixxew il-viżjoni, ix-xenarji ta’ skjerament, il-mudelli ta’ kooperazzjoni u l-inċentivi regolatorji biex jistimulaw l-investimenti fl-użu tal-kurituri 5G tul rotot ewlenin tat-trasport fl-Ewropa.

Huma jwittu t-triq ukoll lejn l-użu tal-5G fl-operazzjonijiet diġitali tal-ferroviji, u servizzi kummerċjali oħra għall-utenti tat-triq u l-passiġġieri ferrovjarji.

Il-SDA bħalissa qed tiġi riveduta u se tipprovdi gwida aġġornata li għandha tiġi adottata mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta SNS.

Membri

l-Impriża Konġunta SNS tipprevedi membri pubbliċi u privati:

Membri pubbliċi

l-Unjoni Ewropea (irrappreżentata mill-Kummissjoni).

l-Istati Membri mhumiex Membri peress li l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja addizzjonali mhi ppjanata mill-Istati Membri. Madankollu, huma assoċjati mill-qrib fl-istruttura ta’ governanza. Huma jistgħu jsiru wkoll sħab kontribwenti billi jipprovdu kontribuzzjonijiet sostanzjali in natura.

Membri privati

Il- Assoċjazzjoni tal-Industrija tan-Netwerks u s-Servizzi Intelliġenti tas-6G — 6GIA, li estendiet l-istatuti tagħha biex tippermetti l-parteċipazzjoni u l-mobilizzazzjoni ta’ firxa usa’ ta’ partijiet ikkonċernati Ewropej fl-attivitajiet tas-SNS. 

Baġit

Il-SNS JU hija ffinanzjata b’mod konġunt mill-Industrija u l-UE. Il-baġit tal-SNS JU huwa mill-inqas EUR 1.8 biljun għall-perjodu 2021–27. Kontribuzzjoni tal-UE ta’ EUR 900 miljun se tkun mill-inqas ibbilanċjata mill-membri privati. Il-SNS JU tipprovdi appoġġ finanzjarju fil-forma ta’ għotjiet għar-R&I lill-parteċipanti wara sejħiet miftuħa u kompetittivi.

Ibgħat email lill-Impriża Konġunta fuq cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

l-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

5G Riċerka u standards

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-industrija fis-Sħubija Pubblika Privata tal-5G bħala mezz ta’ riċerka u innovazzjoni biex tistruttura u tidderieġi r-riċerka Ewropea tal-5G.

5G u kampi elettromanjetiċi

Il-kodiċi Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu rwol ewlieni fl-iżgurar ta’ kundizzjonijiet konsistenti tal-varar tal-5G filwaqt li tiġi protetta s-saħħa pubblika.

Osservatorju tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G jippermetti lill-UE tivvaluta l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u tieħu azzjoni biex timplimentah bis-sħiħ.

Pjan ta’ Azzjoni tal-5G

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G huwa inizjattiva strateġika li se tagħmel il-5G realtà għaċ-ċittadini u n-negozji kollha madwar l-UE.

Mobbiltà konnessa u awtomatizzata

Il-Mobilità Konnessa u Awtomatizzata tipprovdi opportunità unika biex is-sistemi tat-trasport tagħna jsiru aktar sikuri, aktar nodfa, aktar effiċjenti u aktar faċli għall-utent.

Kurituri transkonfinali 5G

Il-pajjiżi u l-industrija tal-UE qed jikkooperaw biex iħejju l-iskjerament fuq skala kbira tal-kurituri 5G għall-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata fuq rotot Ewropej tat-trasport.