Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby

Cieľom spoločného podniku pre európske inteligentné siete a služby (SNS JU) je zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti 5G a 6G.

    logo spoločného podniku

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

V novembri 2021 sa nariadením Rady 2021/2085 zriadil spoločný podnik SNS ako právny a financujúci subjekt ako súčasť 10 európskych partnerstiev s cieľom zintenzívniť zelenú a digitálnu transformáciu. Spoločný podnik SNS umožňuje združovanie európskych a priemyselných zdrojov v inteligentných sieťach a službách. Podporuje aj zosúladenie s členskými štátmi v oblasti výskumu a inovácií 6G a zavádzania pokročilých sietí 5G. Spoločný podnik SNS stanovuje ambicióznu misiu a rozpočet EÚ vo výške 900 miliónov EUR na obdobie 2021 – 2027.

Misie

Spoločný podnik SNS má dve hlavné misie:

  1. Posilnenie technologickej suverenity Európy v oblasti 6G realizáciou súvisiaceho programu výskumu a inovácií, ktorý povedie k koncepcii a normalizácii okolo roku 2025. Podporuje prípravu na včasné zavedenie technológií 6G na trh do konca desaťročia. Mobilizácia širokého súboru zainteresovaných strán je kľúčom k riešeniu strategických oblastí hodnotového reťazca sietí a služieb. To siaha od poskytovania služieb založených na okrajoch a cloude až po trhové príležitosti v nových komponentoch a zariadeniach mimo smartfónov. 
  2. Podpora zavádzania 5G v Európe s cieľom rozvíjať vedúce digitálne trhy a umožniť digitálnu a zelenú transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Na tento účel spoločný podnik SNS koordinuje strategické usmernenia pre príslušné programy v rámci Nástroja na prepájanie Európy, najmä pre koridory 5G. Prispieva aj k koordinácii národných programov, a to aj v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a iných európskych programov a nástrojov, ako je program Digitálna Európa (DEP) a InvestEU.

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby podporuje aj technologickú suverenitu pre Európu v súlade so súborom nástrojov kybernetickej bezpečnosti 5G, stratégiou kybernetickej bezpečnosti a priemyselnou stratégiou.

Strategické plány

Partnerstvo umožňuje solídny plán výskumu a inovácií, ako aj program zavádzania stanovený a nasledovaný kritickým množstvom európskych aktérov.

SRIA: Strategický výskumný a inovačný program (SRIA) „inteligentné siete v kontexte NGI“ poskytuje zhrnutie kľúčových výskumných oblastí pre budúcnosť komunikačných technológií. Je produkovaný Európskou technologickou platformou NetWorld2020 (ETP), ktorá zastupuje viac ako 1000 subjektov. SRIA zahŕňa príspevky odvetvového združenia 6G (6GIA), Aliancie pre inováciu internetu vecí (AIoTI) a iniciatívy Networked European Software and Services Initiative (NESSI).

SDA: Strategické programy zavádzania 5G (SDA) sa týkajú prepojenej a automatizovanej mobility a železničnej dopravy v Európe a vypracovali ich široká skupina zainteresovaných strán. Stanovujú sa v nich vízia, scenáre zavádzania, modely spolupráce a regulačné stimuly s cieľom stimulovať investície do zavádzania koridorov 5G pozdĺž hlavných dopravných trás v Európe. Ide o prvý strategický krok smerom k rozsiahlemu zavádzaniu infraštruktúry 5G pre bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň pripravuje cestu k využívaniu technológie 5G v digitálnej prevádzke železničnej dopravy a iných komerčných služieb s vysokou hodnotou pre účastníkov cestnej premávky a cestujúcich vo vlakoch.

Členovia

Spoločný podnik SNS predpokladá, že verejní a súkromní členovia:

Verejní členovia

Európska únia (zastúpená Komisiou).

Členské štáty nie sú členmi, pretože od členských štátov sa neplánujú žiadne dodatočné finančné príspevky. Sú však úzko spojené s riadiacou štruktúrou. Môžu sa tiež stať prispievajúcimi partnermi tým, že poskytnú značné nepeňažné príspevky.

Súkromní členovia

Združenie 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, ktoré rozšírilo svoje stanovy s cieľom umožniť účasť a mobilizáciu širšej škály európskych zainteresovaných strán na činnostiach SNS. 

Rozpočet

Spoločný podnik SNS je financovaný spoločne zo strany priemyslu a EÚ. Rozpočet spoločného podniku SNS na obdobie 2021 – 2021 – 27 predstavuje najmenej 1,8 miliardy EUR. Príspevok EÚ vo výške 900 miliónov EUR budú minimálne zodpovedať súkromní členovia. Spoločný podnik SNS poskytuje finančnú podporu vo forme grantov na výskum a inovácie účastníkom na základe otvorených a súťažných výziev.

E-mail na adresu: cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Europe scales up 6G research investments and selects 35 new projects worth €250 million

The Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) selected its first portfolio of 35 research, innovation, and trial projects to enable the evolution of 5G ecosystems and promote 6G research in Europe. With a combined funding for this new portfolio of around €250 million under Horizon Europe, the aim is to build a first-class European supply chain for advanced 5G systems and build Europe’s 6G technology capacities.

Related Content

Big Picture

5G

5G is the critical new generation network technology that will enable innovation and support the digital transformation.

Dig deeper

See Also

5G Výskum a štandardy

Európska komisia spolupracuje s priemyslom v rámci verejno-súkromného partnerstva 5G ako výskumný a inovačný nástroj na štruktúrovanie a riadenie európskeho výskumu 5G.

5G a elektromagnetické polia

Európsky kódex elektronickej komunikácie zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní jednotných podmienok zavádzania 5G a zároveň chráni verejné zdravie.

5G observatórium

Európske observatórium 5G umožňuje EÚ posúdiť pokrok akčného plánu 5G a prijať opatrenia na jeho úplné vykonávanie.

Akčný plán 5G

Akčný plán 5G je strategickou iniciatívou, vďaka ktorej sa 5G stane realitou pre všetkých občanov a podniky v celej EÚ.

Prepojená a automatizovaná mobilita

Prepojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnú príležitosť urobiť naše dopravné systémy bezpečnejšími, čistejšími, efektívnejšími a užívateľsky prívetivejšími.

Cezhraničné koridory 5G

Krajiny a priemysel EÚ spolupracujú na príprave rozsiahleho zavádzania koridorov 5G pre prepojenú a automatizovanú mobilitu na európskych dopravných trasách.