Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Initiativet för europeisk kvantkommunikationsinfrastruktur (EuroQCI)

EuroQCI kommer att vara en säker kvantkommunikationsinfrastruktur som omfattar hela EU, inklusive dess utomeuropeiska territorier.

    ””

Europeiska kommissionen samarbetar med alla 27 EU-medlemsstater och Europeiska rymdorganisationen (ESA) för att utforma, utveckla och driftsätta EuroQCI, som kommer att bestå av ett markbundet segment som bygger på fiberkommunikationsnät som kopplar samman strategiska platser på nationell och gränsöverskridande nivå och ett rymdsegment baserat på satelliter. Det kommer att vara en integrerad delav IRIS², EU:s nya rymdbaserade säkra kommunikationssystem.

EuroQCI kommer att skydda känsliga data och kritiska infrastrukturer genom att integrera kvantbaserade system i befintliga kommunikationsinfrastrukturer och tillhandahålla ytterligare ett säkerhetslager baserat på kvantfysik. Det kommer att stärka skyddet av EU:s statliga institutioner, deras datacenter, sjukhus, energinät m.m. och bli en av de viktigaste pelarna i EU:s strategi för cybersäkerhetunder de kommande årtiondena.

EuroQCI kommer att använda sig av innovativ kvantkommunikationsteknik såsom den som utvecklats av forskarna i det EU-finansierade flaggskeppet Quantum Technologies,och som i synnerhet bygger på verksamheten inom Horisont 2020 OPENQKD-projektet. Deltagandet av europeiska industripartner och små och medelstora företag är också avgörande för att säkerställa att de kritiska komponenterna i EuroQCI bygger på europeisk teknik och i slutändan för att stärka Europas vetenskapliga, tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet och kvantteknik. Initiativet kommer således att bidra till europeisk digital suveränitet och industriell konkurrenskraft och bidra till att uppfylla Europas digitala årtiondes mål att ligga i framkant när det gäller kvantkapacitet senast 2030.

Mot ett operativt EuroQCI

EuroQCI lanserades 2019 medEuroQCI-deklarationen, som ursprungligen undertecknades av sju medlemsstater: alla medlemsstater anslöt sig därefter till initiativet. Sedan dess har arbetet fortsatt, under överinseende av kommissionen och genomfört av medlemsstaterna när det gäller marksegmentet, och av ESA när det gäller rymdsegmentet.

För marksegmentet finansierade kommissionen först två industrikonsortier för att genomföra systemdesignstudier som definierar EuroQCI:s arkitektur. Resultaten av dessa studier banar nu väg för införandet av EuroQCI.

EuroQCI:s första genomförandefas inleddes i januari 2023 med stöd av kommissionens program förett digitaltEuropa, med fokus på följande områden:

  • En uppsättning industriprojekt för att utveckla och utveckla de viktigaste tekniska byggstenarna för EuroQCI, i syfte att utveckla Europas ekosystem och industri för kvantkommunikation.
  • Nationella projekt som gör det möjligt för medlemsstaterna att utforma och bygga upp nationella kvantkommunikationsnät som kommer att ligga till grund för det markbundna segmentet, testa olika tekniker och protokoll och anpassa dem till varje lands specifika behov.
  • En samordnings- och stödåtgärd, PETRUS, för att fungera som en länk mellan alla projekt, underlätta samarbete och identifiera standardiseringsbehov.

Dessa första projekt för ett digitalt Europa kommer tillsammans att göra det möjligt att ta de första stegen mot tjänster som erbjuder operativ kvantnyckeldistribution (QKD), ett mycket säkert sätt att leverera krypteringsnyckelmaterial. Mer information om dessa projekt kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Dessutom kommerFonden förett sammanlänkat Europa(FSE) att tillhandahålla finansiering för projekt som utvecklar gränsöverskridande förbindelser mellan nationella nät och sammanlänkningar med EuroQCI:s rymdkomponent.

Med stöd av programmet för ett digitalt Europa har kommissionen dessutom för avsikt att under 2023 anskaffa en test- och certifieringsanläggning som gör det möjligt att bedöma och certifiera QKD-baserade tekniker och tjänster, så att användarna kan vara säkra på att de inte kommer att vara sårbara för attacker.

För rymdsegmentet arbetar kommissionen för närvarande med ESA för att specificera en första generationens konstellation av EuroQCI-satelliter. Detta kommer att bygga på den första prototypsatelliten Eagle1, utvecklad av ESA och ett industrikonsortium, och kommer att lanseras i slutet av 2024.

Framtida aktiviteter kommer att planeras och finansieras inom ramen för det rymdbaserade IRIS²-systemet för säker kommunikation.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Ny europeisk superdator i världsklass invigd i Italien

I dag invigde kommissionen tillsammans med det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC), det italienska ministeriet för universitet och forskning och CINECA-konsortiet Europas senaste superdator: Leonardo, som ligger vid Bologna Technopole i Italien.

Povezane vsebine

Širša slika

Kvant

För att frigöra kvantens transformativa kraft bör EU utveckla en solid industriell bas som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

Glej tudi

Quantum Technologies flaggskepp

Quantum Technologies Flagship är ett långsiktigt forsknings- och innovationsinitiativ som syftar till att sätta Europa i spetsen för den andra kvantrevolutionen.