Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Initiativet European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI)

EuroQCI kommer att vara en säker kvantkommunikationsinfrastruktur som spänner över hela EU, inklusive dess utomeuropeiska territorier.

    ””

Europeiska kommissionen samarbetar med alla 27 EU-medlemsstater och Europeiska rymdorganisationen (ESA) för att utforma, utveckla och bygga ut EuroQCI, som kommer att bestå av ett markbundet segment som bygger på fiberkommunikationsnät som förbinder strategiska platser på nationell och gränsöverskridande nivå, och ett rymdsegment baserat på satelliter. Det kommer att vara en integrerad del avIRIS², EU:s nya rymdbaserade system för säker kommunikation.

EuroQCI kommer att skydda känsliga data och kritisk infrastruktur genom att integrera kvantbaserade system i befintliga kommunikationsinfrastrukturer, vilket ger ett ytterligare säkerhetsskikt baserat på kvantfysik. Det kommer att stärka skyddet av EU:s statliga institutioner, deras datacenter, sjukhus, energinät och mer och bli en av huvudpelarna i EU:s strategi för cybersäkerhet underde kommande årtiondena.

EuroQCI kommer att använda innovativ kvantkommunikationsteknik, såsom den som utvecklats av forskarna i det EU-finansierade flaggskeppet Quantum Technologies,och kommer i synnerhet att bygga vidare på verksamheteninom Horisont2020 OPENQKD-projektet. Deltagandet av europeiska industripartner och små och medelstora företag är också avgörande för att säkerställa att EuroQCI:s kritiska komponenter bygger på europeisk teknik och i slutändan för att stärka Europas vetenskapliga, tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet och kvantteknik. Initiativet kommer därmed att bidra till den europeiska digitala suveräniteten och industrins konkurrenskraft och bidra till att uppnå Europas mål för det digitala decennietatt vara i framkant när det gäller kvantkapacitet senast 2030.

Mot ett operativt EuroQCI

EuroQCI lanserades 2019 med EuroQCI-förklaringen ,som ursprungligen undertecknades av sju medlemsstater: alla medlemsstater anslöt sig därefter till initiativet. Sedan dess har arbetet fortsatt, under kommissionens överinseende och genomförts av medlemsstaterna när det gäller marksegmentet, och av ESA när det gäller rymdsegmentet.

Marksegment

För det markbundna segmentet finansierade kommissionen först två industrikonsortier för att genomföra systemdesignstudier som definierar EuroQCI:s arkitektur. Resultaten av dessa studier banar nu vägen för införandet av EuroQCI.

EuroQCI:s första genomförandefas inleddes i januari 2023 med stöd av kommissionensprogram förett digitaltEuropa, med fokus på följande områden:

  • En uppsättning industriprojekt för att utveckla och mogna de viktigaste tekniska byggstenarna för EuroQCI, i syfte att utveckla Europas kvantkommunikationsekosystem och industri.
  • Nationella projektsom gör det möjligt för medlemsstaterna att utforma och bygga de nationella kvantkommunikationsnät som kommer att ligga till grund för det markbundna segmentet, testa olika tekniker och protokoll och anpassa dem till varje lands särskilda behov.
  • En samordnings- och stödåtgärd,PETRUS, för att fungera som en länk mellan alla projekt, underlätta samarbete och identifiera standardiseringsbehov.

Dessa första projekt för ett digitalt Europa kommer tillsammans att göra det möjligt att ta de första stegen mot tjänster som erbjuder operativ kvantnyckeldistribution (QKD), ett mycket säkert sätt att leverera krypteringsmaterial.

Vid sidan av detta kommer Fonden för ettsammanlänkat Europa(FSE) att tillhandahålla finansiering för projekt som utvecklar gränsöverskridande förbindelser mellan nationella nät och sammankopplingar med EuroQCI:s rymdkomponent.

Med stöd av programmet för ett digitalt Europa kommer dessutom en infrastruktur för testning och utvärderingatt byggas som gör det möjligt att bedöma och validera QKD-baserade tekniker och tjänster, så att användarna kan vara säkra på att de inte kommer att vara sårbara för attacker. Denna infrastruktur förväntas börja bli tillgänglig från mitten av 2024 och framåt.

Rymdsegment

När det gäller rymdsegmentet arbetar kommissionen för närvarande tillsammans med ESA med specifikationerna för en första generationens konstellation av EuroQCI-satelliter. Detta kommer att bygga på den första prototypen av satelliten Eagle-1, som utvecklats av ESA och ett industrikonsortium och kommer att lanseras i slutet av 2025 eller början av 2026. 

Framtida verksamheter kommer att planeras och finansieras inom ramen för det rymdbaserade systemet för säker kommunikation i IRIS².

För att komma i kontakt med kommissionen om EuroQCI, vänligen kontakta CNECT-QCI@ec.europa.eu

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggör rekommendationen om post-Quantum Cryptography

I dag har kommissionen offentliggjort en rekommendation om kryptografi efter kvantiteten för att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla och genomföra en harmoniserad strategi som EU:s övergång till kryptografi efterkvantum. Detta kommer att bidra till att säkerställa att EU:s digitala infrastruktur och tjänster är säkra i nästa digitala era.

Läs mer

Översikt

Quantum

För att frigöra kvantomvandlingskraften måste EU utveckla ett fullfjädrat europeiskt kvantekosystem som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

Se också

Flaggskepp för kvantteknik

Quantum Technologies Flagship är ett långsiktigt forsknings- och innovationsinitiativ som syftar till att sätta Europa i spetsen för den andra kvantrevolutionen.