Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby

Spoločný podnik pre európske inteligentné siete a služby (SNS JU) má za cieľ zabezpečiť vedúce postavenie európskeho priemyslu v oblasti 5G a 6G.

    logo spoločného podniku

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

Nariadením Rady 2021/2085 sa v novembri 2021 zriadil spoločný podnik SNS ako právny a financujúci subjekt ako súčasť 10 európskych partnerstiev s cieľom zintenzívniť zelenú a digitálnu transformáciu. Spoločný podnik SNS umožňuje združovanie zdrojov EÚ a priemyselných zdrojov v oblasti inteligentných sietí a služieb. Podporuje aj zosúladenie s členskými štátmi v oblasti výskumu a inovácií 6G a zavádzanie pokročilých sietí 5G. Spoločný podnik SNS stanovuje ambicióznu misiu a rozpočet EÚ vo výške 900 miliónov EUR na obdobie 2021 – 2027.

Misie

Spoločný podnik SNS má dve hlavné úlohy:

  1. Podpora technologickej suverenity Európy v 6G vykonávaním súvisiaceho programu výskumu a inovácií, ktorý povedie k vytvoreniu a normalizácii okolo roku 2025. Podporuje prípravu na včasné prijatie technológií 6G na trh do konca desaťročia. Mobilizácia širokého súboru zainteresovaných strán je kľúčom k riešeniu strategických oblastí hodnotového reťazca sietí a služieb. To siaha od poskytovania služieb založených na okraji a cloude až po trhové príležitosti v nových komponentoch a zariadeniach mimo smartfónov. 
  2. Posilnenie zavádzania 5G v Európe s cieľom rozvíjať digitálne vedúce trhy a umožniť digitálnu a zelenú transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Na tento cieľ spoločný podnik SNS koordinuje strategické usmernenia pre príslušné programy v rámci Nástroja na prepájanie Európy, najmä pre koridory 5G. Prispieva aj ku koordinácii národných programov, a to aj v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a iných európskych programov a nástrojov, ako je program Digitálna Európa (DEP) a InvestEU.

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby podporuje aj technologickú suverenitu pre Európu v súlade so súborom nástrojov kybernetickej bezpečnosti 5G, stratégiou kybernetickej bezpečnosti a priemyselnou stratégiou.

Strategické plány

Partnerstvo umožňuje solídny plán výskumu a inovácií, ako aj program zavádzania, ktorý je stanovený a po ktorom nasleduje kritické množstvo európskych aktérov.

SRIA: V strategickom výskumnom a inovačnom programe (.pdf) sa uvádza:

  • cielený vplyv spoločného podniku SNS;
  • plánované portfólio činností;
  • merateľné očakávané výsledky;
  • zdroje;
  • výstupy;
  • míľniky na obdobie 2021 – 2027.

Vychádza zo vstupov Európskej technologickej platformy NetWorld2020 (ETP), ktorá zastupuje viac ako 1000 subjektov. Zahŕňa príspevky od 6G Industry Association (6GIA), Aliancie pre inovácie v oblasti internetu vecí (AIOTI) a iniciatívy pre sieťový softvér a služby (NESSI). SRIAsa pravidelne aktualizuje.

SDA: Strategické programy zavádzania 5G sa týkajú infraštruktúr 5G umožňujúcich prepojenú a automatizovanú mobilitu pre cestnú aželezničnú dopravu v Európe, ktoré sú financované v rámci NPE Digital. Vypracovali ich široká skupina zainteresovaných strán a stanovili víziu, scenáre zavádzania, modely spolupráce a regulačné stimuly s cieľom stimulovať investície do zavádzania koridorov 5G pozdĺž hlavných dopravných trás v Európe.

Pripravujú tiež cestu k využívaniu 5G v digitálnej prevádzke železničnej dopravy a iných komerčných služieb pre účastníkov cestnej premávky a cestujúcich vlakom.

SDA sa v súčasnosti reviduje a poskytne aktualizované usmernenia, ktoré má prijať správna rada spoločného podniku SNS.

Členovia

Spoločný podnik SNS predpokladá verejných a súkromných členov:

Verejní členovia

Európska únia (zastúpená Komisiou).

Členské štáty nie sú členmi, pretože od členských štátov sa neplánujú žiadne dodatočné finančné príspevky. Sú však úzko spojené so štruktúrou riadenia. Môžu sa stať aj prispievajúcimi partnermi poskytovaním značných nepeňažných príspevkov.

Súkromní členovia

Združenie 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, ktoré rozšírilo svoje stanovy s cieľom umožniť účasť a mobilizáciu širšej škály európskych zainteresovaných strán v činnostiach SNS. 

Rozpočet

Spoločný podnik SNS je spoločne financovaný priemyslom a EÚ. Rozpočet spoločného podniku SNS je najmenej 1,8 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027. Príspevok EÚ vo výške 900 miliónov EUR budú minimálne zodpovedať súkromní členovia. Spoločný podnik SNS poskytuje finančnú podporu vo forme grantov na výskum a inovácie účastníkom po otvorených a súťažných výzvach.

Poslať spoločnému podniku e-mail na adresu cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Európa zvyšuje investície do výskumu 6G a vyberá 35 nových projektov v hodnote 250 miliónov EUR

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby vybral prvé portfólio 35 výskumných, inovačných a skúšobných projektov s cieľom umožniť vývoj ekosystémov 5G a podporiť výskum 6G v Európe. Cieľom kombinovaného financovania tohto nového portfólia v rámci programu Horizont Európa vo výške približne 250 miliónov EUR je vybudovať prvotriedny európsky dodávateľský reťazec pre pokročilé systémy 5G a vybudovať európske technologické kapacity 6G.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

5G

5G je kľúčová sieťová technológia novej generácie, ktorá umožní inovácie a podporí digitálnu transformáciu.

Hlbší pohľad

Pozri aj

5G Výskum a štandardy

Európska komisia spolupracuje s priemyslom v rámci verejno-súkromného partnerstva 5G ako výskumný a inovačný nástroj na štruktúrovanie a riadenie európskeho výskumu 5G.

5G a elektromagnetické polia

Európsky kódex elektronickej komunikácie zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní jednotných podmienok zavádzania 5G a zároveň chráni verejné zdravie.

5G observatórium

Európske observatórium 5G umožňuje EÚ posúdiť pokrok akčného plánu 5G a prijať opatrenia na jeho úplné vykonávanie.

Akčný plán 5G

Akčný plán 5G je strategickou iniciatívou, vďaka ktorej sa 5G stane realitou pre všetkých občanov a podniky v celej EÚ.

Prepojená a automatizovaná mobilita

Prepojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnú príležitosť urobiť naše dopravné systémy bezpečnejšími, čistejšími, efektívnejšími a užívateľsky prívetivejšími.

Cezhraničné koridory 5G

Krajiny a priemysel EÚ spolupracujú na príprave rozsiahleho zavádzania koridorov 5G pre prepojenú a automatizovanú mobilitu na európskych dopravných trasách.