Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Iniciatíva Európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry (EuroQCI)

EuroQCI bude zabezpečenou kvantovou komunikačnou infraštruktúrou pre celú EÚ vrátane jej zámorských území.

    „“

Európska komisia spolupracuje so všetkými 27 členskými štátmi EÚ a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) na navrhovaní, vývoji a zavádzaní EuroQCI, ktorá bude pozostávať z terestriálneho segmentu využívajúceho optické komunikačné siete spájajúce strategické lokality na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni a vesmírneho segmentu založeného na satelitoch. Bude neoddeliteľnou súčasťou novéhovesmírneho bezpečného komunikačného systému IRIS².

EuroQCI bude chrániť citlivé údaje a kritické infraštruktúry integráciou kvantových systémov do existujúcich komunikačných infraštruktúr a poskytne dodatočnú bezpečnostnú vrstvu založenú na kvantovej fyzike. Posilní ochranu európskych vládnych inštitúcií, ich dátových centier, nemocníc, energetických sietí a ďalších, čím sa stane jedným z hlavných pilierov stratégie kybernetickej bezpečnosti na nadchádzajúce desaťročia.

EuroQCI bude využívať inovatívne kvantové komunikačné technológie, ako sú technológie vyvinuté výskumníkmi hlavnej iniciatívy kvantových technológií financovanej z prostriedkov EÚ, a bude vychádzať najmä z činnostíprojektu OPENQKD programuHorizont 2020 . Zapojenie európskych priemyselných partnerov a MSP je takisto kľúčové na zabezpečenie toho, aby kritické zložky EuroQCI boli založené na európskych technológiách, a v konečnom dôsledku na posilnenie vedeckých, technologických a priemyselných spôsobilostí Európy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kvantových technológií. Iniciatíva tak prispeje k európskej digitálnej suverenite a konkurencieschopnosti priemyslu a pomôže splniť európsky cieľ digitálneho desaťročia,ktorým je byť do roku 2030 na špičke kvantových spôsobilostí.

Smerom k operatívnemu EuroQCI

EuroQCI sa začala v roku 2019 vyhlásením EuroQCI,ktoré pôvodne podpísalo sedem členských štátov: všetky členské štáty sa následne pripojili k tejto iniciatíve. Odvtedy pokračovala práca pod dohľadom Komisie a vykonávaná členskými štátmi v prípade pozemného segmentu a ESA v prípade vesmírneho segmentu.

Terestriálny segment

Pokiaľ ide o terestriálny segment, Komisia najprv financovala dve priemyselné konzorciá na vypracovanie štúdií návrhu systému vymedzujúcich architektúru EuroQCI. Zistenia týchto štúdií teraz pripravujú pôdu pre nasadenie EuroQCI.

Prvá vykonávacia fáza EuroQCI sa začala v januári 2023 s podporouprogramu KomisieDigitálna Európa so zameraním na tieto oblasti:

  • Súbor priemyselných projektov na rozvoj a rozvoj kľúčových technologických stavebných prvkov pre EuroQCI s cieľom rozvíjať európsky kvantový komunikačný ekosystém a priemysel.
  • Národné projekty umožňujúce členským štátom navrhnúť a vybudovať národné kvantové komunikačné siete, ktoré budú tvoriť základ terestriálneho segmentu, testovať rôzne technológie a protokoly a prispôsobovať ich osobitným potrebám každej krajiny.
  • Koordinačná a podporná akcia, PETRUS, ktorá má pôsobiť ako prepojenie medzi všetkými projektmi, uľahčovať spoluprácu a identifikovať potreby v oblasti normalizácie.

Tieto prvé projekty programu Digitálna Európa spoločne umožnia prijať prvé kroky smerom k službám, ktoré ponúkajú prevádzkovú distribúciu kvantových kľúčov (QKD), čo je vysoko bezpečný spôsob dodávania šifrovacieho kľúčového materiálu.

Okrem toho sa zNástroja naprepájanie Európy (NPE) poskytnú finančné prostriedky na projekty rozvíjajúce cezhraničné prepojenia medzi vnútroštátnymi sieťami a prepojenia s vesmírnou zložkou EuroQCI.

Okrem toho sa s podporou programu Digitálna Európa vybuduje testovacia a hodnotiaca infraštruktúra, ktorá umožní hodnotenie a validáciu technológií a služieb založených na QKD, aby si používatelia mohli byť istí, že nebudú zraniteľní voči útokom. Očakáva sa, že táto infraštruktúra bude k dispozícii od polovice roku 2024. 

Vesmírny segment

Pokiaľ ide o vesmírny segment, Komisia v súčasnosti spolupracuje s ESA na špecifikáciách konštelácie satelitov EuroQCI prvej generácie. Bude vychádzať z prvého prototypu satelitu Eagle-1, ktorý vyvinula ESA a priemyselné konzorcium a ktorý sa má spustiť koncom roka 2025 alebo začiatkom roka 2026. 

Budúce činnosti sa plánujú a financujú v rámci bezpečného komunikačného systému IRIS² založeného na vesmíre.

Ak chcete kontaktovať Komisiu, pokiaľ ide o EuroQCI, obráťte sa na CNECT-QCI@ec.europa.eu

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia zverejnila odporúčanie o postkvantovej kryptografii

Komisia dnes uverejnila odporúčanie o postkvantovej kryptografii s cieľom povzbudiť členské štáty, aby vypracovali a zaviedli harmonizovaný prístup ako prechod EÚ na postkvantovú kryptografiu. To pomôže zabezpečiť, aby boli digitálne infraštruktúry a služby EÚ bezpečné v nasledujúcom digitálnom veku.

PRESS RELEASE |
Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia vyhlásila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Kvantová

Na uvoľnenie transformačnej sily kvantovej sily musí EÚ vytvoriť plnohodnotný európsky kvantový ekosystém, ktorý bude stavať na svojej tradícii excelentnosti v kvantovom výskume.

Pozri aj

Hlavné mesto kvantových technológií

Hlavná iniciatíva kvantových technológií je dlhodobá iniciatíva v oblasti výskumu a inovácií, ktorej cieľom je postaviť Európu na popredné miesto v rámci druhej kvantovej revolúcie.