Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska Kwantowa Infrastruktura Komunikacji (EuroQCI)

Inicjatywa EuroQCI ma na celu budowę bezpiecznej kwantowej infrastruktury komunikacyjnej, która obejmie całą UE, w tym jej terytoria zamorskie.

    /– „”

Od czerwca 2019 r. wszystkie 27 państw członkowskich UE podpisało deklarację w sprawie europejskiej kwantowej infrastruktury łączności (EuroQCI), sygnalizując swoje zaangażowanie w inicjatywę EuroQCI.

Kraje uczestniczące współpracują z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w celu zaprojektowania, opracowania i wdrożenia EuroQCI. Celem jest jego pełna operacyjność do 2027 r.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

EuroQCI zabezpieczy wrażliwe dane i infrastrukturę krytyczną poprzez integrację systemów kwantowych z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa opartą na fizyce kwantowej. Wzmocni ona ochronę europejskich instytucji rządowych, ich centrów danych, szpitali, sieci energetycznych i innych, stając się jednym z głównych filarów nowej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego UE na nadchodzące dziesięciolecia.

Rozwój technologii niezbędnych do urzeczywistnienia EuroQCI przyczyni się do zwiększenia możliwości naukowych i technologicznych Europy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i technologii kwantowych. Przyczyni się to również do poprawy suwerenności cyfrowej Europy i konkurencyjności przemysłowej.

EuroQCI obejmie segment naziemny oparty na sieciach łączności światłowodowej łączących strategiczne obiekty na poziomie krajowym i transgranicznym oraz segment kosmiczny oparty na satelitach. Połączy ona krajowe sieci komunikacji kwantowej w całej UE i zapewni zasięg globalny.

W kierunku operacyjnego EuroQCI

Trwają już prace nad EuroQCI, koordynowane przez Komisję w przypadku segmentu naziemnego, a ESA w przypadku segmentu kosmicznego. Obejmuje to pierwsze kroki w kierunku operacyjnych usług dystrybucji kluczy kwantowych (QKD), wysoce bezpiecznej formy szyfrowania, w oparciu o działania projektu OPENQKD Horyzont 2020.

Jednocześnie kraje uczestniczące zaczynają projektować i budować krajowe sieci komunikacji kwantowej. Zaczynają również planować połączenia transgraniczne z innymi sieciami, które będą działać na poziomie naziemnym i kosmicznym.

EuroQCI będzie korzystać z innowacyjnych kwantowych technologii komunikacyjnych opracowanych przez badaczy finansowanego ze środków UE programu Quantum Technologies Flagship. Zaangażowanie europejskich partnerów przemysłowych i MŚP ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby kluczowe elementy EuroQCI opierały się na technologiach europejskich.

Oczekuje się, że inicjatywa EuroQCI przyczyni się do stworzenia prawdziwie europejskiego ekosystemu kwantowego, opierając się na osiągnięciach naukowców w tej dziedzinie i wzmacniając konkurencyjność technologiczną UE.

Finansowanie EuroQCI zapewnia program „ Cyfrowa Europa” i instrument „Łącząc Europę”, a także program„Horyzont Europa”, ESA i fundusze krajowe, w tym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W latach 2021–2022 program „Cyfrowa Europa” będzie finansował wsparcie dla:

  • rozwój europejskich urządzeń i systemów QKD
  • rozwój i wdrażanie krajowych sieci komunikacji kwantowej
  • infrastruktura testowa i certyfikująca dla urządzeń, technologii i systemów QKD, które zostaną ostatecznie wykorzystane w EuroQCI.

W latach 2022–2023 instrument „Łącząc Europę” będzie finansował wsparcie połączeń transgranicznych między krajowymi sieciami komunikacji kwantowej, a także połączenia między segmentami Ziemi i przestrzeni kosmicznej EuroQCI.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Inauguracja nowego światowej klasy superkomputera we Włoszech

Komisja wraz ze Wspólnym Przedsięwzięciem w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC), włoskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych oraz konsorcjum CINECA zainaugurowały dziś najnowsze europejskie superkomputery: Leonardo, z siedzibą w Bolonii Technopole we Włoszech.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Quantum

Aby odblokować transformacyjną moc kwantową, UE powinna stworzyć solidną bazę przemysłową, która opiera się na swojej tradycji doskonałości w dziedzinie badań kwantowych.

Zobacz też

Flaga technologii kwantowych

Flaga technologii Quantum jest długoterminową inicjatywą badawczą i innowacyjną, której celem jest umieszczenie Europy w czołówce drugiej rewolucji kwantowej.