Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európska kvantová komunikačná infraštruktúra (EuroQCI)

EuroQCI bude zabezpečenou kvantovou komunikačnou infraštruktúrou pokrývajúcou celú EÚ vrátane jej zámorských území.

    ‚‘

Európska komisia spolupracuje so všetkými 27 členskými štátmi EÚ a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) na navrhovaní, vývoji a zavádzaní EuroQCI, ktorý bude pozostávať z pozemného segmentu založeného na optických komunikačných sieťach prepájajúcich strategické lokality na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni a z vesmírneho segmentu založeného na satelitoch. Bude neoddeliteľnou súčasťou systému IRIS², novéhobezpečného komunikačného systému EÚ založeného na kozmickom priestore.

EuroQCI bude chrániť citlivé údaje a kritické infraštruktúry integráciou kvantových systémov do existujúcich komunikačných infraštruktúr a poskytne dodatočnú bezpečnostnú vrstvu založenú na kvantovej fyzike. Posilní ochranu európskych vládnych inštitúcií, ich dátových centier, nemocníc, energetických sietí a ďalších, čím sa stane jedným z hlavných pilierov stratégie kybernetickej bezpečnosti na nadchádzajúce desaťročia.

EuroQCI bude využívať inovatívne kvantové komunikačné technológie, ako sú napríklad tie, ktoré vyvinuli výskumníci z hlavnej iniciatívy Quantum Technologies financovanejEÚ, a bude vychádzať najmä z činnostíprojektu Horizont2020 OPENQKD. Zapojenie európskych priemyselných partnerov a MSP má tiež zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby kritické zložky EuroQCI boli založené na európskych technológiách, a v konečnom dôsledku na posilnenie európskych vedeckých, technologických a priemyselných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kvantových technológií. Iniciatíva tak prispeje k európskej digitálnej suverenite a konkurencieschopnosti priemyslu a pomôže splniťeurópsky cieľ digitálneho desaťročia,ktorým je byť do roku 2030 na špičke kvantových spôsobilostí.

Smerom k operatívnemu EuroQCI

EuroQCI bol spustený v roku 2019vyhlásením EuroQCI,ktoré pôvodne podpísalo sedem členských štátov: následne sa k iniciatíve pripojili všetky členské štáty. Odvtedy pokračovala práca pod dohľadom Komisie a vykonávaná členskými štátmi v prípade terestriálneho segmentu a ESA v prípade vesmírneho segmentu.

V prípade terestriálneho segmentu Komisia najprv financovala dve priemyselné konzorciá na vypracovanie štúdií návrhu systému vymedzujúcich architektúru EuroQCI. Zistenia týchto štúdií teraz pripravujú pôdu na začatie zavádzania EuroQCI.

Prvá fáza vykonávania EuroQCI sa začala v januári 2023 s podporouprogramu KomisieDigitálna Európa so zameraním na tieto oblasti:

  • Súbor priemyselných projektov na rozvoj a zrelosť kľúčových technologických stavebných prvkov pre EuroQCI s cieľom rozvíjať európsky kvantový komunikačný ekosystém a priemysel.
  • Vnútroštátne projekty umožňujúce členským štátom navrhnúť a vybudovať vnútroštátne kvantové komunikačné siete, ktoré budú tvoriť základ terestriálneho segmentu, testovať rôzne technológie a protokoly a prispôsobiť ich špecifickým potrebám každej krajiny.
  • Koordinačná a podporná akcia PETRUS s cieľom pôsobiť ako prepojenie medzi všetkými projektmi, uľahčovať spoluprácu a identifikovať potreby normalizácie.

Tieto prvé projekty Digitálna Európa spolu umožnia podniknúť prvé kroky smerom k službám, ktoré ponúkajú prevádzkovú distribúciu kvantových kľúčov (QKD), čo je vysoko bezpečný spôsob poskytovania šifrovacieho kľúčového materiálu. Viac informácií o týchto projektoch bude čoskoro k dispozícii.

Okrem toho sa z Nástroja na prepájanie Európy (NPE) poskytne financovanie projektov rozvíjajúcich cezhraničné prepojenia medzi vnútroštátnymi sieťami a prepojenia s vesmírnou zložkou EuroQCI. Výzva CEF EuroQCI je v súčasnosti otvorená.

Okrem toho má Komisia s podporou programu Digitálna Európa v úmysle v roku 2023 obstarať testovacie a certifikačné zariadenie, ktoré umožní posúdiť a certifikovať technológie a služby založené na QKD, aby si používatelia mohli byť istí, že nebudú zraniteľní voči útokom.

Pokiaľ ide o vesmírny segment, Komisia v súčasnosti spolupracuje s ESA na špecifikácii konštelácie prvej generácie satelitov EuroQCI. Bude vychádzať z prvého prototypu satelitu Eagle1,ktorý vyvinula ESA a priemyselné konzorcium a ktorý sa má spustiť koncom roka 2024.

Budúce činnosti sa budú plánovať a financovať v rámci bezpečného komunikačného systému IRIS².

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
New world-class European supercomputer inaugurated in Italy

The Commission, together with the European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), the Italian Ministry of Universities and Research and the CINECA consortium have inaugurated Europe's latest supercomputer: LEONARDO, located at the Bologna Technopole, in Italy.

Related Content

Big Picture

Kvantové

S cieľom uvoľniť transformačnú silu kvantovej energie by EÚ mala vytvoriť pevnú priemyselnú základňu, ktorá bude stavať na svojej tradícii excelentnosti v kvantovom výskume.

See Also

Kvantové technológie Flagship

Quantum Technologies Flagship je dlhodobá výskumná a inovačná iniciatíva, ktorej cieľom je postaviť Európu na popredné miesto v druhej kvantovej revolúcii.