Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gebruik van radiospectrum door de publieke sector

Openbare lichamen gebruiken radiospectrum op verschillende gebieden om het openbare leven te verbeteren. Het EU-beleid draagt bij tot de coördinatie van deze inspanningen over de grenzen heen.

  Noodradiocommunicatie

© Getty Images - MaboHH

Overheidsinstanties zijn aanzienlijke spectrumgebruikers. De belangrijkste gebruikers van spectrum in de publieke sector zijn defensie, de wetenschappelijke en onderzoeksgemeenschap, navigatie en aardobservatie, openbaar vervoer (met name op het gebied van veiligheidscommunicatie), openbare veiligheid en hulpdiensten (politie, brandweer, eerste hulp, opsporing en redding, noodhulp).

Deze diensten waren een van de eersten die radiotechnologieën inzetten, bijvoorbeeld voor openbare veiligheid en defensie. Zij blijven een hoge prioriteit voor spectrumtoewijzingen door overheden, met name van de waardevolle frequenties onder de 15 GHz. Deze openbare lichamen leveren diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Coördinatie van het grensoverschrijdend gebruik van spectrum door de publieke sector

Het gebruik van spectrum door de publieke sector houdt vaak verband met doelstellingen van algemeen belang die op nationaal niveau zijn vastgesteld. Daarom valt het in de eerste plaats onder de nationale bevoegdheid. In veel gevallen moeten openbare diensten echter op gecoördineerde wijze over de grenzen heen worden georganiseerd. Daarom wordt het publieke gebruik van spectrum in sommige gevallen gecoördineerd op mondiaal en EU-niveau.

Internationale onderhandelingen

De toewijzing van spectrum wordt over het algemeen overwogen en onderhandeld op mondiaal niveau. Besluiten nemen de vorm aan van wijzigingen in het radioreglement, waarvoor een consensus vereist is tijdens deWereldradiocommunicatieconferenties (WRC) van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

Voor een aantal sectoren, zoals de burgerluchtvaart, maritieme, ruimtevaart en satellieten, aardobservatie, meteorologie en wetenschappelijke diensten, hangt het gebruik van spectrum af van de keuzes van gespecialiseerde sectorspecifieke organisaties en agentschappen van de Verenigde Naties. Deze omvatten de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Spectrum in de EU

Aangezien het gebruik van spectrum door overheidsdiensten op gecoördineerde wijze over de grenzen heen moet worden georganiseerd, is het sectorale beleid van de EU relevant voor het spectrum in de EU. Voorbeelden zijn te vinden in de sectoren communicatievervoer (Single European Sky, verkeersveiligheid, satellietnavigatie), ruimtevaart (Europees ruimtevaartbeleid), milieu (aardeobservatie, civiele bescherming), gezondheid (e-inclusie, e-gezondheid), beveiliging (grenscontrole) en wetenschappelijke diensten.

De algemene doelstelling van het spectrumbeleid is het maximaliseren van de sociale en economische waarde die Europa ontleent aan het gebruik van radiospectrum. Aangezien de publieke sector een belangrijke spectrumgebruiker is, moet een dergelijk gebruik zo sociaal-economisch mogelijk efficiënt zijn. Daarom houdt een evenwichtig EU-spectrumbeleid in dat rekening wordt gehouden met de spectrumbehoeften van de publieke sector, ook al vallen een aantal soorten overheidsgebruik buiten de wettelijke en institutionele bevoegdheden van de EU. Het bereiken van betere operationele prestaties en het vergroten van de economische en sociale waarde van spectrum zou de openbare dienstverlening kunnen verbeteren en het algemene concurrentievermogen van de Europese economie kunnen versterken.

De mate waarin het publieke gebruik van spectrum onder de EU-wetgeving valt, moet per geval worden vastgesteld. Sommige op EU-niveau vastgestelde harmonisatiemaatregelen zijn gericht op het ondersteunen van het openbaar gebruik van spectrum, bijvoorbeeld voor verkeersveiligheidsgerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen.

Kwesties die nader moeten worden besproken:

