Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie UE dla cyfrowego sektora publicznego

Komisja pragnie zapewnić sektorowi publicznemu możliwość dotrzymywania kroku nowym technologiom i czerpania korzyści z innowacji.

  Klawiatura komputerowa z przyciskiem eGovernment

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Transformacja cyfrowa stwarza możliwości nie tylko sektorowi prywatnemu, ale także usługom publicznym. Wiele usług publicznych już zdigitalizowało swoje procedury i wykorzystuje technologie takie jak sztuczna inteligencja, blockchain i Internet rzeczy do interakcji z obywatelami.

Komisja Europejska ma trzy główne cele na dekadę cyfrową, aby poprawić cyfryzację usług publicznych: 

 1. 100 % kluczowych usług publicznych, które mają być dostępne online;
 2. wszyscy obywatele mają dostęp do dokumentacji medycznej;
 3. 80 % obywateli korzysta z rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej.

W związku z tym tworzymy i wspieramy szereg inicjatyw wspierających usługi publiczne, takie jak współpraca GovTech, innowacyjne obserwatorium usług publicznych, program ISA2, finansowanie sieci 5G w inteligentnych społecznościach oraz program „Cyfrowa Europa”.

GovTech

Rządy i organy sektora publicznego w całej Europie zaczynają tworzyć programy GovTech. Programy te wspierają innowacje w sektorze publicznym, łącząc je ze start-upami i przedsiębiorcami. Komisja Europejska uruchomiła platformę GovTech i inkubator GovTech w ramach programu „Cyfrowa Europa”.

Platforma GovTech ma na celu wspieranie administracji publicznej w przyjmowaniu opłacalnych i elastycznych rozwiązań cyfrowych. Opiera się na modelu platformy widzianym w laboratoriach GovTech w całej Europie, pomagając administracji publicznej współpracować i dzielić się rozwiązaniami.

Inkubator GovTech pomoże rządom we wdrażaniu nowych usług cyfrowych, promowaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i zapewnianiu, aby usługi mogły wchodzić w interakcje i współpracować ze sobą w fazie projektowania. Podobnie jak platforma GovTech, będzie zachęcać do współpracy transgranicznej między agencjami cyfryzacji. Innowacyjne obserwatorium usług publicznych.

Komisja Europejska przygotowuje studium wykonalności innowacyjnego obserwatorium służby publicznej w celu zrozumienia tendencji w zakresie innowacji i eksperymentów sektora publicznego. Centrum Monitorowania Innowacyjnych Służb Publicznych ma 4 cele: 

 1. wspieranie innowacji w sektorze publicznym;
 2. wspieranie ekosystemu przedsiębiorstw w obszarze GovTech;
 3. wspieranie zamówień publicznych na innowacje;
 4. zapewnienie interoperacyjności już w fazie projektowania.

ISA²

ProgramISA²koncentruje się na rozwiązaniach interoperacyjnych dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli. Jego celem jest zapewnienie, aby usługi publiczne w całej Europie mogły korzystać z rozwiązań i usług zaprojektowanych przez innych.

5G dla inteligentnych społeczności

Zaproszeniedo składania wniosków 5G dla inteligentnych społeczności ma na celu dostarczenie innowacji w sercu społeczności lokalnych. Zaproszenie jest otwarte dla dostawców usług publicznych, organów publicznych i przedsiębiorstw obsługujących infrastrukturę sieciową, którzy mają konkretne przykłady zastosowań 5G w opiece zdrowotnej, edukacji, administracji publicznej i w każdym obszarze ogólnego interesu publicznego. Zaproszenie jest finansowane w ramach programu „Łącząc Europę” i jest otwarte do dnia 21 marca 2023 r.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) przyczynia się do lepszego kształtowania polityki europejskiego sektora publicznego poprzez wspieranie:

 • Projekty zwiększające łatwość dostępności, jakości i użyteczności informacji sektora publicznego w celu zwiększenia ponownego wykorzystywania i łączenia otwartych danych publicznych w całej UE w celu opracowania produktów i usług informacyjnych, w tym zastosowań sztucznej inteligencji.
 • Stworzenie cyfrowych bliźniaków Ziemi (Destination Earth), które będą kluczowe dla przewidywania skutków i budowania odporności na zmiany klimatu. Inicjatywa ta jest początkowo skierowana do profesjonalnych użytkowników sektora publicznego.

Dowiedz się, jak uzyskać finansowanie z programu „Cyfrowa Europa”

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Dowiedz się więcej o cyfrowych usługach publicznych