 • Het vergroten van de transparantie rond het gebruik van spectrum door de publieke sector door middel van periodieke enquêtes naar spectrumgebruik en evaluatie van de verwachte toekomstige behoeften van de publieke sector. Ontwikkeling van strategische langetermijnplannen voor de toewijzing van spectrum in de publieke sector.
 • Evaluatie van spectrumbehoeften in verband met de levering van openbare diensten en toepassingen in verband met specifiek EU-beleid: luchtvervoer (Single European Sky-initiatieven rond luchtverkeersbeheer), spoorvervoer (European Rail Traffic Management System — ERTMS), wegvervoer (Intelligent Transport Systems (ITS)), communicatie over noodsituaties en openbare veiligheid (PPDR), en meer.
 • Gezien het feit dat spectrum een beperkte en schaarse hulpbron is, is het belangrijk om keuzes te maken tussen spectrumtoewijzingen voor publieke en niet-publieke toepassingen (particulier of commercieel) en mechanismen vast te stellen om een realistisch evenwicht te vinden.
 • Herplaatsing of hertoewijzing van spectrum aan gebruiksdoeleinden of gebruikers die een hogere sociaaleconomische waarde genereren — tussen gebruikers uit de publieke sector of tussen publieke en niet-publieke gebruikers. Veranderingen in het spectrumgebruik moeten tijdig en kosteneffectief worden doorgevoerd.
 • Aanbestedingsprocedures die door overheidsinstanties worden gebruikt om draadloze apparatuur en diensten aan te schaffen, hebben een impact op de spectrumbehoeften, zowel wat betreft efficiënt spectrumgebruik als interoperabiliteit. De aanschaf van apparatuur en technologische keuzes moet worden uitgevoerd in overeenstemming met goede spectrumbeheerpraktijken.
 • Harmonisatie van het spectrumgebruik voor overheidssectoren om te komen tot:
  • grensoverschrijdende (pan-Europese) dienstverlening;
  • schaalvoordelen voor de productie van apparatuur;
  • het minimaal mogelijke niveau van interferentie tussen nationale systemen.
 • Het ontwikkelen van strategische langetermijnplannen voor de harmonisatie van de toewijzingen van de overheidssector op Europees en mondiaal niveau (WRC).
 • Het delen van frequentiebanden tussen gebruikers in de publieke sector en tussen publieke en niet-publieke gebruikers om het spectrumgebruik te optimaliseren. Het identificeren van veelbelovende mogelijkheden voor spectrumdeling.

Investeren in onderzoek en technologische innovatie met het oog op een efficiënter gebruik van het spectrum, een grotere verdeling van frequentiebanden, betere interoperabiliteit en schaalvoordelen op Europees niveau. Het identificeren van frequentiebanden waar de invoering van nieuwe, spectraal efficiënte technologieën voor gebruik door de publieke sector, waardoor verouderde technologieën geleidelijk worden afgeschaft, vaak leidt tot verdere „digitale dividenden” of spectrumhertoewijzingen in de 700 MHz-band, gedefinieerd als het bovenste segment van de UHF-band (liggend tussen 698-806-MHz) naarmate de tv-digitalisering vordert, worden kanalen gemigreerd en het spectrum wordt vrijgemaakt voor mobiele breedbanddiensten.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
5G op vliegtuigen, wifi op de weg — Besluit van de Commissie opent nieuwe kansen voor innovatie

Luchtvaartmaatschappijen zullen de meest recente 5G-technologie op hun vliegtuigen kunnen aanbieden, samen met eerdere generaties mobiele technologie, aangezien de Commissie het uitvoeringsbesluit betreffende het spectrum voor mobiele communicatie aan boord van vliegtuigen heeft geactualiseerd en bepaalde frequenties voor 5G-technologie tijdens de vlucht heeft aangewezen.

REPORT / STUDY |
Studie: het gebruik van de sub-700 MHz-UHF-band voor televisie-uitzendingen en -evenementen

De studie analyseert en beoordeelt de ontwikkelingen en trends in het gebruik van de sub-700 MHz-band, die in de EU is gereserveerd voor gebruik door televisiestations om inhoud uit te zenden naar woningen van hun klanten, alsook voor draadloze audioapparatuur die wordt gebruikt ter ondersteuning van de uitzending en verslaggeving van nieuws en evenementen zoals concerten en sportevenementen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

EU-radiospectrumbeleid voor draadloze verbindingen over de grenzen heen

Het mogelijk maken van naadloze draadloze verbindingen over de grenzen heen, zodat we media kunnen delen, op de hoogte blijven en genieten van de nieuwste innovatieve technologieën waar we ook zijn, waar we coördinatie en samenwerking op het gebied van radiospectrum nodig hebben...

Zie ook

Gebruik van radiospectrum

De Commissie stelt ambitieuze connectiviteitsdoelstellingen vast die moeten worden verwezenlijkt door de wijdverbreide uitrol en benutting van netwerken met een zeer hoge capaciteit, waaronder draadloze netwerken zoals 5G, Wifi en satelliet.

Het Radiospectrumcomité

De Radiospectrumcommissie (RSC) is verantwoordelijk voor specifieke technische maatregelen die nodig zijn om het bredere radiospectrumbeleid uit te voeren.

De beleidsgroep Radiospectrum

De Beleidsgroep Radiospectrum is een adviesgroep op hoog niveau die de Commissie bijstaat bij de ontwikkeling van het radiospectrumbeleid.